Krajowy System Informacji Geograficznej

Komentarze

Transkrypt

Krajowy System Informacji Geograficznej
BUDOWA KRAJOWEJ
INFRASTRUKTURY INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ
Główny Geodeta Kraju – Jerzy ALBIN
Dyrektor CODGiK – Grzegorz Kurzeja
Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie, Wrocław 1-3 grudnia 2004r.
1
Infrastruktura informacji przestrzennej
Przez IIP - zespół środków prawnych, organizacyjnych,
ekonomicznych i technicznych, które:
zapewniają powszechny dostęp do odniesionych przestrzennie danych z terytorium kraju oraz usług geoinformacyjnych,
przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji
dla wzrostu konkurencyjności gospodarki z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju kraju,
umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami
geoinformacyjnymi zarządzanymi przez administrację
rządową i samorządową,
przyczyniają się do rozwoju idei społeczeństwa
informacyjnego.
2
Infrastruktura informacji przestrzennej
IIP obejmuje:
przepisy prawne i techniczne zharmonizowane z dyrektywą
europejską,
rozwiązania ekonomiczne,
struktury organizacyjne,
technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne
wykorzystujące standardy międzynarodowe,
powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy
i bazy danych przestrzennych zawierające dane i metadane
o odpowiedniej treści i jakości, a w szczególności dane
i metadane określone specyfikacjami dyrektywy,
środowiska producentów i użytkowników geoinformacji.
3
INSPIRE
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in
the European Community).
Projekt dyrektywy - rozdziały:
„
„
„
„
„
„
„
I – Warunki ogólne,
II – Metadane,
III – Wymiana i wykorzystanie zbiorów danych
przestrzennych i usług,
IV – Usługi sieciowe
V – Wymiana i ponowne wykorzystanie danych,
VI – Koordynacja i działania uzupełniające,
VII – Postanowienia końcowe.
- 3 aneksy opisujące zakres treści baz danych
4
INSPIRE cd.
Artykuł 32
Kraje członkowskie powinny wprowadzić ustawy,
uchwały i postanowienia administracyjne
niezbędne do uzyskania zgodności z niniejszą
Dyrektywą w ciągu 2 lat od jej wejścia w życie.
Zespół ds. Krajowej Infrastruktury Danych
Przestrzennych przy Głównym Geodecie Kraju organ opiniodawczy i doradczy
5
Zadania zespołu SDI
określanie kierunków polityki państwa w zakresie informacji
przestrzennej,
współdziałanie z organami i agendami Komisji
Europejskiej w zakresie kształtowania polityki
wspólnotowej dotyczącej informacji przestrzennej,
opiniowanie sprawozdań i planów dotyczących PIIP,
opiniowanie działań w zakresie tworzenia i rozwoju
systemów informacji przestrzennej w administracji
publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem związków z
innymi systemami informacyjnymi funkcjonującymi w
państwie,
6
Zadania zespołu SDI cd.
inicjowanie i opiniowanie prac w zakresie
standaryzacji informacji przestrzennej,
inicjowanie i opiniowanie badań związanych z
systemami informacji przestrzennej,
wspieranie powszechnego dostępu do informacji
przestrzennej,
wspieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w zakresie informacji
przestrzennej,
wspieranie edukacji w dziedzinie geomatyki.
7
Działania GUGiK w zakresie SDI
Tworzenie KSIG
Opracowanie baz metadanych na poziomie
centralnym, wojewódzkim, powiatowym
Standaryzacja produktów geodezyjnych i
kartograficznych, w szczególności wprowadzenie
norm ISO z serii 19100
Tworzenie warunków do bezpłatnego udostępniania
danych podstawowych w skalach małych
Organizowanie i wspieranie edukacji w zakresie GI
8
Baza Metadanych
9
Krajowy System Informacji Geograficznej
Krajowy system informacji geograficznej - rejestr
państwowy, który stanowią standaryzowane bazy
danych referencyjnych, zawierające informacje
o obiektach znajdujących się na i pod powierzchnią
Ziemi, wraz z określeniem ich położenia,
zlokalizowanych na obszarze kraju, a także
procedury i techniki służące systematycznemu
zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu
i udostępnianiu danych.
10
Struktura organizacyjna KSIG
Krajowy System Informacji Geograficznej
budowany jest na trzech poziomach:
„
„
„
krajowym - przez Głównego Geodetę Kraju
w oparciu o Bazę danych
ogólnogeograficznych w skali 1: 250 000
wojewódzkim – przez marszałków województw
– w oparciu o TBD w skali 1:10 000 i VMap 2
w skali 1:50 000
powiatowym – przez starostów – w oparciu
o ewidencję gruntów
11
Cele KSIG
Budowa i utrzymanie ładu przestrzennego i ładu
ekologicznego
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych obywateli
i instytucji
Wspomaganie funkcjonowania administracji
publicznej
Wspomaganie zarządzania w sytuacjach
kryzysowych
…
Realizacja:
„
„
tworzenie baz danych przestrzennych
budowa infrastruktury danych przestrzennych
12
Krajowy System Informacji Geograficznej
- komponenty
BDO
VMAP2
Mapy topograficzne 1:50 000
TDB
ORTO
Mapy topograficzne 1:10 000
EGIB
Mapa
zasadnicza
13
Baza danych ogólnogeograficznych
w skali 1:250 000
udostępnia dane referencyjne o stopniu
szczegółowości dogodnym do budowy systemów
regionalnych, ponadregionalnych i ogólnokrajowych,
tworzy warunki do integracji systemów informacji
przestrzennej budowanych w kraju,
umożliwia włączenie się Polski do realizacji
przedsięwzięć w ramach europejskiej i światowej
infrastruktury danych przestrzennych.
14
Baza danych ogólnogeograficznych
Struktura informacyjna:
NAZWY GEOGRAFICZNE
OBSZARY CHRONIONE
TRANSPORT
OSADNICTWO
I OBIEKTY ANTROPOGENICZNE
RZEŹBA TERENU
POKRYCIE TERENU
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
15
Vector Map Level 2
Na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej,
wzajemnej wymiany informacji i materiałów
geograficznych oraz świadczenia usług zawartego
pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a Szefem Służby
Geograficznej Wojska Polskiego zlecono wykonanie
mapy o skali 1:50 000 w technologii VMap Level 2
16
VMap Level 2
Mapa wektorowa poziomu 2 – standardowy produkt
geograficzny NATO - wytwarzana jest w ramach
inicjatyw narodowych przez wojskowe służby
geograficzne
Jej szczegółowość odpowiada skali 1:50 000
Treść tego produktu jest określona schematem
pojęciowym obejmującym 110 klas obiektów
zgrupowanych w dziewięciu użytkowych warstwach
tematycznych
Kompletność informacyjna uwarunkowana jest
dostępnością wiarygodnych materiałów źródłowych
osiągalnych na etapie wprowadzania danych.
17
VMap Level 2
TRANSPORT
PRZEMYSŁ
RZEŹBA TERENU
GRANICE
BUDOWLE I URZĄDZENIA
ROŚLINNOŚĆ
FIZJOGRAFIA
HYDROGRAFIA
AERONAUTYKA
18
Baza Danych Topograficznych (TBD)
System gromadzenia, zarządzania i udostępniania
danych topograficznych (odpowiadający skali
1:10 000) funkcjonujący w oparciu o właściwe
przepisy prawne
Obejmuje zarówno zasób danych, system
informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni
system finansowania i organizacji
Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom
technologiczny definiują wytyczne
techniczne Bazy Danych Topograficznych (TBD).
19
Komponenty Bazy Danych
Topograficznych - TBD
MAPA DRUKOWANA
WEKTOROWA BAZA
DANYCH
ORTOFOTOMAPA
NUMERYCZNY
MODEL TERENU
20
Baza danych fotogrametrycznych - SZDF
ZADANIA SYSTEMU
archiwizacja danych i produktów fotogrametrycznych,
standaryzacja opracowań,
wykonanie wstępnej kontroli jakości przyjmowanych
opracowań,
zarządzanie i udostępnianie danych,
udostępnianie metadanych przez Internet,
udostępnienie narzędzi internetowych do wizualizacji
danych i składania zamówień.
21
Dostępność informacji przestrzennej
Czynniki warunkujące dostęp do informacji przestrzennej:
• technologia,
• infrastruktura telekomunikacyjna,
• infrastruktura podpisu elektronicznego,
• organizacja,
• system prawny.
Niski stopień wykształcenia ogólnego społeczeństwa
przyczyną braku zapotrzebowania na informację przestrzenną.
22

Podobne dokumenty