OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Ja, niżej podpisany(a),
.......................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)
Nr PESEL: ......................................................................................................................................................................
oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informacja jest zgodna ze stanem faktycznym na dzień……………………………………………………………………………………………
*Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu.
.................................................................
miejscowość, data
....................................................................
czytelny podpis
EVEREST Biuro Projektu ul. Mieszczańska 19/4, 30-313 Kraków
Tel. +48 12 260 54 54, 695 039 314, e-mail: [email protected]