Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1
Teoretyczne aspekty BIZ
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Wprowadzenie do przeglądu teorii BIZ
1.3. Przegląd teorii BIZ
1.3.1. Teorie z punktu widzenia celów i możliwości inwestora
1.3.2. Teorie z punktu widzenia lokalizacji
1.3.3. Teorie eklektyczne
1.4. Motywy podejmowania BIZ
Rozdział 2
Atrakcyjność inwestycyjna z punktu widzenia lokalizacji BIZ
2.1. Atrakcyjność inwestycyjna
2.2. Klimat inwestycyjny jako główna determinanta atrakcyjności
inwestycyjnej
2.3. Ryzyko inwestycyjne
2.4. Skutki BIZ dla kraju goszczącego w kontekście wpływu na jego
atrakcyjność inwestycyjną
Rozdział 3
Atrakcyjność Polski dla BIZ w latach 1990-2013
3.1. Skala, dynamika i struktura BIZ
3.2. Uwarunkowania polityczne, makroekonomiczne i społeczne
3.2.1. Polityka rządu wobec BIZ
3.2.2. Instytucjonalne uwarunkowania polityki pieniężnej,
budżetowej i kursowej
3.2.3. Stabilność systemu finansowego
3.2.4. Przegląd podstawowych wskaźników makroekonomicznych
3.2.5. Dostęp do unijnych środków finansowych
3.2.6. Strategiczne położenie
3.2.7. Znaczący rynek zbytu
3.2.8. Zasoby kadrowe
3.2.9. Atrakcyjność pobytu
3.2.10. Członkostwo w strukturach międzynarodowych
3.2.11. Wysoki poziom rozwoju społecznego
3.3. Uwarunkowania prawne
3.4. Działania promocyjne ukierunkowane na napływ BIZ
3.5. Polska na tle wybranych krajów
3.6. Motywy i bariery napływu BIZ do Polski
Rozdział 4
Mezoekonomiczna atrakcyjność Polski dla BIZ - zmiany,
stan obecny i perspektywy
4.1. Atrakcyjność sektorowa i branżowa
4.1.1. Główne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej sektorów
i branż gospodarki
4.1.2. Dostępność grantów rządowych
4.1.3. Możliwość uzyskania pomocy zagranicznej
4.1.4. Inne formy pomocy
4.1.5. Działalność grup przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu
4.2. Atrakcyjność regionów
4.2.1. Funkcjonowanie SSE
4.2.2. Dostęp do funduszy unijnych
4.2.3. Działania promocyjne
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
ISBN: 978-83-7875-229-5