Oświadczenie o zamieszkaniu

Transkrypt

Oświadczenie o zamieszkaniu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejscowość
Data
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczam, że ja niżej podpisany/a:
Imię
Nazwisko
PESEL
urodzony/a:
Data
Miejsce
urodzenia
Zamieszkuję *:
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Podpis osoby składającej oświadczenie
WYPEŁNIA PRACOWNIK PUNKTU INFORMACYJNO - REKRUTACYJNEGO
Data i godzina wpływu do punktu zgłoszeniowego
Czytelny podpis pracownika punktu informacyjno rekrutacyjnego
* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. (art. 25
Kodeksu Cywilnego)
OŚWIADCZENIE „eAkademia KIG” – II edycja