REGULAMIN § 1 Warunki Ogólne Organizatorem Programu

Transkrypt

REGULAMIN § 1 Warunki Ogólne Organizatorem Programu
REGULAMIN
§1
Warunki Ogólne
Organizatorem Programu Partnerskiego jest Luxwet Sp. z o.o. z siedzibą w Księginicach, ul.
Stawowa 25, 55-100 Trzebnica, KRS 0000414841, Regon 021846746, NIP 8992734292.
(zwana dalej „Organizatorem”).
§2
Cel Programu
Celem Programu Partnerskiego, jest zakup produktów Organizatora oraz wymiana na nagrody
wg. Informacji umieszczonych na stronie www.
Uczestnikami Programu mogą być tylko lekarze weterynarii po spełnieniu warunków
opisanych w niniejszym Regulaminie.
§3
1. Po podsumowaniu kwartału, uczestnik decyduje jaką nagrodę wybiera.
2. Po informacji mailowej do Organizatora następuje wybór nagrody.
5. Uczestnikowi przysługuje wybór nagrody z dostępnego katalogu nagród, znajdującego się
na stronie Programu, www.luxwet.pl/programpartnerski.
§4
System obsługi Uczestnika Programu
1. Organizator stworzył system obsługi Uczestnika Programu, który umożliwi wgląd do kwoty
jaka została uzbierana na koncie Uczestnika, dokonując zakupów poprzez stronę www lub u
przedstawiciela w terenie.
2. Uczestnictwo w systemie jest możliwe po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
dostępnego pod adresem wskazanym w ust. 1. Uczestnik obowiązany jest do podania swoich
prawdziwych danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, NIP, a w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej - nazwy podmiotu.
W formularzu wymagane jest również podanie nr weterynaryjnego.
§5
Nagrody
1. Lista nagród znajduje się na stronie internetowej Programu.
2. Wysyłka nagrody na adres wskazany przez zamawiającego, nastąpi w terminie 14 dni
roboczych od dnia złożenia przez Uczestnika zamówienia na nagrodę:
1) za pośrednictwem strony www lub korespondencyjnie, po wypełnieniu formularza
dostępnego na wskazanej stronie oraz u Organizatora lub przy pomocy przedstawiciela
Organizatora
3. W celu otrzymania wybranej nagrody Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą,
oprócz zgromadzenia wymaganej do wymiany na nagrodę kwoty, mają obowiązek uiścić kwotę
1 zł netto za każdą z wybranych nagród, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT
wystawionej przez Organizatora.
4. W przypadku braku dostępności danej nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do
zaproponowania Uczestnikowi innego produktu, o takiej samej bądź podobnej wartości
użytkowej.
5. Kosztem wysyłki nagrody obciążony zostanie Organizator.
§6
Czas trwania Programu
Program odbywa się na terytorium Polski i trwa do odwołania.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.luxwet.pl w zakładce Program Partnerski
2. Udział w Programie wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w związku z przeprowadzeniem promocji przez Organizatora, zgodnie z klauzulą
ustawy o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami)".
4. Program, którego warunki zostały określone przez Organizatora w Regulaminie, nie jest
"grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", a jego
wynik nie zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn.
zmianami).
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu. Informacja o rozpoczęciu
Programu opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu Regulaminu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej. W stosunku do danego Uczestnika zmieniony Regulamin wchodzi
w życie po upływie 10 dni od daty otrzymanie informacji mailowej o wprowadzeniu zmian
Regulaminu.
W ciągu 14 dni od otrzymania informacji e-mail o zmianie Regulaminu Uczestnik akcji może,
nie wyrażając zgody na zmianę Regulaminu, wystąpić z Programu. Ewentualnie, Uczestnik
może w terminie 5 dni roboczych od chwili otrzymania informacji o zmianie Regulaminu
wystąpić z wnioskiem o kontynuowanie uczestnictwa w akcji na dotychczasowych zasadach
przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie. Wystąpienie z Programu lub oświadczenie o
kontynuowaniu uczestnictwa na dotychczasowych zasadach dokonuje się bądź w formie
pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres siedziby Organizatora, bądź drogą
mailową . Decydująca dla zachowania wskazanych wyżej terminów jest data otrzymania
wiadomości przez Organizatora. Zaniechanie opisanych działań we wskazanych terminach jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu.