Imię i nazwi

Transkrypt

Imię i nazwi
…………………………………………..
…………………………………………………..
Imię i nazwisko studenta
Dzień tygodnia i godzina ćwiczeń
PUK 2003/2004 – Praca domowa 4-A
1. Wczytaj do pierwszego arkusza dane z pliku
rozwiązania”, czyli: r=b-Ax.
tekstowego k:\bufor\praca 4\4a1.txt. Wyznacz:
4 ⋅ x + 7 ⋅ y + π ⋅ z = e1.7
minima, maksima, średnie i sformatuj wyniki
2⋅ x + 3 3 ⋅ y = 7
zgodnie z poleceniem. Zilustruj dane odpowiednio
sin (π 7 ) ⋅ x − z = ln (3)
dobranymi wykresami, zachowując zgodność ze
wzorcami 4a1?.gif. Wklej wzorce do arkusza
4. Utwórz nowy arkusz i wczytaj do niego dane z
obok wykonanych wykresów.
pliku tekstowego 4a4.txt. Uzupełnij arkusz
2. Sporządź w drugim arkuszu wykres funkcji
odpowiednimi formułami z funkcją „JEŻELI” i
sparametryzowany wielkościami (w nawiasach {})
funkcjami logicznymi realizującymi zadane
{pocz}, {kon}, {a}, {b}, {c}, {d} (zmiana
sparametryzowane obliczenia.
wartości komórek, w których są parametry, ma
5. Utwórz nowy arkusz i wczytaj do niego dane z
spowodować zmianę wykresu):
pliku tekstowego 4a5.txt. Tworzą one bazę
f (x ) = a ⋅ x 3 + b ⋅ x 2 + c ⋅ x + d
danych. Wypisz z bazy danych, korzystając z filtra
Wykres sporządź w przedziale <pocz, kon>
zaawansowanego, rekordy spełniające określony
przyjmując jako krok 1/20 długości przedziału.
warunek. Oblicz, korzystając z odpowiedniej
Korzystając z Solve dla wybranych parametrów
funkcji, ile jest rekordów spełniających podany
znajdź dokładną wartość jednego miejsca
warunek.
zerowego funkcji i jej ekstremów: jednego
Zadania są rozwiązane w oddzielnych arkuszach.
minimum i jednego maksimum.
Zmień nazwy arkuszy na Zad 1, Zad 2… i uporządkuj
3. Rozwiąż poniższy układ równań Ax=b i sprawdź
je. Pracę zapamiętaj w jednym pliku (zeszycie) o
poprawność rozwiązania wyznaczając residua
nazwie takiej, jak nazwa Twojego konta i prześlij ją
(różnicę między wektorem prawych stron, a
pocztą elektroniczną prowadzącemu zajęcia.
wektorem prawych stron obliczonym „z
……………………………………………..
WSKAZÓWKI DO ZAJĘĆ
4. Zajęcia 2 – zadanie 4
1. Zajęcia 1 – zadanie 1
funkcje logiczne AND, OR, NOT
uruchamianie arkusza, zapisywanie pliku
(zeszytu), import pliku tekstowego, wklejanie
wyrażenia logiczne
tekstu (znaki separacji)
funkcja IF
formatowanie komórek – miejsca po
adresowanie bezwzględne
przecinku
5. Zajęcia 2 – zadanie 5
proste funkcje – średnia, minimum,
baza danych, jej zakres, rekord, pole, wpisy
maksimum
do bazy
wykresy – dobór, serie, kategorie,
sortowanie jedno i wielokryterialne
formatowanie
autofiltr
wklejanie plików graficznych
filtr zaawansowany – kryteria
2. Zajęcia 1 – zadanie 2
funkcje bazodanowe
nazwy komórek i zakresu komórek
wypełnianie seriami danych
Pliki z „przodkiem” pracy są w katalogu Praca 3
Solver
Pracę domową wykonam do środy, przekażę
3. Zajęcia 1 – zadanie 3
karteczki, skopiuje pliki
operacje (funkcje) macierzowe (tablicowe):
odwrotność, iloczyn
RoGaj
rozwiązywanie układów równań,
kontrola poprawności
funkcje typu sin, ex, ln, pi…