Finansowanie terminalu LNG – warsztaty

Transkrypt

Finansowanie terminalu LNG – warsztaty
07.09.2009
Finansowanie terminalu LNG – warsztaty
informacyjne dla banków
7 września 2009 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we współpracy z PKO BP
S.A. zorganizował warsztaty informacyjne dla banków zainteresowanych udziałem w konsorcjum finansuj
ącym budowę terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 dużych banków, w tym: Pekao S.A., Societe Generale, BRE
Bank S.A., Bank Handlowy, BGK, BNP Paribas, Caylon, Deutsche Bank, ING, The Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ Ltd, West LB.
Podczas spotkania zaprezentowany został stan realizacji budowy terminalu LNG, założenia techniczne
projektu, sposób organizacji i zarządzania całym przedsięwzięciem oraz model finansowania inwestycji.
Spotkanie było kolejnym elementem całego procesu organizacji finansowania terminalu LNG,
koordynowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. 21 sierpnia 2009 r. zostało podpisane z PKO BP S.A.
porozumienie dotyczące organizowania finansowania dla projektu budowy terminalu do odbioru
skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, któremu została powierzona rola koordynatora
organizacji pierwszego etapu finansowania konsorcjalnego przez banki komercyjne. Bank PKO BP
dobierze głównego partnera i kilka banków do konsorcjum.
Po ustaleniu ostatecznego składu konsorcjum i roli poszczególnych banków, konsorcjum będzie
kontynuowało prace nad przygotowaniem „mandate letter”. Dokument ten będzie wiążący dla uczestników
konsorcjum, a jego podpisanie planowane jest do końca bieżącego roku. Ostateczne podpisanie umów i
zamknięcie procesu finansowania inwestycji zostanie zakończone w I kwartale 2010 roku, przed wyborem
generalnego wykonawcy inwestycji.
Planowane jest, że ok. 30% wartości inwestycji będzie pochodzić ze środków własnych GAZ-SYSTEM
S.A., które zostaną wniesione do Polskiego LNG (spółka zależna GAZ-SYSTEM odpowiadająca za budowę
terminalu LNG) poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Pozostałe pieniądze będą pochodziły z mi
ędzynarodowych instytucji finansowych (EBI oraz EBOiR) oraz banków komercyjnych, które wejdą w sk
ład konsorcjum. Zakłada się także pozyskanie środków unijnych (z tzw. recovery plan).
GAZ-SYSTEM S.A. nie wyklucza również finansowania budowy terminalu LNG z udziałem Agencji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Generalnego Realizatora Inwestycji, jeżeli warunki tego
finansowania będą atrakcyjne.
<- Wstecz do: Aktualności