Wrocław, dnia 23 października 2006 r. dot. postępowania o

Transkrypt

Wrocław, dnia 23 października 2006 r. dot. postępowania o
Wrocław, dnia 23 października 2006 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego
Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych o wartości
zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro
.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zawiadamiamy, na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 9
lutego 2004r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami), że w przedmiotowej sprawie do
realizacji zamówienia zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, z najniższą ceną,
firmy:
Autorska Agencja Projektowa s.c.
ul. Dembińskiego 14
64-100 LESZNO
Cena wybranej oferty wynosi: 224 480,00 zł brutto
Wyboru dokonano w oparciu o kryterium ceny 100%.

Podobne dokumenty