PANSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU

Transkrypt

PANSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
PANSTWOWE M U Z E U M N A MAJDANKU
I'ANSTWOWE
ul. Droga M^czennikow Majdanka 6Z 20-325 Lublin
MUZEUM
NA M M D A N K U
V
111/73/05/12(3)
Lublin, 2 lipca 2012roku
Dot.
postfpowania
o
udzielenie
zam6wienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na:
„WYKONANIE ROB6T BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE BARAKU STAREGO KREMATORIUM
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PANSTWOWEGO M U Z E U M NA MAJDANKU W LUBLINIE"
SPROSTOWANIE WYJASNIENIA SIWZ
Zamawiaj^cy w dniu 29.06.2012 r. udzielil Wykonawcom wyja^nien treSci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienla. Zamawiaj^cy prostuje swoj^ odpowiedz w kwestii koloru impregnacji
drewna.
Zamawiaj^cy, dzialaj^c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zam6wien
Publicznych (Dz. U . z 2010 r. N r 113, poz. 759 z pozn. zm.), w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy
o wyjasnienie tresci SIWZ ztozone w dniu 28 czerwca b.r., przekazuje tre^6 pytania wraz z wyjasnieniami
z dnia 29 czerwca b.r.
Pytanie: Na jaki kolor ma by6 zaimpregnowane drewno?
Odpowiedz z dnia 29 czerwca b.r zamieszczona omylkowo: Drewno powinno by6 zaimpregnowane
w
kolorze ciemnobr^zowym, rustykalnym, zblizonym w kolorystyce
do istniej^cych
elementow
konstrukcyjnych baraku, ktory jest przedmiotem zamowienia.
W wyjasnieniu do SIWZ udzielonym przez Zamawiaiacego w dniu 29 czerwca b.r. zaistniaia
pomyika w odpowiedzi na skierowane pytanie.
Odpowiedz wlaiciwa: Zgodnie z Opisem Technicznym znaidujacym sie w Projekcie BudowlanoWykonawczym. stanowiacym zaiacznik nr 8 do SIWZ. ze wzgledu na zielonkawo-oliwkowy kolor drewna.
po wykonaniu impregnacji nalezy wykonac pr6bki przed zasadnicza impregnacia dobarwienia drewna
na kolor maksymalnie zblizony do istnieiacych obecnie elementow baraku.
Odpowiadaiac wprost na pytanie zadane przez Wykonawce. kolor zaimpregnowanego drewna nie jest
sugerowany
przez Zamawiaiacego. iednakze drewno powinno docelowo posiadad
kolor zblizony
do istnieiacych elementow baraku. ktory jest przedmiotem zamowienia.
ZAST^PCA DYREKTORA
ds. administracji i marketingu
Grzegorz Plewik
Paiislwovw Muzcum na Majdanku; ul. Droga M?czcnn(k6wMajdanka 67, 20-325 Lublin
lei. cenlrall: 081-7442640: 081-7442647. 081-7442648; 081-7442649; fax: 081-7440526; c-mail: [email protected]: wvnv.niajdanek.pl
NIP 946-00-01-052; Bank i'ckao S.A. Oddzial w Lublinic PL 3512405497111 IO(X)05(X)59452; .SWIFT I'KOPPLPW