pt. ,, Poznajmy akĘwnie lepsze jutro" w ramach Poddzia|ania 7,1.1

Transkrypt

pt. ,, Poznajmy akĘwnie lepsze jutro" w ramach Poddzia|ania 7,1.1
Zarządzenie nr 289114
Wójta Gminy §ędziejowice
z dnia 08 lrwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice
w zakresie złożeniawniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu
pt. ,, Poznajmy akĘwnie lepsze jutro" w ramach Poddzia|ania 7,1.1 w ramach
Pńorytetu VII Progranu Operaq{nego Kapitał Ludzki na 2014
rok
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirrnym (Dz.U. zż013
t., poz.594,645,
1318,
z20I4
r. poz.379)
w zńązktt z art. I7 onz 18 ustawy o pomocy
społecznej zdnia12marca2004r. (Dz.U.z2013 r.,poz.I82 i poz.509, 1650) zarządza się,
co następuje:
§l
Udzielam pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Andrysiak - Kierownikowi Gmirrrrego Ośrodka
Pomocy Społecmej w Sędziejowicach do reprezentowania Gminy Sędziejowice przy
realizacji projektu pn." Poznajmy aktywnie lepsze jutro" w ramach Poddziałania7.1.1.
w ramach Priory,tetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2014
w szczególności do:
- formułowania, składania i podpislrvania wniosków o dofinansowanie ww. projektu,
- podpisyłvania umów o dofinansowanie ww. projektów z Instytucją Wdrażającą,
tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi,
- dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do
r
ozliczania z ottzymanego dofi nansowania,
- składania innych oświadczeń woli i dokumentów
rwięanych z wdrażaniem
i wykonyrłaniem ww. projektu.
§2
Wykonanie zarądzenia pońerza się Kierownikowi Gminnego OśrodkaPomocy Społeczrrej
w Sędziejowicach,
§3
Zarządzsnie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia,