Dostawa 100 szt. przęseł (ogrodzeń) przeciwtłumowych

Transkrypt

Dostawa 100 szt. przęseł (ogrodzeń) przeciwtłumowych
Kielce, 09.03.2011 r.
Targi Kielce S.A w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych składaniem
ofert wstępnych na zadanie pn.:
Dostawa 100 szt. przęseł (ogrodzeń) przeciwtłumowych
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia
metalowych o wymiarach:
- długość ok. 2,46 m
- wysokość przęsła 1,1 m.
wraz z dostawą
jest
dostawa
100szt.
przęseł
(ogrodzeń)
przeciwtłumowych
II. Przewidywany termin wykonania
Przewidywany termin realizacji do 06.05.2011r.
III. Ustalenie ceny i warunków płatności
W ofercie należy określić cenę netto za 1 szt. oraz koszt transportu.
IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy
Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2011 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Oferty należy kierować:
Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1; 25-672 Kielce.
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:
Dostawa 100 szt. przęseł (ogrodzeń) przeciwtłumowych
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.
V. Kryterium wyboru
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował w 100 % oferowaną ceną.
VI. Informacje dodatkowe
1) Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni.
2) Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.
3) Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty
przez Wykonawcę.
4) Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.
VII. Zawartość oferty
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:
1.
2.
3.
Część I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:
Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.
Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa
brzmi:
. Nr NIP:
4. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
5.
( z ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia składania ofert ).
Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń
( z ostatnich 3 miesięcy).
6. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń ( z ostatnich 3 miesię7.
1.
2.
3.
cy).
Dane techniczne oferowanego przęsła wraz z rysunkiem wymiarowym.
Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać:
Cena netto za 1 szt. przęsła.
Cenę łączną netto za 100 szt.
Koszt transportu do siedziby Zamawiającego.
UWAGA:
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta.
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok.114 (budynek administracyjny
TK) codziennie w godz.: 8.00-:15.00 tel. 041/- 365 12 81 lub 606 447 482 Krzysztof Kot.