Iwona Sprawka Siedlce,12.03.2014 Katedra Biochemii i Biologii

Transkrypt

Iwona Sprawka Siedlce,12.03.2014 Katedra Biochemii i Biologii
Iwona Sprawka
Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce
Siedlce,12.03.2014
Centralna Komisja do
Spraw Stopni i Tytułów Naukowych
00-901 Warszawa
Pl. Defilad 1( PKiN)
WNIOSEK
z dnia 12 marca 2014
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
1. Imię i Nazwisko: Iwona Sprawka
2. Stopień doktora: doktor nauk biologicznych w zakresie biologii nadany uchwałą Rady
Wydziału Przyrodniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach a dnia 6 czerwca 2001 roku.
3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego ,,Mechanizm toksycznego oddziaływania
lektyny izolowanej z fasoli zwykłej ( Phaseolus
vulgaris L.) na mszycę zboŜową
(Sitobion avenae F.)’’
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:
Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie ( ul. PodchorąŜych 2, 30-084 Kraków)
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.
6. Przyjmuję do wiadomości, iŜ wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na
stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Załączniki:
1. Poświadczona przez jednostkę kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych ( w języku polskim i angielskim).
3. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych,
współpracy naukowej i popularyzacji nauki (w języku polskim i angielskim).
4. Oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego.
5. Kopie prac zgłoszonych jako osiągnięcie.
6. Dane teleadresowe wnioskodawcy
7. Nośnik elektroniczny ( płyta CD) zawierający załączniki 1-6 ( 2 szt.)