T"H":H

Transkrypt

T"H":H
RZAD
Cl tvl tNY
-008 iii.rut,qr''t, Ot
woj. wa;nit :..irl] -rrteZ tti-qkie
U
11
Swi4tki, dnia
tel. 89 610 !i{i il.l. 89 6iS gg g0
12
fax 8S E'l{i $l} :l?
pa1dziernika 2015
r
OGI,O SZENIE
w6jt Gminy w swi4tk
ach
' dzialaiac zgodnie
z art. 40ust. l pkt 2 ustawyz dnia
21.0g.r997r
iil.uN.
zoip""r.'iuo1l9r, 12
ilill:!,."#ili*y:n"-"s"i".nr
Rozporz4dzenia
$
2094r w sprawie
"k;l;;; ;
ptzeprowaa."ni?:1:?
F
Radv
.J
u'.,wu,;;i,iff; ffiil
11;1;KilHTyd#:Ti: ;'Hl"#i
g
J:111".,,
ogla sza r przetarg
ustny nieograniczrnv
'Ji:'3'Jr-",ff?'lh'lT,'i,til:'' nr 2e/3 o pow. r,s62r ha, porozonej
s
tu di
posiada pranu przestrzennego
zagospodarowania gminy
um zap is anal e si at
swi4tki, w
o v-"',riir
;
e g o o sro dk
a t b slu gi gmi ny.
"
ruik.;;ilr"#
.Cena wywolaw cza _
i;t-r?T
lg7
odbgdzie sig lT listopada
20rs ro godz.
740
zl
10oo wpok. Nr I w
rJrzgdzieGminy
.1J#il.T*:ll:Trii.l"ff T"H":H:{?',.,?,,"'#*y
to jest do dnia 13.11 .20r5r
Lp.r:X,:,orzetargiem,,
zet ceny nabycia jezeli
,
oso
a przetarg,
osobawplacaj4cawadium
n
mezwlocznie po odwolaniu
woSi odwo lania przetar
gu bezpodania
przyczyn.
Dodatkowe informacje
pod numerem elefonu
0gg 6169gg3 w 104
I4t6jt