FORMULARZ CENOWY

Transkrypt

FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 1/EFS-8.1.1POKL/2010/PROMOCJA
………………………………………….
FORMULARZ CENOWY
Pieczęć firmowa Wnioskodawcy
Dane Wykonawcy
Ja/My niżej podpisany/i
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………...
Numer faksu: ……………………………………………………………………………………………………
Numer REGON: ………………………………………………………………………………………………...
Numer NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym nr 1/EFS-8.1.1.POKL/2010/PROMOCJA
dotyczącym przygotowania kompletu materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby projektu pt.
„Pilot samolotu – cykl szkoleń e-learningowych do ATPL(A)”:
1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym
i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………….
Słownie …………………………………………………………………………………………………………
4. Zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.
5. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
6. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, w terminie
i w miejscu ustalonym z Zamawiającym.
7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam zamówienia jest:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………...
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………...
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………….
Miejsce i data
……….………………………………
Pieczęć i podpis Wykonawcy/ów
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 1/EFS-8.1.1POKL/2010/PROMOCJA
FORMULARZ CENOWY
………………………………………….
Pieczęć firmowa Wnioskodawcy
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………..
Lp.
ASORTYMENT
Jm.
Ilość
1.
Plakaty
szt.
120
2.
Ulotki
szt.
250
3.
Baner/roll up
szt.
8
4.
Stojak na ulotki
szt.
8
5.
Pieczątki z logo
szt.
2
6.
Tablica informacyjna
szt.
1
7.
Naklejki
szt.
100
szt.
1
8.
Pieczątki do opisu
dokumentacji
9.
Długopisy
szt.
43
10.
Teczki
szt.
43
11.
Notesy
szt.
43
12.
Podkładki
szt.
43
13.
Materiały szkoleniowe
szt.
20
Jednostkowa cena
Cena brutto łącznie
brutto (w PLN)
(w PLN)
RAZEM1
Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający
nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie prac nad przedmiotem zamówienia. Wykonawcy
ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania.
…………………………………………………….
Miejsce i data
……….………………………………
Pieczęć i podpis Wykonawcy/ów
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 1/EFS-8.1.1POKL/2010/PROMOCJA
OŚWIADCZENIE
………………………………………….
Pieczęć firmowa Wnioskodawcy
Składając ofertę w nawiązaniu do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym nr 1/EFS8.1.1.POKL/2010/PROMOCJA dotyczącego przygotowania kompletu materiałów informacyjnych
i promocyjnych na potrzeby projektu pt. „Pilot samolotu – cykl szkoleń e-learningowych do
ATPL(A)” Ja/My:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Reprezentując
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Pełna nazwa i adres firmy
oświadczam/y, że:
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia,
2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
3. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu.
…………………………………………………….
Miejsce i data
……….………………………………
Pieczęć i podpis Wykonawcy/ów