Informacja o wyniku przetargu o sprzedaży drzew

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wyniku przetargu o sprzedaży drzew
symbol sprawy: TW/6216/2335/2012
Łódź, dnia 10 grudnia 2012 r.
INFO RM ACJA
o wyniku przetargu nieograniczonego
na sprzedaż drzew
rosnących na pniu na rzece Słudwi na działce Skarbu Państwa nr ewid. 87/1 obręb 11 Kozia Góra, gm. Strzelce
nr sprawy: TW/6216/2335/2012
ogłoszonego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w dniu 26 listopada 2012 r.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty spełniające warunki udziału w przetargu:
Wykonawca, który złożył
ofertę
Numer
oferty
Gatunek
drewna
Wierzba
Pan
Wiesław Wacławski
ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
Data złożenia oferty:
03.12.2012 r., godz. 11:50
489
Topola
Grab
Grusza
polna
Andrzej Bielicki
DILER FIRMY
HUSQVARNA
LAS I OGRÓD
ul. Jagiellońska 9
99-300 Kutno
Data złożenia oferty:
04.12.2012 r., godz. 07:55
490
Grab
Grusza
polna
Razem
Ilość
(szt.)
Średnica
drzewa
(m)
1
0,30
2
0,60
2
0,70
4
0,80
2
0,90
6
1,00
1
1,20
2
0,30
2
0,40
6
0,50
1
0,75
2
0,90
2
0,30
2
0,60
1
0,45
1
0,50
2
0,50
1
0,60
2
0,65
4
0,70
2
0,80
2
0,90
2
0,20
3
0,30
Cena
oferty w
zł
(brutto)
Liczba
punktów w
kryterium
oceny ofert:
cena = 100%
Łączna
punktacja
przyznana
ofercie
780,00
100
100
780,00
100
100
55
W wyniku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:
Nr oferty 489
złożona przez:
Pana
Wiesława Wacławskiego
ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
Wartość oferty: 780,00 zł
słownie: siedemset osiemdziesiąt 00/100 złotych
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia,

ze względu na równe, najkorzystniejsze oferty złożone przez oferentów, Komisja wybrała ofertę, która wpłynęła jako
pierwsza. Wyżej wymieniona oferta z datą wpływu 03.12.2012 r., godz. 11:50 wpłynęła jako pierwsza i zawierała
najwyższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia – z pośród ofert które zostały złożone przez Oferentów oraz
które spełniały warunki udziału w postępowaniu zgodnie z § 7 i § 8 Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad
przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drzew na pniu i która nie podlega odrzuceniu.
Prosimy wyżej wymienionego Oferenta o przybycie do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,
ul. Solna 14 - pokój nr 414, tel./fax. (42) 235-48-16, (42) 235-48-11 w dniach 10 XII -17 XII 2012 r. celem podpisania
umowy.
Data
10
grudnia 2012 r.
Z upoważnienia Dyrektora
mgr inż. Stanisław Jędryka
Zastępca Dyrektora