Zgłoszenie do udziału w szkoleniu z komunikacji kryzysowej

Transkrypt

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu z komunikacji kryzysowej
Zgłoszenie do udziału w szkoleniu z komunikacji kryzysowej
Dane instytucji zamawiającej szkolenie z komunikacji kryzysowej
Nazwa instytucji
NIP
tel.
Adres do faktury
fax.
strona www
e-mail
Dane osoby zamawiającej szkolenie z komunikacji kryzysowej
Imię i nazwisko
tel.
Stanowisko
e-mail
Dane organizatora szkolenia z komunikacji kryzysowej
Nazwa firmy
Biznes Edukator Sp. z o.o.
Adres firmy
ul. Kiwerska 28 lok. 4
01-682 Warszawa
NIP
951-21-05-132
tel.
022 649-15-83
fax.
022 644-86-45
strona www www.biznesedukator.pl
e-mail
[email protected]
Niniejszym zamawiamy udział w szkoleniu z komunikacji kryzysowej dla następujących osób:
Temat szkolenia
Termin
Liczba
uczestników
Cena za 1 os.
netto
Cena netto
łącznie
Cena brutto
(netto+23%VAT)
Szkolenie Komunikacja
kryzysowa
Informacje o uczestnikach
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
e-mail
1
2
3
*cena za szkolenie obejmuje: wynajęcie sali szkoleniowej, przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe dla uczestnika, obiad,
serwis kawowy, certyfikat ukończenia szkolenia
WARUNKI ZGŁOSZENIA PRACOWNIKA NA SZKOLENIE Z KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ
1. Aby zgłosić uczestnika na szkolenie należy przesłać faksem niniejsze zgłoszenie oraz kopię dowodu wpłaty. Wpłat należy dokonać
na rachunek bankowy Biznes Edukator Sp. z o.o. w Banku BPH S.A. w Warszawie, nr rachunku Bank BPH S.A. 41 1060 0076 0000
3200 0136 7279 (w nazwie przelewu prosimy wpisać temat i termin szkolenia).
2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu złożonej na piśmie do 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia wniesiona opłata
zostanie zwrócona w całości na konto wpłacającego. W przypadku rezygnacji ze szkolenia między 10 a 4 dniem przed terminem
rozpoczęcia szkolenia, na konto zamawiającego zostanie zwrócone 50% wniesionej opłaty za szkolenie. Firmie nie przysługuje zwrot
wniesionych opłat w momencie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w terminie krótszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia
szkolenia.
3. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie
(wybór pozostawiamy Klientowi).
1. Oświadczam, że: jesteśmy płatnikiem VAT / nie jesteśmy płatnikiem VAT (niewłaściwe skreślić, skasować) i upoważniamy firmę
Biznes Edukator Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o.
Data i pieczątka instytucji zamawiającej szkolenie z komunikacji
kryzysowej
Podpis i pieczątka osoby zamawiającej szkolenie z komunikacji
kryzysowej
Biznes Edukator Sp. z o.o. - profesjonalna firma szkoleniowa. Prowadzimy szkolenia biznesowe i rozwojowe w następującym zakresie:
SZKOLENIA DEDYKOWANE:
szkolenia handlowe: szkolenie skuteczna sprzedaż, szkolenie telemarketing, szkolenie prezentacje handlowe, szkolenie negocjacje handlowe, szkolenie
obsługa klienta, szkolenie zarządzanie czasem handlowca, szkolenie psychologia klienta, szkolenie techniki sprzedaży, szkolenie komunikacja z klientem,
szkolenie windykacja, szkolenie przyjmowanie reklamacji;
szkolenia menedżerskie: szkolenie zarządzanie ludźmi, szkolenie komunikacja z pracownikami, szkolenie negocjacje biznesowe dla menadżerów, szkolenie
prezentacje i wystąpienia publiczne, szkolenie zarządzanie zmianą, szkolenie ocena okresowa, szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej,
szkolenie rekrutacja i selekcja, szkolenie zarządzanie konfliktem w zespole, szkolenie coaching w pracy menedżera, szkolenie strategiczne myślenie, szkolenie
feedback i komunikowanie trudnych rzeczy, szkolenie komunikacja kryzysowa;
szkolenia z budowania zespołów: szkolenie motywacja zespołu, szkolenie komunikacja wewnętrzna, szkolenie teamwork, szkolenie integracyjne, szkolenie z
team buildingu, szkolenie budowanie współpracy, szkolenie synergia zespołu;
szkolenia rozwojowe: szkolenie zarządzanie czasem, szkolenie asertywność, szkolenie antystresowe, szkolenie zarządzanie emocjami, szkolenie
komunikacja interpersonalna, szkolenie osiąganie celów, szkolenie autoprezentacja, szkolenie rozwiązywanie konfliktów, szkolenie kreatywność, szkolenie
savoir-vivre i elegancja w biznesie, szkolenie train the trainer;
(hasła)
SZKOLENIA OTWARTE: szkolenie ze sprzedaży, szkolenie z telemarketingu, szkolenie z obsługi klienta, szkolenie z prezentacji, szkolenie z negocjacji, szkolenie z
zarządzania ludźmi, szkolenie zarzadzanie czasem, szkolenie zarzadzanie stresem, szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne, szkolenie sztuka skutecznej
sprzedaży – psychologia klienta i techniki sprzedaży, szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie, szkolenie komunikacja kryzysowa, szkolenie komunikacja
interpersonalna, szkolenie profesjonalna obsługa klienta;