Regulamin promocji „DARMOWA DOSTAWA”

Transkrypt

Regulamin promocji „DARMOWA DOSTAWA”
Regulamin promocji „DARMOWA DOSTAWA”
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia promocji pt. „Darmowa
2.
3.
4.
5.
6.
dostawa“, zwanej dalej „Promocją”.
Organizatorem Promocji jest EUROCOMM PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Aleja
Wojciecha Korfantego 125A, KRS 0000224948, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy | Regon: 240001605 | NIP: 6412331293, zwana dalej „Organizatorem”.
Promocja związana jest z dokonywaniem zakupów produktów z oferty sklepu dostępnych w
dniu składania zamówienia w sklepie prowadzonym przez Organizatora za pośrednictwem
strony www.eukasa.pl, zwanym dalej „Sklep.
W Promocji mogą wziąć wszystkie osoby dokonujące zakupów w Sklepie, zwane dalej
„Uczestnicy”.
Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. W przypadku gdy, Uczestnik
nie chce wziąć udziału w Promocji zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi informacji
na adres e-mail [email protected] przed złożeniem przez Uczestnika zamówienia w Sklepie.
Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji
określone w Regulaminie.
ZASADY PROMOCJI
1. DATA ROZPOCZĘCIA PROMOCJI: 2014-05-22 godz. 16:00
2. Promocja obowiązuje do odwołania. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania
Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny,
3. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji złoży w Sklepie dowolne zamówienie, to
4.
5.
6.
7.
koszt dostawy takiego zamówienia będzie wynosił:
a. Dla zamówień opłacanych przelewem: 0 zł
b. Dla zamówień opłacanych za pobraniem: 9 zł
W okresie trwania Promocji Uczestnik uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby
zamówień.
Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Promocją drogą elektroniczną, na adres
[email protected] podczas trwania Promocji jak również w terminie 30 dni od jej zakończenia,
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu
O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e- mail na adres podany
przez Uczestnika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin będzie dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.eukasa.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia
regulaminu zakupów w serwisie www.eukasa.pl dostępnym na stronie:
http://www.eukasa.pl/regulamin