MML.mi - BIP Ząbki

Transkrypt

MML.mi - BIP Ząbki
ŁUG! INTERESANTA
MIASTA ZĄBKI
Ząbki, dnia 08.10.2007
Komisja Gospodarcza
Rady Miasta Ząbki
, .
*
^
MML.mi
L"3$f?
• r
'"'/^'
l","'";-;
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
I. W odpowiedzi na pismo nr BR 322 skierowane dnia 29.08.07 do Komisji Gospodarczej celem
zaopiniowania projektu uchwały dot. przyjęcia darowizny budynku przy ul. 3-go Maja wnioskujemy
o przeprowadzenie orientacyjnej analizy kosztów i wyliczenie:
- należnych odsetek od zadłużenia przedmiotowego budynku;
- kosztorysu niezbędnego remontu dachu;
- kosztów doprowadzenia wodociągu i kanalizacji do budynku i znajdujących się w nim lokali
mieszkalnych, oraz ewentualnie instalacji gazowej i innych niezbędnych remontów.
II. W związku z prośbą Państwa Zalewskich odnośnie likwidacji przejścia w ulicy Krętej na odcinku
łączącym się z ul. Okrzei w Ząbkach wnioskujemy o przeanalizowanie możliwości sprzedania
zawężonej części przejścia w tej ulicy właścicielom przylegających do niej działek i skierowanie
zapytania do właścicieli posesji przy końcowym odcinku ul. Krętej, czy byliby zainteresowani
ewentualnym wykupem tego pasa gruntu.
Ponadto prosimy o sprawdzenie, czy tak wąska droga jest dopuszczona przepisami prawa, czy istnieją
normy regulujące szerokość tego typu ulic?
III. Dodatkowo prosimy o przekazanie informacji o stanie zaawansowania sprawy przystąpienia
Ząbek do projektu p.n. "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza". Komisja Gospodarcza jest
przychylnie nastawiona do pomysłu wdrożenia tego projektu i popiera uczestnictwo w nim naszego
miasta.
Z poważaniem
Przewodnicząca K/ómisji Gospodarczej
Agnieszka-Klastalerska