Wydarzenia - grudzien 2015 - Starostwo powiatowe w Będzinie

Komentarze

Transkrypt

Wydarzenia - grudzien 2015 - Starostwo powiatowe w Będzinie
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
1
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
www.powiat.bedzin.pl
GAZETA SAMORZĄDOWA
BĘDZIN
BOBROWNIKI
CZELADŹ
nr 10/10 grudzień 2015 nakład: 20 tys. egz.bezpłatny ISSN 2392-2710
MIERZĘCICE
PSARY
SIEWIERZ
SŁAWKÓW
WOJKOWICE
Z okazji zbliżających się Świąt
pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś 2016 rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń,
życzą
w imieniu Zarządu Powiatu Będzińskiego
Starosta Będziński
Arkadiusz Watoła
w imieniu Rady Powiatu
Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego
Radosław Baran
Akcja „Oddaj KREW! Podziel się ŻYCIEM” zakończona sukcesem!
1 grudnia br. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy
ul. Krasickiego 17 przez kilka godzin można było oddać krew w Ambulansie
w ramach akcji krwiodawstwa, przygotowanej przez Wydział Zdrowia.
– Takiej frekwencji w Będzinie jeszcze nie mieliśmy – przyznawały pielęgniarki z Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach. W sumie w akcji przed Starostwem wzięło udział 26 osób, które oddały ponad
13 litrów krwi.
zaledwie u 15% społeczeństwa. Informacje o tym, kto może oddać
krew i gdzie można to zrobić, znajdą Państwo na stronie www.rckik-katowice.pl
(red)
– Faktycznie frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Cieszę się niezmiernie, że na nasz odzew
odpowiedziało tyle osób. Chcę serdecznie podziękować wszystkim krwiodawcom, a w szczególności
pracownikom starostwa, którzy tak licznie stawili
się w krwiobusie. Planujemy, aby akcja „Oddaj
krew! Podziel się życiem” na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Powiat
Będziński – mówi Robert Szpinda, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego.
Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś
życie. Zapotrzebowanie na nią jest ciągłe, w szczególności na tą z czynnikiem Rh-, która występuje
Remont Mostu
w Wymysłowie
Stypendia
Starosty
Szpital wychodzi
na prostą
str.3
str.6
str.8
Rocznica
Stanu Wojennego
str.12
2
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
Pomyślności w Nowym Roku!
Koniec roku jest to czas podsumowań. Minął pierwszy rok urzędowania Zarządu Powiatu Będzińskiego, któremu mam zaszczyt jako
Starosta Będziński przewodniczyć.
Początki naszej pracy były wyjątkowo
trudne. Jak Państwo wiecie, sytuacja
finansowa, którą zastaliśmy po naszych poprzednikach, mówiąc prawdę
była zła. Dlatego też jedną z najważniejszych rzeczy, z jaką musieliśmy się
zmierzyć było ustabilizowanie finansów powiatu, przede wszystkim poprzez podjęcie wszelkich, możliwych
oszczędności. Zaczęliśmy od siebie
samych, czyli struktur Starostwa Powiatowego, co musiało wiązać się
również z ograniczeniem zatrudnienia. Zmniejszenie liczby etatów, połączenia wydziałów oraz likwidacja
stanowisk kierowniczych przyniosły
konkretne efekty finansowe. Wewnętrzne oszczędności Starostwa nie
sprowadzały się jedynie do ograniczenia kosztów zatrudnienia, ale objęły również wszystkie bieżące wydatki począwszy od kosztów energii
elektrycznej, materiałów biurowych,
kosztów obsługi pocztowej czy ogłoszeń prasowych. Audytowi poddane
zostały wszystkie planowane wydatki
wydziałów i komórek organizacyjnych
na rok 2015.
Pomimo podjęcia tych drastycznych
kroków oszczędnościowych Powiat
www.powiat.bedzin.pl
w 2015 roku realizował większość
zadań nałożonych przez ustawodawcę, zarówno związanych z opieką
zdrowotną, edukacją, drogami oraz
komunikacją, ochroną środowiska,
jak i obsługą mieszkańców w zakresie
nadzoru budowlanego oraz geodezji.
Staraliśmy się również nie zaniedbać
sfery kultury. Udało się dojść do porozumienia w kwestii dalszego finansowania Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. W planie finansowym na 2016
rok została przyznana pełna kwota 750
tys. zł. Dalej wspieramy również Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Będzinie.
W bieżącym roku z powodzeniem
udało się nam zamiast drogich Dni
Powiatu z „gwiazdami” zorganizować cykl imprez dla mieszkańców pod
wspólną nazwą „Piknik”. Odbyły się
pikniki rodzinne, zdrowotne oraz militarne, które cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, szczególnie wśród
Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
mieszkańcom powiatu będzińskiego
życzy
Arkadiusz Grabowski
Senator RP
Ustąp PIERWSZEŃSTWA
- akcja trwa!
W dniu 10 grudnia 2015 r. w Czeladzi kontynuowana była akcja Policji i Starostwa
Powiatowego w Będzinie pt. „Ustąp pierwszeństwa”. Mieszkańcy tego miasta mieli
okazję wysłuchać rad funkcjonariuszy policji odnośnie bezpiecznego przechodzenia
przez jezdnię.
W akcji tradycyjnie wzięła udział policja wraz z przedstawicielami władz
samorządowych Powiatu Będzińskiego
oraz miasta Czeladzi. Powiat Będziński
reprezentował Członek Zarządu Powiatu
Będzińskiego Marek Mrozowski. Rozdawali oni pieszym ulotki przestrzegając
przed pośpiesznym i nieostrożnym poruszaniem się po ulicach.
Akcja prowadzona była na ulicy Szpitalnej przy pawilonach handlowych. Jest
ona kontynuacją akcji rozpoczętej 25 listopada w Będzinie. Kolejne spotkanie
funkcjonariuszy z mieszkańcami powiatu
odbyło się 16 grudnia ponownie w Będzinie. Akcja będzie kontynuowana.
(red)
dzieci i młodzieży.
Prowadzone były inwestycje w powiecie zarówno dotyczące obiektów
oświatowych (nowe boiska szkolne,
termomodernizacja Domu Dziecka
w Sarnowie), jak i inwestycje drogowe
(przebudowa mostu w Wymysłowie,
remonty dróg powiatowych i ścieżek
rowerowych).
W 2016 roku planujemy kontynuować
podjętą strategię działań oszczędnościowych. Znalazła ona również swój
wyraz w przygotowanym przez Zarząd Powiatu Będzińskiego projekcie
uchwały budżetowej na 2016 rok oraz
projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025. Dokumenty te zostały przyjęte uchwałami
na ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu
17 grudnia 2015 r. - dziewiętnastu radnych głosowało za, jeden wstrzymał
się od głosu, siedmiu głosowało przeciw (klub Wspólny Powiat).
Głęboko przekonani o słuszności
podjętych przez nas decyzji, z optymizmem patrzymy w przyszłość.
Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz
przekażę Wam w imieniu swoim oraz
całego Zarządu Powiatu Będzińskiego życzenia spokojnych Świąt oraz
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
Arkadiusz Watoła
Starosta Będziński
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku 2016
życzy
Waldemar Andzel
Poseł na Sejm RP
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
Polityka historyczna kraju
Dlatego też bardzo ważne jest, by pielęgnować pamięć o własnej historii
i tworzących ją postaciach. Jeśli się
to zaniedba, przedstawiciele danego
Narodu w końcu stracą poczucie przynależności i przywiązania do swojego
Państwa, a to prosta droga do jego
upadku i zaniku. Bardzo istotne jest
zatem, aby państwo w swoich działaniach dbało o politykę historyczną.
Najważniejszym jej elementem jest
bez wątpienia edukacja. Wiedza na temat przeszłości swojego kraju powinna być przekazywana najmłodszym
pokoleniom w sposób wyczerpujący
i obszerny. Bez takich wiadomości
młodzież nie będzie w stanie wykształcić w sobie świadomości narodowej. Miłość do Ojczyzny powinna
być zaszczepiana w szkołach poprzez
prowadzone z pasją i poczuciem misji
lekcje historii.
Niestety to elementarne zadanie
w ubiegłych latach zostało zaniedbane.
Decyzją ówczesnego obozu rządzącego PO-PSL liczba lekcji historii odbywających się w szkole średniej została
drastycznie zmniejszona. Szersze wiadomości w tym obszarze otrzymują
teraz jedynie uczniowie deklarujący
chęć zdawania egzaminu maturalnego z historii. Pozostali uczą się tego
przedmiotu tylko w podstawowym zakresie, w zredukowanej do minimum
liczbie godzin. W ten sposób nie wychowamy następnych pokoleń na patriotów, kochających swój Kraj i świadomych jego zawiłej przeszłości. Prawo i Sprawiedliwość podejmie działa-
7 grudnia 2015 r. został oddany do użytku most drogowy nad
rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej 4773 S (ul. Leśna)
w Wymysłowie. Przebudowa mostu była następstwem kontroli,
w wyniku której stwierdzono zły stan techniczny budowli.
3
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
www.powiat.bedzin.pl
Jednym z elementów najsilniej spajających naród jest
wspólna dla jego przedstawicieli historia. Wspólnie
przeżyte dzieje kształtują poczucie świadomości narodowej i odrębności od innych nacji.
nia, aby przywrócić lekcjom historii
należne im miejsce w toku edukacji.
Istotnym elementem polityki historycznej jest też dbałość o funkcjonowanie muzeów. Szczególną uwagę
powinno się przywiązywać do tych,
które poprzez swoje zbiory ukazują
historię naszego Kraju. Władze Państwa muszą dbać o to, by powstawało
coraz więcej muzeów, a te już istniejące pozyskiwały kolejne eksponaty
i uatrakcyjniały swoją formę. Edukacyjna funkcja muzeów jest szczególnie
ważna w odniesieniu do młodzieży,
która powinna zdobywać wiedzę również przez częste odwiedzanie tych
placówek.
Wspaniała i będąca powodem do dumy
historia Polski powinna też stać się jak
najczęstszym tematem wykorzystywanym w różnych dziedzinach sztuki.
Wielu twórców tworzy dzieła bardziej
zaangażowane, niosące konkretne
wartości nie tylko estetyczne, ale i moralne. Z kolei wielu odbiorców z przyjemnością sięgnęłoby po dobrze napisaną literaturę historyczną, udałoby
się na wystawę obrazów ukazujących
polskie dzieje, czy wreszcie obejrzałoby profesjonalnie wyprodukowany
i zagrany na wysokim poziomie film
historyczny. Dlatego władze Państwa
powinny wspierać autorów, którzy
w swoich dziełach zawierają miłość
do Ojczyzny i ją zaszczepią wśród odbiorców. Jednakże w ostatnich latach
byliśmy świadkami wielu produkcji
uwłaczających godności Polaków.
Wierzę jednak, że takie antypolskie
działania już nigdy się nie powtórzą.
Polityka historyczna ma dalece większe znaczenie dla funkcjonowania
Państwa niż pozornie mogłoby się
wydawać. Dlatego tak ważne jest, aby
mądrze ją zaplanować. W tym miejscu
pragnę zacytować słowa Marszałka
Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje
i nie ceni swojej przeszłości, ten nie
jest godzien szacunku teraźniejszości
ani prawa do przyszłości”.
Waldemar Andzel
Poseł na Sejm RP
MOST oddany do użytku
W szczególności stwierdzono zarysowania dźwigarów w przęsłach i na podporach, co stwarzało zagrożenie dla ruchu publicznego i zapory zbiornika wodnego Kozłowa Góra.
Most jest zlokalizowany na granicy Powiatu Będzińskiego z powiatem Tarnowskie Góry i stanowi część ciągu drogowego, po którym
odbywa się komunikacja autobusowa. Przejazdy przeładowanych
samochodów ciężarowych mogły doprowadzić do awarii ustroju
nośnego mostu nad elementami konstrukcyjnymi zapory wodnej
i spowodować zalanie niżej położonych terenów.
W czasie modernizacji przeprowadzono rozbiórkę dotychczasowego ustroju nośnego, w miejsce którego wybudowano nowy wraz
z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa obejmowała
wykonanie elementów wyposażenia oraz modernizację dojazdów
do mostu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 815 tys. zł. Zadanie
zostało współfinansowane ze środków pochodzących z rezerwy
subwencji ogólnej i środków gminy Bobrowniki. Przecięcia wstęgi
dokonali m. in. Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Wicestarosta Będziński Emil Bystrowski, Członkowie Zarządu Powiatu
Będzińskiego Marek Mrozowski, Włodzimierz Trzcionka oraz
Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba.
Michał Fiuk
ZIMA za PASEM
Nie czekając aż zima zaatakuje na dobre, Starosta Będziński Arkadiusz Watoła zwołał
na dzień 9 grudnia połączone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego, poświęcone
ocenie przygotowania powiatowych służb do sezonu zimowego 2015/2016. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Gmin, a konkretnie – osoby zajmujące się w Urzędach
realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.
Oceniono, że Powiatowy Zarząd Dróg
wywiązał się na czas za swoich zadań
związanych z przygotowaniem do zimy.
Odbyły się wszystkie przetargi na zimowe utrzymanie dróg, zawarto i podpisano
stosowne umowy. Pozytywnie oceniono
również stan przygotowań do tego trudnego okresu w Gminach. Omówiono
i uzgodniono system obiegu informacji.
Całodobowa łączność pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ośrodkiem Dyspozycyjnym w PZD
i Gminami to warunek umożliwiający
uruchomienie stosownych procedur reagowania na wypadek gwałtownego
ataku zimy. Jak stwierdził przedstawiciel PZD, wszystkie jednostki sprzętowe
przeznaczone do udziału w akcji zimowej
są sprawne i wyposażone w środki łączności. Drogi będą na bieżąco patrolowane, a Ośrodek Dyspozycyjny PZD pod
numerami telefonów 32 287-75-19 i 32
287-78-72 przyjmować będzie wszelkie
meldunki i zgłoszenia o utrudnieniach
w ruchu i innych zagrożeniach od mieszkańców naszego powiatu.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomniał o obowiązkach administratorów budynków mieszkalnych
i obiektów użyteczności publicznej,
dotyczących usuwania śniegu i lodu
z dachów. Zapowiedział też kontrole
obiektów
wielkopowierzchniowych
w sytuacji powstania zagrożeń związanych z intensywnymi opadami śniegu.
Podsumowując dyskusję, Starosta zobowiązał PZD do stałego monitorowania sytuacji na drogach i egzekwowania właściwych działań od podmiotów,
które wygrały przetargi na zimowe
utrzymanie dróg.
Naradę zakończono miłym akcentem.
Starosta Arkadiusz Watoła przekazał
na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie zakupiony
z funduszu Komisji Bezpieczeństwa
parawan pozwalający osłonić miejsce zdarzenia i ofiarę wypadku przed
wzrokiem gapiów. Mł. insp. Mariusz
Huras podziękował za przekazany
sprzęt oświadczając, że do tej pory policjanci korzystać musieli z parawanu
pozostającego w dyspozycji powiatowych strażaków.
(red)
4
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
www.powiat.bedzin.pl
Medale Pucharu Europy
dla KS Mistral
5 grudnia br. Klub Sportowy Mistral z Wojkowic brał udział w IX edycji największego
międzynarodowego turnieju sztuk walki w Polsce Mazovia Cup International, który
odbył się w Tarczynie pod Warszawą. Z klubu startowało 22 zawodników, prawie drugie tyle stanowili członkowie ekipy (trener, kierownicy ekipy i sekundanci). Zawodnicy
wywalczyli w sumie 12 medali, w tym 2 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych.
- Miło jest patrzeć, jak zawodnicy robią ciągły postęp. Nawet, jeśli przegrywają, to
w takim stylu, że nie ma się czego wstydzić. Wszystko, co zostało przepracowane na
treningach zostało zaprezentowane podczas walk. Jeśli czegoś brakowało, to na to
przyjdzie czas. Każdego zawodnika można opisać w inny sposób, bo każdy ma swój
styl walki, inną osobowość. Jedni mają talent, ale nie zawsze potrafią go wykorzystać, a inni dochodzą do sukcesu ciężką i systematyczną pracą, tak jak Mateusz Lędźwa. W wieku 19 lat, po 12 latach kariery, zdobył swój pierwszy złoty medal i to już
jako senior!!! W walce o złoto pokonał swojego klubowego kolegę Dawida Borowskiego. Chłopaki wygrali swoje wszystkie walki
i spotkali się w finale. - powiedział trener zawodników pan Krzysztof Wiśniewski.
Nie jest to pierwszy tak duży sukces klubu. Na ostatnich zawodach
Taekwondo Polish Open Cup odbywających się w Opolu, zawodnicy
KS Mistral wywalczyli aż 26 medali, w tym 4 złote, 11 srebrnych
i 11 brązowych. W zawodach udział wzięło 546 zawodników i zawodniczek z 23 ekip, w tym 5 ekip zagranicznych z Mołdawii, Ukrainy, Czech, Szkocji i Austrii.
KS Mistral reprezentowało 61 zawodników i 13 członków ekipy.
Dużą część ekipy stanowiły dzieci, bo aż 40 osób, a najmłodsi zawodnicy to czterolatki.
Medaliści KS Mistral na Mazovia Cup International:
I miejsce - Lędźwa Mateusz ( kat. senior -80kg)
I miejsc - Maciej Regulski (kat. junor +80kg)
II miejsce - Alicja Zgoda (kat. kadet młodszy +155cm)
II miejsce - Emilia Wylężek (kat. kadet młodszy -155cm)
II miejsce - Daniel Polanskyi (kat.junior +80kg)
II miejsce - Aleksander Hachul (kat. kadet starszy -55kg)
II miejsce - Dawid Borowski (kat.senior -80kg)
III miejsce - Dawid Borowski (kat.senior -80kg UFR)
III miejsce - Nicol Chabińska (kat.kadet starszy +165cm)
III miejsce - Miłosz Palacz (kat.senior -75kg)
III miejsce - Łukasz Mucha ( kat.kadet starszy -65kg)
III miejsce - Julia Kupczak (kat. kadet młodszy -145cm)
(red)
SREBRNE
SCHRONISKO
W dnia 21 listopada 2015 r. w Legnicy odbyła się uroczysta gala podsumowująca 55. Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Szkolnych
Schronisk Młodzieżowych, organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W tym roku wyróżnienie w stopniu srebrnym oraz list gratulacyjny
od Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej otrzymało
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie, placówka oświatowa
prowadzona przez Powiat Będziński. Wyróżnienie zostało przyznane za
stwarzanie najlepszych warunków dla dzieci i młodzieży w odkrywaniu
piękna naszej Ojczyzny, propagowanie krajoznawstwa i turystyki oraz
kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu.
Konkurs współzawodnictwa miał na celu zachęcenie dyrektorów
i pracowników schronisk do stworzenia w ich placówkach najlepszych
warunków pobytu, wyposażenia, programów edukacyjnych oraz
podejmowania działań na rzecz rozwoju turystyki. Wyróżnienie
powiatowego schroniska w Sławkowie w Konkursie Ogólnopolskim
pokazuje, że jego działalność jest niezwykle ważna w odniesieniu do
turystyki szkolnej i młodzieżowej. Podnosi również prestiż tej placówki
i jest swoistą promocją Powiatu Będzińskiego oraz miasta Sławkowa.
Tak trzymać!
Piotr Dudała
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
www.powiat.bedzin.pl
W miesiącu grudniu Starostwo Powiatowe w Będzinie rozpoczęło cykl zajęć i warsztatów wspierających tworzenie i funkcjonowanie różnych form
integracji społecznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
5
ZAJĘCIA SPORTOWE
Podjęte działania mają także na celu udzielenie
wsparcia przy tworzeniu przez środowiska lokalne
wolontariatów międzypokoleniowych oraz nawiązanie bliższej współpracy z istniejącymi już organizacjami i instytucjami.
2 grudnia 2015 roku odbyły się pierwsze międzypokoleniowe zajęcia sportowe dla uczniów klasy
3a Gimnazjum w Wojkowicach oraz członków
Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior.
Krótką rozgrzewkę przy muzyce poprowadziła
Pani Maria Matusiak z Aktywnego Wojkowickiego Seniora, a całe zajęcia poprowadził instruktor
sportów walki i rekreacji ruchowej Pan Krzysztof
Wiśniewski z Klubu Sportowego Mistral.
W trakcie zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami taekwondo gimnazjaliści i seniorzy przełamywali bariery międzypokoleniowe poprzez ruch
i zabawę. Dowiedzieli się także jak ważna jest
aktywność fizyczna w każdym wieku i w codziennym życiu.
Mimo sporego wysiłku fizycznego wszyscy
uczestnicy zajęć byli bardzo zadowoleni z ich przebiegu, a sami seniorzy stwierdzili, że młodzież dodała im sporo energii w zwalczaniu jesiennej nudy.
(red)
OOO!!! ZAGŁĘBIE!!! OOO !!! SOSNOWIEC!!!
W dniu 29.11.2015r. na zaproszenie Pana Prezesa
Marcina Jaroszewskiego grupa wychowanków
Domu Dziecka im. Dominika Savio z terenu naszego powiatu, uczestniczyła i kibicowała drużynie ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC w wygranym
2:1 meczu z GKS KATOWICE w rozgrywkach
pierwszej ligi piłki nożnej. Niesamowita atmos-
fera i emocje towarzyszące podczas meczu do
ostatnich sekund gry na długo pozostaną w pamięci młodych kibiców, opiekunów oraz Sekretarza Powiatu Będzińskiego Tomasza Dzierżanowskiego.
Możliwość zwiedzenia budynku klubowego,
pamiątki oraz pomeczowe spotkanie z dwoma
zawodnikami sosnowieckiej drużyny - Panem
Michałem Fidziukiewiczem - zdobywcą dwóch
bramek w meczu oraz Panem Jakubem Wilkiem
było ekscytującym i przemiłym zwieńczeniem
całego pobytu w klubie ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC.
Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu, zawodników i pracowników
klubu dzięki którym nasi wychowankowie mogli
przeżyć te niesamowite chwile.
Trzymamy kciuki, kibicujemy i życzymy awansu
do EKSTRAKLASY!!!
Dariusz Tokarski
6
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
www.powiat.bedzin.pl
STYPENDIA Powiatu Będzińskiego
ROZDANE
Na zaproszenie gospodarzy uroczystości Starosty Będzińskiego Arkadiusza Watoły i Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego
Radosława Barana udział w uroczystości wzięli parlamentarzyści, włodarze miast i gmin z terenu powiatu Wiceprezydent Miasta Będzina,
Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba,
Zastępca Wójta Gminy Psary Marta Szymiec,
Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice Andrzej
Cembrzyński, Kierownik Referatu Oświaty
w Urzędzie Miasta w Sławkowie, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Robert Szpinda,
Sekretarz Powiatu Tomasz Dzierżanowski,
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Promocji. Najważniejszymi osobami tego dnia
byli oczywiście stypendyści oraz ich rodziny.
Starosta Będziński Arkadiusz Watoła pogratulował stypendystom otrzymanego wyróżnienia,
które jest wynikiem wytężonej i długotrwałej
pracy w dążeniu do założonego celu oraz rozwijania pasji. Podkreślił także ogromną rolę
rodziców, kadry pedagogicznej oraz trenerów,
których zaangażowanie i poświęcenie przyczyniło się do osiągnięcia sukcesów ich dzieci,
uczniów i studentów.
W tym roku uroczystość była wyjątkowa ze
względu na wysokość przyznanych stypendiów.
Każdy wyróżniony stypendysta otrzymał symboliczny czek na kwotę dwóch tysięcy złotych.
Tak wysokie stypendium uczniowie otrzymali
po raz pierwszy od 2004 roku.
W trakcie uroczystości Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Robert Szpinda osobiście
pogratulował ogromnego sukcesu naszemu stypendyście Mateuszowi Lędźwie, który w dniu
5 grudnia br. w trakcie IX edycji turnieju mieszanych sztuk walki „Mazovia Cup International” zdobył Puchar Europy w kategorii kick-ligt – 80 kg. Gratulacje otrzymał także trener
z Klubu Sportowego Mistral w Wojkowicach
Pan Krzysztof Wiśniewski.
14 grudnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Będzinie odbyło się wręczenie stypendiów Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych
Uczniów i Studentów – Mieszkańców Powiatu
Będzińskiego za osiągnięcia w roku 2014/2015.
starczyło zgromadzonym gościom również trio
skrzypcowe w składzie Faustyna i Bernadetta
Trzcionka oraz Alicja Wójcik. Młode i utalentowane skrzypaczki wykonały m. in. przepiękny utwór „Hallelujah” Leonarda Coena.
STYPENDYŚCI POWIATU BĘDZIŃSKIEGO DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW – MIESZKAŃCÓW POWIATU
BĘDZIŃSKIEGO:
W DZIEDZINIE NAUKI:
Kamil Niedbał – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Juliusz Małek – Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach,
Bartłomiej Góra – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Karolina Janion – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Barbara Kornafel – Uniwersytet Śląski w Katowicach.
W DZIEDZINIE SPORTU:
Martyna Misiaszek – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
Mateusz Lędźwa – Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej,
Mateusz Grabis – Uniwersytet Śląski w Katowicach.
W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI:
Łukasz Wilga – Akademia Muzyczna w Katowicach,
Agnieszka Świętek – Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach,
Patrycja Bubak – Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach,
Aleksandra Rój – Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie,
Karolina Ryczek – Akademia Muzyczna w Katowicach,
Zuzanna Spyrka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Wiktoria Szumiata – Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Piotr Szczepańczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie,
Patryk Biskup – III Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Katowicach,
Sabina Litepło – II Liceum ogólnokształcące
im. C.K. Norwida w Będzinie,
Magdalena Darul – III Liceum ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Będzinie,
Julia Krolik – III Liceum ogólnokształcące im.
C.K. Norwida w Będzinie.
STYPENDYŚCI POWIATU BĘDZIŃSKIEGO DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
– MIESZKAŃCÓW POWIATU BĘDZIŃSKIEGO.
Mariusz Samborski – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie,
Anna Krzywda – I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie,
Sebastian Grabis – II Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego w Dąbrowie G.
W DZIEDZINIE SPORTU:
Mateusz Wikło – I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie,
Uroczystość miała również swój akcent muzyczny w wykonaniu chóru Stella Copernicus
z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie pod dyrekcją Pani Karoliny
Ryczek, studentki Akademii Muzycznej w Katowicach i również tegorocznej stypendystki Powiatu Będzińskiego. Artystycznych wrażeń do-
W DZIEDZINIE NAUKI:
Michał Machura – I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie,
Klaudia Sibielak – I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie,
Milena Korusiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie,
Sebastian Krajewski – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie,
W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI:
Krystian Machura – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie,
Aleksandra Kwiatkowska – V Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Dąbrowie G.
Wszystkim stypendystom jeszcze raz serdecznie
gratulujemy.
Agnieszka Zapora
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
7
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
www.powiat.bedzin.pl
Dzień WOLONTARIUSZA
Już po raz trzeci aula I Liceum Ogólnokształcacego im. M. Kopernika stała się
miejscem obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Wspólnie z Fundacją ”Pro Salute” przygotowno
uroczystość mającą przybliżyć ideę wolontariatu. Uświetnili ją swoją obecnością: Poseł na
Sejm RP Waldemar Andzel, Robert Szpinda
Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego,
przedstawiciele związków zawodowych oraz
szkół powiatu będzińskiego.
Podczas gali panie Teodozja Kumor – Ormianin, Izabela Bronikowska i Grażyna Smalec
20 lat AKCJI KATOLICKIEJ
26 listopada br. w kościele św. Trójcy w Będzinie odprawiona została uroczysta
jubileuszowa Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Akcji Katolickiej,
śp. Ks. kan Kazimierza Szwarlika, śp. doktora Adama Bilika, zmarłych z ich rodzin
oraz osób, które wspierają dobroczynne działa Akcji. Będziński Oddział Akcji powstał 26 listopada 1995 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii św. Trójcy
ks. Kazimierza Szwarlika.
w Będzinie
wręczyły wolontariuszom skromne upominki
dziękując w ten sposób za ich pracę w Fundacji
„Pro Salute”.
Uroczystość uświetniły występy młodzieży
z III LO im C.K. Norwida, ZSO ze Sławkowa
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz gospodarzy uroczystości I LO im. M.Kopernika.
(red)
Obchody X- lecia
nadania imienia
Jana Pawła II
w siewierskim liceum
„Troska o młodzież jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem odnoszenia się człowieka do człowieka.”
Jan Paweł II
Podczas koncelebrowanej przez Ks. Mariusza Olejnika,
Ks. Grzegorza Maciejewskiego Mszy św. kazanie wygłosił Ks. Paweł Rozpiątkowski, który zwrócił uwagę na
rolę Akcji Katolickiej i cele, dla jakich została powołana.
W latach 1939-45 Akcja musiała zawiesić swą działalność.
Po wojnie nie mogła wznowić działania, gdyż nie pozwalał na to system komunistyczny. Impulsem do ponownego
powołania do życia w Polsce stała się wypowiedź Ojca
Świętego Jana Pawła II skierowana do Biskupów Polskich
w czasie wizyty „ad limina” w Rzymie 12 stycznia 1993 r.
Proboszcz Ks. Kan. Andrzej Stępień podziękował Akcji
za jej działalność i życzył kolejnych jubileuszy. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej reprezentował Prezes diecezjalnej Akcji Katolickiej dr Jan Majzner, który podkreślił, że POAK im. dr A.Bilika jest wiodącym oddziałem
w diecezji. W Mszy św. wzięli udział także członkowie
parafialnych wspólnot: Żywego Różańca i III Zakonu św.
Franciszka oraz Caritasu. Parlamentarzyści Senator RP
Arkadiusz Grabowski i Poseł na Sejm RP Waldemar
Andzel przekazali listy gratulacyjne obchodzącym 20-lecie członkom POAK.
Do najbardziej znanych i popularnych akcji prowadzonych przez członków Akcji Katolickiej im. dr Adama
Bilika należą m.in.: przedświąteczne zbiórki żywności,
w ostatnim czasie prowadzone także w marketach pod
hasłem „Tak, Pomagam”, gromadzenie przyborów szkolnych dla uczniów i studentów z Będzina w ramach dzieła
„Nauka dla Każdego” i akcji prowadzonej z Caritas diecezji sosnowieckiej – „Tornister pełen uśmiechów”. Są
także inicjatorami i współorganizatorami diecezjalnych
marszów oraz dni dla życia i rodziny, ogólnopolskiego
konkursu fotograficznego „Życie jest CUDowne” i festynów rodzinnych.
W czerwcu 2005 r. członkowie Akcji utworzyli Parafialny
Zespół CARITAS (PZC) przy Parafii św. Trójcy w Będzinie. W łączności z Caritas Diecezji Sosnowieckiej realizowali program „Dostarczanie żywności najuboższym
mieszkańcom Unii Europejskiej”. Przez 9 lat wydawali
żywność dla kilkuset mieszkańców Będzina (około 40
ton żywności rocznie). Drugi realizowany program to
„SKRZYDŁA” (pomoc w formie comiesięcznego stypendium dla uczniów).
Członkowie Akcji prowadzą bibliotekę i czytelnię parafialną (kierownik: Barbara Gajda). Asystentem kościelnym POAK im. dra A. Bilika jest Proboszcz Ks. Kanonik
Andrzej Stępień, Dziekan Dekanatu Będzińskiego.
oprac. Piotr Dudała
2 grudnia 2015 r. miały miejsce uroczyste obchody 10-lecia nadania imienia
szkole Jana Pawła II w siewierskim liceum ogólnokształcącym. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od Mszy Św. w Kościele Pw. Św. Macieja
Ap. w Siewierzu, którą sprawował J.E. Bp Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej dr Grzegorz Kaszak. Po odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy
przez Ordynariusza Sosnowieckiego, zaproszeni goście oraz cała społeczność
siewierskiego liceum uczestniczyli w akademii, której towarzyszyły okolicznościowe wystawy. Wśród zaproszonych gości byli Senator RP Arkadiusz
Grabowski, Starosta Będziński Arkadiusz Watoła oraz Sekretarz Powiatu
Będzińskiego Tomasz Dzierżanowski. Podczas akademii Proboszcz Parafii
Św. Macieja Ap. w Siewierzu, ks. kan. Jan Lubieniecki wręczył nagrody zwycięzcom Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego ,,Jan Paweł II w naszej
codzienności”.
Michał Fiuk
8
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
Św. MIKOŁAJ odwiedził PMDK
Na niezwykle pięknie przystrojonym tronie najmłodsi znaleźli zawiązany czerwoną wstążką mały
rulonik – list od Świętego, który został wspólnie odczytany przez kilku ochotników. Święty pisał w nim między innymi, że wyrusza z prezentami z Bieguna Północnego i na pewno dotrze do
wszystkich dzieci. Prosił także, aby przygotowały dla niego piękne rysunki, wierszyki i piosenki,
które przecież tak bardzo lubi.
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
www.powiat.bedzin.pl
Trzymajmy kciuki za powodzenie programu!
SZPITAL
WYCHODZI NA PROSTĄ
Rada Społeczna Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian organizacyjnych zaproponowanych przez
dyrekcję szpitala. To jest dobra wiadomość dla pacjentów; balansujący na krawędzi
finansowej szpital ma pierwszą od wielu szanse wyjść na prostą!
Gdy już list został odczytany, w magiczny, zimowy nastrój wprowadziła wszystkich Karolina Jaszczyk, piosenką „Ulepimy dziś bałwana?” z filmu „Kraina Lodu”. Po chwili zadumy i refleksji nad
przedświątecznym czasem, rozpoczął się specjalny, mikołajkowy quiz. Pytania były zróżnicowane
– od bardzo prostych do trudniejszych – a dzieci bardzo chętnie podnosiły rękę do góry udzielając
odpowiedzi.
Kolejnym zadaniem do wykonania było stworzenie portretu Mikołaja. Różnorodność technik i sposóbów rysowania sprawiła, że z pięknych i niepowtarzalnych prac plastycznych zrobiono minigalerię. Tuż po warsztatach najmłodsi rozpoczęli zabawy taneczne z mikołajową czapką, w której ukryte
były karteczki z opisem zadania. Poruszając się w kole należało na przykład chwycić swojego sąsiada za kolano, kostkę lub za ucho czy też podskakiwać jak żaby. Dzieci bawiły się wyśmienicie,
a ponieważ czasem nie było zbyt łatwo, wybuchały śmiechem.
Jednakże to nie był koniec atrakcji. Po intensywnym wysiłku dzieci zajęły się sklejaniem kolorowych, papierowych pasków w oczka, łącząc je w gigantyczny łańcuch. Gdy już połączono wszystkie
elementy, na salę zawitał Święty Mikołaj z przeogromnym workiem wypełnionym po brzegi prezentami w asyście swoich wiernych pomocników. Radości z obdarowywania nie było końca, dzieci
wręczały Mikołajowi samodzielnie wykonane rysunki, śpiewały piosenki lub recytowąły krótkie
wierszyki.
Wszystko, co dobre zawsze bardzo szybko się kończy. Po wspólnej sesji fotograficznej Święty Mikołaj podziękował wszystkim dzieciom i zapewnił, że już za rok przybędzie do nich z wielkim workiem prezentów. Trzymamy Go za słowa i pozostaje nam tylko powiedzieć: „Do zobaczenia Święty
Mikołaju!”.
(red)
OGŁOSZENIE!
INFORMUJEMY, że w ZWIĄZKU z LIKWIDACJĄ PUNKTU KASOWEGO
przy ul. SĄCZEWSKIEGO 6, od DNIA 1 STYCZNIA 2016 r.
OBSŁUGA KASOWA PROWADZONA BĘDZIE w PUNKCIE
znajdującym się w BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO
w BĘDZINIE przy ul. KRASICKIEGO 17.
O tym, że propozycje zespołu pracującego pod kierunkiem dyrektora szpitala dr Jacka Kołacza
są korzystne zarówno dla pacjentów, jak i dla szpitala pokazuje głosowanie członków RS podczas spotkania w dniu 14.12.2015 r. Otóż było niemal jednomyślne, ponieważ tylko dwie osoby
wstrzymały się od głosu. Teraz nastąpi czas (jak można przypuszczać od pierwszych tygodni
nowego roku) roku zgodna z prawem procedura naprawcza. Zakładająca m.in. konsultacje społeczne, czyli spotkania ze związkami zawodowymi, a także z gminami powiatu.
Zaproponowane na wspomnianej Radzie Społecznej zmiany mają na celu redukcję kosztów funkcjonowania placówek Zakładu. Jak informowaliśmy niejednokrotnie, szpital boryka się z poważnymi problemami finansowymi od wielu lat. Jednak, czego nikt nie kryje, mijający rok jest (był)
wyjątkowo trudny.
Z wielu przyczyn. Przede wszystkim z powodu tegorocznego budżetu starostwa. Przypomnijmy
- odziedziczonego w swoistym „spadku” po poprzednikach. Niestety Starostwo Powiatowe nie
miało możliwości, albo jak ktoś woli – po prostu nie było w stanie w mijającym roku wesprzeć
szpitala (choćby w postaci pożyczek na zapewnienie płynności finansowej, czy w innych, prawnie dozwolonych formach) w satysfakcjonującym stopniu. I tak z dnia na dzień, z miesiąca na
miesiąc, łatano - mówiąc kolokwialnie - dziury, aby zapewnić opiekę zdrowotną pacjentom na
dobrym poziomie. I zapewniono!
A przecież mijający rok 2015 to również sporo wymagalnych płatności. Konieczność zapłaty zobowiązań wierzycieli szpitala, niekiedy odległej daty. Sprzed dwóch, ale i więcej lat. Zatem – weksle, nakazy płatnicze czy postępowania komornicze. Każda operacja bardzo kosztowna, mimo
że na wnioski szpitala, sądy niejednokrotnie obniżały wartość tytułów komorniczych. Liczyła się
każda złotówka. Niemniej – wszystko sporo kosztowało. Dziury łatano, ale niestety zadłużenie
szpitala nie malało. Słowem – dzisiaj (wymagalne) to ok. 32 miliony złotych. Kłopoty finansowe
nie zwalniały (bo zwalniać nie mogły) powiatowej służby zdrowia od świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom na przyzwoitym poziomie. Być może nie w pełni satysfakcjonującym wszystkich, ale na mniej malkontentów niż zadowolonych. Po prostu - pacjenci cenią profesjonalizm
personelu będzińskiego PZZOZ.
Zaproponowany Radzie Społecznej przez dyrekcję szpitala projekt działań usprawniających działalność placówek jest, taka jest opinia władz powiatu, krokiem w dobrym kierunku. W projekcie
idzie przede wszystkim o konsolidację kosztów przy zachowania poziomu i pragmatyki usług
świadczonym pacjentom. I tak przeniesienie oddziału Położniczo – Ginekologicznego, Oddziału
Noworodków i Wcześniaków, oraz Bloku Operacyjno Położniczo – Ginekologicznego do Czeladzi spowoduje restrukturyzację zadłużenia (wg. szacunku) w kwocie 1,5 miliona złotych. Nie
bez znaczenia jest również przeniesienie do budynku w Czeladzi oddziału chirurgii i likwidacja
bloku operacyjnego w Będzinie - to kolejne 1,5 mln złotych oszczędności (nie mówiąc o możliwościach diagnostycznych - pracowania TK na miejscu czynna 24h/dobę).
Kolejnym istotnym elementem jest przeniesienie oddziału Chorób Wewnętrznych I do budynku
w Czeladzi oraz zmiana organizacji pracy obu oddziałów wewnętrznych, co spowoduje restrukturyzację zadłużenia na poziomie jednego miliona dwustu tysięcy złotych. Do Będzina zostanie
natomiast przeniesiony Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz Oddział Rehabilitacji. Po trzech
latach nieobecności powróci tutaj Oddział Opieki Paliatywnej.
Warto zapewne przypomnieć, że poprzednie władze powiatu będzińskiego dokonywały szeregu analiz finansowo-ekonomicznych funkcjonowania i poprawy szpitala (część zlecono firmom
zewnętrznym) jednak z pozaekonomicznych powodów koncepcji nie zrealizowano. A co gorsza
- wyniki finansowe Zakładu pogarszały się z każdym rokiem.
Rok 2015 rok jest, a może słuszniej powiedzieć: był (mają nadzieję władze powiatu i dyrekcja
szpitala), okresem najtrudniejszym. Także z powodu tak zwanych uwarunkowań zewnętrznych.
Nie mówimy tutaj o zapłacie tzw. nadwykonań czy kosztów usług medycznych czy lekarstw, ale
przede wszystkim braku odpowiedzi na propozycję współpracy, jaką starostwo złożyło gminom
powiatu. Przeważał niestety lekceważący brak odpowiedzi. Jak choćby w przypadku władz Będzina.
Krótko mówiąc - wprowadzenie zmian naprawczych poprawiających sytuację finansową było
i konieczne, i niezbędne. Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Społecznej było warunkiem sine qua
non, do prowadzenia jakichkolwiek działań naprawczych przez dyrekcję szpitala. Kolejnym krokiem (ale to już w przyszłym roku) będą wspomniane już konsultacje społeczne. I ważna uwaga
- na etapie tworzenia tej koncepcji naprawczej, przedstawiciele związków zawodowych na swych
cyklicznych spotkaniach z dyrekcją pozytywnie opiniowali proponowane zmiany.
Restrukturyzacja (w projekcie mowa jest także o koncentracji w jednym miejscu laboratoriów
i pracowni mikrobiologii) przyniesie oszczędności szacowane ok. 5 milionów złotych. Trzeba
dodać, że cały projekt będzie realizowany przez (tak jak i sama koncepcja, o której była mowa)
zespół szpitala przy merytorycznym i zapewne finansowym (lepszy budżet na rok 2016) wsparciu
Starostwa Powiatowego.
Zatem - wraz z nadchodzącym nowym 2016 rokiem, życzmy sobie, a więc przede wszystkim pacjentom będzińskiego PZZOZ aby projekt naprawczy się powiódł. Aby przy wsparciu Starostwa
Powiatowego nasz szpital zmierzał konsekwentnie do poprawy sytuacji finansowej i dalszego
podnoszenia poziomu opieki zdrowotnej dla mieszkańców.
Trzymajmy kciuki!
(red)
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
www.powiat.bedzin.pl
9
Spotkania ze SZTUKĄ
Niewielu osobom uczniowie technikum i szkoły zawodowej jawią się
jako wielbiciele sztuki – a to błąd! Młodzież Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie chętnie i często organizuje różne formy
działań popularyzujących poezję, powieść, muzykę czy film. Okazją
może się stać na przykład uczniowska wycieczka do Warszawy.
Po powrocie z ostatniej wycieczki uczniowie chcieli koniecznie
podzielić się wrażeniami, więc
16 listopada zorganizowany
został wieczorek, otwierający
cykl spotkań Kawiarenki Literackiej. Tematyka prezentacji
literackich dotyczyła oczywiście Warszawy i przemian, jakim miasto podlegało w różnych epokach polskiej historii.
Wiersze L. Staffa, J. Lechonia,
A. Słonimskiego, T. Kubiaka
oraz fragmenty „Lalki” B. Prusa
przypomniały uczestnikom wycieczki miejsca, które wywarły
na nich tak wielkie wrażenie
podczas zwiedzania stolicy.
Prezentacja fotograficznego pamiętnika z wycieczki była okazją
do snucia opowieści, przytaczania anegdotek i wspominania
najbardziej emocjonujących mo-
mentów. Atmosfera spotkania
wzbudziła ochotę do śpiewu, nie
obeszło się więc bez chóralnego
wykonania znanych piosenek
„warszawskich”, takich jak Czesława Niemena „Sen o Warszawie”, Pawła Kukiza „Miasto budzi się”, T. Love „Warszawa”, czy
„Jak przygoda to tylko w Warszawie”, (piosenka z muzyką
Tadeusza Sygietyńskiego, wykorzystana w filmie „Przygoda
na Mariensztacie”). Kolejne spotkania Kawiarenki Literackiej
z pewnością będą cieszyły się
powodzeniem, jednak uczniowie nie poprzestają na biernym uczestnictwie w kulturze.
Nakładem własnym Zespołu
Szkół Techniczno – Usługowych
ukazał się 2 grudnia 2015 r. tomik poetycki, będący antologią
juveniliów przyszłych wielkich
pisarek. To wcale nie żarty! Kto z nas
może stwierdzić dzisiaj, że Patrycja, Żaneta i Weronika NIE będą w przyszłości
nagradzanymi poetkami, a Monika – znaną autorką powieści fantasy? Jeśli spojrzymy z tej perspektywy, zawartość tomiku
„Pozory patrzenia” będzie miała w przyszłości wartość, jaką stanowią pierwsze,
młodzieńcze utwory (to właśnie oznacza
łaciński termin „juvenilia”) – opatrzone
w dodatku autografami autorek.
wysłuchać ich prezentacji. Każda z dziewcząt wybrała do odczytania te utwory, które uważa za najważniejsze, najlepsze, najbardziej godne samodzielnego zaistnienia
przed publicznością. Chociaż w wierszu
„Moje sny” usłyszeliśmy deklarację : „To
moje sny, nie oddam was nikomu…”, stało się oczywiste, że poetki chcą dzielić
się z publicznością właśnie tym, co nieuchwytne i trudne do wyrażenia, a jednak
piękne - jak dobry sen.
W szkolnej czytelni multimedialnej zebrali się przyjaciele, znajomi, nauczycielki autorek oraz Dyrekcja szkoły, aby
Atrakcją wieczoru był niezwykły tort,
owoc pracy jednego z uczniów klasy IV
technikum w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych. W ten sposób
przyszły mistrz w sztuce kulinarnej złożył poetkom gratulacje z okazji udanego
debiutu. Wieczorek poetycki naszych
uczennic był wydarzeniem ważnym dla
szkoły. Objawiło nam się, wedle słów Weroniki: „Przez mgłę widziane ludzkie życie/Na kartce spisane jasnym długopisem/
Bladym jak codzienność, która wciąż się
zmienia”. Mamy nadzieję, że ten debiut
pomoże innym autorom, dotąd piszącym
„do szuflady” w podjęciu decyzji o wyjściu z cienia i prezentacji własnych osiągnięć. Następne tomiki – już wkrótce!
(red)
Nowa WYSTAWA w PODZIEMIACH
Muzeum Zagłębia w Będzinie zainspirowane nadchodzącą porą roku, prezentuje nową wystawę czasową „Niegdysiejsze śniegi. Zima w metropoliach”.
Ekspozycja została wypożyczona z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Będzie ją można oglądać w Podziemiach Będzińskich do połowy stycznia 2016 r.
Wystawa przywołuje zwyczaje i atmosferę Świąt Bożego Narodzenia w wielkich światowych metropoliach
w pierwszej połowie XX wieku. Momenty uchwycone
na fotografiach, choć w mroźnej aurze, wywołują ciepłe
skojarzenia - dziecięcych zabaw na lodowisku, prezentów gwiazdkowych, śnieżnych psot i figli nierozerwalnie
związanych ze Świętami.
Ekspozycja przedstawiająca widoki z Warszawy, Wiednia, Berlina, Londynu, Paryża i Nowego Jorku, przekonuje odbiorcę, że bez względu na czasy, zwyczaje, mody
i obrzędy wyjątkowy nastrój tego czasu oraz towarzyszące mu emocje pozostają wciąż te same. Ujęta w kadrach
atmosfera, poprzez swą wyjątkowość i magię, emanuje
intensywnym blaskiem. Negując ograniczenia czasu
i przestrzeni dostarcza wzruszeń każdemu z nas.
Wystawę można zwiedzić bezpłatnie po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 32 267 77 07.
(red)
Dwie manifestacje, które chcę Państwu opisać miały miejsce w latach
1988/89. Byłem wtedy studentem Architektury Politechniki Krakowskiej, a w kraju rządzili nadal prawdziwi komuniści i złodzieje.
Pierwsza manifestacja, którą pamiętam z tamtego czasu była organizowana przez tzw. „Pomarańczową Alternatywę”. Wjechaliśmy na Rynek Główny
tekturowymi czołgami i z wielkim
śmiechem z komunistycznej władzy.
Przyjęliśmy zasadę, że każdy manifestujący ma mieć coś czerwonego, żeby
się nas czerwoni nie czepiali. Było kilkadziesiąt tysięcy ludzi : studenci, robotnicy, intelektualiści - Stare Miasto
pękało w szwach. Dziewczęta miały
czerwone goździki, żeby je dawać milicjantom, a my .... jak zwykle nieprzygotowani.... kupiliśmy po parę butelek
ketchupu. Dzieliliśmy się tym czerwonym płynem z każdym kto czerwonego nie miał. Była świetna zabawa,
a władza nie była w stanie walczyć
ze śmiechem. Ale nim władza ludowa
upadła byłem jeszcze na wielu niekoniecznie radosnych manifestacjach.
Druga manifestacja. Najlepiej pamiętam taką drugą manifestację, gdy
mieliśmy niby świętować jakąś komunistyczną rocznicę, a chcieliśmy przeciwko niej protestować. Zebraliśmy się
przed Uniwersytetem Jagiellońskim
i przemówił do nas mądrymi słowami
rektor Koj. Powiedział: „macie prawo
Dwie Manifestacje
żądać wolności, macie prawo się bawić, ale nie dajcie się sprowokować,
nie dajcie wciągnąć się we wzajemną
agresję”. Oczywiście chodziło o prowokacje jakie robiły komunistyczne
służby by przedstawić nas jako zwykłych chuliganów. Ale nie daliśmy
się sprowokować i gdy kordon ZOMO
zastąpił nam drogę, po prostu zgodnie
z wcześniejszym planem usiedliśmy
na ulicy. Prowokatorzy nie znali planu
więc stali zdziwieni i się zdekonspirowali. Jakie było nasze zdziwienie gdy
wieczorem w telewizji wystąpił rzecznik rządu Jerzy Urban. Najpierw poka-
zał obrazki jakichś chuligańskich wybryków, potem zmontowane kłamliwie wystąpienie rektora UJ, w którego
usta włożono słowa „prowokujcie ich,
pokażcie im naszą agresję”. Najgorszy
był jednak komentarz arcykomunisty
Urbana, który określił krakowskich
studentów mianem bandytów, chuliganów i bezmyślnych wykonawców
rozkazów zachodnich imperialistów.
Wtedy poczułem że Urban bardzo
mocno mnie obraził, obraził mój patriotyzm i moje ideały, .... ale wtedy
żyliśmy w mrocznym komunistycznym imperium. Na szczęście impe-
rium już rok później upadło. ...,tak mi
się jakoś po prostu przypomniała młodość.
Tomasz Delowski
Przewodniczący PO RP
Powiatu Będzińskiego
10
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
www.powiat.bedzin.pl
Obchody Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych
w Będzinie
3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Z tej okazji w dniu 20 listopada 2015r. w Teatrze Dzieci Zagłębia zorganizowano
powiatowe obchody tego święta.
Imprezę zorganizowały stowarzyszenia
działające na rzecz osób niepełnosprawnych: Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho
– Ruchowym, Stowarzyszenie „Bądź
z nami” oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Familia”
przy współpracy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Będzinie.
Publiczność zachwyciły występy artystyczne uczestników imprezy. Swoje
zdolności artystyczne zaprezentowali
podopieczni ośrodków z Będzina, Cze-
W dniu 2 grudnia 2015 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 odbyły się warsztaty dla emerytów
i rencistów z terenu naszego powiatu pn. „Energia dla Seniora”, zorganizowane przez Powiatowego Rzecznika Konsumenta we współpracy z Rzecznikiem Praw Klienta działającym przy Grupie TAURON.
ladzi oraz Gołuchowic, a także uczestnicy terapii w ŚDS „Ostoja” w Czeladzi,
WTZ w Będzinie oraz DPS w Grodźcu.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Waldemar
Andzel, Starosta Będziński Arkadiusz
Watoła, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Robert Szpinda, Sekretarz Powiatu Będzińskiego Tomasz
Dzierżanowski oraz Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Będzinie.
Michał Fiuk
Warsztaty „Energia dla Seniora”
Wyjątkowo licznie przybyłych seniorów w imieniu władz powiatu przywitali: Emil Bystrowski, Wicestarosta Będziński
oraz Robert Szpinda, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, życząc jednocześnie jego uczestnikom owocnej dyskusji.
Agendę spotkania i jego cele omówiła Agata Parzych, główna
organizatorka spotkania z ramienia spółki Tauron Sprzedaż.
W części merytorycznej warsztatów Maria Hudzik, Powiatowy
Rzecznik Praw Konsumenta omówiła prawa klientów na rynku
energetycznym. W oparciu o wieloletnie doświadczenia, zwróciła ona uwagę na problem udostępniania swoich danych osobowych i konieczność ich ochrony. Następnie zaprezentowano
działanie rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem powiązań miedzy dystrybutorem, a sprzedawcą. Pan Jacek Pękalski ze spółki Tauron Sprzedaż, omawiając
nieuczciwe praktyki sprzedawców energii, starał się odpowiedzieć na pytanie, jak nie dać się oszukać we własnym domu.
W kolejnej części warsztatów zaprezentowano seniorom proste
wskazówki, jak oszczędzać energię. Odbyła się również część artystyczna w wykonaniu dzieci
z Domu Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie, które zaprezentowały przepiękne przedstawienie słowno-muzyczne
pt. „Koncert Życzeń”. Brawom nie było końca!
Piotr Dudała
„Bóg się rodzi,
moc truchleje…”
Trzydzieści cztery lata temu niejako
„cudem” dotarłem późnym wieczorem na imieniny mojej mamy Otylii,
które przypadają 13 grudnia właśnie.
Nie mogłem nie być; nie działały telefony, a spikerzy radiowi i telewizyjni
w mundurach recytowali reguły represji wobec takich jak ja awanturników
(copyright W. Jaruzelski end Jerzy
Urban). Z karą śmierci włącznie. O ile
nie podporządkujemy się rygorom stanu wojennego.
Ani nam to było w głowie. Mieliśmy
w głębokiej pogardzie tak zwaną „demokrację socjalistyczną”. Byliśmy kolejnym pokoleniem, które podniosło
głowy i zawołało „dość”. To taki stały
polski kod kulturowy.
Tym bardziej na tych imieninach
Mamy musiałem być szczególnie.
Wiedziałem, że i Mama, i cała rodzina czekają na mnie zaniepokojeni, a pewnie i przerażeni. Musiałem
przybyć, żeby powiedzieć, że jestem
cały i zdrowy, że jeszcze Polska nie
zginęła, kiedy my żyjemy. A zaraz
potem poszedłem tam, gdzie należało
w tamtych ponurych dniach iść, mimo
rygorów wojennych. Tak nakazywała
przyzwoitość.
Nie poszedłem sam, poszło wielu. Polski los. Jednak nie wszyscy wybrali
przyzwoitość. Muszę przypomnieć
w tym miejscu młodszym i młodym
Czytelnikom, że owa „demokracja socjalistyczna” miała swoich gorliwych
„W Sosnowcu byłem zameldowany 13 grudnia 1981 roku i dlatego nie mam
wątpliwości, że listy internowanych powstały na wiosnę osiemdziesiątego
pierwszego, a nie jak głosił szef wojskowej junty, na kilka dni przed północą z dwunastego na trzynasty grudnia”- napisałem wiele tygodni temu
w swoim blogu, który publikuję w Internecie.
obrońców i wyznawców, a nazwiska
niektórych z nich znacie z dzisiejszych
pierwszych stron gazet i z czołówek
telewizyjnych. Nie da się wymienić
wszystkich peerelowskich „demokratów”, ale nie sposób pominąć Aleksandra Kwaśniewskiego, Ryszarda
Kalisza, Marka Borowskiego, Włodzimierza Cimoszewicza, Tomasza
Nałęcza czy Dariusza Rosatiego, et
consortes. Także ich młodszych, nazwijmy to, akolitów. Również z naszego województwa i naszego regionu.
Dzisiaj są szermierzami demokracji.
Jak to się mówi – przerzucili „tylko”
broń z ramienia na ramię. Dawniej stali na straży konstytucji PRL. Dzisiaj,
ech szkoda gadać…
Adwent 34 lata temu zapamiętałem
jako mroźny i pełny łez. Internowani,
aresztowani, zagrożeni byli w każdej
rodzinie. Ludzie tłumili gniew, zaciskali pięści i połykali łzy. Aż nadeszło
Boże Narodzenia. Tak jak to bywało
wcześniej, tak było i wtedy, tak jak
i będzie w przyszłości. Nadeszło!
„Bóg się rodzi, moc truchleje!”
A teraz? Powoli dobiega końca czas
Adwentu’ 2015. Oczekujemy radośnie
Bożego Narodzenia. Zanim nadejdzie
wigilia, zanim na niebie pojawi się
pierwsza gwiazda, zanim połamiemy
się opłatkiem z najbliższymi, pozwolą
Państwo, że złożę nie tylko członkom
i sympatykom Komitetu Rozwoju Za-
głębia, ale wszystkim Czytelnikom
„Wydarzeń” najlepsze świąteczne życzenia.
Boże Narodzenia to czas, w którym
pragniemy podzielić się dobrem. To
czas, w którym zwyciężają wiara, nadzieja, miłość i pokój. Życzę rodzinnych, błogosławionych i Wesołych
Świat oraz Wspaniałego Nowego 2016
Roku.
Grzegorz Wacławik
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
www.powiat.bedzin.pl
11
KĄCIK ŚWIADOMEGO KONSUMENTA
Święta to zwykle czas „zakupowej gorączki” i czas
kupowania prezentów. Niestety, pod wpływem czasu, reklamy, kuszącej promocji łatwiej podejmujemy
błędne decyzje, kupujemy wadliwy towar.
O czym powinniśmy pamiętać w czasie świątecznych zakupów:
Zwrot prezentu, który nie ma wad, a po prostu
nie podoba się obdarowanemu, zależy od dobrej
woli sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca zgadza się na
zwrot, ma prawo określać własne warunki, np.
termin, wymagać dostarczenia paragonu, oryginalnego opakowania, metek. W zamian – może
zaproponować konsumentowi m.in. zwrot gotówki, wymianę czy bon na zakupy w tej samej sieci.
Tylko gdy kupujemy produkt przez Internet, telefon, na pokazie możemy zrezygnować z zakupów
bez podawania powodu w ciągu 14 dni od dnia
jego odbioru poprzez oświadczenie o odstąpieniu
od umowy skierowane do sprzedawcy w formie
pisemnej najlepiej listem poleconym, aby mieć
dowód wysłania. Zwrot towaru w stanie niezmienionym, powinien nastąpić w terminie 14 dni od
wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli doszło do zapłaty za towar przedsiębiorca
zobowiązany jest do zwrotu kosztów zakupu zamówionego towaru, oraz najtańszych kosztów dostarczenia tego towaru do konsumenta. Prawo do
odstąpienia od umowy nie przysługuje wtedy, gdy
kontrahentem jest drugi konsument.
2 lata – tyle wynosi czas na zgłoszenie reklamacji od momentu zakupu. Reklamację składamy
w sklepie, w którym zrobiliśmy zakupy. Najlepiej
na piśmie. Kupując rzeczy na wyprzedaży, z ekspozycji lub z promocji – mamy tyle samo praw, co
w przypadku zakupu po cenie regularnej.
W reklamacji możemy żądać: naprawy, wymiany,
obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy gdy wada
jest istotna. Wybór należy do konsumenta.
Dowód zakupu – jest konieczny do zgłoszenia
reklamacji. Najprostszym jest paragon. Ponadto – dowodem zakupu może być potwierdzenie
płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, a nawet
zeznania osób, które nam towarzyszyły podczas
zakupów.
Sprzedawca musi nas poinformować w ciągu 14
dni o tym, czy zgadza się z naszym żądaniem.
W przypadku gdy towar ma gwarancję możemy
go również reklamować z tej podstawy na zasadach określonych w warunkach gwarancji.
ŚWIĄTECZNY PORADNIK
Rady sylwestrowo-karnawałowe
Bilet na imprezę oznacza zawarcie umowy. Na
jej podstawie przedsiębiorca zobowiązuje się
zorganizować imprezę, a konsument zapłacić
za bilet. Ustalenie najważniejszych punktów
organizowanego wieczoru (ilość ciepłych dań,
napojów, rodzaj muzyki) nawet drogą mailową
ułatwi dochodzenie roszczeń w przypadku konfliktu z przedsiębiorcą.
Zamiast obiecanego zespołu – muzyka
z płyt? Jeżeli organizator nie zapewnił wszystkich atrakcji, powinniśmy złożyć reklamację,
domagając się obniżenia ceny za bilet.
Rezygnacja jest kosztowna. Nagła zmiana planów może oznaczać stratę wpłaconych pieniędzy. W każdym przypadku kwota naliczana
konsumentowi powinna być adekwatna do poniesionych przez organizatora wydatków. Warto
pamiętać, że jeśli do zmiany istotnych warunków umowy – miejsca, ceny, programu itp. - doszło z winy organizatora, to powinniśmy mieć
możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów.
Sylwester na stoku? Za niewykorzystany karnet
z powodu m.in. pogorszenia warunków atmosferycznych, awarii wyciągu, należy się zwrot pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanych
zjazdów.
„Nie mamy pańskiego płaszcza” Zaginięcie
rzeczy pozostawionych w szatni, mimo umiesz-
czonej informacji „za zaginięcie lub zniszczenie
garderoby szatnia nie ponosi odpowiedzialności”– to przykład niezgodnej z prawem praktyki.
Przedsiębiorca odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni nie tylko wtedy, gdy jest płatna.
Nieprawidłowo wykonaną fryzurę, czy zabieg
kosmetyczny reklamujemy jak najszybciej. Konsumentom przysługuje prawo do naprawy usługi, obniżenia ceny albo przyznanie rabatu. Odstąpienie od umowy jest możliwe, jeśli wada jest
istotna (np. trwała spaliła włosy, zamiast koloru
blond wyszedł inny, zabieg kosmetyczny spowodował chorobę itp.). Możemy domagać się
odszkodowania, jeżeli w związku z wadliwym
wykonaniem usługi narażeni zostaliśmy na dodatkowe koszty, np. skorzystanie z usług innego
przedsiębiorcy. Konieczne są rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i wystąpić o odszkodowanie.
(red)
WAŻNE TELEFONY
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Czeladzi
25 listopada br. już po raz kolejny w Spółdzielczym Domu Kultury Odeon w Czeladzi obchodzono Miejski Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta Czeladzi, SDK ODEON, Zespół Szkół Specjalnych oraz Koło
Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele”. Nie bez przyczyny, od lat
towarzyszy nam hasło „Jesteśmy jeden dla drugiego”, które przypomina wszystkim o konieczności tolerancji, poszanowania godności, a także zrozumienia i wzajemnej pomocy niesionej osobie
niepełnosprawnej. Uroczystość rozpoczęła Iwona Flaga
p.o. dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
w Czeladzi, serdecznie witając przybyłych gości: Zastępcę Burmistrza Miasta
Czeladź, Marka Mrozowskiego - Członka Zarządu Powiatu Będzińskiego, Przewodniczącą Komisji Edukacji Kultury
i Promocji Rady Powiatu Będzińskiego,
Naczelnika Wydziału Edukacji i Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Czeladź, rad-
nych miejskich, oraz Prezesa Czeladzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Oprawę artystyczną imprezy zapewnili uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi,
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „OSTOJA”, Panie Danuta
Kawka i Urszula Góra członkinie Koła
Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele”
oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Będzinie.
Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych
są okazją do wręczenia podziękowań
osobom, które w szczególny sposób pomagają ludziom niepełnosprawnym, rozumieją ich potrzeby i czynią ich życie
dużo łatwiejszym. Podziękowania i kwiaty wręczyła pani Beata Zawiła Zastępca
Burmistrza Miasta Czeladź. Następnie
Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego
Marek Mrozowski wręczył list gratulacyjny i złożył życzenia zebranym gościom.
Część artystyczną podsumowali uczniowie ZSS w Czeladzi przekazując zgromadzonym gościom przesłanie w układzie tanecznym pt: „Ulepszymy Świat”.
Na zakończenie uczestnicy uroczystości
mogli podziwiać wystawę prac poplenerowych V Edycji Pleneru „Czeladzkie
Klimaty” zorganizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”, wystawę prac rękodzieła Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z upośledzeniem psycho-ruchowym, Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” oraz Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele”.
(red)
a
il n
ja
m
ac
ob
l ik
ie
sk
iń
dz
tu
bę
ia
Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania
i adiustacji tekstów.
go
Nakład: 20.000 egz.
w
Red. naczelny: Joanna Mędrzak,
Red. prowadzący: Artur Pycela,
Opracowanie graf. i skład: Leszek Szymczyk
Korekta: Piotr Dudała
po
GAZETA SAMORZĄDOWA
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
Drukarnia w Sosnowcu,
ul.Baczyńskiego 25a
41-203 Sosnowiec Milowice
[email protected]
ul. Krasickiego 17,
Telefon: 32 368 08 00
● Komenda Powiatowa Policji
w Będzinie
ul. Bema 1,
Telefon: 32 368 02 00
● Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie
ul. Modrzejowska 74,
Telefon: 32 267 56 83
● Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Będzinie
ul. Szpitalna 13,
Dąbrowa Górnicza
Telefon: 32 267 34 25
● Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Będzinie
ul. Świerczewskiego 27,
Telefon: 32 267 44 18
● Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Będzinie
ul. Małachowskiego 29,
Telefon: 32 269 24 37
SZPITALE:
● Czeladź
ul. Szpitalna 40,
Telefon: 32 265 16 44
● Będzin
ul. Małachowskiego 12,
Telefon: 32 267 30 11
● Straż Miejska w Będzinie
Telefon: 32 710 46 90
● Straż Miejska w Czeladzi
Telefon: 32 76 37 964, 32 76 33 692
ap
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Będzinie
Siedziba redakcji:
Starostwo Powiatowe w Będzinie,
42-500 Będzin, ul.Sączewskiego 6,
www.powiat.bedzin.pl
e-mail: [email protected]
● Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Sączewskiego 6,
Telefon: 32 368 07 00
● Straż Miejska w Sławkowie
Telefon: 32 264 95 90,
32 293 11 67
● Powiatowy Zarząd Dróg
Rogoźnik, ul. Węgroda 59,
Telefon: 32 287 75 19,
32 287 78 72
12
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
N r 1 0 / 1 0 g r u d z i e ń 2 0 15
www.powiat.bedzin.pl
Obchody wprowadzenia Stanu Wojennego
w powiatowych placówkach
W dniach 11 i 14 grudnia 2015 w czterech placówkach oświatowych
na terenie powiatu będzińskiego oraz w Kinie ,,Nowość” zorganizowano uroczyste obchody z racji przypadającej 34 rocznicy wprowadzenia
Stanu Wojennego.
,,Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!”
- tak śpiewała społeczność szkolna w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
podczas uroczystości poświęconej wprowadzeniu
Stanu Wojennego w Polsce.
Wraz z uczniami i gronem pedagogicznym Zespołu Szkół w akademii udział wzięli Starosta Powiatu Będzińskiego Arkadiusz Watoła,
Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Marek
Mrozowski, Sekretarz Powiatu Będzińskiego
Tomasz Dzierżanowski oraz Naczelnik Wydziału
Oświaty i Rozwoju Społecznego Renata Zmarzlińska - Kulik. Należy podkreślić i pogratulować patriotycznej postawy, jaką zaprezentowali uczniowie
z czeladzkiego Zespołu Szkół, która powinna być
przykładem dla ich rówieśników wobec poszanowania historii, zwłaszcza historii tej niewygodnej,
którą wielu chciałoby przemilczeć, zapomnieć.
Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Usługowych w Będzinie przypomniała wiele istotnych
faktów dotyczących wprowadzenia Stanu Wojennego oraz o jego konsekwencjach dla obywateli na terenie całego kraju. Słowa podziękowania składamy
także, dla całej społeczności szkolnej ZSTU w Będzinie za podtrzymywanie pamięci o tych wydarzeniach, które stanowią jedną z czarnych kart naszej
historii. Wraz z uczniami pamięć o Stanie Wojennym przywołali Wicestarosta Będziński Emil
Bystrowski, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Włodzimierz Trzcionka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa
Powiatowego.
Podczas uroczystej akademii w Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu usłyszeliśmy legendarne piosenki m. in. ,,Mury” Jacka
Kaczmarskiego, ,,Ojczyzno ma”, które stały się jakby hymnami, a zarazem były krzykiem o wolność
w represjonowanej ojczyźnie. Należy podkreślić,
że wykonanie tych patriotycznych piosenek przez
wokalistki z siewierskiego liceum, było na wysokim poziomie artystycznym, co jeszcze bardziej
chwytało wszystkich słuchających za
serce. Podczas tej uroczystości otwarto prezentowaną w siewierskim liceum
wystawę przedstawiającą biografię
oraz rysunki Stanisława Łaskiego, zasłużonego karykaturzysty, Wolnego
Związkowca, NSZZ Solidarność Huty
Katowice, szczególnie znienawidzonego przez władze PRL, ofiarę brutalnych
prześladowań Służby Bezpieczeństwa.
Otwarcia wystawy dokonali Starosta
Będziński Arkadiusz Watoła oraz Sekretarz Powiatu Będzińskiego Tomasz
Dzierżanowski.
W będzińskim „Koperniku” spotkanie zainaugurował Starosta Będziński
Arkadiusz Watoła, który w słowach
swojego krótkiego przemówienia nawiązał do wydarzeń tamtych dni. Niezwykle wzruszająca część artystyczna
obrazująca fakty z grudnia 1981 roku
została przedstawiona przez młodych
aktorów z grupy muzyczno – teatralnej.
Obchody rocznicowe w I LO zakończył
niezwykle przejmujący pokaz zdjęć, które zostały
wykonane przez młodego mężczyznę uczestniczącego w pacyfikacji kopalni „Wujek”.
W kinie Nowość zorganizowano pokaz filmu
„Śmierć jak kromka chleba”. Na seans zaproszono
uczniów powiatowych szkół średnich.
Obraz Kazimierza Kutza, przedstawiający pacyfikację Kopalni Wujek, przybliżył młodzieży realia
tych pamiętnych grudniowych wydarzeń.
W opinii młodzieży film jest równie trudny, jak historia, którą opowiada. Projekcji filmu towarzyszyły tematyczne wystawy fotografii, w tym autorstwa
Mateusza Brodzińskiego - ucznia Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
oraz ekspozycja pt. „Stan wojenny w obiektywie
SB” udostępniona ze zbiorów Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział w Katowicach.
Podczas seansu młodzieży towarzyszyli Starosta
Będziński Arkadiusz Watoła oraz Sekretarz Powiatu Będzińskiego Tomasz Dzierżanowski.
Michał Fiuk

Podobne dokumenty

Ziemia Będzińska 04/2014 - Starostwo powiatowe w Będzinie

Ziemia Będzińska 04/2014 - Starostwo powiatowe w Będzinie powiatu będzińskiego. Wzniesiony na przełomie XVI i XVII wieku obiekt już niebawem zobaczymy w zupełnie nowej odsłonie. Gmina Bobrowniki, która jest właścicielem budynku uzyskała dofinansowanie na ...

Bardziej szczegółowo