KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA POSIŁKI

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA POSIŁKI
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA POSIŁKI
Proszę o przyjęcie dziecka ……………………………………………………………………………..
Ucznia klasy………………………………………………………………………………………………
na posiłki obiadowe w abonamencie od dnia…….........................................................................
- cały obiad
- tylko drugie danie*
w dniach nauki szkolnej: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek*
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego………………………..............................................
Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………
Adres e-mail (jeżeli jest)………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Zapoznałem/am się z Zasadami Korzystania z Posiłków Obiadowych przez uczniów w stołówce szkolnej
w roku szkolnym 2016/2017 oraz obowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów
żywienia dziecka zgodnie z ustaloną stawką i w ustalonym terminie.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z dnia 29.10.97r. nr
133,poz.883), wyrażamy zgodę na zbieranie wyżej wymienionych danych osobowych, które zostaną
wykorzystane wyłącznie do celów niezbędnych podczas współpracy w zakresie przygotowywania i
wydawania posiłków .
……………………………………………………….
data
………………………………………………….
podpis rodziców/opiekunów
WAŻNE!
Kartę Zgłoszenia Dziecka na Obiady prosimy dostarczyć do stołówki szkolnej lub przesłać na adres
[email protected]