znak sprawy: ZP/A

Transkrypt

znak sprawy: ZP/A
Zakład Karny
w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Pijarska 1
Dział Kwatermistrzowski
NIP: 734-16-94-674
tel. : 018- 448-56-00
REGON: 000319990
faks: 018- 448-56-09
e-mail: [email protected]
Znak: D/Kw-220/7/13/ż
Nowy Sącz, dnia 30.09.2013 r.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(oznaczana dalej jako SIWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
„Sukcesywne dostawy produktów zbożowych w okresie 12 miesięcy do
Zakładu Karnego w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907.), zwanej dalej
„ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
ROZDZIAŁ A
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zakład Karny w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Pijarska 1
NIP: 734-16-94-674
Tel: 018 - 448-56-00
Faks: 018 - 448-56-09
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.sw.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
poniżej kwoty o której
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest:
- 2 400 kg kasza jęczmienna gruba zgodnie z PN-V-74003:2004 (CPV 15610000-7)
- 350 kg kasza manna zgodnie z PN-A-74013:1964 (CPV 15613300-1)
- 4 700 kg mąka pszenna typ500 (poznańska) zgodnie z PN-A-74022:2003
(CPV 15612100-2)
- 220 kg mąka ziemniaczana zgodnie z PN-A-74710:1993 (CPV 15313000-5)
- 3 900 kg makaron bezjajeczny z mąki krupczatki zgodnie z PN-87/A-74131
(CPV 15851100-9)
- 2 200 kg ryż biały długoziarnisty (maksymalna ilość łamanego 10%) zgodnie z
PN-ISO 7301:2004 (CPV 15614100-6)
II. Opis dodatkowy:
1. Częstotliwość oraz wielkość poszczególnych dostaw uzgadniana będzie z wykonawcą w
przeddzień dostawy. Zamawiający przewiduje realizację dostaw min. dwa do trzech razy
w tygodniu z wyjątkiem sobót i niedziel. Dostawy realizowane będą loco magazyn
Zakładu Karnego w Nowym Sączu ul. Pijarska 1, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8.00 - 10.00.
2. Dostawy winny być realizowane w opakowaniach oraz transportem wykonawcy na
jego koszt. Opakowania oraz środek transportu powinny odpowiadać właściwym
przepisom i normom dotyczącym kontaktu z żywnością. Osoba dostarczająca towar do
zamawiającego winna posiadać i okazywać na każde żądanie zamawiającego aktualną
książeczkę badań do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz stosowne atesty
producentów w/w artykułów.
3. Dostarczane artykuły winny posiadać jednakową gramaturę, rodzaj (dodatek
smakowy) oraz termin przydatności do spożycia.
4. nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
12 miesięcy od dnia podpisania umowy
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy.
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie treści złożonych wraz z formularzem
oferty dokumentów, wyszczególnionych w rozdziale VI tej specyfikacji. Niespełnienie chociażby
jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego w
Załączniku nr.2 SIWZ),
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru określonego w
Załączniku nr.3 do SIWZ).
3. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wg wzoru określonego w załączniku nr.4
do SIWZ)
UWAGA 1.
UWAGA 2.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 1,2 i 3, powinny być podpisane przez osoby
podpisujące ofertę, z zastrzeżeniem uwagi 2.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w pkt 1,2 i 3, powinien złożyć każdy z Wykonawców i powinny być
podpisane przez osoby umocowane do ich złożenia w imieniu Wykonawców.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonanym na mocy przepisu art. 27 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie lub faksem .
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnione są osoby:
2.1. W sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia p.Dariusz Chęciński,tel. 018 448-56-22,
2.2. W sprawach formalno - prawnych p. Krzysztof Mułka, tel. 018 448-56-05.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
3. faks: 018 448-56-09.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje informację faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
6. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu swojej siedziby lub numeru telefonu lub telefaksu. W przypadku nie zrealizowania tego
zobowiązania korespondencję adresowaną, wysłaną lub dostarczoną pod adres Wykonawcy
wskazany w ofercie uważa się za doręczoną.
8. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo podpis
skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by
strony oferty były połączone w sposób trwały.
Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania
oferty.
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty
pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty przez
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie
oryginału .
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno
być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2
ustawy.
Oferta składa się z wypełnionego formularza „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ),
wypełniając wszystkie rubryki formularza.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w
szczególności więcej niż jednej ceny.
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w części 6 SIWZ. Ofertę należy
umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy
oraz oznaczeniem:
znak sprawy: D/Kw-220/7/13/ż
Oferta na :
„Sukcesywne dostawy produktów zbożowych w okresie 12 miesięcy
do Zakładu Karnego w Nowym Sączu,
ul. Pijarska 1”.”
Nie otwierać przed 11 październik 2013 r. godz.10.30
Koperta powinna być zamknięta aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem
terminu otwarcia ofert, powinna być przesłana lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez
zamawiającego.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Zakład Karny w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1,
33-300 Nowy Sącz (sekretariat) w terminie do dnia 11 października 2013 r. do godz. 10:00 co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Zakład Karny w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1,
33-300 Nowy Sącz w dniu 11 października 2013 r. o godz. 10:30.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
2.
cena jednostkowa danego produktu będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia i będzie podana w polskich zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
2.1. Podać cenę brutto każdej pozycji, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
2.2. Obliczyć wartość brutto zamówienia poprzez zsumowanie iloczynów ceny brutto i ilości każdej
pozycji.
13. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z ICH ZNACZENIEM ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERT
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Spośród ważnych ( w rozumieniu Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych) ofert Zamawiający udzieli Zamówienia wykonawcy, który zaproponował za
realizację całości zamówienia najniższą cenę (z VAT)
14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia
umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w celu podpisania umowy w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego w zawiadomieniu.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
KTÓRE
ZOSTANĄ
Umowa (umowy), zawarta po wyborze oferty, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze
umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, z uwzględnieniem treści ofert.
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy. Warunkiem takiej zmiany jest zaistnienie okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ B
1. OFERTA CZĘŚCIOWA – OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.
5. POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną
6. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach
obcych.
2. Rozliczenie a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
7. AUKCJA ELEKTORNICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o
zamówienie publiczne.
8. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie
publiczne.
9. USTALANIE WYMAGAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamawiający nie przewiduje ustalenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
10.PODWYKONAWCY
Zamawiający zastrzega ,że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.
Załączniki do SIWZ
Nr 1 – formularz oferty
Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Nr 5 – wzór umowy
Komisja :
1. Przewodniczący …...............
2. Sekretarz ….........................
3. Członek …............................
Zatwierdzam
(kierownik jednostki zamawiającego)
Nowy Sącz dnia 30 września 2013 r.
Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA
.........................................................
(pieczęć adresowa firmy oferenta)
NIP
..........................................
REGON ......................................
Tel./fax ......................................
e-mail .........................................
Lp.
Nazwa artykułu
Ilość
(kg)
Cena brutto
(zł/kg)
Wartość brutto [zł]
1
2
3
4
5
1.
Kasza jęczmienna gruba
2.
Kasza manna
3.
Mąka pszenna typ500
(poznańska)
4.
Mąka ziemniaczana
5.
Makaron bezjajeczny z
mąki krupczatki
3 900
6.
Ryż biały długoziarnisty
(maksymalna ilość
łamanego 10%)
2 200
RAZEM:
6.
kol.3 x kol.4
2 400
350
4 700
220
X
X
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wynosi brutto:............................zł
(słownie: .................................................................)
w tym stosowne podatki naliczone na podstawie obwiązujących przepisów
Miejsce i data .........................
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) .........................................................
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) .........................................................
(Podpis(y) osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu).
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu
znak: D/Kw-220/7/13/ż
.........................., dnia .........................
(miejscowość)
(data)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(oznaczenie Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)
(Podpis(y) osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy).
______________________
*)
Art. 297 § 1 kodeksu karnego:
„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania
znak: D/Kw-220/7/13/ż
.........................., dnia .........................
(miejscowość)
(data)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(oznaczenie Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy, którego
reprezentuję.
Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)
(Podpis(y) osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy).
______________________
*)
Art. 297 § 1 kodeksu karnego:
„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa
w ustawie o ochronie konkurencji konsumentów
lub
Wzór informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
(WŁAŚCIWE OŚWIADCZYĆ i PODPISAĆ)
znak: D/Kw-220/7/13/ż
.........................., dnia .........................
(miejscowość)
(data)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(oznaczenie Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1………………………………………………………
7. ……………………………………………………
8. ……………………………………………………..
Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego. *)
(podpis)
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej.
Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego. *)
(podpis)
______________________
*)
Art. 297 § 1 kodeksu karnego:
„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA DOSTAWY Nr ../13/ż
(projekt)
Zawarta w dniu .............2013 r., pomiędzy ....................,
zwana dalej Dostawcą , reprezentowanym przez : ..................................
a Zakładem Karnym w Nowym Sączu ul. Pijarska 1,
reprezentowanym przez :
Dyrektor ZK – mjr Bogusław Kawończyk
zwanym dalej Kupującym .
§1
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Dostawca zobowiązuje
się do dostarczenia:
- 2 400 kg kasza jęczmienna gruba zgodnie z PN-V-74003:2004 w cenie brutto
…..
- 350 kg kasza manna zgodnie z PN-A-74013:1964 w cenie brutto …...
- 4 700 kg mąka pszenna typ500 (poznańska) zgodnie z PN-A-74022:2003
w cenie brutto …....
- 220 kg mąka ziemniaczana zgodnie z PN-A-74710:1993 w cenie brutto......
- 3 900 kg makaron bezjajeczny z mąki krupczatki zgodnie z PN-87/A-74131
w cenie brutto ….....
- 2 200 kg ryż biały długoziarnisty (maksymalna ilość łamanego 10%) zgodnie
z PN-ISO 7301:2004 w cenie brutto.........
Dostawy będą realizowane na koszt Dostawcy do magazynu żywnościowego
zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.
Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§2
Termin realizacji: sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
Poszczególne dostawy będą każdorazowo przez Kupującego potwierdzane
telefonicznie w odniesieniu do konkretnych terminów dostaw, z jednodniowym
wyprzedzeniem.
§3
Odbiór zamówienia realizowany będzie środkami transportu dostosowanymi do
przewozu artykułów spożywczych przez przedstawicieli Dostawcy,
posiadających aktualne książeczki zdrowia, uprawniające ich do pracy w
kontakcie z żywnością.
Towar będzie przygotowany przez Dostawcę w opakowaniach dopuszczonych
do obrotu żywnością.
§4
Ewentualne reklamacje jakościowe zgłaszane przez Kupującego
rozpatrywane przez Dostawcę w dniu dostawy.
będą
Wszelkie koszty reklamacji związane z ekspertyzami pokrywa Dostawca.
Na życzenie Kupującego, obowiązkiem Dostawcy będzie wykonanie w razie
potrzeby dostawy zastępczej w zamian za dostawę reklamowaną.
W przypadku reklamacji zasadnej koszt dostawy zastępczej pokryje w pełni
Dostawca.
§5
Dostawy będą fakturowane po cenach zgodnych z ofertą Dostawcy
przedstawioną w dniu ......, przez cały okres trwania umowy. Nie dopuszcza się
zmiany cen przez cały okres trwania Umowy.
§6
Zapłata następować będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
przez Dostawcę prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane przez
Dostawcę.
§7
Umowa może być rozwiązana w terminie natychmiastowym w przypadku nie
zrealizowania przez Dostawcę potwierdzonych zamówień na towar, w
przypadku zastosowania przez Dostawcę innej ceny niż określonej w Umowie,
oraz w przypadku niespełnienia przez dostarczony towar wymogów
jakościowych .
§8
W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności
formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 10
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych tekst jednolity ( Dz. U z 2013 r.
poz. 907)
§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień przedmiotowej
umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Kupującego Sąd
powszechny.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Dostawca
Kupujący

Podobne dokumenty