druk zrzeczenia cz³onkostwa i przekazanie dzia³ki

Transkrypt

druk zrzeczenia cz³onkostwa i przekazanie dzia³ki
Zrzeczenie członkostwa w PZD
i prawa uŜytkowania działki ze wskazaniem jako następcy
osoby bliskiej w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD
...........................................................
imię i nazwisko członka PZD
...........................................................
adres zamieszkania
Nr działki ........................
Polski Związek Działkowców
Zarząd ROD im..........................
.............................................
w ..........................................
Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa uŜytkowania działki Nr ........ w ROD
im........................................................................ w .........................................................................
Jednocześnie proszę o przydzielenie dotychczas uŜytkowanej przeze mnie działki
..................................................,
imię i nazwisko
która jest osobą bliską w rozumieniu statutu PZD, tzn.
........................................................................ (podać stopień pokrewieństwa)
Oświadczam, Ŝe w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małŜeńskim*
..........................................
podpis
Wypełnia współmałŜonek nie będący członkiem PZD*
Udzielam zgodę na zrzeczenie się prawa uŜytkowania działki Nr ........ w ROD
im.................................................................... w ...............................................
wyraŜone w powyŜszym oświadczeniu złoŜonym przez mojego współmałŜonka.
....................................................
imię i nazwisko
..........................................
podpis
...................................., dnia ..........................
*Niepotrzebne skreślić