Brak_podstaw_do_wykluczenia 3,9 kB

Transkrypt

Brak_podstaw_do_wykluczenia 3,9 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2.3
....................................................
( pieczęć składającego oświadczenie )
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn:
Remont drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno-Bratkowice-Trzciana
miejscowości Kupno, Poręby Kupieńskie w km 0+250 – 1+733
w
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Nazwa i adres składającego oświadczenie: ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że składający oświadczenie nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
………………………………………………………….