Asystent w OPS

Transkrypt

Asystent w OPS
Zapraszamy na szkolenie
Jak uruchamiać i realizować usługę
asystenta rodziny w OPS
06 listopada 2015r.
KORZYŚCI DLA
UCZESTNIKÓW :
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności asystentów
rodziny niezbędnych do
realizacji usług asystenckich.
Szkolenie jest adresowane do:
kierowników i pracowników OPS - osób kierujących pracą asystentów
rodziny lub planujących zatrudnić asystentów rodziny, asystentów
rodziny, kandydatów na asystentów rodziny.
Prowadzący:
Przygotowanie kandydatów
do pełnienia roli zawodowej
asystenta,
Uzupełnienie wiedzy na
temat metod pracy
z dysfunkcyjnymi rodzinami
specjalista pracy socjalnej, organizator pomocy społecznej, doradca
zawodowy, superwizor. Autor opracowań i publikacji z zakresu polityki
społecznej.
Miejsce:
Centrum Szkoleniowe FRDL, Szczecin ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
(wejście od ul. Siemiradzkiego)
Termin i godzina: 06 listopada 2015 r. w godz. 10.00-15.00
Uzyskanie praktycznych
wskazówek dot. organizacji
pracy asystenta rodziny,
w tym prowadzenia
dokumentacji.
Zgłoszenia:
Najpóźniej do dnia 30.10.2015r. drogą elektroniczną
(www.frdl.szczecin.pl w zakładce „oferta szkoleniowa”), faksem
(091 4878522) bądź listownie.
Cena:
320,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 23.10.2015r.
umiejętności świadczenia
efektywnego wsparcia przez 350,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 23.10.2015r.
Wzbogacenie praktycznych
asystenta rodziny przy
wykorzystaniu zasobów OPS
i otoczenia.
Zwolnienie z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje
pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych, a także
finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.
W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
lunch i serwis kawowy.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji
Szczegółowa tematyka szkolenia
1. Kluczowe zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
ustawy o pomocy społecznej rzutujących na możliwość realizacji usługi
(w szczególności korzyści dla OPS z uruchomienia usługi, tryb kierowania osób
do usługi, dobór adresatów wsparcia, obowiązki i uprawnienia asystenta
rodziny).
2. Organizacja usługi asystenta – zatrudnianie asystenta rodziny, realizacja zadań
w systemie zadaniowego czasu pracy, dokumentowanie realizacji usługi przez
asystenta rodziny, komunikacja z pracownikiem socjalnym i innymi
osobami/podmiotami pracującymi z rodziną objętą usługą,
uruchamianie/zakańczanie/przerywanie usługi.
3. Kluczowe etapy realizacji usługi asystenta rodziny (pierwsza wizyta w rodzinie,
motywowanie do udziału w usłudze, diagnozowania sytuacji rodziny,
określania kierunków/planu pracy z rodziną – tworzenie planu pracy z rodziną,
realizacja/ewaluacja usługi, w tym dostosowywanie planu pracy z rodziną, ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji małoletnich dzieci).
4. Analiza oferty wsparcia, z której może korzystać asystent rodziny przy realizacji
usługi – dostępnej w OPS/poza OPS (wsparcie instytucji i organizacji).
5. Trudności/zagrożenia związane z uruchamianiem/realizacją usługi asystenta
rodziny w OPS i możliwe działania zaradcze – praktyczne wskazówki
6. Asystent rodziny – sytuacje trudne w pracy z rodziną – jak się zachować (m.in.
praca z osobą/rodziną, budowanie relacji w rodzinie, podejmowanie działań
interwencyjnych, praca z rodziną w której jest problem uzależnień, choroba
psychiczna, zjawisko przemocy, praca z rodziną trudną np. zmieniającą decyzje,
mało zmotywowaną).
7. Metody pracy z rodzina do wykorzystywania przez asystenta rodziny– praca z
rodziną przy wykorzystaniu formuły treningu (np. treningu umiejętności
społecznych, gospodarowania czasem, opiekuńczo-wychowawczego, treningu
czystościowego, budżetowego).
8. Współpraca asystenta z Sądem, PCPR (jak przygotować sprawozdania,
informacje)
9. Kiedy usługa nie powinna być realizowana? Zakańczanie/przerywanie usługi
asystenta rodziny, wypracowywanie wskazań do dalszej pracy z rodziną.