LOprzedmiar_MODYFIKACJA.PRD - pdfMachine from Broadgun

Transkrypt

LOprzedmiar_MODYFIKACJA.PRD - pdfMachine from Broadgun
LOprzedmiar_MODYFIKACJA.PRD
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1
Termomodernizacja dachu
1 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku
d.1 0545-04
39.7*2
2 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku
d.1 0545-06
14.0*6
j.m.
m
79.400
RAZEM
79.400
84.000
RAZEM
84.000
50.200
RAZEM
50.200
1.813
RAZEM
1.813
470.000
RAZEM
470.000
470.000
RAZEM
470.000
m
m
m3
m3
5 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z pùyt styropapy gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m2
d.1 0608-03
sucho ( wsp. przewodzenia ciepùa 0,038 W/mK )
analogia
470
m2
6 KNR AT-31
d.1 0704-03
analogia
Mocowanie pùyt styropianowych ù¹cznikami (koùkami) w iloœci 6 szt/m2 do pod- m2
ùo¿a z betonu
m2
poz.5
7 KNR-W 2-02 Podwaliny pod obróbki blacharskie i rynny - przekrój 15 x 15 cm z tarcicy na- m3
d.1 0407-02
syconej
drew.
37.90*2*0.20*0.20
m3
drew.
3.032
RAZEM
8 NNRNKB
(z.V) Dwukrotne pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 pap¹ zgrzewaln¹ - mo- m2
d.1 202 0534-02 dyfikowan¹ pap¹ zgrzewaln¹ podkùadow¹ na welonie szklanym i modyfikowan¹ pap¹ zgrzewalna wierzchniego krycia na welonie szklanym- kolor szary,
wraz z montazem kominków wentylacyjnych
poz.5
m2
9 NNRNKB
(z.I) Monta¿ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6
d.1 202 0518-04 mm póùokr¹gùych o œr. 15 cm
79.4
m
11 NNRNKB
(z.I) Monta¿ dodatkowych kolan z blachy tytan- cynk gr 0,6 mm - wpiêcie do
d.1 202 0518-09 rewizji rur spustowych
POZYCJA
DODATKOWA
14*2
szt.
12 NNRNKB
(z.I) Monta¿ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan- cynk gr 0,6
d.1 202 0518-09 mm - zbiorniczki przy rynnach
6
szt.
13 NNRNKB
(z.I) monta¿ prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm przy
d.1 202 0522-02 szer.w rozwiniêciu ponad 25 cm
70
m2
14 KNR 4-03
d.1 0706-05
m
Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na
dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji
39*3+10.50*4+14*4
szt.
szt.
m2
m
Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu pùaskim krytym pap¹ na szt.
betonie
221.600
szt.
-1-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8955
3.032
470.000
RAZEM
470.000
79.400
RAZEM
79.400
84.000
RAZEM
84.000
28.000
RAZEM
28.000
6.000
RAZEM
6.000
70.000
RAZEM
70.000
215.000
RAZEM
215.000
221.600
RAZEM
221.600
m
10 NNRNKB
(z.I) monta¿ prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan -cynk gr. 0,6 mm m
d.1 202 0520-03 okr¹gùych o œr. 12 cm
84
m
15 KNR 4-03
d.1 0702-04
Razem
m
3 KNR-W 4-01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, koùnierzy, gzymsów itp. z bla- m2
d.1 0545-08
chy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku
39.7*2*0.50+10.5*2*0.5
m2
4 KNR-W 4-01 Uzupeùnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wad.1 0312-01
piennej o gruboœci 1 ceg.
POZYCJA
DODATKOWA
(10.50+4.0)*0.25*0.50
Poszcz
LOprzedmiar_MODYFIKACJA.PRD
Lp. Podstawa
16 KNR 4-03
d.1 0701-04
POZYCJA
DODATKOWA
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Wymiana wsporników instalacji uziemiaj¹cej i odgromowej na œcianie z cegùy
lub gazobetonu
j.m.
szt.
11*4
szt.
17 KNR-W 4-01 Wywiezienie materiaùów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odlegùoœã m3
d.1 0109-09
do 1 km
0.553+0.443+146.01*0.02
m3
18 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na ka¿dy nastêpny 1 km
d.1 0109-10
Krotnoϋ = 5
3.916
2
Úciany zewnêtrzne
19 KNR-W 4-01 Rozbiórka parapetów z ksztaùtek ceramicznych
d.2 1401-04
POZYCJA
DODATKOWA
3.60*12+1.40*22+2.10*29
m3
m
21 KNR-W 4-01 Uzupeùnienie wsporników drabiny zewnêtrznej
d.2 1301-09
POZYCJA
DODATKOWA
6*0.20
m
24 KNR 0-19
d.2 0931-06
analogia
szt.
m
Demonta¿ i monta¿ okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2
m2 o wsp. dla okien min. 0,9 W(m2*k) podziaù pionowy okien 1/2 x 1/2 , jedna
czêœã staùa , druga uchylna z okuciem umo¿liwiaj¹cym uchylenie okna z poziomu podùogi. Ramy okien w kolorze biaùym.
2.10*1.35*8
m2
Demonta¿ i monta¿ okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0
m2 o wsp. dla okien min. 0,9 W(m2*k) podziaù pionowy okien 1/2 x 1/2 , obie
czêœci staùe. Ramy okien w kolorze biaùym.
2.10*1.35*8
m2
25 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oœcie¿nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna sali
d.2 0353-05
gimnastycznej
2.10*2.55*13
m2
26 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokienników wewnêtrznych
d.2 0353-12
2.20*13
m
27 KNR-W 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.2 0353-10
2.40*2.70*13+2.20*1.50*16
m2
m2
m
m2
28 KNR-W 4-01 Uzupeùnienie œcian lub zamurowanie otworów w œcianach na zaprawie cemen- m3
d.2 0304-02
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
2.10*2.55*0.24*13<okna sali>+1.60*2.50*0.24<drzwi zewnêtrzne>
m3
29 KNR-W 4-01 Uzupeùnienie tynków wewnêtrznych zwykùych kat.II z zaprawy cem.-wap. na
m2
d.2 0710-01
œcianach i sùupach prostok¹tnych na podùo¿u z cegùy, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
2.10*2.55*13+1.70*2.50
m2
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8955
44.000
3.916
RAZEM
3.916
3.916
RAZEM
3.916
134.900
RAZEM
134.900
1.000
RAZEM
1.000
1.200
RAZEM
1.200
22.680
RAZEM
22.680
22.680
RAZEM
22.680
2.880
RAZEM
2.880
69.615
RAZEM
69.615
28.600
RAZEM
28.600
137.040
RAZEM
137.040
17.668
RAZEM
17.668
m2
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydùowe z naœwiet- m2
lem, drzwi szklone szyb¹ P2 w pakiecie obustronnie, wsp. dla drzwi min. 1,3
W(m2*K), drzwi z samozamykaczem, klamkami i dwoma zamkami wpuszczanymi , kolor ram biaùy. Osadzenie z dopasowaniem (zmniejszeniem ) otworu i
otynkowaniem oœcie¿y
1.20*2.40
m2
-2-
44.000
RAZEM
m
szt.
23 KNR 0-19
d.2 0928-04
Razem
m3
20 KNR-W 4-01 Demonta¿ drabiny zewnêtrznej
d.2 1306-01
POZYCJA
DODATKOWA
1
22 KNR 0-19
d.2 0928-04
Poszcz
73.865
LOprzedmiar_MODYFIKACJA.PRD
Lp.
Podstawa
30 KNR 0-17
d.2 2608-01
31 KNR 0-17
d.2 2610-02
32 KNR 0-17
d.2 2610-02
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Przygotowanie podùo¿a pod ocieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹ - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - budynek szkoùy
700
35 KNR 0-17
d.2 2610-10
38
d.3
39
d.3
40
d.3
41
d.3
42
d.3
Razem
73.865
700.000
RAZEM
700.000
700.000
RAZEM
700.000
250.000
RAZEM
250.000
50.000
RAZEM
50.000
140.000
RAZEM
140.000
560.000
RAZEM
560.000
szt
szt
Ocieplenie oœcie¿y z cegùy o szer. do 15 cm Ocieplenie œcian budynków pùyta- m2
mi styropianowymi metod¹ lekk¹-mokr¹ wraz z przyg. podùo¿a i rêczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. z got. masy tynkarskiej
14*4*2*(2.0*2+1.0)*0.25
m2
Ocieplenie œcian budynków pùytami styropianowymi metod¹ lekk¹-mokr¹ wraz m
z przyg. podùo¿a i rêczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. z
got. masy tynkarskiej- ochrona naro¿ników k¹townikiem metalowym
14*4*2*(2.0*2+1.0)
m
36 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnêtrzne rurowe o wysokoœci do 10 m
d.2 1603-01
700+250
3
37
d.3
m2
Ocieplenie œcian budynków z cegùypùytami styropianowymi EPS70-40 gr. 10
m2
cm (wsp. przewodzenia ciepùa 0,040 W/mK) metod¹ lekk¹-mokr¹ wraz z
przyg. podùo¿a i rêczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. z
got. masy tynkarskiej 1,5 mm - barwiona w masie lub malowana w dwóch kolorach
250
m2
12+22+16
Poszcz
RAZEM
m2
Ocieplenie œcian budynków z cegùypùytami styropianowymi EPS70-40 gr. 12
m2
cm (wsp. przewodzenia ciepùa 0,040 W/mK) metod¹ lekk¹-mokr¹ wraz z
przyg. podùo¿a i rêczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. z
got. masy tynkarskiej 1,5 mm - barwiona w masie lub malowana w dwóch kolorach
700
m2
33 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników ze stali powlekanej w kolorze
d.2 0135-02
biaùym o szer. 35 cm
POZYCJA
DODATKOWA
34 KNR 0-17
d.2 2610-05
j.m.
m2
m2
950.000
RAZEM
950.000
Zawory grzejnikowe i system bezprzewodowo sterowanych elektronicznych zaworów termostatycznych
KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego o œr. 15 mm- na zawór termostatyczny z gùo- szt.
0509-01
wic¹ termostatyczn¹ sterowan¹ bezprzewodowo
MODYFIKACJA
63
szt.
63.000
RAZEM
63.000
Bezprzewodowy odbiornik, steruj¹cy zaù¹czaniem ogrzewania
szt.
wycena indywidualna
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
Jednostka steruj¹ca, do bezprzewodowego sterowania gùowicami na kaloryfery szt.
wycena indywidualna
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego o œr. 15 mm- zawór odcinaj¹cy
szt.
0509-01
MODYFIKACJA
63
szt.
63.000
RAZEM
63.000
KNR-W 4-02 Demonta¿ grzejnika ¿eliwnego czùonowego
kpl.
0520-02
MODYFIKACJA
63
kpl.
63.000
RAZEM
63.000
KNR-W 4-02 Pùukanie grzejnika ¿eliwnego czùonowego
kpl.
0515-02
analogia
MODYFIKACJA
63
kpl.
63.000
-3-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8955
LOprzedmiar_MODYFIKACJA.PRD
Lp.
Podstawa
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
43 KNP 06
Pùukanie instalacji
d.3 0224-01.01
analogia
MODYFIKACJA
63*2
Poszcz
RAZEM
Razem
63.000
msc.
msc.
-4-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8955
j.m.
126.000
RAZEM
126.000