karta informacyjna

Transkrypt

karta informacyjna
KARTA INFORMACYJNA
1. Informacje na temat stanu zdrowia dziecka (choroby, o których powinniśmy wiedzieć,
przyjmowane leki, ewentualne alergie, uczulenia itp.):
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Przyzwyczajenia (ulubiona zabawka, książka, kocyk itp.):
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. Czy dziecko sypia w ciągu dnia?
TAK
NIE
4. Czy dziecko ma sypiać w PRZEDSZKOLU?
TAK
NIE
Jeśli TAK to jak długo? ……………………………
5. Inne ważne rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
OSOBA KONTAKTOWA W NAGŁYM PRZYPADKU:
Nazwisko
Telefon
Imię
1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
Niniejszym upoważniam niżej wymienione osoby do odbierania …………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
z przedszkola:
Imię
Nazwisko
TELEFON
NR DOWODU
1. ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Oświadczam, że od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez każdą z wyżej
wymienionych osób pełna odpowiedzialność prawna przechodzi na rodziców / prawnych
opiekunów (i/lub daną osobę).
Skierniewice ..............................................
(data i podpis)