oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania

Transkrypt

oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania
Imię………………………………….
Nazwisko…………………………
PESEL ………………………………
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU STAŁEGO ZAMIESZKANIA
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*,
oświadczam, że na stałe zamieszkuję w ……………………………………………………… ……….………..……………..
……………….................................................................
( wpisać adres)
….............................
(miejscowość oraz data)
…...........................................
(własnoręczny czytelny podpis
osoby składającej oświadczenie)
* Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań