Sprawozdanie z pracy w semestrze ……. rok szkolny

Transkrypt

Sprawozdanie z pracy w semestrze ……. rok szkolny
Sprawozdanie z pracy
w semestrze ……. rok szkolny …………….
Nauczyciel: ………………………………………………………………..
Prosz opracowa sprawozdanie z pracy za dany semestr wed ug poni szego
schematu:
1. Analiza wyników nauczania w obr bie nauczanych przedmiotów wraz z
wnioskami.
2. Analiza realizacji podstawy programowej w uj ciu ilo ciowym i jako ciowym.
3. Informacja o konkretnych podj tych dzia aniach w sprawach wychowawczych
swoich uczniów ( nale y poda nazwisko ucznia i rodzaj podj tych dzia
).
4. Udzia w ró nych formach doskonalenia i dokszta cania (wymieni ).
5. Przeprowadzone lekcje kole
skie.
6. Praca w zespo ach przedmiotowych i innych ( funkcje, dzia ania podj te
i zrealizowane).
7. Praca z uczniem o specyficznych wymaganiach edukacyjnych:
- udzia
w konkursach, imienne zestawienie uczniów uczestnicz cych w
konkursach, zaj te miejsce,
- prowadzone dodatkowe zaj cia, metody pracy.
8. Praca wychowawcza ( w tym: organizacja wycieczek, imprez klasowych i in.).
9. Inne dzia ania nie wymienione wy ej, a maj ce wp yw na podniesienie jako ci
pracy szko y ( w tym : organizacja konkursów, imprez szkolnych).