Informacja - Gmina Stary Lubotyń

Transkrypt

Informacja - Gmina Stary Lubotyń
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
STARY LUBOTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
Stary Lubotyń
Sierpień 2011 r.
1. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów
Dochody
Dział
Rozdział
§
010
01010
0690
0920
0970
01095
0750
2010
400
40002
0690
0830
0920
600
60014
2320
60016
6300
700
70005
0470
0690
0750
0920
Treść
Plan
%
Wykonanie wykonania
planu
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
239 738,00
1 200,00
100,00
100,00
1 000,00
238 538,00
237 716,41
20,00
0,00
4,90
15,10
237 696,41
99,16
1,67
0,00
4,90
1,51
99,65
2 200,00
1 358,39
61,75
236 338,00
236 338,02
100,00
302 000,00
302 000,00
1 000,00
300 000,00
1 000,00
78 463,00
29 463,00
98 179,65
98 179,65
220,00
97 364,09
595,56
14 018,40
14 018,40
32,51
32,51
22,00
32,45
59,56
17,87
47,58
29 463,00
49 000,00
14 018,40
0,00
47,58
0,00
49 000,00
116 500,00
116 500,00
0,00
46 963,22
46 963,22
0,00
40,31
40,31
1 300,00
100,00
1 336,51
26,40
102,81
26,40
114 100,00
1 000,00
45 197,57
402,74
39,61
40,27
2
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0690 Wpływy z różnych opłat
0970 Wpływy z różnych dochodów
75056 Spis powszechny i inne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
752
OBRONA NARODOWA
75212 Pozostałe wydatki obronne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
/związków gmin/, powiatów /związków powiatów/,
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z
ICH POBOREM
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
73 544,00
47 895,00
41 713,07
25 788,00
56,72
53,84
47 895,00
16 300,00
2 300,00
14 000,00
9 349,00
25 788,00
6 576,07
10,00
6 566,07
9 349,00
53,84
40,34
0,43
46,90
100,00
9 349,00
9 349,00
100,00
660,00
330,00
50,00
660,00
330,00
50,00
660,00
400,00
400,00
330,00
400,00
400,00
50,00
100,00
100,00
400,00
400,00
100,00
427 937,00
427 937,00
123 942,83
123 942,83
28,96
28,96
427 937,00
123 942,83
28,96
2 534 121,00 1 255 524,52
49,54
7 300,00
1 561,09
21,38
7 200,00
1 561,09
21,68
100,00
0,00
0,00
3
75615
0310
0320
0330
0910
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0690
0910
75618
0410
0480
75621
0010
0020
758
75801
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły Podstawowe
1 559 300,00
1 556 700,00
2 200,00
300,00
782 833,08
780 571,08
2 063,00
199,00
50,20
50,14
93,77
66,33
100,00
0,00
0,00
388 500,00
110 000,00
172 000,00
48 100,00
20 700,00
3 100,00
3 200,00
29 400,00
900,00
222 413,05
64 616,58
95 732,67
31 142,10
10 427,00
1 888,00
791,00
17 334,00
352,00
57,25
58,74
55,66
64,74
50,37
60,90
24,72
58,96
39,11
1 100,00
129,70
11,79
56 800,00
11 600,00
31 337,37
6 083,00
55,17
52,44
45 200,00
25 254,37
55,87
522 221,00 217 379,93
505 741,00 216 663,00
16 480,00
716,93
5 599 754,00 3 175 689,05
41,63
42,84
4,35
56,71
3 354 330,00 2 064 200,00
3 354 330,00 2 064 200,00
1 962 545,00 981 270,00
1 962 545,00 981 270,00
42 000,00
9 781,05
42 000,00
9 781,05
240 879,00 120 438,00
240 879,00 120 438,00
99 081,00
67 878,77
6 000,00
6 000,00
61,54
61,54
50,00
50,00
23,29
23,29
50,00
50,00
68,51
100,00
4
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
0690 Wpływy z różnych opłat
80195 Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
852
POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
2010
2360
85213
2010
2030
85214
2030
85216
2030
85219
2030
85295
2030
6 000,00
85 000,00
85 000,00
8 081,00
6 000,00
53 798,00
53 798,00
8 080,77
100,00
63,29
63,29
100,00
8 081,00
1 798 000,00
8 080,77
963 478,97
100,00
53,59
856 261,97
52,98
855 000,00
53,07
1 261,97
23,81
2 908,00
51,93
658,00
82,25
2 250,00
46,88
13 800,00
63,01
13 800,00
27 500,00
63,01
55,67
27 500,00
37 559,00
55,67
53,66
37 559,00
25 450,00
53,66
73,13
25 450,00
73,13
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 616 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 611 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
5 300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
5 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
4 800,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
21 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
21 900,00
Zasiłki stałe
49 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
49 400,00
Ośrodki pomocy społecznej
70 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
70 000,00
Pozostała działalność
34 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
34 800,00
5
853
85395
2007
2009
854
85415
2030
900
90001
0690
0830
0920
0970
6290
90002
0690
0920
0970
2460
90003
0690
0920
0970
6290
90095
0690
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
/związków gmin/, powiatów /związków powiatów/,
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Gospodarka odpadami
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Oczyszczanie miast i wsi
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
/związków gmin/, powiatów /związków powiatów/,
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat
101 070,00
101 070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 988,00
0,00
0,00
5 082,00
19 231,00
19 231,00
0,00
19 231,00
19 231,00
0,00
100,00
100,00
19 231,00
19 231,00
100,00
1 450 299,00
731 099,00
100,00
33 000,00
1 000,00
51 000,00
70 904,93
45 259,53
79,20
11 913,11
996,62
32 270,60
4,89
6,19
79,20
36,10
99,66
63,28
645 999,00
67 200,00
100,00
100,00
17 000,00
0,00
7 488,30
0,00
0,00
7 488,30
0,00
11,14
0,00
0,00
44,05
50 000,00
632 000,00
1 000,00
1 000,00
130 000,00
0,00
10 008,80
246,40
281,20
9 481,20
0,00
1,58
24,64
28,12
7,29
500 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
8 148,30
8 148,30
0,00
40,74
40,74
6
926
KULTURA FIZYCZNA
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
2009 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Razem
14 670,00
14 670,00
4 890,00
4 890,00
33,33
33,33
12 470,00
4 156,50
33,33
2 200,00
733,50
33,34
12 855 468,00 6 120 860,82
47,61
7
Procentowa struktura udziału poszczególnych rodzajów dochodów w wykonaniu budżetu za
I półrocze 2011 roku
Wskaźnik
Treść
Plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
505 741,00
16 480,00
1 666 700,00
174 200,00
48 400,00
20 700,00
%
3,93
0,13
12,96
1,36
0,38
0,16
216 663,00
716,93
845 187,66
97 795,67
31 341,10
10 427,00
%
3,54
0,01
13,81
1,60
0,51
0,17
7 200,00
0,06
1 561,09
0,03
3 100,00
11 600,00
3 200,00
1 300,00
45 200,00
29 400,00
110 600,00
0,02
0,09
0,02
0,01
0,35
0,23
0,86
1 888,00
6 083,00
791,00
1 336,51
25 254,37
17 334,00
62 880,30
0,03
0,10
0,01
0,02
0,41
0,28
1,03
116 300,00
0,90
46 555,96
0,76
333 000,00
1 300,00
46 200,00
213 000,00
2,59
0,01
0,36
1,66
109 277,20
129,70
12 062,07
55 821,27
1,79
0,00
0,20
0,91
115 740,00
0,90
4 890,00
0,08
14,83 1 127 863,02
18,43
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1 906 442,00
214 212,00
1,67
Wykonanie
Wskaźnik
Lp.
139 870,77
2,29
8
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Razem
29 463,00
0,23
14 018,40
0,23
5 300,00
0,04
1 261,97
0,02
50 000,00
0,39
0,00
0,00
5 557 754,00
43,23 3 165 908,00
51,72
1 573 936,00
12,24
123 942,83
2,02
49 000,00
0,38
0,00
0,00
100,00 6 120 860,82
100,00
12 855 468,00
9
2. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków
Wydatki
Dział
Rozdz.
§
010
01010
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4360
4410
4430
4440
6057
6059
01022
4300
01030
2850
01095
4210
4300
4430
150
15011
6639
600
60014
4300
60016
%
Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
badania monitoringowe pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
Zakup usług pozostałych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozwój przedsiębiorczości
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług pozostałych
Drogi publiczne gminne
Plan
Wykonanie
wykonania
planu
1 367 438,00
1 117 100,00
32 800,00
2 700,00
5 400,00
900,00
1 000,00
17 600,00
103 000,00
68 300,00
368 036,02
126 903,07
16 844,00
2 643,84
2 960,17
477,46
0,00
3 761,74
54 783,28
40 165,47
26,91
11,36
51,35
97,92
54,82
53,05
0,00
21,37
53,19
58,81
1 200,00
4 890,00
1 100,00
1 210,00
576 931,00
300 069,00
79,60
1 473,99
900,00
907,02
0,00
1 906,50
6,63
30,14
81,82
74,96
0,00
0,64
10 000,00
10 000,00
4 000,00
2 803,50
2 803,50
1 991,43
28,04
28,04
49,79
4 000,00
236 338,00
1 839,00
2 795,00
231 704,00
13 440,00
13 440,00
1 991,43
236 338,02
1 839,00
2 795,08
231 703,94
13 440,00
13 440,00
49,79
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
13 440,00
1 701 441,00
29 463,00
29 463,00
1 671 978,00
13 440,00
195 203,51
14 018,40
14 018,40
181 185,11
100,00
11,47
47,58
47,58
10,84
10
4210
4270
4300
6050
700
70005
4170
4210
4260
4300
6050
710
71004
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
75022
3030
4210
4300
4350
4360
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
84 000,00
42 000,00
53 000,00
1 492 978,00
207 300,00
207 300,00
16 200,00
42 000,00
10 800,00
6 300,00
132 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
1 526 724,00
220 306,00
126 600,00
11 000,00
20 900,00
3 406,00
2 000,00
21 400,00
4 200,00
12 200,00
2 000,00
76 937,97
18 693,44
45 618,70
39 935,00
73 215,78
73 215,78
11 975,00
26 437,82
3 836,34
866,00
30 100,62
12 341,59
12 341,59
12 341,59
818 994,73
112 778,39
66 219,50
10 475,13
11 649,93
1 879,05
0,00
3 905,93
2 500,00
6 550,76
762,85
91,59
44,51
86,07
2,67
35,32
35,32
73,92
62,95
35,52
13,75
22,80
30,85
30,85
30,85
53,64
51,19
52,31
95,23
55,74
55,17
0,00
18,25
59,52
53,69
38,14
5 270,00
4 400,00
1 300,00
3 630,00
2 886,55
1 767,69
1 100,00
2 721,00
54,77
40,17
84,62
74,96
2 000,00
94 000,00
73 400,00
10 500,00
3 700,00
1 200,00
360,00
52 737,70
40 785,00
8 088,27
2 237,62
362,85
18,00
56,10
55,57
77,03
60,48
30,24
1 500,00
631,90
42,13
2 400,00
1 300,00
500,00
132,06
20,83
10,16
11
75023
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
75056 Spis powszechny i inne
3020 Pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4410 Podróże służbowe krajowe
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
75095 Pozostała działalność
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1 132 526,00
725 000,00
60 600,00
119 300,00
19 300,00
5 000,00
58 966,00
7 800,00
1 000,00
50 000,00
2 100,00
582 909,70
354 515,50
56 810,00
62 191,15
10 102,17
1 900,00
32 413,53
4 499,85
180,00
29 825,40
1 047,23
51,47
48,90
93,75
52,13
52,34
38,00
54,97
57,69
18,00
59,65
49,87
8 400,00
3 697,37
44,02
11 000,00
17 900,00
2 000,00
20 160,00
1 532,82
5 325,58
1 337,00
15 117,00
13,93
29,75
66,85
74,99
4 000,00
2 415,10
60,38
20 000,00
9 349,00
7 530,00
132,00
21,00
866,00
400,00
400,00
55 900,00
15 800,00
40 100,00
14 643,00
0,00
7 942,06
6 588,75
132,00
21,00
866,00
0,00
334,31
48 983,88
8 909,88
40 074,00
13 643,00
0,00
84,95
87,50
100,00
100,00
100,00
0,00
83,58
87,63
56,39
99,94
93,17
1 000,00
0,00
0,00
13 643,00
13 643,00
100,00
660,00
0,00
0,00
12
75101
4110
4120
4170
752
75212
4300
754
75412
3020
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4430
6050
6058
6059
75421
4810
756
75647
4100
4210
4260
4300
4350
4370
4410
4430
4700
757
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Zakup usług pozostałych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zarządzanie kryzysowe
Rezerwy
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
660,00
90,00
13,00
557,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633 800,00
608 800,00
3 200,00
6 400,00
1 100,00
41 600,00
18 000,00
7 100,00
14 400,00
15 000,00
58 000,00
304 000,00
140 000,00
25 000,00
25 000,00
47 364,48
47 364,48
0,00
2 556,57
412,36
16 830,00
10 974,54
436,00
3 812,01
12 343,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,47
7,78
0,00
39,95
37,49
40,46
60,97
6,14
26,47
82,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 900,00
27 590,10
40,04
68 900,00
22 300,00
18 800,00
5 300,00
14 700,00
1 100,00
27 590,10
6 713,46
5 278,71
2 667,49
8 722,55
689,03
40,04
30,11
28,08
50,33
59,34
62,64
2 500,00
1 000,00
1 100,00
1 350,00
66,86
1 000,00
54,00
6,69
90,91
2 100,00
77 500,00
1 102,00
31 548,74
52,48
40,71
13
75702
8110
758
75814
4300
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4350
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Zakup usług pozostałych
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Przedszkola
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
77 500,00
31 548,74
40,71
77 500,00
31 548,74
36 800,00
3 983,81
15 800,00
3 983,81
15 800,00
3 983,81
21 000,00
0,00
21 000,00
0,00
3 759 599,00 1 906 522,94
2 138 958,00 1 099 828,94
101 240,00
45 591,24
1 286 037,00 593 584,65
97 359,00
96 214,18
278 201,00 142 735,37
35 046,00
17 660,86
20 600,00
9 370,00
131 840,00
84 910,27
14 500,00
1 431,89
20 800,00
10 075,55
2 300,00
210,00
24 700,00
9 614,06
6 100,00
2 622,76
40,71
10,83
25,21
25,21
0,00
0,00
50,71
51,42
45,03
46,16
98,82
51,31
50,39
45,49
64,40
9,88
48,44
9,13
38,92
43,00
6 400,00
2 700,00
6 700,00
103 835,00
2 243,14
1 088,18
4 796,00
77 680,79
35,05
40,30
71,58
74,81
600,00
290 145,00
17 900,00
185 000,00
13 090,00
33 300,00
5 625,00
11 490,00
3 000,00
1 900,00
500,00
4 600,00
300,00
0,00
126 725,21
7 120,20
74 268,56
12 262,51
14 899,30
2 294,46
4 040,39
1 397,90
693,92
0,00
1 167,30
64,00
0,00
43,68
39,78
40,15
93,68
44,74
40,79
35,16
46,60
36,52
0,00
25,38
21,33
14
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80110 Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80113 Dowożenie uczniów do szkół
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
900,00
500,00
1 000,00
11 040,00
989 600,00
52 000,00
630 000,00
44 000,00
111 800,00
17 800,00
8 700,00
48 000,00
3 500,00
9 500,00
500,00
16 150,00
2 000,00
69,54
0,00
0,00
8 447,13
497 153,20
24 473,54
276 575,36
43 810,19
51 586,88
7 210,50
7 000,00
39 796,84
0,00
5 006,79
0,00
8 126,07
722,66
7,73
0,00
0,00
76,51
50,24
47,06
43,90
99,57
46,14
40,51
80,46
82,91
0,00
52,70
0,00
50,32
36,13
2 000,00
1 500,00
1 500,00
40 650,00
129 400,00
5 075,00
825,00
30 000,00
93 500,00
16 190,00
5 370,00
8 900,00
1 920,00
183 525,00
50 000,00
3 500,00
10 200,00
1 650,00
16 000,00
8 500,00
85 000,00
2 850,00
300,00
714,55
638,48
1 003,00
30 488,34
70 312,56
2 265,00
367,50
15 000,00
52 680,06
5 240,23
369,91
4 659,72
210,60
103 562,80
23 712,00
3 473,74
5 297,94
859,58
7 900,00
4 111,13
52 754,14
1 853,54
0,00
35,73
42,57
66,87
75,00
54,34
44,63
44,55
50,00
56,34
32,37
6,89
52,36
10,97
56,43
47,42
99,25
51,94
52,10
49,38
48,37
62,06
65,04
0,00
15
4300
4440
80195
3020
4300
851
85153
4210
4300
85154
3110
4170
4210
4300
4410
852
85202
3110
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4350
4370
4440
85213
4130
85214
3110
4110
85216
3110
85219
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług pozostałych
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomani
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy Społecznej
Świadczenia społeczne
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
2 500,00
1 333,18
3 025,00
2 267,55
11 781,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
8 081,00
0,00
17 742,96
45 200,00
5 000,00
3 000,00
2 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
40 200,00
14 742,96
3 000,00
0,00
16 000,00
6 780,54
5 200,00
98,42
15 500,00
7 864,00
500,00
0,00
2 071 500,00 1 087 961,44
20 000,00
9 183,24
20 000,00
9 183,24
53,33
74,96
31,41
100,00
0,00
39,25
60,00
0,00
100,00
36,67
0,00
42,38
1,89
50,74
0,00
52,52
45,92
45,92
1 611 000,00
1 557 190,00
18 000,00
1 300,00
10 100,00
500,00
4 500,00
16 200,00
1 000,00
851 383,31
822 938,51
8 645,67
1 264,31
5 477,74
257,78
603,05
10 589,23
200,00
52,85
52,85
48,03
97,25
54,24
51,56
13,40
65,37
20,00
1 000,00
1 210,00
500,00
907,02
50,00
74,96
5 600,00
5 600,00
2 892,02
2 892,02
51,64
51,64
84 900,00
84 500,00
400,00
49 400,00
49 400,00
193 500,00
37 737,87
37 737,87
0,00
27 052,70
27 052,70
97 650,61
44,45
44,66
0,00
54,76
54,76
50,47
16
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
85228
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
85295
3110
853
85395
3119
4017
4117
4127
4177
4307
4309
854
85415
3240
4300
900
90001
4210
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służy cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Zakup usług pozostałych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zakup materiałów i wyposażenia
114 700,00
11 500,00
20 000,00
3 000,00
15 000,00
3 500,00
11 670,00
1 000,00
61 136,00
9 676,52
11 272,48
1 733,64
2 640,42
1 645,76
3 661,41
333,07
53,30
84,14
56,36
57,79
17,60
47,02
31,37
33,31
2 500,00
4 000,00
500,00
3 630,00
911,99
1 411,62
0,00
2 721,00
36,48
35,29
0,00
74,96
2 500,00
506,70
20,27
30 300,00
21 500,00
1 700,00
3 700,00
600,00
700,00
890,00
1 210,00
76 800,00
76 800,00
15 938,48
10 997,60
1 700,00
2 022,76
311,10
0,00
0,00
907,02
46 123,21
46 123,21
52,60
51,15
100,00
54,67
51,85
0,00
0,00
74,96
60,06
60,06
112 928,00
112 928,00
11 858,00
27 277,00
4 345,00
668,00
8 455,00
55 243,00
5 082,00
168 585,00
168 585,00
166 931,00
1 654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 502,25
80 502,25
79 716,00
786,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,75
47,75
47,75
47,54
1 160 200,00
54 000,00
8 500,00
291 812,60
34 864,31
1 896,40
25,15
64,56
22,31
17
4260
4300
4410
90002
4210
4300
90003
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4360
4370
4410
4430
4440
6050
6057
6059
90015
4170
4210
4260
4300
921
92116
2480
926
92605
4177
4179
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Razem
20 000,00
24 700,00
800,00
132 000,00
1 000,00
131 000,00
850 700,00
71 200,00
5 600,00
11 700,00
1 900,00
1 000,00
17 070,00
23 100,00
31 700,00
10 771,67
22 196,24
0,00
35 372,88
0,00
35 372,88
153 638,25
37 558,95
5 591,67
6 493,49
1 047,35
0,00
1 065,74
12 878,97
15 111,99
53,86
89,86
0,00
26,80
0,00
27,00
18,06
52,75
99,85
55,50
55,12
0,00
6,24
55,75
47,67
1 500,00
305,70
20,38
1 400,00
4 200,00
1 700,00
3 630,00
75 000,00
500 000,00
100 000,00
123 500,00
7 300,00
8 000,00
98 700,00
9 500,00
700,00
1 455,08
1 300,00
2 721,00
3 075,00
0,00
64 333,31
67 937,16
3 375,00
7 193,15
53 131,66
4 237,35
50,00
34,64
76,47
74,96
4,10
0,00
64,33
55,01
46,23
89,91
53,83
44,60
62 000,00
62 000,00
20 000,00
20 000,00
32,26
32,26
62 000,00
14 670,00
14 670,00
12 470,00
2 200,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,26
0,00
0,00
0,00
0,00
13 069 085,00 4 996 260,95
38,23
18
Procentowa struktura udziału poszczególnych rodzajów wydatków w wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku
Lp.
Treść
1.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
2.
5.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6.
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
7.
8.
Wskaźnik
%
62 000,00
0,47
Plan
Wskaźnik
%
20 000,00
0,40
Wykonanie
4 000,00
0,03
1 991,43
0,04
1 000,00
0,01
0,00
0,00
185 570,00
1,42
87 473,73
1,75
73 400,00
0,56
40 785,00
0,82
Świadczenia społeczne
1 802 748,00
13,79
943 035,53
18,87
Stypendia dla uczniów
166 931,00
1,28
79 716,00
1,60
3 288 114,00
25,16
1 524 057,79
30,50
252 349,00
1,93
243 922,09
4,88
22 300,00
0,17
6 713,46
0,13
641 043,00
4,91
321 540,78
6,44
92 354,00
0,71
44 634,81
0,89
5 600,00
0,04
2 892,02
0,06
16. Wynagrodzenia bezosobowe
189 948,00
1,45
80 996,54
1,62
17. Zakup materiałów i wyposażenia
556 475,00
4,26
325 273,11
6,51
18. Zakup środków żywności
85 000,00
0,65
52 754,14
1,06
19. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
21 000,00
0,16
2 829,79
0,06
311 450,00
2,38
164 344,82
3,29
21. Zakup usług remontowych
42 000,00
0,32
18 693,44
0,37
22. Zakup usług zdrowotnych
11 700,00
0,09
826,00
0,02
23. Zakup usług pozostałych
3.
10. Wynagrodzenia osobowe pracowników
11. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
13. Składki na ubezpieczenie społeczne
14. Składki na Fundusz Pracy
15. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
20. Zakup energii
825 728,00
6,32
394 214,63
7,89
24. Zakup usług dostępu do sieci Internet
16 800,00
0,13
6 804,45
0,14
25. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12 600,00
0,10
4 714,57
0,09
26. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
35 370,00
0,27
11 408,59
0,23
46 010,00
0,35
13 904,45
0,28
263 604,00
2,02
255 482,94
5,11
27. Podróże służbowe krajowe
28. Różne opłaty i składki
19
29. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
193 230,00
1,48
144 884,87
2,90
30. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
11 200,00
0,09
4 383,80
0,09
33. Rezerwy
46 000,00
0,35
0,00
0,00
3 678 978,00
28,15
139 350,43
2,79
35. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00
0,15
0,00
0,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
37.
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
27 083,00
0,21
27 083,00
0,54
77 500,00
0,59
31 548,74
0,63
13 069 085,00
100,00
4 996 260,95
100,00
34. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
38.
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i
kredytów
Razem
20
3. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów zadania zlecone
Dochody - zadania zlecone
Dział
%
Rozdział
Treść
Plan
Wykonanie wykonania
planu
§
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
236 338,00 236 338,02
100,00
01095
Pozostała działalność
236 338,00 236 338,02
100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 338,00 236 338,02
100,00
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
35 137,00
61,38
57 244,00
75011
Urzędy wojewódzkie
25 788,00
53,84
47 895,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
47 895,00
25 788,00
50,77
75056
Spis powszechny i inne
9 349,00
100,00
9 349,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
9 349,00
9 349,00
100,00
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
660,00
330,00
50,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
660,00
330,00
50,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
660,00
330,00
50,00
752
OBRONA NARODOWA
400,00
400,00
100,00
75212
Pozostałe wydatki obronne
400,00
400,00
100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400,00
400,00
100,00
852
POMOC SPOŁECZNA
1 611 800,00 855 658,00
53,09
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 611 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 611 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
800,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
800,00
Razem dochody zadania zlecone
855 000,00
53,07
855 000,00
53,07
658,00
82,25
658,00
82,25
1 906 442,00 1 127 863,02
59,16
21
4.
Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków zadania zlecone
Wydatki - zadania zlecone
Dział
Rozdz.
§
010
01095
4210
4300
4430
750
75011
4010
4040
4110
4120
75056
3020
4110
4120
4170
4210
4410
751
75101
4110
4120
4170
752
75212
4300
852
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4350
4370
4440
Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Spis powszechny i inne
Pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Zakup usług pozostałych
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
236 338,00
236 338,00
1 839,00
2 795,00
231 704,00
57 244,00
47 895,00
36 000,00
4 415,00
6 490,00
990,00
9 349,00
7 530,00
132,00
21,00
866,00
400,00
400,00
236 338,02
236 338,02
1 839,00
2 795,08
231 703,94
33 730,06
25 788,00
17 562,00
4 415,00
3 278,00
533,00
7 942,06
6 588,75
132,00
21,00
866,00
0,00
334,31
%
wykonania
planu
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58,92
53,84
48,78
100,00
50,51
53,84
84,95
87,50
100,00
100,00
100,00
0,00
83,58
660,00
0,00
0,00
660,00
90,00
13,00
557,00
400,00
400,00
400,00
1 611 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851 954,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,86
1 611 000,00
1 557 190,00
18 000,00
1 300,00
10 100,00
500,00
4 500,00
16 200,00
1 000,00
851 296,31
822 938,51
8 645,67
1 264,31
5 477,74
257,78
603,05
10 502,23
200,00
52,84
52,85
48,03
97,25
54,24
51,56
13,40
64,83
20,00
1 000,00
1 210,00
500,00
907,02
50,00
74,96
Plan
Wykonanie
22
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem wydatki zadania zlecone
800,00
800,00
658,00
658,00
82,25
82,25
1 906 442,00
1 122 022,39
58,85
23
5. Informacja opisowa zawierająca wyjaśnienia odchyleń w wykonaniu planu
dochodów i wydatków
Budżet Gminy Stary Lubotyń uchwalony na początek roku budżetowego w kwotach:
- dochody
- 13.991.342,00 zł
- wydatki
- 13.195.832,00 zł
Na dzień 30.06.2011 r. wynosił:
- dochody
- 12.855.468,00 zł
- wydatki
- 13.069.085,00 zł
Deficyt budżetu gminy w wysokości 213.617 zł, pokryty zostanie przychodami z wolnych środków
budżetowych z działalności roku 2010.
Planowane przychody w kwocie 1.382.057,00 zł w tym:
- wolne środki budżetowe z roku ubiegłego
255.126,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt na modernizację dróg gminnych
550.000,00 zł
- planowane
do
zaciągnięcia
pożyczki
na
finansowanie
zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
576.931,00 zł
Planowane rozchody spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.168.440,00 zł w tym:
- spłata pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie
- spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarki Żywnościowej
180.000,00 zł
47.400,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego
174.104,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego
766.936,00 zł
w Warszawie
Z działalności gminy za I półrocze 2011 roku wynika nadwyżka budżetowa w kwocie
1.124.599,87 zł. W wyniku całokształtu działalności budżet gminy na dzień 30.06.2011 r. zamknął
się deficytem budżetowym w kwocie 636.290,81 zł. Na dzień 30.06 2011 r. Gmina posiada środki
budżetowe na rachunku bankowym w kwocie 1.005.582,52 zł.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. Urząd Gminy nie posiadał lokat terminowych
złożonych w innych bankach. W roku budżetowym Urząd Gminy nie udzielał pożyczek, poręczeń
na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadał papierów wartościowych.
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych według działów przedstawiono w punktach
1 i 2. Z powyższej informacji wynika, że dochody ogółem na plan 12.855.468,00 zł wykonano
24
w kwocie 6.120.860,82 zł, co stanowi 47,61 % planu, natomiast wydatki budżetowe na plan
13.069.085,00 zł wykonano w kwocie 4.996.260,95 zł, co stanowi 38,23 % planu.
Ze sporządzonej informacji z realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku
wynika, że realizacja dochodów przebiegała w sposób prawidłowy.
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” głównym dochodem jest dotacja na zadania
związane
ze
zwrotem
podatku
akcyzowego
zawartego
w
cenie
oleju
napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 236.338,00 zł
wykonanie wynosiło 236.338,00 zł tj. 100,00 % planu.
W dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną i wodę” zaplanowano
dochody z opłat za sprzedaną wodę dla ludności z wodociągów wiejskich, na plan 302.000,00 zł
wpływy wynosiły 98.179,47 zł tj. 32,51% planu.
W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe'' zostały
zaplanowane wpływy z dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Stary
Lubotyń w kwocie 29.463,00 zł, wykonanie wyniosło 14.018,40 zł, co stanowi 47,58 %
planowanych dochodów.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody z opłat za najem lokalu
na plan 114.100,00 zł wpływy wynosiły 45.197,57 zł tj. 39,61 % planu.
W dziale 750 „Administracja Publiczna” na plan 73.544,00 zł zrealizowano 41.713,07 zł co
stanowi 56,72% planowanych dochodów budżetowych. W dziale tym zaplanowano dobrowolne
wpłaty zakładów na reklamę podczas festynu na terenie naszej gminy, w kwocie 14.000,00 zł.
Wpłaty z tego tytułu wynoszą 6.566,07 zł, co stanowi 46,90%, oraz dotacja na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie 47.895,00 zł, a wpływy wynoszą
25.788,00 zł, tj. 53,84%. Dotacja na prowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań
9.394,00 zł, wpływy z dotacji wykonano w 100,00 %.
W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa” na plan 660,00 zł wykonanie wynosiło 330,00 zł tj. 50,00 % planu, jest to
dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 2.534.121,00 zł
wykonanie wynosiło 1.255.524,052 zł, tj. 49,54 %.
25
W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych” zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie
1.556.700,00 zł, wykonanie wynosiło 780.571,08 zł co stanowi 50,14 % planowanych dochodów
budżetowych.
W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych”, zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w kwocie 388.500,00 zł, wykonanie wynosiło 222.413,05 zł, tj. 57,25% planu.
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie
110.000,00 zł, wykonanie wynosiło 64.616,58 zł, tj. 58,74 %.
W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 505.741,00 zł,
wykonanie wynosiło 216.663,00 zł, co stanowi 42,84 % planowanych dochodów budżetowych.
Planowane wpływy przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.
W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowane wpływy to subwencje z budżetu państwa
w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
na plan 3.354.330,00 zł, wykonanie wynosiło 2.064.200,00 zł tj. 61,54 %. Rozdział 75807 „Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” na plan 1.962.545,00 zł, wykonanie 981.270,00 zł tj.
50,00 %, rozdział 75831 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” plan 240.879,00 zł,
wykonanie 120.438,00 zł, tj 50,00 %, oraz rozdział 75414 „Różne rozliczenia” to wpływy z tytułu
odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 42.000,00 zł, wykonanie
wyniosło 9.781,05 zł tj. 23,29 %.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” zaplanowano
środki dotacji na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz
pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, Szkoła Podstawowa
Sulęcin na plan 6.000,00 zł, wykonanie wynosiło 6.000,00 zł, tj. 100,00 %, rozdział 80148
„Stołówki szkolne” zaplanowano wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej,
w roku budżetowym 2011 na plan 85.000,00 zł, wykonano 53.978,00 zł, co stanowi 63,29 %.
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r., zgodnie z zawartą umową nr 60/2011 pomiędzy
26
Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stary Lubotyń, na plan 8.081,00 zł wykonanie wynosiło
8.080,77 zł tj. 100,00 %,
W dziale 854 ”Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano wpływy z dotacji
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych
w kwocie 19.231,00 zł, wykonanie wynosiło 19.321,00 zł tj. 100,00 % planu.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1.450.299,00 zł
wykonanie wynosiło 70.904,93 zł, co stanowi 4,89 % planu. W rozdziale 90001 „Gospodarka
ściekowa i ochrona wód” na plan 731.099,00 zł, wykonano 45.259,53 zł tj. 6,19 % planu, w tym
rozdziale zaplanowano wpływy w kwocie 645.999,00 zł, są to środki na dofinansowanie inwestycji
„Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej z przepompowniami ścieków w miejscowości
Gniazdowo etap I, II ” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Inwestycja wykonana w roku 2010,
a zwrot środków zgodnie z podpisaną umową ma nastąpić w II półroczu roku budżetowego 2011.
W rozdziale 90002 ”Gospodarka odpadami” na plan 67.200,00 zł, wykonano 7.488,30 zł tj.11,14 %
planu, w tym rozdziale zaplanowano wpływy w kwocie 50.000,00. Są to środki na podstawie pisma
WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usunięcie azbestu z terenu
gminy Stary Lubotyń”, wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r. W rozdziale 90003 „Oczyszczanie
miast i wsi” na plan 632.000,00 zł, wykonano 10.008,53 zł tj. 1,58 % planu. W rozdziale tym
zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł, są to środki na dofinansowanie inwestycji "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń", planowane do pozyskania
ze środków europejskich w formie pożyczek, zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków podchodzących z budżetu Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa
Krajowego, oraz kwota 120.000,00 zł, to dobrowolne wpłaty mieszkańców z terenu gminy na rzecz
wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji nie została rozpoczęta
w I półroczu, co miało znaczący wpływ na niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale.
W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na plan 20.000,00 zł, wykonano 8.148,30 zł tj.
40,74 % planu. Są to wpływy przekazane Gminie z Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska.
27
W I półroczu 2011 roku Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotacje w kwocie
ogółem 1.410.585,02 zł, z czego:
I.
Dotacja na zadania zlecone w kwocie, w tym:
-
dotacja na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego
1.127.863,02 zł,
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych
-
236.338,02 zł
dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconej gminie
25.788,00 zł
-
dotacja na prowadzenie spisu rolnego
9.349,00 zł
-
dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
na terenie gminy
330,00 zł
-
dotacja celowa na zadania z zakresu Obrony Narodowej
400,00 zł
-
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
-
855.000,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
II.
658,00zł
Dotacje na zadania własne w kwocie:
139.870,77 zł
w tym:
-
dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub
modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Programu
wspierania
w
latach
2009-2014
organów
prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w klasach I-III szkół podstawowych ”Radosna szkoła”dla szkoły w Sulęcinie
-
6.000,00 zł
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na
dofinansowanie
społecznej
wypłat
zasiłków
okresowych
z
pomocy
13.800,00 zł
28
-
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2.250,00 zł
-
dotacja na wypłatę zasiłków stałych
27.500,00 zł
-
dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy
37.559,00 zł
-
dotacja na dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów
w szkołach
-
25.450,00 zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne
dla uczniów najuboższych
-
dotacja
celowa
na
19.231,00 zł
dofinansowanie
kosztów
kształcenia
młodocianych pracowników w 2011 r. zgodnie z umową
60/2011 pomiędzy
Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stary
Lubotyń
8.080,77 zł
III. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami
samorządu
terytorialnego
z
przeznaczeniem
na
zimowe
utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
14.018,40 zł
IV. Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia
z organami administracji Rządowej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”
V.
4.890,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
123.942,83 zł
Planowane wpływy w działach: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 600 „Transport i łączność”,
750 „Administracja Publiczna”, 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa”, 752 „Obrona Narodowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852
„Opieka Społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 854 ”Edukacyjna
Opieka Wychowawcza”, to po większości dotacje na zadania własne i zlecone, a kwoty przyjęte do
29
budżetu były zgodne z decyzjami podmiotu przydzielającego dotację. Wszystkie dotacje na zadania
zlecone i na zadania własne zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Rada Gminy nie
podejmowała uchwały w sprawie zmiany ich przeznaczenia.
Ze sporządzonej informacji z realizacji wydatków budżetowych w 2011 roku wynika, że
realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Przy realizacji kierowano się zasadą gospodarności
środkami samorządowymi.
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki w kwocie ogółem
1.367.438,00 zł, w tym wydatki bieżące 490.438,00 zł, wydatki inwestycyjne 877.000,00 zł.
W rozdziale 01010 ”Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki
inwestycyjne na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubotyń - Kolonia”
w kwocie 877.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.906,50 zł tj. 0,21 % planu. Wydatki bieżące na plan
240.100,00 zł, zrealizowano 124.996,57 zł tj. 52,06 % planowanych wydatków budżetowych.
Środki na utrzymanie wodociągów gminny wydatkowano na:
-
wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem
pracowników,
-
podróże służbowe i ryczałty
-
opłata za telefony i ubezpieczenie wyposażenia
-
zakup niezbędnych materiałów hydraulicznych do napraw sieci
23.832,49 zł,
1.437,99 zł,
979,60 zł
wodociągowej, wykonania przyłączy wodociągowych, paliwa do
kosiarki i innych niezbędnych materiałów
-
opłata za energię elektryczną
-
opłata za remont urządzeń wodociągowych
-
opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi
3.761,74 zł,
54.783,28 zł,
3.069,08 zł,
powiatowej
15.514,00 zł,
-
opłata za badanie i pobór wód
10.606,65 zł,
-
opłata za konserwację Stacji Uzdatniania Wody
8.915,04 zł,
-
opłata za dozór urządzeń Stacji Uzdatniania Wody
1.015,20 zł,
-
opłata za aktualizację programu inkasent, przesyłki pocztowe, itp.
1.045,50 zł
30
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano i wydatkowano środki na zadania
związane
ze
zwrotem
podatku
akcyzowego
zawartego
w
cenie
oleju
napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogólnej 236.338,02
zł, oraz opłatę składki na izbę rolną 4.000,00 zł, wydatkowano na izbę 1.991,43 zł tj. 49,79 %.
W dziale 600 „Transport i Łączność” na plan 1.701.441,00 zł wykonanie wyniosło
195.203,51 zł, tj. 11,47 %. W dziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne
w łącznej kwocie 1.492.978,00 z przeznaczeniem na budowę nawierzchni bitumicznych na drogach
gminnych w miejscowościach: Stary Lubotyń - Budziszki, Podbielko, Lubotyń Morgi, Rabędy,
Rogówek, oraz wydatki bieżące w łącznej kwocie 208.463,00 zł, w tym 29.463,00 zł
z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy, a kwota 179.000,00
zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni na drogach gminnych.
Zaplanowane wydatki na drogach gminnych w kwocie 1.671.978,00 zł, wykonano w kwocie
181.185,11 zł co stanowi 10,84 % planu, oraz na drogach powiatowych plan w kwocie 29.463,00 zł
wykonano w kwocie 14.018,40 zł co stanowi 47,58, % planu. Wydatki bieżące na plan 179.000,00
zł wykonano w kwocie 155.268,51 zł co stanowi 86,74 % planu ogólnych wydatków budżetu.
W ramach wydatków bieżących środki budżetowe wydatkowano:
–
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy
–
na utrzymanie dróg gminnych
14.018,40 zł
155.268,51 zł
w tym :
- na zakup i transport żwiru żużlu i kruszywa betonowego na drogi
gminne
- na zakup znaków drogowych na drogi gminne
- na remont mostka na drodze gminne w miejscowości Gniazdowo
82.807,86 zł
1.370,23 zł
15.289,16 zł
- na remont mostka na drodze gminnej w miejscowości Świerże
6.974,72 zł
- na remont mostka na drodze gminne w miejscowości Sulęcin
1.500,00 zł
- częściowa naprawa drogi mostka w miejscowości Żyłowo
3.351,10 zł
- odśnieżanie dróg gminnych
22.801,36 zł
- za prace równiarką na drogach gminnych
25.344,74 zł
31
Głównymi planowanymi wydatkami w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” były
wydatki na zadanie inwestycyjne, jakim był remont budynków komunalnych gminy (budynek
Agronomówki, Policji i SPZOZ) w Starym Lubotyniu. Na ogólny plan wydatków 207.300,00 zł,
w tym plan wydatków inwestycyjnych 132.000,00 zł, a bieżących 75.300,00 zł, wykonanie
wynosiło: wydatki inwestycyjne 30.100,62 zł, z przeznaczeniem na remont budynków
komunalnych gminy
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), wydatki bieżące
43.115,16 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na ogrzewanie wyżej wymienionych
budynków tj. budynku Policji oraz budynku komunalnego gminy, w którym prowadzi działalność
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412
„Ochotnicze straże pożarne” na plan 608.800,00 zł, wykonanie wynosiło 47.364,48 zł, tj. 7,78 %.
W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na plan
wydatków bieżących 106.800,00 zł , wykonanie wynosiło 47.364,48 zł tj. 44,34 % planu.
W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” zaplanowano środki ogółem
w kwocie 1.160.200,00zł, w tym wydatki bieżące 485.200,00 zł, wydatki inwestycyjne
675.000,00zł.
W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki bieżące
54.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.864,31 zł tj. 64,56 % planowanych wydatków
budżetowych. W rozdziale tym środki bieżące wydatkowano na:
- zakup materiałów do remontu linii kanalizacyjnej i przepompowni
- opłaty za zużytą energię
- opłaty za remont urządzeń
1.896,40 zł,
10.771,67 zł,
7.644,13 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogi
powiatowej
13.910,66 zł,
- opłaty za czyszczenie urządzeń kanalizacji
641,45 zł,
W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w kwocie 132.000,00 zł ,
a wydatkowano kwotę 35.372,88 tj. 26,80% planowanych wydatków budżetowych.
32
Środki na utrzymanie gminnego wysypiska odpadów, wydatkowano na:
- opłaty za wywóz śmieci
- opłaty za umieszczenie odpadów na wysypisku
- opłaty za badanie wód
4.533,96 zł
10.962,00 zł
4.124,32 zł
- opłaty za wykonane prace porządkowe na gminnym wysypisku
11.550,00 zł
- za opracowanie karty charakterystyki odpadów
1.718,60 zł
- za ubezpieczenie gminnego składowiska odpadów
2.484,00 zł
W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano środki na wydatki bieżące
związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków, plan w kwocie 348.700,00 zł,
wydatkowano 86.229,94 zł tj. 24,72 % planu. Wydatki inwestycyjne na modernizację oczyszczalni
ścieków Lubotyń-Włóki na plan w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano 0 zł, oraz wydatki
inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, na plan w kwocie
600.000,00 zł wydatkowano 64.333,31 zł, co stanowi 10,72 % planu, oraz wydatki inwestycyjne na
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żochowo plan w kwocie
20.000,00 zł, wydatkowano 3.075,00 zł tj. 15,37 % planu. Środki na utrzymanie gminnej
oczyszczalni ścieków wydatkowano na :
- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem pracowników
53.412,46 zł
- podróże służbowe i ryczałty
1.455,08 zł
- opłaty za telefony i ubezpieczenie wyposażenia
2.305,70 zł
- zakup niezbędnych materiałów, paliwa do agregatu worków do pakowania
1.065,74 zł
osadu i innych niezbędnych materiałów
- opłaty za energię elektryczną
12.878,97 zł
- opłaty za usługi, badanie ścieków, naprawa pomp, mieszadła itp.
15.111,99 zł
Największy procent wykonania wydatków w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych
wydatków w I półroczu 2011 roku stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty na terenie
gminy i wynoszą ogółem 1.906.522,94 zł, co stanowi 38,15 % ogólnych wydatków budżetu, w tym:
33
- wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych
1.099.828,94 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem klas zerowych
126.725,21 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum
497.153,20 zł,
- wydatki bieżące związane z dowozem dzieci do szkół
70.312,56 zł,
- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem
5.240,23 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki szkolnej
- pozostała działalność
103.562,80 zł,
3.700,00 zł,
W roku budżetowym na utrzymanie oświaty gmina otrzymała z budżetu państwa środki
w postaci subwencji oświatowej w kwocie 2.064.200,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu na
utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych szczegółowo przedstawia zestawienie
wydatków, zamieszczone w dalszej części poniższej informacji.
Na realizację zadań z działu opieki społecznej wydatkowano ogółem 1.087.961,44 zł, co
stanowi 21,77 % ogólnych wydatków budżetu, z tego na:
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
9.183,24 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
851.383,31 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
2.892,02 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
37.737,87 zł
- na wypłatę zasiłków stałych
27.052,70 zł
- na utrzymanie GOPS
97.650,61 zł
- na świadczenie usług opiekuńczych
15.938,48 zł
- na dożywianie uczniów
46.123,21 zł
34
Następny poważny udział wydatków stanowiły wydatki na utrzymanie działu administracji
państwowej i samorządowej. Wydatkowano 846.584,83 zł, co stanowi 16,94% wydatków
budżetowych ogółem gminy.
Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale wydatkowano na:
- na zadania zlecone z administracji państwowej
w tym z budżetu gminy
- na działalność Rady Gminy
- na utrzymanie Urzędu Gminy
- spis powszechny
112.778,39 zł
86.891,00 zł
52.737,70 zł
582.909,70 zł
7.942,06 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego
48.983,88 zł
- pozostała działalność
13.643,00 zł
- pobór podatków i opłat
27.590,10 zł
W roku budżetowym wypłacono dla rolników producentów rolnych dopłaty związane ze
zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 231.703,94 zł, oraz poniesiono wydatki
związane z wypłatą tych dopłat w kwocie 4.634,08 zł.
Wydatki związane z obsługą długu publicznego, czyli spłata odsetek od zaciągniętych
pożyczek, kredytów wynosiła 31.548,74 zł.
W niniejszej informacji omówiono wydatki mające decydujący wpływ na wykonanie
budżetu gminy. Podczas dokonania wydatków budżetowych stosowano ustawę o zamówieniach
publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową. Integralną część sprawozdania stanowią
szczegółowe zestawienia wg działów, rozdziałów i paragrafów z wykonania dochodów i wydatków
budżetu gminy, wydatki inwestycyjne, dochody i wydatki zadań zleconych .
35
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w działach w I półroczu 2011
Dochody
Dział.
Treść
Plan
010
150
400
600
700
710
750
751
752
754
756
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Wydatki
Rolnictwo i łowiectwo
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
239 738,00
302 000,00
237 716,41
98 179,65
99,16
32,51
1 367 438,00
13 440,00
-
368 036,02
13 440,00
-
26,91
100,00
-
78 463,00
116 500,00
73 544,00
660,00
14 018,40
46 963,22
41 713,07
330,00
17,87
40,31
56,72
50,00
1 701 441,00
207 300,00
40 000,00
1 526 724,00
660,00
195 203,51
73 215,78
12 341,59
818 994,73
0,00
11,47
35,32
30,85
53,64
0,00
400,00 100,00
123 942,83
-
400,00
633 800,00
0,00
47 364,48
0,00
7,47
400,00
427 937,00
2 534 121,00
1 255 524,52
49,54
68 900,00
27 590,10
40,04
5 599 754,00
99 081,00
1 798 000,00
101 070,00
19 231,00
1 450 299,00
14 670,00
3 175 689,05 56,71
67 878,77 68,51
963 478,97 53,59
0,00
0,00
19 231,00 100,00
70 904,93
4,89
4 890,00 33,33
77 500,00
36 800,00
3 759 599,00
45 200,00
2 071 500,00
112 928,00
168 585,00
1 160 200,00
62 000,00
14 670,00
31 548,74
3 983,81
1 906 522,94
17 742,96
1 087 961,44
0,00
80 502,25
291 812,60
20 000,00
0,00
40,71
10,83
50,71
39,25
52,52
0,00
47,75
25,15
32,26
0,00
47,61 13 069 085,00
4 996 260,95
38,23
12 855 468,00
6 120 860,82
36
Zestawienia wydatków poniesionych na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych w I półroczu 2011 r. – część I
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4440
Wydatki
płacowe
Szkoła
Stołówka
Klasa
zerowa
Dowóz
dzieci
Pozostała
Razem
Szkoła
działalność
Klasa
zerowa
Dokształcane i
doskonalenie
nauczycieli
Treść
Gniazdowo
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
Stary Lubotyń
Pozostała
działalność
Razem
29 587,98
362 056,23
58 197,20
66 853,36
10 971,03
0,00
50 928,62
0,00
23 712,00
3 473,74
5 297,94
859,58
7 900,00
2 267,55
2 129,40
0,00
22 749,30
0,00
3 782,72
0,00
4 327,87 2 265,00
702,21
367,50
0 15 000,00
2 065,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 617,38
408 517,53
65 453,66
78 744,17
12 900,32
22 900,00
55 261,88
4 164,30 1 306,20
79 030,09 13 132,28
12 852,06 2 120,82
15 251,58 2 637,89
2 345,67
405,70
0,00
0,00
9 410,64 2 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 470,50
92 162,37
14 972,88
17 889,47
2 751,37
0,00
11 660,64
578 594,42
43 510,81
35 757,21 17 632,50
0,00
900,00
676 394,94
123 054,34 21 852,89
0,00
0,00
144 907,23
4210
4220
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4700
Wydatki
pozapłac
41 303,21
0
1 171,99
4 955,96
210,00
8 023,34
1 034,85
386,24
738,84
3 355,00
0,00
4 111,13
52 754,14
0,00
1 853,54
0,00
1 333,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 424,00
0,00
0,00
0,00
897,90
0,00
693,92
0,00
0
0,00
1 167,30 23 696,25
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
369,91
0,00
0,00
0,00
0,00
3 359,72
0,00
0,00
210,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 208,25
52 754,14
2 069,89
7 503,42
210,00
37 579,79
1 034,85
386,24
949,44
3 355,00
0,00
10 632,81
0,00
0,00
1 302,21
0,00
260,32
568,37
1 005,50
0,00
334,00
0,00
1 465,54
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 098,35
0,00
500,00
1 302,21
0,00
260,32
568,37
1 005,50
0,00
334,00
0,00
61 179,43
60 051,99
5 183,12 23 696,25
3 940,23
0,00
154 051,02
14 103,21
1 965,54
0,00
0,00
16 068,75
Ogółem
639 773,85
103 562,80
40 940,33 41 328,75
3 940,23
900,00
830 445,96
137 157,55 23 818,43
0,00
0,00
160 975,98
37
Zestawienia wydatków poniesionych na utrzymanie szkół podstawowych w I półroczu 2011 r.
Szkoła
Klasa
zerowa
Sulęcin Szlachecki
Pozostała
działalność
Razem
Szkoła
Klasa
zerowa
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
Treść
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
Podbiele
Pozostała
działalność
Razem
3020
2 977,14
1 804,80
0,00
0,00
4 781,94
8 861,82
1 879,80
0,00
200,00
10 941,62
4010
4040
4110
4120
4170
4440
Wydatki
płacowe
4210
4220
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4700
Wydatki
Pozapłac.
48 712,28
7 351,70
39 618,46
1 274,49
9 370,00
5 341,91
17 396,06
3 208,33
3 569,79
549,02
0,00
2 065,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 108,34
10 560,03
43 188,25
1 823,51
9 370,00
7 407,62
103 786,05
17 813,22
21 011,97
3 069,67
0,00
11 999,62
20 990,92
3 150,64
4 363,75
637,53
0,00
2 065,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124 776,97
20 963,86
25 375,72
3 707,20
0,00
14 065,33
114 645,98
28 593,71
0,00
0,00 143 239,69
166 542,35
33 088,35
0,00
200,00
199 830,70
1 393,67
0,00
0,00
979,23
0,00
269,53
313,98
288,93
73,54
281,00
0,00
150,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,00
69,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 544,52
0,00
0,00
979,23
0,00
269,53
377,98
358,47
73,54
281,00
0,00
31 580,58
0,00
259,90
2 838,15
0,00
1 060,87
705,56
562,47
275,80
826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 580,58
0,00
259,90
2 838,15
0,00
1 060,87
705,56
562,47
275,80
826,00
0,00
3 599,88
284,39
0,00
0,00
3 884,27
38 109,33
0,00
0,00
0,00
38 109,33
118 245,86
28 878,10
0,00
0,00
147 123,96
204 651,68
33 088,35
0,00
200,00
237 940,03
Ogółem
38
Zestawienia wydatków poniesionych na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych w I półroczu 2011 r. – część III
Treść
Gimnazjum
Dowóz
dzieci
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
Publiczne Gimnazjum
Pozostała
działalność
Razem
Ogółem oświata
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4440
Wydatki
płacowe
24 473,54
276 575,36
43 810,19
51 586,88
7 210,50
7 000,00
30 488,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 073,54
276 575,36
43 810,19
51 586,88
7 210,50
7 000,00
30 488,34
80 884,98
968 140,57
155 760,62
216 784,49
28 392,90
39 270,00
118 883,81
441 144,81
0,00
0,00
2 600,00
443 744,81
1 608 117,37
4210
4220
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4700
39 796,84
0,00
0,00
5 006,79
0,00
8 126,07
722,66
714,55
638,48
1 003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 983,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 796,84
0,00
0,00
5 006,79
0,00
38 409,88
722,66
714,55
638,48
1 003,00
0,00
133 228,54
52 754,14
2 829,79
17 629,80
210,00
77 580,39
3 409,42
3 027,23
1 937,26
5 799,00
0,00
Wydatki
Pozapłac.
56 008,39
28 983,81
1 300,00
0,00
86 292,20
298 405,57
Ogółem
497 153,20
28 983,81
1 300,00
2 600,00
530 037,01
1 906 522,94
39
Zestawienia wydatków poniesionych na utrzymanie szkół podstawowych w I półroczu 2011 r.
Szkoły Podstawowe
Treść
Stary Lubotyń
Plan
67 890,00
3020
787 866,00
4010
58 260,00
4040
145 801,00
4110
22 246,00
4120
100,00
4170
67 905,00
4440
Wydat.
Płacowe 1 150 068,00
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4700
Wydat.
pozapła.
Ogółem
Sulęcin
Gniazdowo
Podbiele
Wyk.
29 587,98
362 056,23
58 197,20
66 853,36
10 971,03
0,00
50 928,62
%
Plan
Wyk.
%
Plan
Wyk.
43,58 18 000,00
8 861,82 49,23
7 900,00 4 164,30
45,95 225 000,00 103 786,05 46,13 176 800,00 79 030,09
99,89 18 000,00 17 813,22 98,96 12 890,00 12 852,06
45,85 34 800,00 21 011,97 60,38 29 000,00 15 251,58
49,32
5 700,00
3 069,67 53,85
4 300,00 2 345,67
0,00
2 900,00
0,00 0,00
1 600,00
0,00
75,00 16 000,00 11 999,62 75,00 12 800,00 9 410,64
%
Plan
52,71 7 450,00
44,70 96 371,00
99,71 8 209,00
52,59 68 600,00
54,55 2 800,00
0,00 16 000,00
73,52 7 130,00
578 594,42
50,31 320 400,00 166 542,35 51,98 245 290,00 123 054,34
50,17 206 560,00 114 645,98 55,50 1 922 318,00
62 740,00 41 303,21
5 000,00 1 171,99
11 000,00 4 955,96
1 500,00
210,00
15 300,00 8 023,34
2 100,00 1 034,85
1 200,00
386,24
1 500,00
738,84
3 500,00 3 355,00
0,00
0,00
65,83
23,44
45,05
14,00
52,44
49,28
32,19
49,26
95,86
0,00
45 000,00
7 500,00
5 500,00
300,00
7 000,00
1 800,00
2 000,00
500,00
1 600,00
600,00
31 580,58
259,90
2 838,15
0,00
1 060,87
705,56
562,47
275,80
826,00
0,00
70,18
3,47
51,60
0,00
15,16
39,20
28,12
55,16
51,63
0,00
19 300,00 10 632,81
1 000,00
0,00
1 900,00 1 302,21
0,00
0,00
1 200,00
260,32
1 500,00
568,37
1 500,00 1 005,50
200,00
0,00
600,00
334,00
0,00
0,00
55,09
0,00
68,54
0,00
21,69
0,00
67,03
0,00
55,67
0,00
103 840,00 61 179,43
58,92
71 800,00
38 109,33 53,08
27 200,00 14 103,21
51,85 13 800,00
1 253 908,00 639 773,85
51,02 392 200,00
204 651,68 52,18 272 490,00 137 157,55
4 800,00
1 000,00
2 400,00
500,00
1 200,00
700,00
1 700,00
500,00
1 000,00
0,00
Wyk.
2 977,14
48 712,28
7 351,70
39 618,46
1 274,49
9 370,00
5 341,91
Razem
1 393,67
0,00
979,23
0,00
269,53
313,98
288,93
73,54
281,00
0,00
%
Plan
39,96 101 240,00
50,55 1 286 037,00
89,56
97 359,00
57,75 278 201,00
45,52
35 046,00
58,56
20 600,00
74,92 103 835,00
29,03
0,00
40,80
0,00
22,46
0,00
17,00
14,71
28,10
0,00
131 840,00
14 500,00
20 800,00
2 300,00
24 700,00
6 100,00
6 400,00
2 700,00
6 700,00
600,00
3 599,88 26,09
216 640,00
Wyk.
45 591,24
593 584,65
96 214,18
142 735,37
17 660,86
9 370,00
77 680,79
%
45,03
46,16
98,82
51,31
50,39
45,49
74,81
982 837,09 51,13
84 910,27
1 431,89
10 075,55
210,00
9 614,06
2 622,76
2 243,14
1 088,18
4 796,00
0,00
64,40
9,88
48,44
9,13
38,92
43,00
35,05
40,30
71,58
0,00
116 991,85 54,00
50,33 220 360,00 118 245,86 53,66 2 138 958,00 1 099 828,94 51,42
40
Zestawienia wydatków na utrzymanie klas zerowych w I półroczu 2011 r.
Treść
3020
4010
4040
4110
4120
4440
Wydat.
płacowe
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
Wydat.
pozapła.
Ogółem
Klasy zerowe
Stary Lubotyń
Plan
Wyk.
6 750,00 2 129,40
64 000,00 22 749,30
3 790,00 3 782,72
11 400,00 4 327,87
1 825,00
702,21
2 759,00 2 065,71
Sulęcin
Gniazdowo
Plan
Wyk.
%
Plan
Wyk.
4 000,00 1 879,80 47,00 2 750,00 1 306,20
53 000,00 20 990,92 39,61 27 000,00 13 132,28
3 400,00 3 150,64 92,67 2 200,00 2 120,82
7 700,00 4 363,75 56,67 6 000,00 2 637,89
1 500,00
637,53 42,50 1 000,00
405,70
2 760,00 2 065,71 74,84 2 760,00 2 250,00
Podbiele
%
Plan
Wyk.
47,50 4 400,00 1 804,80
48,64 41 000,00 17 396,06
96,40 3 700,00 3 208,33
43,96 8 200,00 3 569,79
40,57 1 300,00
549,02
81,52 2 761,00 2 065,71
%
41,02
42,43
86,71
43,53
42,23
74,82
Razem
Plan
Wyk.
17 900,00 7 120,20
185 000,00 74 268,56
13 090,00 12 262,51
33 300,00 14 899,30
5 625,00 2 294,46
11 040,00 8 447,13
%
39,78
40,15
93,68
44,74
40,79
76,51
90 524,00 35 757,21 39,50 72 360,00 33 088,35 45,73 41 710,00 21 852,89
52,39 61 361,00 28 593,71
46,60 265 955,00119 292,16
44,85
%
31,55
35,55
99,81
37,96
38,48
74,87
5 100,00
1 000,00
1 000,00
200,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 424,00
897,90
693,92
0,00
1 167,30
0,00
0,00
0,00
0,00
47,53 3 090,00
89,79
500,00
69,39
0,00
0,00
0,00
58,37 2 000,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
500,00
600,00
0,00
300,00
0,00
0,00
100,00
1 000,00
1 465,54
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
1 000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
400,00
0,00
150,85
0,00
0,00
0,00
0,00
64,00
69,54
0,00
0,00
11,60 11 490,00
0,00 3 000,00
0,00 1 900,00
0,00
500,00
0,00 4 600,00
21,33
300,00
23,18
900,00
0,00
500,00
0,00 1 000,00
4 040,39
1 397,90
693,92
0,00
1 167,30
64,00
69,54
0,00
0,00
35,16
46,60
36,52
0,00
25,38
21,33
7,73
0,00
0,00
9 300,00
5 183,12 55,73 6 190,00
0,00
0,00
4 500,00
1 965,54
43,68
4 200,00
284,39
6,77 24 190,00
7 433,05
30,73
99 824,00 40 940,33 41,01 78 550,00 33 088,35 42,12 46 210,00 23 818,43
51,54 65 561,00 28 878,10
44,05 290 145,00 126 725,21 43,68
41
Zestawienia wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2011 r.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Treść
4210
4300
4410
Wydat.
pozapł.
Ogółem
Stary Lubotyń
Plan
Wyk.
2 970,00
369,91
4 000,00 3 359,72
1 000,00
210,60
%
12,45
83,99
21,06
Sulęcin
Plan
Wyk.
300,00
0,00
100,00
0,00
200,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
Gniazdowo
Plan
Wyk.
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
Plan
200,00
800,00
320,00
Podbiele
Wyk.
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
Gimnazjum
Plan
Wyk.
200,00
0,00
4 000,00 1 300,00
400,00
0,00
%
0,00
32,50
0,00
3 940,23
49,44
600,00
0,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00 1 320,00
0,00
0,00
4 600,00 1 300,00
28,26
7 970,00 3 940,23
49,44
600,00
0,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00 1 320,00
0,00
0,00
4 600,00 1 300,00
28,26
7 970,00
Plan
5 370,00
8 900,00
1 920,00
Razem
Wyk.
369,91
4 659,72
210,60
Wydat.
pozapł.
16 190,00
5 240,23
32,37
Ogółem
16 190,00
5 240,23
32,37
Treść
4210
4300
4410
%
6,89
52,36
10,97
42
Zestawienia wydatków na dowóz dzieci do szkół w I półroczu 2011r.
Dowóz dzieci do szkół
Treść
Stary Lubotyń
Plan
Wyk.
5 075,00
2 265,00
825,00
367,50
30 000,00 15 000,00
%
44,63
44,55
50,00
Gimnazjum
Plan
Wyk.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
Plan
5 075,00
825,00
30 000,00
Razem
Wyk.
2 265,00
367,50
15 000,00
%
44,63
44,55
50,00
0,00
35 900,00
17 632,50
49,12
4110
4120
4170
Wydat.
płac.
4300
Wydat.
pozapł.
35 900,00
17 632,50
49,12
0,00
44 500,00
23 696,25
53,25
49 000,00
28 983,81 59,15
93 500,00
0,00
0,00
44 500,00
23 696,25
53,25
49 000,00
28 983,81 59,15
93 500,00
52 680,06
56,34
Ogółem
80 400,00
41 328,75
51,40
49 000,00
28 983,81 59,15 129 400,00
70 312,56
54,34
0,00
43
Informacja
z
działalności
Urzędu
Stanu
Cywilnego
w
Starym
Lubotyniu
za I półrocze 2011roku
Gmina Stary Lubotyń liczy 27 wsi. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
według stanu na 30.06.2011 r. wynosi 3991 osób. W minionym półroczu na pobyt stały zameldowało
się 17 osób. Przemeldowań wewnątrz gminy dokonało 10 osób. Na pobyt czasowy trwający ponad 3
miesiące zameldowało się 8 osób. Wydano 21 zaświadczeń „poświadczenie miejsca zamieszkania”,
wydano 106 dowodów osobistych. Na terenie gminy urodziło się 22 dzieci, związek małżeński
zawarło 13 par, zmarło 24 osoby. Urząd Stanu Cywilnego w Starym Lubotyniu sporządził 2 akty
urodzenia, 5 aktów małżeństwa, 13 aktów zgonu.
Wydano 187 odpisów skróconych z akt stanu cywilnego. Ponadto Urząd Stanu Cywilnego
wydał:
- 3 decyzje dotyczące sprostowania błędu w aktach stanu cywilnego
- 2 decyzje dotyczącą wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonych za
granicą
- 2 decyzje dotyczące uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego
- 16 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- wprowadzono do systemu ESOUSC 1535 aktów stanu cywilnego
Ocena realizacji zadań wojskowych i obronnych w I półroczu 2011 r.
Na Powiatową Komisję Lekarską w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 28 kwietnia br. wezwano do
kwalifikacji wojskowej 31 osób rocznika podstawowego i 3 osoby rocznika starszego. Do kwalifikacji
nie zgłosiło się 2 osoby z powodu pobytu za granicą kraju.
W zakresie zadań obronnych
Głównym celem szkolenia obronnego w I półroczu 2011 roku była kontynuacja przygotowania kadry
kierowniczej i zespołów zadaniowych do działania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
oraz stałe podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętności wymaganych do realizacji zadań
obronnych, zawartych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Stary Lubotyń.
Główny wysiłek w I półroczu 2011r. skupiono na:
1. Wdrożeniu w życie nowych aktów normatywno-prawnych uwzględniających problematykę
ratownictwa i ochrony ludności.
44
2. Koordynowaniu przygotowań do działania w warunkach kryzysu.
3. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu
i wymiany sprzętu.
4. Przygotowaniu publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
5. Realizacja
zadań
zapewniających
zorganizowanie
doręczenia
kart
powołania
w
trybie
natychmiastowego stawiennictwa.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu za
I półrocze 2011 r.
I. Organizacja działalności ośrodka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu jest jednostką organizacyjną gminy Stary
Lubotyń. Działa na podstawie statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/10/05 z dnia
31.03.2005r. z późn. zm.
Ośrodek realizuje zadania wynikające z następujących przepisów prawnych:
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992
z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r.
Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
II. Wydatki budżetowe realizowane przez ośrodek
W I półroczu 2011r. wydatki ośrodka zamknęły się kwotą 1 087 961,44 zł, w tym:
1) wydatki poniesione z budżetu gminy
147 213,28 zł
2) wydatki dotowane z budżetu państwa
940 748,16 zł.
Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej na I półrocze 2011r.
Rozdział
85202
Nazwa
Domy Pomocy Społecznej
Zadania
własne
9183,24
Zadania
własne
dotowane
0,00
Zadania
zlecone
0,00
Razem
9183,24
45
85212
85213
85214
85216
85219
85228
85295
Świadczenia rodzinne i
Fundusz Alimentacyjny
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki stałe
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Usługi Opiekuńcze
Pozostała działalność
Ogółem
0,00
0,00 851 383,31
851 383,31
0,00
2892,02
0,00
2892,02
25 886,74
0,00
11 851,13
27 052,70
0,00
0,00
37 737,87
27 052,70
75 531,61
22 119,00
0,00
97 650,61
15 938,48
20 673,21
147 213,28
0,00
0,00
15 938,48
25 450,00
0,00
46 123,21
89 364,85 851 383,31 1 087 961,44
III. Świadczenia z pomocy społecznej i ich realizacja
Według stanu na dzień 31 czerwca 2011r. w gminie zamieszkiwało 3 998 mieszkańców.
Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 138 rodzinom (585 osobom), w tym:
1) w ramach zadań własnych
585 osób
2) pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej
71 osób
Zasiłki i pomoc w naturze – środki finansowe Urzędu Gminy
Pomoc w formie zasiłków celowych przyznana była w szczególności na zaspokojenie
najpilniejszej potrzeby bytowej (zakup odzieży, obuwia, pokrycie kosztów pobytu w bursie szkolnej,
noclegowni, żywności i opału), zdrowotnej (częściowe pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków)
Tabela nr 2. Zadania własne – środki własne
Liczba osób,
którym przyznano
decyzją świadczenia
Zasiłki celowe i w naturze w tym:
48
Forma pomocy
Zasiłki celowe specjalne
Posiłek – obiady w szkołach
Usługi opiekuńcze
Opłata za DPS
Liczba
świadczeń
20
194
4
1
Kwota
świadczeń w zł
X
25 886,74
23
X
1008
6
9564,00
45 379,00
15 938,48
9183,24
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Na realizację powyższego programu w I półroczu 2011r. wydatkowano ogółem 46 123,21 zł,
z czego środki własne gminy wynosiły 20 673,21 zł, a dotacja z budżetu państwa 25 450,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania poprzez zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci
w szkołach znajdujących się na terenie gminy i poza nią.
46
W ramach realizacji Programu pomocą w formie gorącego posiłku, zasiłku na żywność
i świadczenia rzeczowego objęto 197 osób.
Usługi opiekuńcze
W I półroczu 2011 usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 4 osób przez opiekunkę
domową zatrudnioną w OPS. Usługi te polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
podstawowej opiece higienicznej i pielęgnacyjnej. Usługi świadczono głównie u osób samotnych,
chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie
zapewnić pomocy.
Skierowania do Domu Pomocy Społecznej
Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu 2011 r
przebywała w DPS 1 osoba. Wydatki na DPS wyniosły 9 183,24 zł.
Zadania własne – dotacja z budżetu państwa
− Zasiłki stałe – pomocą w tej formie objęto 17 rodzin na kwotę 27 052,70 zł. z czego 9 osobom
samotnie gospodarującym -19 260,00 zł, zaś 9 osobom pozostającym w rodzinie udzielono 87
świadczeń na kwotę 7.792,70 zł.
− Składki na ubezpieczenie zdrowotne – są to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
− Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób na kwotę 2 234,02zł.
− Zasiłki okresowe pomocą w formie zasiłku okresowego objęte były 12 rodziny na łączną kwotę
11.851,13zł, w tym przyznane z powodu bezrobocia – 7 rodzin na kwotę 7 225,00zł; długotrwałej
choroby 5 rodzin na kwotę 4.626,13 zł.
Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
Pracownicy ośrodka w toku codziennych działań podejmują współpracę z: KRUS, ZUS, Sądem
Rejonowym, Policją, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Kuratorem Sądowym.
Od 1 września 2008r. przy GOPS został utworzony Punkt Konsultacyjny dla osób mających
problemy związane z przemocą w rodzinie, uzależnieniem, wymagające wsparcia
psychologicznego. W I półroczu 2011 r. udzielono 36 konsultacji.
47
IV. Program realizowany przez ośrodek
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu w roku 2011 realizuje III edycję projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej,
Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Tytuł: „Lepsze jutro”
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans , przygotowanie do życia społecznego i
zawodowego 10 osób
− Nabycie umiejętności społeczno- zawodowych
− Nabycie umiejętności pełnienia ról rodzinnych i społecznych poprzez zwiększenie uczestnictwa w
życiu społecznym, nawiązanie nowych znajomości
− podwyższenie i nabycie umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera
− zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie :opiekunka środowiskowa, wózki widłowe
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunkiem udziału w
projekcie było wniesienie wkładu własnego w wysokości 10,5 % wartości projektu w
kwocie11857,39PLN. Do udziału w projekcie zostało skierowanych 10 podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej.
V. Świadczenia rodzinne i ich realizacja
Ustawa o świadczeniach rodzinnych tworzy nowy system wsparcia dla rodziny. Wymienia się
dwie grupy świadczeń:
1. zasiłek rodzinny z systemem dodatków
2. świadczenia opiekuńcze.
3. zasiłki pielęgnacyjne
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do
zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie uczącej się
48
Zasiłek przysługuje jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 504 zł
lub 583 zł (jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
W zakresie świadczeń rodzinnych pomocą objęto 398 rodzin. Udzielono pomocy na łączną
kwotę 1 611 000
Tabela nr 3. Świadczeniobiorcy i wydatki na świadczenia rodzinne.
L.p.
Wyszczególnienie
1.
Zasiłek rodzinny
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z
tytułu:
Urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
Samotnego wychowania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do 5 roku życia
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania:
Na pokrycie wydatków związanych z
zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje
się szkoła
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się szkoła
Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasiłki rodzinne z dodatkami (poz. 1+2)
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze (poz. 4+5)
Razem świadczenia (poz. 3+6)
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia
dziecka
Ogółem
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7
3
4
5
6
7
8
9
Kwota
świadczeń
363 938
Liczba
osób
742
Liczba
świadczeń
4 200
x
2 361
207 780
15
15
15 000
9
46
16 827
18
109
19 010
32
177
13 680
5
24
1 440
27
153
12 240
0
0
161
948
1
6
157
942
47 100
168
x
111
43
x
x
997
6 492
620
220
840
7 332
79 760
555 855
94 860
110 258
205 118
760 973
21
21
21 000
x
7353
781 973
00
47 640
540
49
VI. Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów,
jednak nie więcej niż 500 zł na dziecko. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia z FA dla
14 rodzin 24 dzieci na ogólną kwotę 40 965,80 zł Przeciętna wysokość świadczenia wynosiła
284,48zł. W I półroczu 2011r kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych wynosiła 5 003,41.
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 10 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na
terenie gminy mających zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
Podjęte działania obejmowały:
1) wystosowanie wezwań o przeprowadzenie wywiadu i podjęcie działań wobec 10 dłużników
alimentacyjnych,
2) przeprowadzenie 8 wywiadów alimentacyjnych
3) wystąpienie do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową 3 dłużników
4) Skierowano 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego 855 000,00 zł, wykonanie wyniosło 851.383,31 zł. Kwota 826.830,00 zł
przeznaczona została na wypłatę świadczeń, a kwota 24.553,31 zł na pokrycie kosztów związanych
z realizacją świadczeń rodzinnych.
50
6. Informacja opisowa o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym
Na terenie gminy Stary Lubotyń ogólny stan mienia komunalnego wynosi 141,9308 ha
gruntów w tym:
-
138,7470 ha to nieruchomości stanowiące własność gminy, posiadające uregulowany stan prawny
(drogi gminne i lokalne, tereny budowlane oraz nieruchomości szkolne),
-
3,1838 ha zostały przekazane decyzjami Wojewody Ostrołęckiego stwierdzającymi posiadanie.
Potwierdzono prawa własności do nieruchomości poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych na
powierzchnię 138,7470 ha (tereny budowlane, zabudowane, nieruchomości szkolne, drogi).
W bezpośrednim zarządzie gminy Stary Lubotyń znajduje się 138,4553 ha (drogi, wysypisko,
teren zabudowany budynkami stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, punktu utylizacyjnego,
Urzędu Gminy, nieruchomości szkolne i policji), 1,5955 ha przekazano w użytkowanie wieczyste na
rzecz GS „SCh” w Starym Lubotyniu, 1,23 ha przekazano w dzierżawę i najem (zabudowane
budynkami Ośrodka Zdrowia, Agronomówki, Nadzorcówki, i Weterynarii), 0,65 ha przekazane
zostało uchwałami Rady Gminy w zarząd użytkowanie (tereny budowlane pod studnią głębinową oraz
budynki wraz z działką w Gniazdowie).
Dochody z dzierżawy i najmu lokali za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wynoszą
45 197,57 zł, w tym: z dzierżawy lokali zajmowanych pod Aptekę, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia
i działalność gospodarczą – 28 507,88 zł, najmu lokali mieszkalnych (mieszkania w Agronomówce,
Agromeliorantce, Weterynarii, Ośrodku Zdrowia) – 15 100,57 zł, mieszkania nauczycieli – 5 721,44
zł.
Wpływy za zużytą wodę z wodociągów wiejskich wynoszą – 97 364,09 zł, natomiast wydatki
związane z utrzymaniem wodociągów wynoszą – 124 996,57 zł.
Wpływy za odprowadzone ścieki z kanalizacji sanitarnej w Starym Lubotyniu oraz dowożone z szamb
z terenu gminy do oczyszczalni ścieków wynoszą – 11 913,11 zł, natomiast wydatki związane
z utrzymaniem oczyszczalni – 89 304,94 zł, kanalizacji – 34 864,31 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej na:
-
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podbielko – 3 900,00 zł;
-
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo – 5 535,00 zł;
-
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rabędy – 4 000,00 zł;
-
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lubotyń Morgi – 12 300,00 zł;
-
przebudowę drogi gminnej Stare Rogowo – Rogowo Folwark – Rogówek – 14 200,00 zł;
51
-
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 64 333,31 zł.
Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano na remont klatki schodowej w budynku SPZOZ
30 100,62zł;
Rolnictwo i ochrona środowiska
W okresie sprawozdawczym zaplanowano niezbędne środki związane z kosztami oświetlenia
ulic i utrzymania czystości w gminie.
Na utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano:
− opłata za energię elektryczną – 53 131,66 zł;
− konserwacja oświetlenia – 7 612,35 zł.
Koszt odbioru nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach kontenerowych z miejsc
ustawienia i ich transport na składowisko w miejscowości Lubotyń Włóki w okresie sprawozdawczym
wyniósł – 4 164,96 zł. Wpływy z tytułu unieszkodliwiania odpadów na składowisku wyniosły –
7 488,30 zł.
Na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci wydatkowano kwotę – 31 207,92 zł.
Koszty utylizacji padłych zwierząt wynosiły – 2 803,50 zł.
Działalność gospodarcza
Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 122 podmiotów gospodarczych.
W ciągu I półrocza 2011 r. nową działalność uruchomiło 13 przedsiębiorców, a 2 podmioty z niej
zrezygnowało.
Nowo uruchomiona działalność to:
− usługi budowlane
-4
− handel
-2
− usługi projektowe
-2
− usługi rolnicze
-2
− usługi transportowe
-1
− usługi sprzątające
-1
− usługi leśne
-1
52
7.
Informacja
opisowa
zawierająca
stan
zaległości
i
nadpłat
w
podatkach
i opłatach lokalnych, oraz ulgi i zwolnienia zastosowane przez Wójta Gminy i Radę
Gminy
Skutki udzielanych ulg i umorzeń oraz zaległości i nadpłat za I półrocze 2011 r.
Według stanu na dzień 30.06.2011 roku wystąpiły zaległości w kwocie 194.836,64 zł,
natomiast nadpłaty w kwocie 2.363,21 zł, w tym:
Lp.
Treść
1.
Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
2.
Zaległości
Nadpłaty
13,283,03
316,83
Odsetki od zaległości z czynszów za lokal
2,349,11
---
3.
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
8.546,64
59,70
4.
Podatek rolny osoby fizyczne
7.462,94
295,22
5.
Podatek leśny osoby fizyczne
1.258,91
200,17
6.
Odsetki od łącznego zobowiązania pieniężnego
2.928,00
-----
7.
Wpływy za wodę
8.
9.
12.943,98
165,90
Odsetki od zaległości za wodę
1.560,91
---
Wpływy za ścieki
2.973,24
---
468,52
---
0,80
20,55
9.521,91
57,21
304,58
-----
14. Odsetki od wpływów za śmieci
147,29
---
15. Podatek od nieruchomości osoby prawne
717,00
----
77,30
-----
996,00
-----
10. Odsetki od zaległości za ścieki
11. Podatek od czynności cywilno-prawnych
12. Wpływy z karty podatkowej
13.
Wpływy za śmieci
16. Odsetki
17. Podatek od środków transportowych
18. Odsetki podatek od środków transportowych
27,00
19. Udziały w podatku dochodowym osób prawnych
------
20. Zaliczka alimentacyjna
86.533,01
21. Fundusz alimentacyjny
42.736,47
Ogółem
194.836,64
1.247,63
2.363,21
53
Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 17.268,49 zł,
natomiast nadpłaty od rolników indywidualnych na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 555,09 zł.,
zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 717,00 zł.,
zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2011 r. wynosiła 996,00 zł.
W I półroczu 2011 roku Wójt Gminy umorzył zaległości w kwocie 44,00 zł
w tym:
- podatek rolny od osób fizycznych
-10,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
-19,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne
- 15,00 zł
Rada Gminy w I półroczu 2011 r. zastosowała obniżkę górnych stawek podatkowych w łącznej
50.603,59 zł
kwocie
w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- 33.359,06 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych
- 3.319,11 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne
- 4.447,92 zł
- podatek rolny od osób fizycznych
- 6.795,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych
-
85,50 zł
- podatek leśny od osób fizycznych
- 2.578,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych
-
19,00 zł
W I półroczu 2011 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe na łączną kwotę 20.075,95 zł
z czego :
- ulgi inwestycyjne w podatku rolnym osoby fizyczne
-
17.537,71 zł
- kupna ziemi w podatku rolnym osoby fizyczne
-
1.338,17 zł
- z drzewostanem do 40 lat w podatku leśnym osoby fizyczne
-
878,93 zł
- z drzewostanem do 40 lat w podatku leśnym osoby prawne
-
236,70 zł
- zwolnienie w podatku rolnym osoby fizyczne
46,02 zł
- zwolnienie w podatku leśnym osoby fizyczne
76,85 zł
Do zalegających w podatkach w I półroczu 2011 roku zostały wystawione upomnienia w ilości 182
sztuk na kwotę 28.963,11 zł
Na rok budżetowy 2011 Rada Gminy uchwałą Nr III/12/2011obniżyła stawkę podatku rolnego
z kwoty 37,64 zł za 1 dt na kwotę 35,00 zł za 1 dt , co daje kwotę 87,50 zł z 1 ha przeliczeniowego.
54
Uchwałą Nr III/10/2010 Rada Gminy obniżyła stawki podatku od nieruchomości :
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 0,80 zł na 0,68 zł od 1
m2 powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 0,41 na kwotę 0,18 od 1 m 2
powierzchni,
- od budynków mieszkalnych z kwoty 0,67 zł na 0,33 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 21,05 na kwotę 16,99
od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 9,82 na 7,94 zł od 1 m 2powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych z kwoty 4,27 na kwotę 4,20 od 1 m 2powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 7,06 na kwotę 4,84 od 1 m2
powierzchni użytkowej.
Uchwałą Nr III/11/202010 Rada Gminy obniżyła stawkę podatku leśnego z kwoty 34,0230 na
kwotę 30,80 zł od 1 ha lasu.
55
Wykaz zaległości i nadpłat w poszczególnych sołectwach
łącznego zobowiązania pieniężne na dzień 30.06.2011 roku
Zaległości
Lp. Nazwa sołectwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Ilość
Nadpłaty
Kwota
Ilość
Kwota
Budziszki
Chmielewo
Gawki
Gniazdowo
Grądziki
Gumowo
Klimonty
Kosewo
Koskowo
Lubotyń Kolonie
Lubotyń Morgi
Lubotyń Włóki
Podbiele
Podbielko
Rabędy
Rogowo Folwark
Rogowo Stare
Rogówek
Rząśnik
Stary Lubotyń
Stary Turobin
Sulęcin Szlachecki
Sulęcin Włościański
Świerże
Turobin Brzozowa
Żochowo
Żyłowo
1
3
1
7
6
4
1
6
4
-4
8
1
1
--1
1
3
13
7
4
10
-5
1
---
182,00
67,00
14,00
900,00
282,59
533,00
--64,00
927,60
466,60
-124,00
548,08
26,00
25,00
--117,00
176,00
2 285,00
7 471,29
537,35
74,00
109,45
--2 184,70
153,83
---
--1
--1
-------1
---------9
1
1
----2
1
--2
------1
1
---
--0,10
--23,00
------2,00
--------125,17
18,00
153,00
----2,60
2,00
----50,22
------1,00
178,00
---
Razem
92
17 268,49
21
555,09
56
Skutki udzielanych ulg w podatku za I półrocze 2011 r.
Podatek rolny – osoby fizyczne
Wymiar za I półrocze 2011 r.
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielone przez RG)
Ulgi ustawowe:
- inwestycyjne
- na powiększenie gospodarstwa rolnego
96.309,00 zł
89.514,00 zł
6.795,00 zł
Razem ulgi ustawowe za I półrocze 2011 r.
Wójt Gminy umorzył w I półroczu 2011 roku
Zastosowane zwolnienie przez RG)
38.504,07 zł
10,00 zł
46,02 zł
17.537,71 zł
1.338,17 zł
Podatek rolny – osoby prawne
Wymiar za I półrocze 2011 r.
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielone przez RG )
1.216,00 zł
1.130,50 zł
85,50 zł
Podatek leśny – osoby fizyczne
Wymiar za I półrocze 2011 r.
Wymiar po zastosowaniu obniżki przez RG
Różnica (obniżki udzielonej przez RG)
Wójt Gminy umorzył w I półroczu 2011 roku
Zastosowano ulgę ustawową – lasy do 40 lat
Zastosowanie zwolnienia przez RG
27.202,00 zł
24.624,00 zł
2.578,00 zł
15,00 zł
878,93 zł
76,85 zł
Podatek leśny osoby prawne
Wymiar za I półrocze 2011 r.
Wymiar po zastosowaniu obniżek przez RG
Różnica (obniżki udzielonej przez RG)
Zastosowana ulga ustawowa - lasy do 40 lat
196,50 zł
177,50 zł
19,00 zł
236,70 zł
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Wymiar za I półrocze 2011 r. od budynków mieszkalnych rolników
Wymiar podatku po zastosowaniu obniżek przez RG
Różnica obniżki udzielonej przez RG
Wymiar za budynki związane z prowadzeniem działal. gosp.
Wymiar po zastosowaniu obniżki przez RG
Różnica obniżki udzielonej przez RG
29.342,07 zł
14.452,19 zł
14.889,88 zł
27.606,83 zł
22.282,18 zł
5.324,65 zł
57
Za pozostałe budynki
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielane przez RG)
Za grunty związane z działalnością gospodarczą
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielane przez RG)
Za pozostałe grunty
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielone przez RG)
Za budynki zajęte pod obrót materiałem siewnym
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawek przez RG
Różnica (obniżki udzielane przez RG)
Wymiar za budynki dla świadczeń zdrowotnych
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielane przez RG)
Za budowle związane z działalnością gospodarczą
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawek przez RG
Wójt Gminy umorzył w I półroczu 2011 r.
15.251,44 zł
10.455,66 zł
4.795,78 zł
2.982,66 zł
2.535,26 zł
447,40 zł
13.915,17 zł
6.109,11 zł
7.806,06 zł
491,00 zł
397,00 zł
94,00 zł
78,02 zł
76,73 zł
1,29 zł
54,17 zł
54,17 zł
19,00 zł
Razem podatek od nieruchomości za I półrocze 2011 r. - osoby fizyczne
Wymiar
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielane przez RG)
Wójt Gminy umorzył w I półroczu 2011 roku
89.721,36 zł
56.362,30 zł
33.359,06 zł
19,00 zł
Podatek od nieruchomości za I półrocze 2011 r.- osoby prawne
Wymiar za budynki mieszkalne
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielonej przez RG)
Za budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielane przez RG)
Wymiar za budowle związane z prowadzeniem dział. gosp.
Wymiar po zastosowaniu obniżek przez RG
Wymiar za pozostałe budynki
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielanej przez RG)
Wymiar za grunty związane z prowadzeniem dział. gosp.
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielanej przez RG)
Wymiar za grunty pozostałe
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica( obniżki udzielonej przez RG )
89,60 zł
44,13 zł
45,47 zł
10.083,38 zł
8.138,55 zł
1.944,83 zł
766.593,98 zł
766.593,98 zł
1.111,49 zł
761,98 zł
349,51 zł
4.093,08 zł
3.479,12 zł
613,96 zł
640,21 zł
281,07 zł
359,14 zł
58
Wymiar za budynki dla świadczeń zdrowotnych
Wymiar po zastosowaniu obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielonej przez RG)
377,90 zł
371,70 zł
6,20 zł
Razem podatek od nieruchomości za 2010 r. – osoby prawne
Wymiar
Wymiar podatku od nieruchomości po zastosowaniu
obniżek stawki przez RG
Różnica (obniżki udzielonej przez RG)
782.989,64 zł
779.670,53 zł
3.319,11 zł
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
Wymiar za I półrocze 2011r
Wymiar po zastosowaniu obniżek przez RG
Różnica (obniżki udzielonej przez RG)
14.880,42 zł
10.432,50 zł
4.447,92 zł
Ogółem ulgi ustawowe udzielone w I półroczu 2011 r.
- ulgi ustawowe przy wymiarze w podatku rolnym od osób fizycznych
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób fizycznych
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób prawnych
Razem
18.875,88 zł
878,93 zł
236,70 zł
19.991,51 zł
Ogółem ulgi udzielone przez Radę Gminy w I półroczu 2011 roku
- w podatku rolnym osoby fizyczne
- w podatku rolnym osoby prawne
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne
- w podatku od nieruchomości osoby prawne
- w podatku od środków transportowych
- w podatku leśnym od osób fizycznych
- w podatku leśnym od osób prawnych
Razem
6.795,00 zł
85,50 zł
33.359,06 zł
3.319,11 zł
4.447,92 zł
2.578,00 zł
19,00 zł
50.603,59 zł
Ogółem zwolnienia udzielone przez Radę Gminy w I półroczu 2011 r.
- w podatku rolnym od osób fizycznych
- w podatku leśnym od osób fizycznych
Razem
46,02 zł
76,85 zł
122,87 zł
59
Ogółem umorzenia udzielane przez Wójta Gminy w I półroczu 2011 r.
- umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych
- umorzenie w podatku leśnym od osób fizycznych
- umorzenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Razem
Ogółem zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia
-
10,00 zł
15,00 zł
19,00 zł
44,00 zł
70.717,97 zł
60
Wpływy za wodę w I półroczu 2011 roku
W I półroczu 2011 roku dokonano przypisu za wodę na kwotę 107 412,00 zł. Wpłaty za
sprzedaną wodę wyniosły 105 053,40 zł, w tym: wpłaty bieżące 100 796,90 zł, zaległe 4 256,50 zł.
Z sieci wodociągowej korzystało 886 gospodarstw domowych, z tego w poszczególnych
miejscowościach:
-
Starym Lubotyniu
– 126 odbiorców,
-
Gniazdowie
–
67 odbiorców,
-
Budziszkach
–
22 odbiorców,
-
Rogowie
–
38 odbiorców,
-
Kosewie
–
49 odbiorców,
-
Sulęcinie
–
96 odbiorców,
-
Lubotyniu Włókach
–
26 odbiorców,
-
Lubotyń Kolonia
–
25 odbiorców,
-
Turobin Brzozowa
–
24 odbiorców,
-
Rząśniku
–
57 odbiorców,
-
Lubotyń Morgi
–
19 odbiorców,
-
Starym Turobinie
–
27 odbiorców,
-
Koskowie
–
59 odbiorców,
-
Świerżach
–
14 odbiorców,
-
Chmielewie
–
21 odbiorców,
-
Gumowie
–
32 odbiorców,
-
Podbielu
–
48 odbiorców,
-
Żyłowie
–
21 odbiorców,
-
Rabędach
–
22 odbiorców,
-
Grądzikach
–
20 odbiorców,
-
Żochowie
–
24 odbiorców,
-
Rogówek
–
8 odbiorców,
-
Podbielko
–
17 odbiorców,
-
Klimonty
–
18 odbiorców,
-
Gawki
–
6 odbiorców.
61
Zaległości w opłatach za wodę w I półroczu 2011 r. wynosiły 12 943,98 zł., ciążyły na 250
odbiorcach, naliczone od nich odsetki wynosiły 1 560,91 zł.
W poszczególnych miejscowościach:
- Stary Lubotyń
-
2 871,85 zł
32 zalegających,
- Gniazdowo
-
1 644,10 zł
20 zalegających,
- Budziszki
-
5,40 zł
9 zalegających,
- Żyłowo
-
64,90 zł
5 zalegających,
- Podbielko
-
4,10 zł
5 zalegających,
- Klimonty
-
57,10 zł
2 zalegających,
- Stary Turobin
-
52,00 zł
6 zalegających,
- Lubotyń Kolonia
-
2,30 zł
6 zalegających,
- Rogowo
-
146,50 zł
8 zalegających,
- Kosewo
-
293,60 zł
16 zalegających,
- Sulęcin
-
344,90 zł
23 zalegających,
- Lubotyń Włóki
-
657,20 zł
8 zalegających,
- Turobin Brzozowa
-
1.537,20 zł
8 zalegających,
- Rząśnik
-
482,10 zł
17 zalegających,
- Lubotyń Morgi
-
233,03 zł
4 zalegających,
- Koskowo
-
2.105,20 zł
23 zalegających,
- Chmielewo
-
26,30 zł
8 zalegających,
- Gumowo
-
1.040,40 zł
18 zalegających,
- Grądziki
-
70,80 zł
5 zalegających,
- Podbiele
-
80,00 zł
15 zalegających,
- Rabędy
-
942,30 zł
6 zalegających,
- Żochowo
-
281,50 zł
3 zalegających,
- Rogówek
-
0,20 zł
1 zalegających,
- Gawki
-
1,00 zł
2 zalegających
Razem odbiorców
12 943,98 zł
250 zalegających odbiorców
62
Nadpłaty w opłatach za wodę w I półroczu 2011 r. wynosiły 165,90 zł, w tym
w poszczególnych miejscowościach:
- Lubotyń Włóki
-
8,00 zł
1 zalegających,
- Rząśnik
-
20,10 zł
3zalegających,
- Świerże
-
0,08zł
1 zalegających,
- Koskowo
-
0,70 zł
1 zalegających,
- Gumowo
-
38,90 zł
1 zalegających,
- Rabędy
-
1,12 zł
1 zalegających,
- Gawki
-
97,00zł
1 zalegających,
165,90 zł
9 odbiorców
Razem
Wpływy za ścieki w I półroczu 2011 roku
W I półroczu 2011 roku dokonano przypisu za ścieki na kwotę 13 016,40 zł. Wpłaty wyniosły
12 840,40 zł, w tym: wpłaty bieżące 11 959,30 zł, zaległe 881,10 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 2 973,24 zł, ciążyły na 52 odbiorcach
w tym:
- 25 odbiorców ze Starego Lubotynia ,
- 10 odbiorców z Lubotynia Włóki
- 12 odbiorców z Kosewa
- 5 odbiorców z Gniazdowa
Naliczone od nich odsetki wynosiły 468,52 zł.
Wpływy za odpady komunalne w I półroczu 2011 roku
W dniu 15 maja 2007 roku Wójt Gminy Stary Lubotyń wydał zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Ostrowi Mazowieckiej. Od lipca 2007 roku firma
zaczęła podpisywanie umów z właścicielami nieruchomości.
63
Wcześniejsze umowy na odbiór nieczystości zawarte pomiędzy Gminą Stary Lubotyń
i mieszkańcami zostały wypowiedziane i przestały obowiązywać z dniem 15.08.2007 r.
Na dzień 30.06.2011 roku 670 gospodarstw domowych podpisało umowy z ZGKiM Sp.zo.o
w Ostrowi Mazowieckiej na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych.
W I półroczu 2011 roku dokonano przypisu Zakładowi Gospodarki Komunalnej za odpady
komunalne na kwotę 6 990,30 zł, wpłaty wyniosły 7 889,10 zł, w tym: wpłaty bieżące 6 983,24 zł,
zaległe 905,86 zł.
Zaległości na 30.06.2011 r. wynosiły 304,58 zł, ciążyły na 22 zalegających. Naliczone od nich
odsetki wynosiły 147,29 zł.
Wpływy za czynsz w I półroczu 2011 roku
W I półroczu 2011 roku dokonano przypisu za czynsze na kwotę 57 640,84 zł. Wpłaty
wyniosły 51 082,94 zł, w tym bieżące 49 041,63 zł., zaległe 2 041,31 zł. Zaległości ciążyły na 17
zalegających (w tym na 2 osobach którym umowy wygasły i 17 z którymi umowy są aktualne)
i wynosiły 13 283,03 zł. Naliczone od nich odsetki – 2 349,11 zł. Nadpłaty wynosiły 316,83 zł.
Na dzień 30.06.2011 r. wynajętych było 21 lokali mieszkaniowych i 5 użytkowych.
64
8. Informacja opisowa zawierająca dane o zaciągniętych kredytach i pożyczkach, stanie zadłużenia, oraz udzielonych przez Gminę
poręczeniach i gwarancjach
INFORMACJA o zawartych przez Radę Gminy umowach o kredyty i pożyczki wg stanu na 30.06.2011 rok
Lp.
Uchwała Rady
Gminy
Nr .....
z dnia ........
Pożyczkodawca
Kredytodawca
Data
zawarcia
umowy
Termin
przekazania
Gminie kwot
pożyczki
Kwota
1.
Uchwała Nr
XXXIV/19/06
Rady Gminy w
Starym Lubotyniu
z dnia 28 czerwca
2006 r.
Bank Gospodarki
Żywnościowej
w Warszawie
13.10.2006
22.12.2006
137.000 zł
2.
Uchwała Nr
XXXIV/22/06
Rady Gminy w
Starym Lubotyniu
z dnia 28 czerwca
2006 r
Bank Gospodarki
Żywnościowej
w Warszawie
13.10.2006
27.10.2006
100.000 zł
3.
Uchwała Rady
Gminy w Starym
Lubotyniu Nr
VII/42/07
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Warszawie
4.
Uchwała Rady
Gminy w Starym
Lubotyniu
NrX/56/07
Bank Spółdzielczy Ostrów
Mazowiecka
29.08.2007
31.10.2007
05.12.2007
31.10.2007
Warunki zawartej umowy
Stopa
Kwota i terminy spłaty rat
procentowa
wraz z oprocentowaniem
według zmiennej
stopy procentowej
odsetki płacone co miesiąc
ustalonej w oparciu
30.09.2007 – 27.400 zł
o stopę WIBOR
30.09.2008 – 27.400 zł
3M, powiększoną o
30.09.2009 – 27.400 zł
marżę Banku w
30.09.2010 – 27.400 zł
wysokości 0,3
28.09.2011 – 27.400 zł
punktu
procentowego
według zmiennej
stopy procentowej
ustalonej w
odsetki płacone co miesiąc
oparciu o stopę
30.09.2007 – 20.000 zł
WIBOR 3M,
30.09.2008 – 20.000 zł
powiększoną o
30.09.2009 – 20.000 zł
marżę Banku w
30.09.2010 – 20.000 zł
wysokości 0,3
28.09.2011 – 20.000 zł
punktu
procentowego
280.000 zł
0,3 stopy
redyskonta NBP
nie mniej niż
3,5% w stosunku
rocznym
31.07.2008 – 56.000 zł
31.07.2009 – 56.000 zł
31.07.2010 – 56.000 zł
31.03.2011 – 14.000 zł
31.07.2011 – 42.000 zł
31.07.2012 – 56.000 zł
200.000 zł
Oprocentowanie
kredytu według
zmiennej stopy
procentowej średni
miesięczny
WIBOR 1M,
31.03.2008 – 10.532 zł
30.06.2008 – 10.526 zł
30.09.2008 – 10.526 zł
31.12.2008 – 10.526 zł
31.03.2009 – 10.526 zł
30.06.2009 – 10.526 zł
Źródło spłaty
zawartej
pożyczki
Sposób
zabezpieczenia
Podatek od
nieruchomości
1) weksel in blanco
2) deklaracja
wekslowa
Podatek od
nieruchomości
1) weksel in blanco
2) deklaracja
wekslowa
Podatek od
nieruchomości
Podatek od
nieruchomości
Weksel własny in
blanco bez
protestu wraz z
deklaracją
wekslową
weksel in blanco
wraz z
deklaracją
wekslową
65
powiększoną o
marżę Banku w
wysokości 5,26
punktu
procentowego
5.
Uchwała Rady
Gminy w Starym
Lubotyniu Nr
XVIII/98/08 z
dnia 07.08.2008 r.
6.
Uchwała Rady
Gminy w Starym
Lubotyniu Nr
XVI/88/08 z dnia
24.08.2008 r.
7.
8.
Uchwała Rady
Gminy w Starym
Lubotyniu Nr
XXV/134/09 z
dnia 26.03.2009 r.
Uchwała Rady
Gminy w Starym
Lubotyniu Nr
XXIII/111/08 z
dnia 30.12.2008 r.
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Warszawie
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Warszawie
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Warszawie
Bank
Spółdzielczy
Ostrów
Mazowiecka
15.10.2008
01.09.2008
23.09.2009
10.07.2009
13.11.2008
20.11.2008
30.09.2009
10.07.2009
120.000 zł
0,3 stopy
redyskonta NBP
nie mniej niż
3,5% w stosunku
rocznym
300.000 zł
0,3 stopy
redyskonta NBP
nie mniej niż
3,5% w stosunku
rocznym
200.000 zł
0,3 stopy
redyskonta NBP
nie mniej niż
3,5% w stosunku
rocznym
160.000 zł
Oprocentowanie
kredytu według
zmiennej stopy
procentowej
średni miesięczny
WIBOR 1M,
powiększoną o
marżę Banku w
30.09.2009 – 10.526 zł
31.12.2009 – 10.526 zł
31.03.2010 – 10.526 zł
30.06.2010 – 10.526 zł
30.09.2010 – 10.526 zł
31.12.2010 – 10.526 zł
31.03.2011 – 10.526 zł
30.06.2011 – 10.526 zł
30.09.2011 – 10.526 zł
31.12.2011 – 10.526 zł
31.03.2012 – 10.526 zł
30.06.2012 – 10.526 zł
30.09.2012 – 10.526 zł
odsetki płacone co kwartał
31.07.2009– 24000 zł
31.07.2010 – 24.000 zł
31.07.2011 – 24.000 zł
31.03.2012 – 6.000 zł
31.07.2012 – 18.000 zł
31.07.2013 – 24.000 zł
odsetki płacone co kwartał
31.07.2009– 60.000 zł
31.07.2010 – 60.000 zł
31.07.2011 – 60.000 zł
31.03.2012 – 15.000 zł
31.07.2012– 45.000 zł
31.07.2013 - 60.000 zl
odsetki płacone co kwartał
31.07.2010 – 40.000 zł
31.07.2011 – 40.000 zł
31.07.2012 – 40.000 zł
31.03.2013 – 20.000 zł
31.07.2013 – 40.000 zł
31.07.2014 – 40.000 zl
31.03.2010 – 9.000 zł
30.06.2010 – 9.000 zł
30.09.2010 – 9.000 zł
31.12.2010 – 9.000 zł
31.03.2011 – 9.000 zł
30.06.2011 – 9.000 zł
30.09.2011 – 9.000 zł
31.12.2011 – 9.000 zł
Podatek od
nieruchomości
weksel in blanco
bez protestu wraz z
deklaracją
wekslową
Podatek od
nieruchomości
weksel in blanco
bez protestu wraz z
deklaracją
wekslową
Podatek od
nieruchomości
weksel in blanco
wraz z deklaracją
wekslową
Podatek od
nieruchomości
weksel in blanco
wraz z deklaracją
wekslową
66
wysokości 5,26
punktu
procentowego
9.
10.
Uchwała Rady
Gminy w Starym
Lubotyniu Nr
XXXV/176/10 z
dnia 22.04.2010 r.
Uchwała Rady
Gminy w Starym
Lubotyniu Nr
XXXV/180/10 z
dnia 27.05.2010 r.
Bank
Spółdzielczy
Ostrów
Mazowiecka
Bank
Spółdzielczy
Ostrów
Mazowiecka
19.02.2010
03.09.2010
02.09.2010
25.10.2010
180.000 zł
Oprocentowanie
kredytu według
zmiennej stopy
procentowej
średni miesięczny
WIBOR 1M,
powiększoną o
marżę Banku w
wysokości 5,26
punktu
procentowego
300.000 zł
Oprocentowanie
kredytu według
zmiennej stopy
procentowej
średni miesięczny
WIBOR 1M,
powiększoną o
marżę Banku w
wysokości 5,26
punktu
procentowego
31.03.2012 – 9.000 zł
30.06.2012 – 9.000 zł
30.09.2012 – 9.000 zł
31.12.2012 – 9.000 zł
31.03.2013 – 9.000 zł
30.06.2013 – 9.000 zł
30.09.2013 – 9.000 zł
31.12.2013 – 9.000 zł
31.03.2014 – 9.000 zł
30.06.2014 – 7.000 zł
31.03.2011– 9.000 zł
30.06.2011 – 9.000 zł
30.09.2011 – 9.000 zł
31.12.2011 – 9.000 zł
31.03.2012 – 9.000 zł
30.06.2012 – 9.000 zł
30.09.2012 – 9.000 zł
31.12.2012 – 9.000 zł
31.03.2013 – 9.000 zł
30.06.2013 – 9.000 zł
30.09.2013 – 9.000 zł
31.12.2013 – 9.000 zł
31.03.2014 – 9.000 zł
30.06.2014 – 9.000 zł
30.09.2014 – 9.000 zł
31.12.2014 – 9.000 zł
31.03.2015 – 9.000 zł
30.06.2015 – 9.000 zł
30.09.2015 – 9.000 zł
31.12.2015 – 9.000 zł
31.03.2011 – 15.000 zł
30.06.2011 – 15.000 zł
30.09.2011 – 15.000 zł
31.12.2011 – 15.000 zł
31.03.2012 – 15.000 zł
30.06.2012 – 15.000 zł
30.09.2012 – 15.000 zł
31.12.2012 – 15.000 zł
31.03.2013 – 15.000 zł
30.06.2013 – 15.000 zł
30.09.2013 – 15.000 zł
31.12.2013 – 15.000 zł
Podatek od
nieruchomości
weksel in blanco
wraz z deklaracją
wekslową
Podatek od
nieruchomości
weksel in blanco
wraz z deklaracją
wekslową
67
31.03.2014 – 15.000 zł
30.06.2014 – 15.000 zł
30.09.2014 – 15.000 zł
31.12.2014 – 15.000 zł
31.03.2015 – 15.000 zł
30.06.2015 – 15.000 zł
30.09.2015 – 15.000 zł
31.12.2015 – 15.000 zł
645.998,39 zł
11.
Uchwała Rady
Gminy w Starym
Lubotyniu Nr
XXXVIII/189/10
z dnia
29.07.2010 r.
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
Warszawa
02.09.2010
24.11.2010
645.998,39 zł
Oprocentowanie
według bonów
skarbowych z
ostatniego
przetargu
przeprowadzonego
płatne jednorazowo po
otrzymaniu środków z
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa na
wyprzedzające
finansowanie kosztów
kwalifikowanych objętych
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Podatek od
nieruchomości
weksel in blanco
wraz z deklaracją
wekslową
68
Według stanu na 30.06.2011 przypadające do spłaty zobowiązania Urzędu Gminy wynoszą
1.754.028,39 zł w tym:
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
470.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie w kwocie
- z kredytu zaciągniętego w BGŻ Ostrołęka w kwocie
645.998,39 zł
47.400,00 zł
- z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi
Mazowieckiej
590.630,00 zł
W I półroczu roku budżetowego 2011 Gmina dokonała spłaty pożyczek i kredytów
w kwocie 261.988,87 zł, w tym:
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na „Budowę kanalizacji
w miejscowości Lubotyń Włóki”
14.000,00 zł
- spłata pożyczki na „Budowę kanalizacji w miejscowości Gniazdowo”
40.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania "Remont
i adaptacja OSP w Żochowie na świetlicę środowiskową” w ramach
działania 313,322,323, ”Odnowa i rozwój wsi”
120.936,87 zł
- spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Ostrowi
Mazowieckiej na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Podbiele – Podbielko”
21.052,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Ostrowi
Mazowieckiej na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Chmielewo”
18.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Ostrowi
Mazowieckiej na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Kosewo
18.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Ostrowi
Mazowieckiej na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Klimonty- Świerże”
30.000,00 zł
69
W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa
kredytowa Nr U/000799388/0004/2006/3600 na kwotę 100.000,00 zł, ze środków Banku Gospodarki
Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie
na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy dróg na
terenach wiejskich
„Przebudowa drogi gminnej Podbiele – Podbielko”. Oprocentowanie kredytu
ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę
WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu zawarcia
umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do końca
miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj.
do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po 20.000,00 zł
w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych,
kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie.
Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary
Lubotyń, a Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w Warszawie będzie następowała
realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego
przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej:
Przebudowa drogi gminnej Podbiel - Podbielko. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej kwocie
10.000,00 PLN, co stanowi 10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja dopłat
będzie następowała w dwóch transzach, z których:
- I transza, w wysokości 30% dopłaty tj. 3.000,00 PLN płatna w terminie do 15.02.2007 r.
- II transza, w wysokości 30% dopłaty tj. 7.000,00 PLN płatna w terminie do 01.09.2011 r.
W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV, raty kredytu w kwocie 20.000,00 zł.
Do spłaty pozostało 20.000,00 zł.
W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa
kredytowa Nr U/000799388/0005/2006/3600 kredytu na kwotę 137.000,00 zł, ze środków Banku
Gospodarki Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
w Warszawie na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy
dróg na terenach wiejskich „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo’’. Oprocentowanie
70
kredytu ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu
o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu
zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do
końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres
5 lat tj. do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po
27.400,00 zł w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach
miesięcznych, kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie.
Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary
Lubotyń, a Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w Warszawie będzie następowała
realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego
przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej:
”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo”. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej
kwocie 13.700,00 PLN, co stanowi 10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja
dopłat będzie następowała w dwóch transzach, z których:
- I transza, w wysokości 30% dopłaty tj. 4.110,00 PLN płatna w terminie do 15.02.2007r.
- II transza, w wysokości 30% dopłaty tj. 9.590,00 PLN płatna w terminie do 01.09.2011r.
W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV raty kredytu w kwocie 27.400,00 zł.
Do spłaty pozostało 27.400,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VI/42/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami do budynków w miejscowości Lubotyń Włóki”. W dniu 29 sierpnia 2007 roku została
podpisana umowa pożyczki Nr 67/07/OW/P na kwotę 280.000,00 zł. Środki pożyczki zostały
przekazane w dniu 05 grudnia 2007 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2012
roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po 56.000,00 zł w terminie do
31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym.
Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta
weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego
Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki lub jej pierwszą ratą.
71
Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu
następujących warunków:
1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego,
2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu,
3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z
należnymi odsetkami,
4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.
5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku
umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W marcu 2011 roku dokonano spłaty części IV raty pożyczki w kwocie 14.000,00 zł. Do spłaty
pozostało 98.000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr X/56/07 z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej
na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Podbiele–Podbielko.” W dniu 31
października 2007 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/07/1416 na kwotę
200.000,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu 31.10.2007 r. Kredyt został udzielony na
okres 5 lat tj. do 30 września 2012 roku okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31.03.2008 r, płatna
w ratach kwartalnych po 10.526,00 zł w terminie do ostatniego dnia poszczególnego kwartału. Kredyt
jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są
naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1Mz
poprzedniego miesiąca plus marża banku, która wynosi 0,03 pp. i jest elementem stałym.
Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,26 % w stosunku rocznym. Zmiana
oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są
naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami
obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub
zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie
dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę
Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki
Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym.
72
W roku 2011 dokonano spłaty dwóch kwartalnych rat kredytu w kwocie 21.052,00 zł. Do spłaty
pozostało 52.630,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVIII/98/08 z dnia 07 sierpnia 2008
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz
przyłączami w miejscowości Sulęcin Kolonia”. W dniu 15 października 2008 roku została podpisana
umowa pożyczki Nr 0191/08/GW/P na kwotę 120.000,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane
w dniu 13 listopada 2008 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku
z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po 24.000,00 zł w terminie do 31 lipca
każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie
pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki
naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy
kwotą pożyczki .
Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu
następujących warunków:
1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego,
2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu,
3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z
należnymi odsetkami,
4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.
5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku
umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W roku 2010 m-c lipiec dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie 24.000,00 zł. Do spłaty pozostało
72.000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVI/88/08z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami do budynków w miejscowości Kosewo”.
73
W dniu 01 września 2008 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0076/08/OW/P na kwotę
300.000,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 20 listopada 2008 r. Pożyczka ta została
udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach
jednorocznych po 60.000,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na
poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie
mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie
do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od
dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki .
Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu
następujących warunków:
1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego,
2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu,
3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz
z należnymi odsetkami,
4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.
5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku
umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu
ochron2010 m-c lipiec y środowiska i gosp odarki wodnej.
W roku 2010 m-c lipiec dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie 60.000,00 zł.
Do spłaty pozostało 180.000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXV/134/09 z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo”. W dniu 23 września 2009 roku została
podpisana umowa pożyczki Nr 0115/09/OW/P na kwotę 200.000,00 zł. Środki pożyczki zostały
przekazane w dniu 03 grudnia 2009 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013
roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po 40.000,00 zł w terminie do
3 kwietnia każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym.
Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta
74
weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego,
pożyczkodawcy kwotą pożyczki .
Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu
następujących warunków:
1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego,
2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu,
3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50 % udzielonej pożyczki wraz
z należnymi odsetkami,
4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.
5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku
umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W czerwcu 2011 roku dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie 40.000,00 zł.
Do spłaty pozostało 120.000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXIII/111/08 z dnia 30 grudnia 2008
r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2009 został
zaciągnięty długoterminowy kredytu
w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielewo”. W dniu 10 lipca 2009 roku została
podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/09/702 na kwotę 160.000,00 zł. Środki kredytu
zostały przekazane w dniu 10.07.2009 r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 30 czerwca 2014
roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31.03.2010 r. płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00
zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy
procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest
naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża
banku, która wynosi 0,03npp.i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia
umowy wynosi 6,35n% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia
miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane
w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego
oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki
WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników:
stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych
75
banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku
międzybankowym.
W roku 2011 dokonano spłaty dwóch kwartalnych rat kredytu w kwocie łącznej 18.000,00 zł. Do
spłaty pozostało 106.000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/176/10 z dnia 22 kwietnia
2010
r.
w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego
kredytu
w
Banku
Spółdzielczym
w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze
żwirowej na bitumiczną w miejscowości Kosewo”. W dniu 19 lipca 2010 roku została podpisana
umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/828 na kwotę 180.000,00 zł. Środki kredytu zostały
przekazane w dniu 02.09. 2010 r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015 roku,
okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31.03.2011r, płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00 zł
w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy
procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest
naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym.
Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,60 % w stosunku rocznym. Zmiana
oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są
naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami
obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub
zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M plus marża w przypadku zmiany
łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez
Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki
Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym.
W roku 2011 dokonano spłaty dwóch kwartalnych rat kredytu w kwocie łącznej 18.000,00 zł. Do
spłaty pozostało 162.000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/180/10 z dnia 27 maja 2010 r.
w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego
kredytu
w
Banku
Spółdzielczym
w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze
żwirowej na bitumiczną w miejscowości Klimonty - Świerże” W dniu 03 września 2010 roku została
podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/1035 na kwotę 300.000,00 zł. Środki kredytu
zostały przekazane w dniu 25.10. 2010 r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015
76
roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31.03.2011r, płatna w ratach kwartalnych po 15.000,00
zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału.
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za
które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny
WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi
5,60% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki
od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach
kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może
ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M marża
w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych
obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych
przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowy.
W roku 2011 dokonano spłaty dwóch kwartalnych rat kredytu w kwocie łącznej 30.000,00 zł.
Do spłaty pozostało 270.000,00 zł.
Zgodnie z umową zawarta w dniu 21 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr
PROW313.11.00518.14
na wyprzedzające
finansowanie
kosztów
kwalifikowanych
operacji
realizowanej w ramach działania 313,322,323 - Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim, na finansowanie zadania
„Remont i adaptacja OSP Żochowo na świetlicę środowiskową”. Bank udziela Gminie pożyczki
z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie do wysokości 143.000, 00 zł tj.: kwoty wynikającej
z umowy o przyznaniu pomocy określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej „umową o przyznaniu
pomocy”, kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy.
Uruchomienie pożyczki następuje po:
1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/,
2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki,
3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej
w umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą
przyznanej pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku
77
Jednostek Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego.
Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej
przez Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę.
Długoterminowa
pożyczka
w
Banku
wyprzedzające finansowanie zadania "Remont
Gospodarstwa
Krajowego
w
Warszawie
na
i adaptacja OSP w Żochowie na świetlicę
środowiskową” w ramach działania 313,322,323, ”Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 została zaciągnięta w kwocie 120. 936,37 zł.
Oprocentowanie pożyczki zgodnie z rozporządzeniem, jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy
rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego
w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla transzy pożyczki ciągnionej w danym
kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu
kosztów kwalifikowanych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizacją operacji,
bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez Bank rachunek pożyczki.
Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej , z przyczyn leżących po stronie
Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę ze środków własnych w terminie 21 dni od dnia
otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. W dniu 19.05.2011
Agencja przekazała gminie środki - zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające
finansowanie zostało spłacone.
W dniu 2 września 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr PROW 321.11.01116.14 na
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
na finansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Lubotyń – Kolonia Etap I i II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Gniazdowo II i III etap”. Bank udziela Gminie pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające
finansowanie do wysokości 823.069, 00 zł tj; kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy
określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej „umową o przyznaniu pomocy”, kwota pożyczki nie może
przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich ( EFRROW) wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy.
Uruchomienie pożyczki następuje po:
78
1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/,
2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki,
3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej w
umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą przyznanej
pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku Jednostek
Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego.
Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej przez
Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę.
Długoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego
w
Warszawie na
wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gniazdowo II i III
etap”, w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim została
zaciągnięta w kwocie 645.998,39 zł. Oprocentowanie pożyczki, zgodnie z rozporządzeniem, jest
równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych,
z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla
transzy pożyczki
ciągnionej w danym kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest
dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja
dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez kosztu
kwalifikowanego w związku z realizacją operacji, bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez
Bank rachunek pożyczki. Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej, z przyczyn
leżących po stronie Pożyczkobiorcy , Pożyczkodawca spłaca pożyczkę ze środków własnych
w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej
pomocy. Zobowiązanie na 30.06.2011 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające finansowanie
wynosi 645.998,39 zł.
79
9 . Informacja opisowa o prowadzonych inwestycjach gminnych
W budżecie gminy na rok 2011 zostały zaplanowane następujące wydatki inwestycyjne:
1)
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubotyń Kolonia
2)
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa
877.000,00 zł
Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu
13.440,00 zł
3)
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy
1.492.978,00 zł
4)
Remont budynków komunalnych Urzędu Gminy (SPZOZ)
32.000,00 zł
5)
Remont budynków komunalnych Urzędu Gminy (Agronomówka)
50.000,00 zł
6)
Remont budynków komunalnych Urzędu Gminy (Budynek Policji)
50.000,00 zł
7)
Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy
20.000,00 zł
8)
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa
Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa
9)
Remont i adaptacja strażnicy OSP Stary Lubotyń
10) Modernizacja strażnicy OSP Gumowo
11
Remont i modernizacja strażnicy OSP Koskowo
13.643,00 zł
190.0 00,00 zł
58.000,00 zł
254.000,00 zł
12) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości
Żochowo
13) Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubotyń Włóki
20.000,00 zł
55.000,00 zł
14) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary
Lubotyń
600.000,00 zł
RAZEM
3.726.061,00 zł
80
Zaplanowane w budżecie gminy na rok 20101 wydatki inwestycyjne stanowiły 28,51 % planu
ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowiły 3,33 % wykonanych
wydatków budżetowych. Z ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w roku budżetowym na
poszczególne zadania wydatkowano:
1)
Budowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Lubotyniu
Kolonia
2)
1.906,50 zł
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa
Mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedz o Mazowszu
13.440,00 zł
3)
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy
39.935,00 zł
4)
Remont budynków komunalnych Urzędu Gminy (SPZOZ)
30.100,62 zł
5)
Remont budynków komunalnych Urzędu Gminy Agronomówka)
0 zł
6)
Remont budynków komunalnych Urzędu Gminy (Budynek Policji)
0 zł
7)
Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy
0 zł
8)
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa
Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa
13.643,00 zł
9)
Remont i adaptacja strażnicy OSP Stary Lubotyn
0 zł
10)
Modernizacja strażnicy OSP Gumowo
0 zł
11)
Remont i modernizacja strażnicy OSP Koskowo
0 zł
12)
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości
Zochowo
13)
Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubotyń Włóki
14)
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Stary Lubotyń
Razem
3.075,00 zł
0 zł
64.333,31 zł
166.433,43 zł
81
W ramach wydatków inwestycyjnych, na przebudowę nawierzchni bitumicznych na drogach
gminnych, zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami i podpisanymi umowami zostaną wykonane
w 2011 roku następujące odcinki dróg:
1)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń- Budziszki
-
termin rozpoczęcia wykonania inwestycji 11.03.2011 r.
-
termin wykonania inwestycji 30.06.2011 r
-
odcinek o długości 1120 mb
-
cena przetargowa na wykonanie nawierzchni bitumicznej kwota
2)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbielko
-
termin rozpoczęcia inwestycji 25.05.2011 r.
368.166,3 l zł
termin wykonania inwestycji 31.07.2011 r.
odcinek o długości 743 mb
-
cena przetargowa nawierzchni bitumicznej kwota
3)
Przebudowa drogi gminnej Rabędy I Etap
-
termin rozpoczęcia inwestycji 10.06.2011 r.,
-
termin wykonania inwestycji 30.09.2011 r.,
-
odcinek o długości 705 mb
-
cena przetargowa nawierzchni bitumicznej kwota
4)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubotyń- Morgi
-
termin rozpoczęcia inwestycji 12.07.2011 r.,
-
termin wykonania inwestycji 31.10.2011 r.,
-
odcinek o długości 990 mb,
-
cena przetargowa nawierzchni bitumicznej kwota
230.204,09 zł
229.955,65 zł
287.896,75 zł
82