Regulamin Konkursu „KARAOKE IN ENGLISH” w ramach XIV

Transkrypt

Regulamin Konkursu „KARAOKE IN ENGLISH” w ramach XIV
Regulamin Konkursu „KARAOKE IN ENGLISH” w ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki I Sztuki I. Cele: Celem konkursu jest: 1. rozwijanie umiejętności językowych, 2. popularyzowanie kultury anglosaskiej wśród młodzieży. II. Zasady ogólne: 1. Uczestnik konkursu wybiera i przygotowuje jedną piosenkę w języku angielskim z podkładem typu karaoke do zaprezentowania w czasie konkursu. Lista utworów do wyboru zostanie ogłoszona na stronie www.wse.edu.pl/festiwal najpóźniej do dnia 6.05.2016 r. 2. Ocenie podlega sposób wykonania utworu, prawidłowa wymowa w języku angielskim oraz ogólne wrażenie artystyczne. 3. Uczestnicy mogą występować solo lub w grupach. 4. W konkursie biorą udział przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 5. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. III. Nagrody konkursu: 1. Uczestnicy otrzymują nagrody i dyplomy za zajęcie: I miejsca, II miejsca i III miejsca. IV. Jury: 1. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora.
2. Organizator powołuje Przewodniczącego Jury. 3. Przewodniczący Jury kieruje pracami komisji konkursowej. 4. Decyzje Jury zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Jury. W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego. 5. Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika danej placówki za nieprzestrzeganie regulaminu. 6. Jury konkursowe rozstrzyga wszelkie kwestie sporne wynikłe w czasie trwania konkursu. V. Terminy i miejsca: 1. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 maja 2016 roku na adres Organizatora: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15‐703 Białystok, tel. 85 652 00 24, e‐mail: [email protected] 2. Konkurs odbędzie się na terenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w dniu 19 maja 2016 roku. 3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu jego organizacji. VI. Wyniki konkursu: 1. Konkurs kończy się wraz z ogłoszeniem wyników oraz rozdaniem nagród i dyplomów. 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej WSE w Białymstoku. VII. Organizator konkursu: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3 15‐703 Białystok Zapytania związane z konkursem proszę kierować do pani Urszuli Skiepko, tel. 85 652 00 24, lub e‐mail [email protected]