ĆWICZENIA Z HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

Transkrypt

ĆWICZENIA Z HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH
ĆWICZENIA Z HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH
Ćwiczenia mają zasadniczo formę konwersatoryjną; obejmują tak doktryny waŜniejszych myślicieli,
jak i szersze nurty teoretyczne, omawiane na tle konkretnych epok historycznych ze wskazaniem ewolucji i wzajemnych relacji rozmaitych nurtów myśli ustrojowej i społecznej.
Pomocnym narzędziem do ćwiczeń są następujące zbiory tekstów źródłowych:
Historia myśli politycznej. Antologia tekstów, oprac.: W. Bernacki, K. Chojnicka, M. Jaskólski,
A. Rzegocki, B. Szlachta, Kraków 2000;
Historia myśli ustrojowej i społecznej. Wybór źródeł, oprac.: K. Chojnicka, M. Jaskólski,
I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, A. Rzegocki, Kraków 2008.
Za zaliczenie ćwiczeń nie otrzymuje się punktów ECTS i nie trzeba na nie uczęszczać, aby przystąpić do egzaminu z przedmiotu. Dla osób uczęszczających na ćwiczenia przewidziano jednak wartościowe „bonusy”, które mogą ułatwić, a w pewnych przypadkach nawet zastąpić egzamin końcowy z przedmiotu.
Warunki zaliczenia – studia stacjonarne:
w trakcie semestru przeprowadzone są dwa pisemne kolokwia;
z obu kolokwiów moŜna uzyskać łącznie 20 punktów (po 10 z kaŜdego);
aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń naleŜy uzyskać łącznie przynajmniej 13 punktów z obu kolokwiów (uwaga: warunkiem dopuszczenia do kolokwium #2 jest uzyskanie przynajmniej 6,5
punktu z kolokwium #1);
studentom, którzy uzyskają od 13 do 16 punktów, automatycznie zostanie podniesiona o pół
stopnia ocena z pozytywnie zdanego egzaminu (oznacza to, Ŝe jeśli ktoś otrzyma z egzaminu ocenę niedostateczną, zaliczenie ćwiczeń nie pomoŜe);
studenci, którzy uzyskają przynajmniej 17 punktów otrzymają ocenę bardzo dobrą z całego
przedmiotu – bez konieczności zdawania egzaminu;
nieosiągnięcie progu 13 punktów skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń, ale nie pociąga za sobą
Ŝadnych innych negatywnych konsekwencji.
Warunki zaliczenia – studia niestacjonarne:
podczas ostatniego zjazdu przeprowadzone jest jedno pisemne kolokwium;
z kolokwium moŜna uzyskać 20 punktów;
aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń naleŜy uzyskać przynajmniej 13 punktów;
studentom, którzy uzyskają od 13 do 16 punktów, automatycznie zostanie podniesiona o pół
stopnia ocena z pozytywnie zdanego egzaminu (oznacza to, Ŝe jeśli ktoś otrzyma z egzaminu ocenę niedostateczną, zaliczenie ćwiczeń nie pomoŜe);
studenci, którzy uzyskają przynajmniej 17 punktów otrzymają ocenę bardzo dobrą z całego
przedmiotu – bez konieczności zdawania egzaminu;
nieosiągnięcie progu 13 punktów skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń, ale nie pociąga za sobą
Ŝadnych innych negatywnych konsekwencji.