FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Transkrypt

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Marketingu Usług
MIASTO:
STANOWISKO:
DYSCYPLINA NAUKOWA:
DATA OGŁOSZENIA:
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
LINK DO STRONY:
DODATKOWE INFORMACJE:
SZCZECIN
ADIUNKT
EKONOMIA
16.07.2014
08.08.2014
www.wzieu.pl
Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8 pok. 204
71-004 Szczecin
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta – Katedra Marketingu Usług”
Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procedurze konkursowej
Kontakt: tel. 91 444 3125 , mail [email protected]
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt ,marketing
Kandydat powinien posiadać:
- stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (w zakresie: marketing, ekonomika
przedsiębiorstw, konkurencyjność, zarządzanie innowacjami);
- dorobek dydaktyczny w zakresie przedmiotów związanych z: marketingiem, innowacjami, komercjalizacją
produktów oraz usług, zastosowaniem informatyki w badaniach marketingowych;
- dorobek naukowy z zakresu: marketingu, innowacji, komercjalizacji produktów oraz usług, badań
marketingowych i rynkowych, sektora MSP, potwierdzony publikacjami w zeszytach naukowych, rozdziałach
w monografiach i materiałach konferencyjnych;
- doświadczenie w realizacji projektów krajowych oraz międzynarodowych, w tym finansowych ze środków
Unii Europejskiej
- znajomość specjalistycznego oprogramowania do analizy wyników badań marketingowych: Statistica i/lub
SPSS potwierdzona certyfikatami oraz innych oprogramowań, np. Survey Pro, Ankieta.pl, SurveyMonkey,
Google Docs, CADAS, SAS/STAT, PQStat, eCRF;
- widza z zakresu analiz statystycznych: analiza struktury zjawisk, korelacji i regresji, modeli predykcyjnych,
conjoint;
- umiejętność projektowania narzędzi badawczych: CADAS, SPSS Data Collection, Survey Pro, Ankieta.pl,
SurveyMonkey, Google Docs;
- znajomość obsługi programów komputerowych (MS Office, Moodle, Microsoft Project, Camtasia Studio)
posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami potwierdzonej certyfikatem;
- praktyczne doświadczenie w realizacji projektów badawczych dla podmiotów gospodarczych, jak
i administracji regionalnej
- biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami, mile wdziana znajomość języka
angielskiego dla celów biznesowych;
- wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi, potwierdzona certyfikatem: IPMA i/lub
Prince 2;
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dotyczących: metod i technik badań ankietowych,
zastosowanie aplikacji służących do realizacji badań online/offline;
- doświadczenie w zakresie organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń;
Kandydat powinien odznaczać się takimi cechami jak: komunikatywność, odpowiedzialność, determinacja
w dążeniu do celu, odporność na stres, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych a art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Szkolnictwie Wyższym
- podanie i list motywacyjny
- CV ze zdjęciem
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- odpis dyplomu doktorskiego
- inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
- oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie dla niego podstawowym
miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
Prawo o