Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza konkurs na

Transkrypt

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza konkurs na
Rektor
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury i Wzornictwa
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27
lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365
z póź. zm.), oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 22 maja 2006 r., i odpowiadają
następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki
2. Znajomość języka obcego
3. Dorobek zawodowy w zakresie dyscypliny: sztuki projektowe
Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:
1. Podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko asystenta do
Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa.
2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią
3. Odpis dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra sztuki (w dziedzinie sztuk
plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe) lub równorzędny
4.
Życiorys zawodowy
5. Wykaz dorobku projektowego (artystycznego) w formie elektronicznej /płyta CD/
i zdjęciowej (portfolio)
6. Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych
7. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją,
że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem w pracy
w przypadku wygrania konkursu.
8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.
Słowo kluczowe: architektura wnętrz
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wymagany kontakt osobisty (prezentacja)
Termin składania podań do dnia 21.09.2012 r.
Zgłoszenie na konkurs należy kierować: Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk
Dziekanat, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk. Pok. I/28a
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.09.2012 r.
Otrzymują: ASP Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Katowice, Uniwersytet Artystyczny w
Poznaniu,