Zapytanie ofertowe 5/01/2010 - Fundacja dla Uniwersytetu

Transkrypt

Zapytanie ofertowe 5/01/2010 - Fundacja dla Uniwersytetu
 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 5/01/2010 DANE ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Ul. Chodkiewicza 30 pokój 104, 85‐064 Bydgoszcz NIP: 5542728999 REGON: 3400284592 Dokładny adres do korespondencji: j. w. E‐mail do korespondencji w sprawie Zapytania: [email protected] telefon: 792.791.061 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla przynajmniej z 12 uczestników. Każda edycja szkolenia składać się będzie z następujących części: 1. Technologie informacyjne ECDL ‐ moduł3 – Przetwarzanie tekstu, zgodnie z oficjalnym sylabusem, 30 godzin 2. Technologie informacyjne ‐ obróbka zdjęć cyfrowych w narzędziu Paint.NET dla grupy 12 uczestników, 10 godzin Wykonawca musi posiadać doświadczenie dydaktyczne w obszarze ICT, szeroką wiedzę informatyczną popartą praktyką. Trener / Wykonawca prowadzący zajęcia musi posiadać doświadczenie w dydaktyce informatyki, w szczególności w prowadzeniu kursów IT oraz dogłębną znajomość kursu ECDL START. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane do dnia 15 czerwca 2010r. TERMIN I MIEJSCE Zajęcia będą odbywały się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego WYKONANIA ZAMÓWIENIA ul. Gimnazjalna 3 w Nakle nad Notecią. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym przed rozpoczęciem szkoleń. Planowana jest realizacja szkleń w godzinach 17.00 – 21.00 w blokach po 5 godzin, w dni pracujące. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie: ‐posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania Zamówienia, ‐znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, Zleceniodawca nie dopuszcza: ‐możliwości składania ofert częściowych; ‐możliwości składania ofert wariantowych lub alternatywnych. INFORMACJA O SPOSOBIE Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, Projekt „Technologie informacyjne szansą na rozwój zawodowy mieszkańców wsi” WND‐POKL.08.01.01‐04‐305/09” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami: Bogusław Kunach, prezes Fundacji dla UKW, kierownik projekt „Technologie informacyjne szansa na rozwój zawodowy mieszkańców wsi”. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 14 dni. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Przedmiocie Zapytania i przygotować ofertę zgodnie z tam określonymi warunkami. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego Na ofertę składa się formularz cenowy oferty przygotowany przez Wykonawcę Wszystkie ceny w formularzu powinny być podane w złotych polskich brutto wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania. Wszystkie składane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie łącznej ceny całego zapotrzebowania. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OCENY OFERT Termin składania ofert upływa 19 stycznia 2010r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej, lub osobiście. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU Kryterium wyboru jest łączna cena przedmiotu zapytania
OCENY OFERT INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Wykonawca, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, otrzyma zlecenie na wykonanie usługi Projekt „Technologie informacyjne szansą na rozwój zawodowy mieszkańców wsi” WND‐POKL.08.01.01‐04‐305/09” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Załącznik do zapytania Data: Pieczątka oferenta Zestawienie cenowe W związku z zapytaniem z dnia 5.01.2010r. oferujemy następujące ceny na: Opis 1.
2.
Technologie informacyjne ECDL ‐ moduł3 –
Przetwarzanie tekstu, zgodnie z oficjalnym sylabusem Technologie informacyjne ‐ obróbka zdjęć cyfrowych w narzędziu Paint.NET liczba grup liczba godzin stawka godzinowa wartość brutto 1 30 1 10 Wartość całej oferty wynosi netto w PLN: Wartość całej oferty wynosi brutto w PLN: Pieczątka i podpis Projekt „Technologie informacyjne szansą na rozwój zawodowy mieszkańców wsi” WND‐POKL.08.01.01‐04‐305/09” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.