Artykuł w wersji PDF

Transkrypt

Artykuł w wersji PDF
aktualnoÊci
NOWOÂCI – WED¸UG PRODUCENTA
W harmonii z naturà
Imperial Naturtea wyprodukowano z herbaty
pochodzàcej z plantacji Naturorganic w indyjskim regionie Assam, uprawianej naturalnymi
metodami ekologicznymi. Zamiast nawozów chemicznych i Êrodków przeciw szkodnikom, stosuje
si´ wyciàgi z roÊlin i zio∏owe Êrodki wspomagajàce wzrost.
Ta technologia pobudza system odpornoÊciowy roÊliny
i umo˝liwia jej samodzielne od˝ywianie z gleby i powietrza.
Cena: 12 z∏/100 torebek
Zmasowany atak
na bakterie
W toalecie roi si´ od bakterii. JeÊli otoczenie sprzyja ich
rozwojowi, dzielà si´ one w post´pie arytmetycznym
co 15-30 minut. Na przyk∏ad: zaczynajàc od jednej bakterii, po oÊmiu godzinach jest ich ju˝ ponad
16 mln! Dlatego Domestos 5x z nowà formu∏à dezynfekujàcà jest bardziej g´sty i na d∏u˝szy czas przylega
do powierzchni muszli. Dzi´ki temu dzia∏a po wielu
kolejnych u˝yciach ubikacji d∏ugotrwale jà
dezynfekujàc.
Cena: 10 z∏/750 ml
Smak lata
Owocowa pomadka Nivea Sweet
Melon ma piel´gnowaç nasze usta
i zawróciç nam w g∏owie melonowà
soczystoÊcià. Owoce, olejek migda∏owy i witamina E dbajà o g∏adkoÊç
i mi´kkoÊç ust. Stanà si´
one odpowiednio nawil˝one
i podatne na wakacyjne poca∏unki.
Cena: 6 z∏/4,8 g
Owocowe
zaskoczenie
Fiore Peach i Strawberry
to nowe wina musujàce z sokiem owocowym. Taki koktajl
– truskawkowy lub brzoskwiniowy – zaskoczy smakiem
i aromatem niejednà
konsumentk´. A ∏adna
butelka zapewne przypadnie do gustu eleganckim
kobietom.
Kolorowe i smakowite
WÊród nowoÊci Zielonej Budki ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie:
kolorowy Cameleo o smaku toffi – to coÊ dla dzieci, a dla
doros∏ych – tradycyjny Bakaliowy i orzeêwiajàcy Malini Twist
– wszystkie w ma∏ych kubeczkach na jeden raz.
Ceny: 1 z∏/130 ml – Cameleo; 1,70 z∏/130 ml – Bakaliowe;
1,50 z∏/200 ml – Malini Twist
Cena: 12 z∏/0,75 l
2
 W I A T
K O N S U M E N T A
c z e r w i e c
2 0 0 6

Podobne dokumenty