{$lang.ogloszenie_wyniki wyszukiwania}

Transkrypt

{$lang.ogloszenie_wyniki wyszukiwania}
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
adiunkt 2017-01-13 00:00:00
rodzaj_instytucji uczelnia nazwa_instytucji Uniwersytet Szczeciński Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i
Administracji stanowisko adiunkt dziedzina nauki prawo liczba etatów 1 województwo zachodniopomorskie
miasto Szczecin przedział wynagrodzenia Link do strony www www.wpiaus.pl słowa kluczowe data publikacji
2017-01-13 00:00:00 data wygaśnięcia 2017-01-18 00:00:00 opis Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do
objęcia stanowiska adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie
o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. poz.1842) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi
załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego; 2) wniosek o zatrudnienie; 3) życiorys i kwestionariusz
osobowy; 4) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w
dziedzinie nauk prawnych; 5) dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu
magistra prawa z oceną co najmniej 4.0; 6) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym; 7) wykaz
publikacji; 8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy; 9)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu konkursu i planowanej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy
nadsyłać pocztą na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Narutowicza 17A
70-240 Szczecin. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie
nie podlegają rozpatrzeniu. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. załączniki
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)