Raport z ewaluacji (plik w formacie PDF) - BIP

Transkrypt

Raport z ewaluacji (plik w formacie PDF) - BIP
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
Przedszkole Publiczne Nr 49
Szczecin
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja
ma
także
na celu
ustalenie
poziomu
spełniania
przez
przedszkole
wymagań
zawartych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
●
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
Przedszkole Publiczne Nr 49
2/19
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-02-2014 - 14-02-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Marek Chojecki, Jolanta Dobrosielska. Badaniem objęto 100 dzieci, 78 rodziców (ankieta
i wywiad grupowy) i 8 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny
z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy
z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie
zebranych
danych
został
sporządzony
raport,
który
obejmuje
podstawowe
obszary
działania
szkoły
lub placówki.
Przedszkole Publiczne Nr 49
3/19
Obraz przedszkola
Przedszkole Publiczne Nr 49 w Szczecinie zostało otwarte w 1979 roku, a od 2005 roku nosi nazwę
"ZACZAROWANY OŁÓWEK". W związku z kształtowaniem tożsamości z przedszkolem w 2012 roku wprowadzono
tradycję pocztu sztandarowego, jako uzupełnienie do hymnu. Przedszkole położone jest w pobliżu Puszczy
Bukowej w dzielnicy Podjuchy. Parterowy budynek, bez barier architektonicznych, ogrodzony, otoczony bardzo
dużym ogrodem do zabaw, z dala od ulicy głównej. Sale dydaktyczne są jasne i przestronne, mają bezpośredni
dostęp do łazienek, osobne szatnie dla każdej z grup wiekowych, przestronny hol. Przedszkole posiada własną
kuchnię, w której przygotowuje się codziennie posiłki. Teren placówki stanowi plac zabaw z różnorodnymi
ekologicznymi zabawkami drewnianymi. Do dyspozycji są: huśtawki, zjeżdżalnie, karuzela, skałka, piaskownice.
Przedszkole jest sukcesywnie doposażane w
pomoce i zabawki dydaktyczne i sprzęt sportowy. Powyższe
stwarza dogodne warunki na realizację programów edukacji przedszkolnej, projektów projakościowych oraz
tworzy przyjazną atmosferę w placówce. Wizją przedszkola jest tworzenie placówki otwartej na potrzeby dzieci
i rodziców, w której:
- wychowankowie czują się w przedszkolu bezpiecznie, zachęcani są do przestrzegania wewnętrznych
regulaminów, do których należą między innymi wspólne wypracowane z nauczycielami kodeksy grupowe;
- program rozwoju przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego możliwości i zainteresowania;
-
rodzice
są
współautorami
życia
przedszkola,
wspierają
organizacyjnie
i materialnie
przedszkole,
współuczestniczą w procesie wychowawczym dzieci;
- wyrównywane są szanse edukacyjne dzieci.
Misja przedszkola to:
-tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka;
-promowanie zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia poprzez realizację edukacji zdrowotnej
i komunikacyjnej;
-tworzenie sytuacji sprzyjającej bezpośredniemu, wielozmysłowemu obcowaniu ze sztuka i przyrodą;
-rozbudzanie patriotyzmu, przywiązania i szacunku do najbliższych.
Realizowane programy edukacyjno-wychowawcze nakierowane są na wyposażenie dzieci w umiejętności
adaptacyjne, społeczne. Doskonalone czynności samoobsługowe uczą zgodnej współpracy z rówieśnikami,
a także stwarzają warunki sprzyjające aktywności ruchowej i artystycznej, przygotowują do podjęcia nauki
w szkole, nastawiają na osiągnięcie sukcesu. Nauczyciele wspierają działania twórcze dzieci, analizują ich
osiągnięcia, wyciągają wnioski i na tej podstawie wdrażają odpowiednio dostosowane działania. Dzieci
prezentują swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza nim.
Przedszkole Publiczne Nr 49
4/19
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron
Przedszkole Publiczne Nr 49
Typ placówki
Przedszkole
Miejscowość
Szczecin
Ulica
Marmurowa
Numer
7
Kod pocztowy
70-747
Urząd pocztowy
Szczecin
Telefon
0914609997
Fax
0914609997
Www
Regon
32038830900000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
135
Oddziały
6
Nauczyciele pełnozatrudnieni
9.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
2.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
0.00
Średnia liczba uczących się w oddziale
22.5
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
15
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Typ gminy
gmina miejska
Przedszkole Publiczne Nr 49
5/19
Poziom spełniania wymagań państwa
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się
B
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są
dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D)
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tego procesu. (B)
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B)
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
B
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji. (D)
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości
rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich
umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B)
Respektowane są normy społeczne.
B
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. (D)
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. (D)
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz
modyfikuje w razie potrzeb. (B)
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)
Przedszkole Publiczne Nr 49
6/19
Wnioski
1. Nauczyciele
wykorzystują
zalecane
warunki
realizacji
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego oraz dostosowują je do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci.
2. W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania edukacyjne, które wpływają na wszechstronny
rozwój zainteresowań dzieci.
3. Prowadzone systematycznie działania wychowawcze, a także konsekwentne przestrzeganie przez
wszystkich członków społeczności przedszkolnej ustalonych zasad wzmacniają pozytywne zachowania
przedszkolaków, zgodne z normami społecznymi.
Przedszkole Publiczne Nr 49
7/19
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu
się
Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich
wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć
opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą
nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej.
Poziom spełnienia wymagania: B
Procesy
wspomagania
rozwoju
są
dostosowane
do rozpoznanych
indywidualnych
potrzeb
i możliwości dzieci. W celu uzyskania pożądanych efektów procesy wspomagania rozwoju edukacji
są planowane, monitorowane i doskonalone. Nauczyciele w swojej pracy stosują nowatorskie
rozwiązania.
Obszar badania:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane
indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym
dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej
Kadra
pedagogiczna
prowadzi
adekwatne
działania
dostosowane
do indywidualnych
potrzeb
edukacyjnych i rozwojowych dzieci. W celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
nauczyciele realizują następujące działania: prowadzenie programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
dziecka z opinią, realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego, powołanie zespołu dla
dziecka
z orzeczeniem
wyrównania
szans
o potrzebie
edukacyjnych
kształcenia
(rozmowy
specjalnego,
indywidualne
prace
w zespołach
z rodzicem,
zeszyt
wyrównawczych
konsultacji
w celu
z rodzicem),
uczestnictwo wszystkich dzieci w zajęciach rytmiczno-muzycznych, wprowadzenie muzykoterapii, ćwiczeń
relaksacyjnych, prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, prelekcje dla rodziców (badanie przesiewowe dzieci),
realizacja programów projakościowych, zaspakajanie zainteresowań i potrzeb dzieci w zakresie edukacji
matematycznej, plastycznej (dla dzieci uzdolnionych umożliwia się udział w konkursach, przeglądach,
wystawach a dla dzieci z deficytami stosuje się pobudzanie do działania, usprawnianie procesów myślowych,
grafomotoryki, wzmacnianie samooceny i wiary we własne możliwości). Z analizy danych zastanych wynika,
że rytm dnia dziecka w przedszkolu jest zgodny z ramowym rozkładem dnia i dostosowany do potrzeb
i możliwości dzieci. Rodzice otrzymują zindywidualizowaną informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu
a nauczyciele dostosowują pracę do potrzeb i możliwości ich dzieci (zob. Rys. 1j i 2j). Dzieci chętnie uczestniczą
w różnych zajęciach organizowanych w przedszkolu np. lubią budować z klocków, bawić się oraz przynosić
Przedszkole Publiczne Nr 49
8/19
swoje zabawki w piątki. W opinii rodziców warunki lokalowe oraz wyposażenie sprzyjają rozwojowi dzieci oraz
uwzględniają potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne dziecka. Sale są dobrze wyposażone w pomoce
dydaktyczne, atrakcyjne zabawki z atestami, kąciki tematyczne. Plac zabaw jest dobrze wyposażony.
Rys. 1j
Rys. 2j
Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane
i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego
procesu.
W przedszkolu proces wspomagania rozwoju i edukacji jest planowany, monitorowany oraz
modyfikowany. Procesy edukacyjne podporządkowane są indywidualnym potrzebom edukacyjnym dzieci oraz
ich możliwościom rozwojowym i psychofizycznym. Głównym celem pracy nauczycieli jest rozpoznanie potrzeb
i możliwości dzieci. W planowaniu procesów edukacyjnych uwzględnia się zainteresowania i potrzeby dzieci,
koncepcję pracy przedszkola, wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz z przyrostu umiejętności w danej grupie
i sugestie rodziców. Biorąc pod uwagę wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku opracowany
został plan roczny, plan współpracy z rodzicami, plan nadzoru pedagogicznego. Po przedyskutowaniu
wybranego obszaru poddanego ewaluacji został powołany zespół do ewaluacji wewnętrznej. Wszystkie procesy
edukacyjne są planowane przez nauczycieli i opiniowane przez rodziców. Na zebraniach we wrześniu rodzice są
zapoznawani z realizowanymi programami, planem pracy przedszkola, koncepcją pracy, programami służącymi
pracy wyrównawczej, gdzie wyrównuje się szanse edukacyjne dzieci. Rodzice zostali zapoznani z zasadami
i normami panującymi w danej grupie, zasady te są omawiane i na wniosek rodziców modyfikowane.
Nauczycielki prowadzą obserwacje dzieci w grupach w celu rozpoznania potrzeb i możliwości każdego dziecka,
wyciągają wnioski z montorowania osiągnięć dzieci. Prowadzony jest monitoring realizacji warunków i sposobu
realizowania
podstawy
programowej.
Plan
wewnętrznego
doskonalenia
nauczycieli
jest
dostosowany
do planowanych procesów edukacyjnych. Przy planowaniu procesów edukacyjnych szczególną uwagę zwraca się
Przedszkole Publiczne Nr 49
9/19
na: indywidualne potrzeby i możliwości dzieci, przyjętą koncepcje pracy i realizowane programy, wymagania
związane z realizacją podstawy programowej, warunki lokalowe i zasoby ludzkie, plan uroczystości i współpracy
z rodzicami oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym. Natomiast monitorowanie procesów edukacyjnych
odbywa się poprzez: analizę arkuszy obserwacji rozwoju dziecka (podczas zajęć i pobytu w grupie, wyjść poza
przedszkole), analizę prac dzieci (wytwory dziecięcej pracy, analiza kart pracy), analizę dokumentacji
(prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej, analizy porównawczej osiągnięć dzieci w grupie, obserwację zajęć
(zachowań w grupie), śledzenie losów absolwentów, zgodność ramowego rozkładu dnia z faktyczną realizacją
warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Podczas półrocznego podsumowywania pracy dokonuje
się analizy przyrostu umiejętności dzieci oraz formułuje wnioski do dalszej pracy. Dyrektor monitoruje realizację
podstawy programowej poprzez monitorowanie planów edukacyjnych za pomocą arkusza do monitorowania
podstawy (warunki, sposoby, równomierność realizowania poszczególnych obszarów podstawy). Wnioski
wypływające
z monitorowania
modyfikowania
planów
pracy,
posłużyły
metod
do:
i form
planowania
pracy
pracy
i kodeksów
indywidualnej
grupowych,
i grupowej
wprowadzania
z dziećmi,
innowacji
pedagogicznych, programów własnych nauczycieli (bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapia,
program przeciwdziałania agresji wśród dzieci, porady logopedyczne), wspomagania rozwoju dzieci, rozwijania
ich zainteresowań, talentów, opracowania i wdrażania programów projakościowych, wychodzącym naprzeciw
zainteresowaniom i możliwościom dzieci (dzieci uzdolnione plastycznie i matematycznie), poszukiwania nowych
form i metod pracy (metody aktywne, koła zainteresowań), zaplanowania działań z rodzicami (zajęcia otwarte,
wskazówki, jak pracować z dzieckiem w domu), realizowania programu promującego zdrowy tryb życia
(współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych), prowadzenia zajęć utrwalających
i rozwijających czynną mowę dziecka, ćwiczenia aparatu mowy i grafomotorycznych (czytanie bajek przez
rodziców, ćwiczenia z logopedą, zakup pomocy do ćwiczenia motoryki małej), rozbudzenia czynnej postawy
proekologicznej (zbiórka makulatury, nakrętek, baterii, żywności dla zwierząt).
Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci podnoszą efektywność tego procesu.
Podejmowane działania w wyniku monitorowania procesów wspomagania rozwoju edukacji dzieci
są efektywne oraz skuteczne. Wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
wpłynęły na: opracowanie programów projakościowych poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności
dzieci ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizację programu przeciwdziałającemu
agresji i stosowanie bajkoterapii, muzykoterapii, zajęć relaksacyjnych (panowanie nad emocjami, wyciszanie
organizmu), planowanie pracy indywidualnej i grupowej, współpracę z poradnią psychologiczno-Pedagogiczną
(udzielanie
wsparcia
przez
specjalistów),
motywowanie
dzieci
do udziału
w konkursach,
przeglądach,
uroczystościach przedszkolnych (praca nad emocjami, obycie z publicznością, wzmacnianie samooceny,
podnoszenie własnej wartości w oczach innych, rozwijanie talentów i predyspozycji), rozwijanie świadomości
dbania o zdrowie poprzez realizację programu zdrowotnego np. „Zdrowy uśmiech”, „Owocowa środa”, „Mamo,
tato, piję wodę”, rozwijanie świadomości komunikacyjnej i bezpieczeństwa swojego i innych poprzez realizacje
programu „Mały piechur”, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami (czynny udział w życiu
przedszkola, interesowanie się postępami dziecka, poprzez wspólne wykonywanie prac na wystawy, konkursy,
stroje teatralne, angażowanie do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka). Wszystkie działania wyposażają
dzieci w kompetencje i umiejętności interpersonalne, adaptacyjne, komunikacyjne, radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, wyrażania własnych poglądów oraz przygotowują do podjęcia nauki w szkole.
Przedszkole Publiczne Nr 49
10/19
Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
Kadra
pedagogiczna
w przedszkolu
stosuje
nowatorskie
rozwiązania
programowe
służące
rozwojowi dzieci. Dyrektor, partnerzy i nauczyciele podali przykłady inowacyjnych rozwiązań dydaktycznych
stosowanych w przedszkolu tj. wprowadzenie tradycji pocztu sztandarowego (sztandar przedszkola na wzór
sztandaru
szkolnego)
jako
uzupełnienie
do hymnu
przedszkola.
Organizacja
warsztatów
muzyczno-perkusyjnych we wszystkich grupach dziecięcych z udziałem światowego perkusisty i jazzmena
Newmana Taylor Baker z Nowego Yorku. Udział w Miejskich Programach Projakościowych „Ogrody Talentów:
Edukacja Artystyczna, Edukacja Umysłowa”. Realizacja programów autorskich: „Zdrowy Uśmiech” -profilaktyka
próchnicy i higiena jamy ustnej, „Owocowa środa” - przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci, „Urodziny
Marchewki” - zdrowy styl odżywiania, „Mały Piechur” - program bezpiecznego przedszkolaka, „Rajd po Puszczy
Bukowej”, „Mały artysta”, „Dziecko widzem i aktorem”, „Przeciwdziałanie agresji w środowisku przedszkolnym”,
„Ogród Mądrej Sowy”. Dyrektor dodał, że nauczyciele na bieżąco wzbogacają swój warsztat pracy o nowe
kursy: „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”, „W tanecznym kręgu”, „Plastyka dla smyka”. Biorą również
aktywny udział w konkursach organizowanych na terenie Szczecina oraz konkursach ogólnopolskich: konkurs
plastyczny „Kochamy Pluszowe Misie” oraz przy współpracy z portalem edukacyjnym „Bliżej Przedszkola”.
Rozwiązania nowatorskie mają wpływ na rozszerzenie treści podstawy programowej, rozwijanie kreatywność
dzieci,
wzmacnianie
odporności
emocjonalnej,
doskonalenie
umiejętności
językowych,
grafomotoryki,
manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Wymaganie:
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Zmiany
w
zewnętrznym
świecie
powodują
konieczność
właściwego
przygotowania
dzieci
do
nowej
rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają
kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności
monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach
każdego dziecka.
Poziom spełnienia wymagania: B
Nauczyciele
w swojej
programowej.
pracy
W przedszkolu
wykorzystują
monitoruje
zalecane
się
warunki
i diagnozuje
i sposoby
osiągnięcia
realizacji
podstawy
wszystkich
dzieci
z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Formułowane wnioski z analiz osiągnięć dzieci są
wdrażane w pracę przedszkola i stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju przedszkolaków.
Przedszkole Publiczne Nr 49
11/19
Obszar badania: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z
wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
Nauczyciele
wykorzystują
zalecane
warunki
realizacji
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego. Wszyscy nauczyciele wykorzystują w swojej pracy następujące zalecane warunki i sposoby
realizacji podstawy programowej: właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzenie obserwacji
pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wprowadzenie elementów edukacji
zdrowotnej oraz współpracę z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze. Na obserwowanych
zajęciach nauczyciele wykorzystywali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej np.
w zakresie rozwoju czynności intelektualnych, mowy dzieci, kształtowania czynności samoobsługowych,
nawyków higienicznych i kulturalnych oraz umiejętności społecznych.
Obszar badania:
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,
uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Monitorowanie i analiza osiągnięć mają charakter powszechny, a wdrażane wnioski z analiz służą
wspieraniu możliwości rozwojowych dzieci. Z obserwacji wszystkich zajęć oraz informacji od nauczycieli
wynika,
że w przedszkolu
wykorzystuje
się
wnioski
z monitorowania
osiągnięć
dzieci
do opracowania
programów projakościowych, rozwijających zainteresowania dziecięce oraz poszerzających wiedzę dzieci
z obszaru podstawy programowej szkoły podstawowej np. „Ogród Mądrej Sowy”, „Ogród Talentów”. Ponadto,
podejmowane
są
następujące
psychologiczno-pedagogicznej,
działania:
wdrożenie
nawiązanie
programu
współpracy
ze
specjalistami
edukacyjno-terapeutycznego
„Przeciw
z poradni
agresji”
oraz
programu kształtującego świadomość zdrowotną „Owocowa środa”, „Zdrowy Uśmiech”, „Urodziny Marchewki”,
„Mamo, Tato piję wodę”, „Bezpieczny Przedszkolak”, prelekcja z zakresu logopedii dla rodziców dzieci 3-4
letnich na temat seplenienia międzyzębowego, wprowadzenie elementów bajkoterapii w celu wzmocnienia
pożądanych zachowań, zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu „Dziecięca Matematyka”, zakup
strojów, zorganizowanie szkoleń rady pedagogicznej WDN z zakresu logopedii oraz aktywnych metod pracy
z dziećmi np. Klanza, wytypowanie dzieci zdolnych do reprezentowania przedszkola w konkursach: piosenki
bożonarodzeniowej, „Moja ojczyzna”, „Sprawny jak mało kto”, „Zwyczaje i obrzędy w tańcu, piosence
i przyśpiewce”, opracowanie planu WDN dostosowując szkolenia do potrzeb dzieci. Dyrektor dodał, że na
podstawie przeprowadzonych analiz osiągnięć dzieci modyfikuje się prowadzone działania, wyciąga wnioski oraz
planuje działania odpowiadające potrzebom i możliwościom rozwojowym dzieci. W wyniku przeprowadzonej
analizy osiągnięć dzieci w przedszkolu udzielana jest pomoc w celu zniwelowania braków rozwojowych, a dzieci
rozwijają swoje umiejętności muzyczne, plastyczne, taneczne, recytatorskie, sportowe.
Przedszkole Publiczne Nr 49
12/19
Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci
przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu
programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania
osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.
W przedszkolu wdraża się wnioski z monitorowania i analizy osiągnięć dzieci oraz podejmuje
działania przyczyniające się do rozwoju i umiejętności zainteresowań dzieci. Dyrektor oraz nauczyciele
wskazali następujące działania, które zostały podjęte w wyniku monitorowania osiągnięć dzieci: udział
w różnorodnych
konkursach
i przeglądach,
podejmowanie
nowych
sposobów,
metod
i form
pracy
aktywizujących dzieci (elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej), pedagogika zabawy Klanza,
metoda Dobrego Startu M. Bogdanowic, Carla Orffa oraz techniki teatralne, zabawy badawcze, bajkoterapia,
muzykoterapia, relaksacja. Realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; programów
pracy wyrównawczej- program „Przeciw agresji”, „Bajkoterapia”. Prowadzenie pracy z dzieckiem poprzez
ćwiczenia i zabawy doskonalące analizę i syntezę głoskowa i dźwiękową, wzbogacenia czynnego słownictwa
poprzez
czytanie
bajek
i opowiadań.
Większość
rodziców
uważa,
że przedszkole
pomaga
rozwijać
zainteresowania ich dzieci (zob. Rys. 1j).
Rys. 1j
Przedszkole Publiczne Nr 49
13/19
Wymaganie:
Respektowane są normy społeczne.
Przedszkola powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności przedszkolnej i społeczeństwa
stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje
o sukcesie grup. Ważnym zadaniem przedszkola jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego, a także klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci.
Poziom spełnienia wymagania: B
Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie, znają obowiązujące zasady, a relacje między rodzicami,
nauczycielami i dziećmi oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wszyscy nauczyciele
prowadzą działania zachęcające dzieci do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.
Przedszkolaki wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje, chociaż nie zawsze przestrzegają
Kodeksu Przedszkolaka. Działania nauczycieli, w tym reagowanie w każdej sytuacji na niewłaściwe
zachowania dzieci, wzmacniają właściwe postawy oraz przyczyniają się do eliminowania zagrożeń.
Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Relacje między nauczycielami, dziećmi, rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi oparte są
na zasadach partnerskich, wzajemnym zaufaniu, szacunku, otwartości, empatii, spójności działania
w interesie dobra dzieci. Nauczyciele stwarzają atmosferę bezpieczeństwa emocjonalnego, okazują dzieciom
życzliwość, akceptację, zainteresowanie ich problemami, przeżyciami. Rodzice czują się potrzebni, biorą
aktywny udział w życiu przedszkola w sprawach dotyczących dzieci, rozwiązań organizacyjnych, organizacji
festynów, wycieczek, analizują działania wychowawcze. Rodzice decydują o wyborze ubezpieczyciela, poszukują
sponsorów, sami niejednokrotnie są sponsorami wielu atrakcji dla dzieci (zabawki, sprzęt ogrodowy, wycieczki,
teatrzyki, paczki dla dzieci). Personel przedszkola otwarty jest na wszelkie potrzeby, uwagi i sugestie. Wszystkie
problemy lub innowacje są dyskutowane z udziałem rodziców i pracowników przedszkola. Na początku roku
na zebraniach grupowych wspólnie opracowuje się kodeksy grupowe (co wolno, czego nie wolno, w sali,
łazience, ogrodzie, kiedy można przynieść zabawki itp.). Wypracowuje się system kar i nagród uwzględniając
wiek dzieci (pochwały, nagrody w postaci znaczków, stempelków, pełnienie roli dyżurnego), kary (słowne
upomnienie, zmiana formy aktywności, utrata przywileju, np. dyżurnego). Organizuje się pogadanki na temat
bezpieczeństwa na drodze i bezpiecznej zabawy poprzez realizację programu Mały Piechór, spotkania
z pracownikami Straży Miejskiej, filmy edukacyjne. Nauczyciele wskazują właściwe zachowania poprzez
przykłady
własne
oraz
elementy
bajkoterapii.
Rodzice
zgłaszają
swoje
propozycje
dotyczące
spraw
wychowawczych, nauczyciele po konsultacji wspólnie wypracowują spójny system działania. Większość
ankietowanych rodziców przyznała, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie, jednak zdarzają się
sygnały o poczuciu zagrożenia u dzieci (zob. Rys. 1j). Rodzice zauważyli, że nauczyciele na bieżąco informują
ich o postępach dzieci, udzielają wskazówek oraz biorą pod uwagę ich oczekiwania i sugestie. Podczas badania
nie uzyskano informacji od przedstawiciela organu prowadzącego na temat bezpieczeństwa w przedszkolu.
Przedszkole Publiczne Nr 49
14/19
Rys. 1j
Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Dzieci znają zasady obowiązujące w przedszkolu. Zdaniem większości rodziców dzieci w przedszkolu są
jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać (zob. Rys. 1j). Pracownicy niepedagogiczni
podali, że dzieci znają i stosują zasady kodeksu i bezpieczeństwa, które są przypominane przez nauczycieli.
Dzieci uczone są zwrotów grzecznościowych, kłaniają się, wiedzą, że trzeba wycierać buty, pomagają
przy pracach porządkowych (sprzątają talerzyki i kubki po posiłkach, porządkują miejsce pracy po zajęciach,
porządkują sale po zabawie, odkładają ubrania w szatni na miejsce, odkładają buty w szatni do szafek). Znają
swoje miejsca przy stolikach, znają swoją salę, potrafią się zachować w łazience, dbają o porządek. Rozmowy
z dziećmi i obserwacja zajęć potwierdziły, że dzieci potrafią bawić się w grupie, pomagają sobie nawzajem,
słuchają wskazówek nauczyciela do wykonania zadania lub zabawy. Nie zaobserwowano wśród dzieci zachowań
niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Rys. 1j
Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Nauczyciele podejmują działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań oraz reagują w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu
dzieci.
Wspólnie z dziećmi ustalane są zasady właściwych zachowań, które zapisane są w Kodeksie
Przedszkolaka, z którym rodzice zapoznawani są na zebraniach grupowych. Nauczyciele często rozmawiają
z dziećmi
o pożądanych
zachowaniach,
uwrażliwiają
dzieci
na różne
sytuacje
niebezpieczne.
Rodzice
i pracownicy niepedagogiczni podkreślili, że nauczyciele konsekwentnie działają i reagują na zachowania dzieci,
co potwierdziły również obserwacje zajęć.
Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania
własne i działania podejmowane w grupie.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. Nauczyciele stwarzają dzieciom możliwości wyboru rodzaju zabawy i sposobu pracy,
co potwierdziły dzieci i część obserwowanych zajęć. Uczą też dzieci w jaki sposób należy przestrzegać
określonych zasad. Nauka przestrzegania przez dzieci obowiązujących zasad odbywa się na bieżąco, podczas
codziennych zabaw i wykonywanych zadań. W stosownych sytuacjach dzieci uczą się dobrych manier, kształcą
umiejętności
współpracy,
dzielenia
się
zabawkami.
Wprowadzając
poszczególne
zasady
nauczyciele
wykorzystują rozmowy z dziećmi, wprowadzają system kar i nagród, współpracują z rodzicami w celu
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Przedszkolaki uczą się, jakich zasad należy przestrzegać poprzez
postępowanie zgodnie z Kodeksem Grupowym, który jest współtworzony przez dzieci i uzupełniany w miarę
Przedszkole Publiczne Nr 49
16/19
potrzeby. Działania nauczycieli w zachęcaniu dzieci do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za nie
są powszechne.
Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w
razie potrzeb.
W przedszkolu systematycznie i w sposób zorganizowany prowadzi się monitorowanie działań
wychowawczych, które są w razie potrzeby modyfikowane. Dyrektor wskazał, że działania wychowawcze
monitorowane są na bieżąco poprzez prowadzoną przez nauczycieli obserwację zachowań dzieci w różnych
sytuacjach edukacyjnych, analizę oddziaływań wychowawczych na zebraniach z rodzicami, analizę prac dzieci,
diagnozę zachowań w oparciu o arkusze diagnostyczne, diagnozę gotowości szkolnej, rozmowy z rodzicami
i pracownikami niepedagogicznymi przedszkola, analizę dokumentacji pedagogicznej. W wyniku monitorowania
działań wychowawczych zdiagnozowano potrzeby w zakresie problemów wychowawczych w zachowaniu dziecka
na tle grupy i nieprzestrzegania norm i zasad kodeksu grupowego. Modyfikowanie działań wychowawczych
polega na wzmocnieniu ścisłej współpracy z rodzicami, przyjęciu jednolitych form pracy w przedszkolu i w
domu, skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno – pedagogicznej, opracowaniu Indywidualnego Programu
Edukacyjno Terapeutycznego, prowadzeniu bogatej oferty zajęć, stosowaniu metod aktywizujących, wyciszaniu
grupy metodą relaksacji, realizowaniu programu przeciwdziałania agresji wśród dzieci (program własny
nauczyciela), pedagogizacji rodziców, organizowaniu spotkań z pedagogiem, psychologiem.
Obszar badania: W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Rodzice każdego roku
na zebraniach we wrześniu są włączani do analizy i oceny działań wychowawczych poprzez zapoznanie się
z dokumentacją
koncepcji
pracy
przedszkola
przedszkola,
i dyskusje
procedur
na temat:
działań
bezpieczeństwa,
wychowawczych,
organizacji
pracy
programu
wychowawczego,
przedszkola,
realizowanych
programów edukacyjnych, rocznego planu pracy. W poszczególnych grupach dziecięcych ustala się normy
i zasady panujące w danej grupie, tym samym ujednolicając oddziaływania wychowawcze przedszkola i domu
rodzinnego. Na zebraniach grupowych oraz podczas spotkań indywidualnych rodzice analizują wspólnie
z nauczycielami podane informacje o rozwoju ich dziecka i jego zachowaniu, ustalają i modyfikują priorytety
wychowawcze, a opinie o działalności przedszkola mogą wyrażać w przeprowadzanych ankietach. Wspólnie
z rodzicami realizowany jest program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich. Wspólne jest także ustalanie
uroczystości, imprez przedszkolnych (Dzień babci, Dzień Mamy, Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, udział
w Ogólnopolskim Dniu Przedszkoli - Świecie Konwalii, uroczyste zakończenia roku szkolnego) oraz wycieczek
(do teatru Pleciuga, wyjazd z okazji Dnia dziecka). Rodzice biorą czynny udział w życiu przedszkola, uczestniczą
w konkursach, wystawach, kiermaszach, pracach na rzecz placówki, na rzecz własnej grupy (ozdoby choinkowe,
prace plastyczne na wystawę, pełnienie roli Mikołaja, udział w festynach, prace wiosenne na klombach, sadzenie
krzewów, wzbogacanie w pomoce i przybory ). Rodzice uważają, że działania wychowawcze prowadzone
w przedszkolu są skuteczne i nie widzą potrzeby wprowadzania żadnych zmian.
Przedszkole Publiczne Nr 49
17/19
Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Nauczyciele tworzą w przedszkolu sytuacje, w których dzieci są samodzielne i odpowiedzialne za
podejmowane wybory związane z ich aktywnością podczas zabawy oraz w relacjach z rówieśnikami.
Podczas rozmowy dzieci podały, że opiekują się kotkiem przy wejściu do przedszkola, hodują rośliny w sali,
dyżurni podlewają rzodkiewkę, koper, bazylię, sadzonkę drzewka, które przyniosło jedno z dzieci. Przedszkolaki
są otwarte na potrzeby innych, chętnie sobie pomagają, dzielą się zabawkami, chociaż, jak same mówią, nie
zawsze przestrzegają Kodeksu Przedszkolaka. Wszystkie działania podejmowane w przedszkolu sprzyjają
rozwojowi społecznemu dzieci.
Przedszkole Publiczne Nr 49
18/19
Raport sporządzili
●
Marek Chojecki
●
Jolanta Dobrosielska
Kurator Oświaty:
........................................
Przedszkole Publiczne Nr 49
19/19