Wyjaśnienie treści SIWZ I - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Transkrypt

Wyjaśnienie treści SIWZ I - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
OR.260.09.2016
WYJAŚNIENIE TRESCI SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń
multimedialnych
Zamawiający: CENTRUM SPOTKANIA KULTUR w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin – na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164) udziela następujących wyjaśnień:
Odpowiedzi do pytań załączonych poniżej:
ad 1.
 Parametr przekątnej ekranu został opisany w pierwszym zdaniu specyfikacji tegoż urządzenia.
Pojawiający się poniżej opis w brzmieniu „wielkość obrazu” należy traktować łącznie i tożsamo z
określeniem zdania poprzedzającego opisy w tabeli.
 Zmiana parametru jasności nie jest możliwa
 Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie monitorów, jaki i - co jasno wynika z
opisu- telewizorów funkcjonalnie mogących pełnić rolę monitora, a spełniających przedstawione
parametry minimalne. Dla zamawiającego istotna jest funkcjonalność w postaci wyświetlania
obrazu w rozdzielczości 4k na monitorze o min. przekątnej ekranu 80”. Tuner DVB-t dookreśla
bardzo szerokie potrzeby Zamawiającego w zakresie zamawianych urządzeń.
 Opisywane w OPZ urządzenia przeznaczone są do wyświetlania różnego rodzaju treści, ale
przede wszystkim jako ekspozytory dla treści o charakterze artystycznym w formatach
multimediów. Obsługa różnego rodzaju systemów obsługi koloru ma umożliwić eksponowanie
dzieł powstałych w różnych okresach czasu i powstałych na różnych szerokościach
geograficznych, w tym na kontynencie amerykańskim, na różnych nośnikach i odtwarzane na
różnych urządzeniach odtwarzających.
 W punkcie „system dźwięku” chodzi o obsługiwany system odbioru dźwięku –B/G,D/K,I,L/L,M/N.
 Zamawiający nie wymaga obudowy aluminiowej- a dostarczenia monitora z mocną aluminiową
ramą . I jak słusznie zauważył pytający nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia, ale ze
względu na planowane przestrzenie ich ekspozycji są istotne ze względu na wygląd.
Dopuszczamy by telewizor/monitor miał obudowę inną niż aluminium, ale należy dodatkowo
dostarczyć ramę z aluminium.
 Zamawiający nie wymaga zasilania od 100 v- parametr zapisano jako stosowany w opisie
parametrów większości znanych nam urządzeń tego typu przez wielu producentów, tak by nie
zawężać konkurencyjności.
 Określone w OPZ wejścia /wyjścia- jako minimum zdaniem są jasno określone. W przypadku
wejścia AV- wyjaśniamy, że to gniazdo w urządzeniu umożliwiające, po podłączeniu kabla
AV, przesyłanie do niego sygnału audio-wideo z innego urządzenia. W przypadku złącza
HDMI, oczywiście winny to być złącza obsługujące rozdzielczość 4K, niekoniecznie HDMI (1.3A).
Możliwość podłączenia do oferowanych urządzeń różnych źródeł sygnału jest podyktowana rolą
jaką mają pełnić w ramach infrastruktury wystawienniczej.
 Zamawiane przez nas urządzenie powinno być wyposażone w funkcje smart, gdyż tego wymaga
specyfika przeznaczenia tychże urządzeń jako narzędzia do eksponowania treści dla artystów i
twórców, którzy niejednokrotnie wykorzystują w swoich pracach rozwiązania, jak to określił
pytający „przeznaczone na rynek komercyjny”
Ad 2

Info kioski obrotowe mają mieć możliwość wyświetlania obrazu zarówno gdy dłuższe krawędzie
ekranu pozostają w pozycji równoległej do podłoża, jak i gdy będą przekręcone – pozostając na
tym samym „stojaku” poprzez rotację samego ekranu o 90⁰.
Ad 3
 Zamawiający określił jasno parametry projektora wskazując na jasność świecenia źródła obrazu –
min 6000 ANSI, a także wyposażenie projektora w obiektyw o minimalnej jasności f/2.0.
 W przypadku wymaganych wejść, dopuszczamy by możliwość połączenia projektorów z innymi
urządzeniami za pośrednictwem złącz wymienionych w OPZ odbywało się za pośrednictwem
dostarczonych adapterów, o ile urządzenie nie posiada fabrycznie zamontowanych złącz tego
typu.
 Parametr wyjścia VGA (INPUT2) oznacza, że urządzenie powinno być wyposażone w 2 wyjścia
VGA, które mogą być jednocześnie złączami wejścia.

Częstotliwości poziome i pionowe są podane jako wartości minimalne w tym zakresie i w ocenie
Zamawiającego nie ograniczają konkurencji w oferowanych urządzeniach, a określają, że
urządzenia o niższych parametrach nie są akceptowalne. Zamawiający nie odstępuje od
wyznaczenia tego parametru.