Mg - Trzebiechów

Transkrypt

Mg - Trzebiechów
URZĄD GMINY Trzebiechów
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia
„.:
L.dz
zał
podpis
YA.r^..
n
11
ADRESAT
Wójt Gminy Trzebiechów
Ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
L DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Numer rejestrowy^
2.2012
KOREKTA SPRAWOZDANIA PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO
ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZA l KWARTAŁ 2014 ROKU
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
Oznaczenie siedziby i adres
Województwo
Lubuskie
Kod pocztowy
67-100
Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.
Miejscowość
Ulica
NIP°
Szosa Bytomska
Kiełcz
Nr domu
1
Nr lokalu
925-11-18-100
REGONJ
970560624
II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH4'
ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA5'
Nazwa i adres
instalacji,
do której zostały
przekazane odpady
6)
komunalne '
Zakład Utylizacji
Odpadów
AGMAREK
Nowy Świat 66
66-100Sulechów
RIPOK
Zakład Utylizacji
Odpadów
AGMAREK
Nowy Świat 66
66-100Sulechów
RIPOK
Zakład Utylizacji
Odpadów
AGMAREX
Nowy Świat 66
66-100Sulechów
RIPOK
Zakład Utylizacji
Odpadów
AGMAREX
Nowy Świat 66
66-100Sulechów
RIPOK
Zakład Utylizacji
Odpadów
AGMAREK
Nowy Świat 66
66-100Sulechów
RIPOK
Kod odebranych
odpadów
komunalnych7'
Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych7'
Masa odebranych
odpadów
komunalnych8'
[Mg]
Sposób
zagospodarowania9'
odebranych odpadów
komunalnych
200301
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
115,74 (Obszar
zamieszkały)
R15(R12)
Ex 19 12 12-49,9608
1601 03-0.77R13
191209-35,01 R5
19 1203-1,40 R13
19 12 02-0,94 R13
19 1201-0,78 R13
19 12 04-9,00 R13
19 12 05-6,02 R5
1912 12-11,8605
20 03 07
Odpady
wielkogabarytowe
19,60 Mg (Obszar
zamieszkały); 5,46 Mg
(obszar
niezamieszkały)
R15(R12)
20 03 07-5,49 R13
19 12 07-15,87 R13
19 1205-3.70R13
20 02 03
Inne odpady
nieulegające
biodegradacji
0,56 (obszar
niezamieszkały)
D5
1501 07
Opakowania ze
szkła
13,30 Mg {Obszar
zamieszkały)
1501 02
Opakowania
z tworzyw
sztucznych
6,30 Mg (Obszar
zamieszkały)
R15(R12)
1501 07-10,90 R5
191212-2,4005
R15(R12)
1501 02-5.10R14
1912 12-1,2005
Zakład Utylizacji
Odpadów
AGMAREX
Nowy Świat 66
66-100 Sulechów
RIPOK
170904
Zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne niż
wymienione w 17 09
01, 17 09 02 i 1709
03
Masa odebranych
odpadów o kodzie
8)
20 03 01
[Mg]
Odebranych z obszarów miejskich
Odebranych z obszarów wiejskich
R15(R12)
R14
7,88 (osoby fizyczne)
Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niż
składowanie procesom
8
przetwarzania *
[Mg]
Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
8
składowaniu '
[Mg]
115,74
115,74
III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI10)
Łączna
masa
selektywnie
odebranych
komunalnych ulegających biodegradacji8' [Mg]
a)
odpadów
1,92
przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres składowiska, na
które przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji
Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji71
Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji7'
Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania na
składowisku odpadów8'
[M3J
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres
instalacji,
do której
przekazano
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji6'
Zakład Utylizacji
Odpadów
AGMAREK
Nowy Świat 66
66-100 Sulechów
RIPOK
Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji7'
1501 01
Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji7'
Opakowania z
papieru
i tektury
Masa odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych do
składowania na
składowiska odpadów8'
[Mg]
1,92 Mg (Obszar
zamieszkały)
Sposób
zagospodarowania11'
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych do
składowania na
składowiska odpadów
1,54
Recykling materiałów
KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI
IV.
OGRANICZENIE
MASY
ODPADÓW
PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA12*
Osiągnięty
poziom
ograniczenia
masy
odpadów
4,04
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania 13f
V. POZIOM RECYKLINGU l PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI
ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH l SZKŁA14) ODEBRANYCH Z
OBSZARU GMINY
Masa odpadów
Łączna masa
Masa odpadów
przygotowanych
Rodzaj odebranych
odebranych
Kod odebranych
poddanych
do ponownego
odpadów
odpadów
odpadów
recyklingowi8'
71
7
81
użycia8'
komunalnych
komunalnych *
komunalnych
[Mg]
1501 07
Opakowania ze szkła
13,30 Mg (Obszar
zamieszkały)
10,90 (Obszar
zamieszkały)
[Mg]
1501 02
Opakowania
z tworzyw sztucznych
1501 01
Opakowania z papieru
i tektury
6,30 Mg (Obszar
zamieszkały)
1,92 Mg (Obszar
zamieszkały)
5,10 Mg (Obszar
zamieszkały)
1,54 Mg (Obszar
zamieszkały)
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
81,50
12 15)
metali, tworzyw sztucznych i szkła ' [%]
VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA l ODZYSKU INNYMI METODAMI
INNYCH
NIŻ
NIEBEZPIECZNE
ODPADÓW
BUDOWLANYCH
161
l ROZBIÓRKOWYCH Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH
Masa odpadów
poddanych
Łączna
odzyskowi
Masa odpadów
Masa odpadów
Kod
Rodzaj
innymi
masa
poddanych
przygotowanych do
odebranych
odebranych
odebranych
metodami niż
8
8
7
7)
recyklingowi
'
ponownego
użycia
'
odpadów *
odpadów
odpadów81
recykling i
[Mg]
[Mg]
ponowne
[Mg]
użycie8'
[Mg]
Zmieszane
odpady z budowy,
remontów i
170904
demontażu inne
7,88
7,88
niż wymienione w
170901, 1709
02 i 170903
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
100
odpadów budowlanych i rozbiórkowych12*15ł [%]
^^_
VII. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE
Liczba właścicieli nieruchomości,
odebrane odpady komunalne
od
których
zostały
Do
sprawozdania
dołączono
wykaz
właścicieli
nieruchomości, z którymi podmiot w okresie objętym
sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów
komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z
którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
Liczba stron załączników12'
VIII. WSKAZANIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY KOMUNALNE W SPOSÓB
NIEZGODNY
Z
REGULAMINEM
UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI
18)
l PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
Imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości
Adres nieruchomości
IX. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię
Nazwisko
Magdalena
Gwizdek
E-mail służbowy"
Faks służbowy1
Telefon służbowy*'
[email protected]
693000539
Data
Podpis i pieczątka3* odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomai/=*'
Korekta
01.04.2015r.
PROKURENT
J^Drania