Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku

Transkrypt

Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku
Polish Retail Guide // Spring 2014
Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014
// Introduction / Wstęp
With a variety of retail formats and an everwidening range of retailers operating across
the country, the retail market in Poland has
transformed significantly over the past twenty
years. Both landlords and retailers have
been constantly upgrading their offer to meet
growing expectations and customers’ needs
and sophistication.
We at DTZ are closely monitoring these
changes at a local level and within the context
of global retail trends. Bearing in mind the
still growing potential in the retail sector, and
benefiting from extensive expertise in this
field, DTZ has been involved in all aspects of
the retail property business, including concept
development support, tenant-mix advice and
feasibility studies at the initial development
phase and project management, letting,
valuation, property management services
during and after the implementation phase as
well as investment advisory.
As for existing assets, we have demonstrated
a solid knowledge and track record in retail
asset management, working closely with
clients on their repositioning strategies and
delivering refurbishment and redevelopment
advisory services.
DTZ has attracted top retail professionals
who are best placed to achieve the highest
quality service for our clients. Knowing exactly
the local conditions, combined with global
know-how DTZ is able anticipate future trends
and developments, allowing us to develop
solutions that deliver competitive advantages.
We believe that our capacity to bring our retail
clients and partners a set of complex services
and solutions, shared under one roof, makes
a positive difference.
We have developed the present guide with
the same philosophy, to make the difference
and support you in taking the optimum, wellthought business decisions.
We hope you enjoy reading our Polish Retail
Guide.
W związku z różnorodnością rynku
powierzchni handlowych oraz wciąż
rosnącym zasięgiem sieci handlowych
działających na terenie naszego kraju, rynek
ten podlega nieustannym zmianom. Zarówno
właściciele powierzchni handlowych, jak i
najemcy stale poszukują nowych rozwiązań,
aby uatrakcyjnić swoją ofertę i spełnić
rosnące oczekiwania klientów.
Nad rozwiązaniami opracowywanymi na
potrzeby klientów DTZ, pracują najlepsi
specjaliści na rynku, którzy doskonale
znając lokalne uwarunkowania wykorzystują
globalne know-how, aby przewidzieć przyszłe
trendy i kierunki rozwoju rynku. Pozwala to
na opracowywania rozwiązań skutecznie
budujących przewagi konkurencyjne danego
obiektu.
Jako DTZ uważnie analizujemy zmiany
zachodzące na krajowym rynku w kontekście
globalnych trendów obserwowanych w
sektorze handlowym. Posiadamy dużą
wiedzę i doświadczenie w każdym aspekcie
związanym z nieruchomościami handlowymi,
dzięki czemu DTZ jest partnerem naszych
Klientów w każdej fazie inwestycji
Niniejszy przewodnik stworzyliśmy w tym
samym celu – by dostarczyć Państwu
użyteczne narzędzie umożliwiające podjęcie
słusznej decyzji, która przełoży się na rynkowy
sukces.
Życzymy udanej lektury przewodnika po rynku
polskich centrów handlowych.
od doradztwa przy opracowywaniu
optymalnej koncepcji, poprzez doradztwo
w zakresie doboru najemców, sporządzanie
studiów wykonalności, usługi związane z
komercjalizacją powierzchni handlowych,
wyceną, zarządzaniem centrami handlowymi
oraz sprzedażą nieruchomości.
DTZ posiada także rozległe doświadczenie
i wiedzę z zakresu asset management.
Doradzamy właścicielom obiektów
handlowych, jak zwiększyć ich wartość
poprzez repozycjonowanie centrów
handlowych, czy też doradztwo z zakresu
rozbudowy i przebudowy tych obiektów.
Renata Kusznierska
Head of Retail Agency CEE
2 | Polish Retail Guide
// Introduction / Wstęp
Dear Reader,
We are pleased to present the new addition
of the publication that is gaining on popularity
each year.
This guide is a perfect tool for all market
players, which allows them to get the wide
picture of the retail market in Poland.
The guide includes:
• statistics on the major cities including
earnings and purchasing power figures
• information on shopping centre provision,
including number of existing and planned
schemes as well as total modern retail stock
operating in the city
The retail market in Poland is gaining on
maturity, not only in terms of the dynamic
supply growth but also the diversifying retail
offer. The retail expansion continues in medium
and small cities while the competition is
strengthening in larger agglomeration. We can
also expect the natural market evolution in top
5 cities towards the development of high street
retailing.
The presented publication focuses on the
specific but also significant segment of the
market, which is the traditional shopping
centres format in the largest cities.
Drogi Czytelniku,
Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą
edycję publikacji, która z każdym rokiem
zyskuje na popularności.
Niniejszy przewodnik jest doskonałym
narzędziem dla wszystkich uczestników rynku
nieruchomości i przedstawia szerokie spektrum
rynku nowoczesnych powierzchni handlowych
w Polsce.
Przewodnik zawiera między innymi:
• statystyki dotyczące wynagrodzenia i siły
nabywczej w największych miastach,
• information on vacancy rates and prime rents
• dane dotyczące rynku centrów handlowych tj.
liczbę zarówno istniejących, jak i planowanych
obiektów, jak również statystki całkowitej
nowoczesnej powierzchni handlowej,
• a list of the five largest schemes in operation
in each city
• informację o stopach pustostanów w mieście
i czynszach za najlepsze lokale,
• a map locating all shopping centres, retail
parks and factory outlets
• listę pięciu największych centrów handlowych
w każdym z analizowanych miast,
We encourage you to familiarize with the wide
variety of DTZ publications.
staje się coraz bardziej dojrzały nie tylko
pod względem wzrostu podaży, ale także
dywersyfikacji oferty handlowej. Obserwujemy
kontynuację rozwoju rynku nowoczesnych
powierzchni handlowych w średnich
i mniejszych ośrodkach miejskich, jak również
umacniającą się konkurencję w największych
aglomeracjach. Ponadto, w przypadku pięciu
największych miast możemy spodziewać
się naturalnego rozwoju handlu na głównych
ulicach handlowych.
Prezentowana publikacja skupia się na
specyficznym, ale jednocześnie najbardziej
popularnym segmencie rynku – tradycyjnych
centrach handlowych w największych
miastach.
Zachęcamy do zapoznania się z szeroką
gamą publikacji DTZ.
• mapę centrów handlowych oraz innych
obiektów handlowych.
Rynek powierzchni handlowej w Polsce
Kamila Wykrota
Head of Consulting & Research
Polish Retail Guide | 3
// Table of content / Spis treści
Aglomeracja Śląska
Aglomeracja Trójm
Trójmiejska
ój
a
Białystok
Bydgoszcz
czz
Częstoch
howa
ho
Kielce
Kraków
ków
ków
Lubli
Lub
Lu
ublin
Łódź
Łódź
Poznań
P
ozn
Radom
Szczecin
Toruń
To
Warsza
Warszawa
Warsz
Wrocła
Wrocław
Wrocł
12
1
14
4
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
DTZ contacts
42
Dane kontaktowe DTZ
DTZ a UGL Company
Key statistics / Statystyki
2014
31
Leading property
management team /
Zespół zarządzania
nieruchomościami
We are involved in 31 shopping
centres out of which we
manage 19.
Świadczymy usługi dla 31
centrów handlowych z czego
zarządzamy 19.
4 | Polish Retail Guide
Leading property management
team: more than 725,000 sq m
under management out
of which retail space:
495,000 sq m GLA.
Zespół zarządzania
nieruchomościami: ponad
750,000 m kw. zarządzanej
powierzchni z czego
powierzchnia handlowa wynosi
495,000 m kw. GLA.
Leading
Valuation Team /
Zespół wycen
Strong Retail Agency /
Agencja powierzchni
handlowych
Leading Valuation Team:
total retail GLA valued over
the last 12 months:
1 500 000 sq m.
300,000 sq m currently
under offer.
Zespół wycen: GLA
handlowe wycenione
przez ostatnie 12 miesięcy:
1 500 000 m kw.
Agencja powierzchni
handlowych: 300,000 m kw.
obecnej w ofercie.
Top projects /
Główne projekty
Key clients /
Główni klienci
Three of the main projects
that we manage are:
Złote Tarasy (66,200 sq m),
CH Ferio Konin (31,200 sq m)
and Galeria Solna (30,500 sq m).
Key clients: CBRE Global
Investors, Unibail-Rodamco,
Resolution Property,
Rockspring AC 1.
Trzy główne projekty,
którymi zarządzamy:
Złote Tarasy (66,200 m kw.),
CH Ferio Konin (31,200 m kw.)
i Galeria Solna (30,500 m kw.)
Główni klienci: CBRE Global
Investors, Unibail-Rodamco,
Resolution Property,
Rockspring AC 1.
// Polish Retail Guide
Definitions
» Shopping Centre – a modern retail scheme with over 5,000 sq m of GLA, more than 10 shops,
with central management.
» Other modern retail stock – modern retail schemes with over 5,000 sq m of GLA representing
other than shopping centre retail formats i.e. retail park, factory outlet, retail warehouse.
» Prime Rent – the highest rent for the most attractive, 100 sq m unit leased by fashion
operators, paid in the best, existing shopping centres.
» GfK Purchasing Power – total value of goods and services purchased by the population of
a given region within one year.
Definicje
» Centrum handlowe – nowoczesny obiekt handlowy o powierzchni najmu brutto wynoszącej
ponad 5 000 m kw., posiadający minimum 10 lokali handlowych, centralnie zarządzany.
» Inna nowoczesna powierzchnia handlowa – nowoczesna powierzchnia handlowa (powyżej
5 000 m kw. powierzchni najmu brutto) obejmująca inne niż centra handlowe formaty handlowe,
np. parki handlowe, centra wyprzedażowe, magazyny handlowe.
» Czynsze w najlepszych centrach handlowych – najwyższy czynsz za najbardziej atrakcyjny
lokal handlowy o powierzchni 100 m kw. płacony przez najemcę z sektora mody w najlepszych
centrach handlowych.
» Siła nabywcza GfK – całkowita wartość produktów i usług nabytych w ciągu roku przez
mieszkańców danego regionu.
Pasaż Grunwaldzki, Wrocław / Echo Investment
Polish Retail Guide | 5
// Polish Retail Guide
Economy
Sytuacja ekonomiczna
» After two years of relatively strong growth the Polish economy has decelerated in 2013. After
» Po dwóch latach stosunkowo silnego wzrostu, w 2013 polska gospodarka wyhamowała
gradual acceleration in Q4 2013 the GDP growth was estimated at 2.7%. This resulted mainly
from the positive impact of the consumer demand and net exports. In the whole 2013 the GDP
growth in Poland is expected to reach 1.6%, which will be a worse result than recorded in 2012
(1.9%) but still higher compared to majority of European countries.
» A stronger pace of growth is forecast for 2014 and 2015 (2.8% and 3.1% respectively), partly due to
a more robust Eurozone economy as a consequence of increased export and less fiscal tightening.
» Good economic results in the previous years were mainly an effect of strong internal demand; the
Polish economy is much less dependent on external markets than other countries within the region.
» Over the course of 2013, PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) supported
53 inward investment projects with a total value of EUR 0.9 bn. It represents a slight drop in
comparison to the previous year, which can be explained by a lower capital intensity of service
sector (BPO & ICT), which dominated the investments in 2013.
» The pace of further development in the Polish economy will mainly depend on external factors
and the overall condition of the Eurozone. However, the scale of any slowdown in construction
activity and other internal factors will also be crucial elements.
Siła nabywcza GfK dla miasta / aglomeracji, 2012
Warszawa*
lsk*
Trójmiasto*
Kraków*
ód*
Wrocaw*
Pozna*
Szczecin*
Bydgoszcz
Lublin
Biaystok
Radom
Czstochowa
Toru
Kielce
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
PLN million
Source: GfK / DTZ Research
6 | Polish Retail Guide
» Silniejsze tempo wzrostu jest prognozowane dla 2014 i 2015 (wyniesie odpowiednio 2,8 %,
3,1%), m.in. ze względu na umacniającą się gospodarkę strefy euro w następstwie wzrostu
eksportu i bardziej liberalnej polityki fiskalnej.
» Dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach były głównie efektem silnego popytu
wewnętrznego. W odróżnieniu od innych krajów w regionie Polska jest mniej zależna od sytuacji
na rynkach zagranicznych.
» W ciągu 2013 roku PAIiIZ (Polska Agencja informacji i Inwestycji Zagranicznych) wsparła 53
projekty inwestycyjne o łącznej wartości 0,9 mld euro. Tym samych odnotowany został niewielki
spadek w porównaniu do poprzedniego roku, który wynikał z mniejszej kapitałochłonności
sektora usług (BPO & ICT), który zdominował projekty inwestycyjne w 2013r.
» Dalsze tempo rozwoju polskiej gospodarki będzie zależało głównie od czynników zewnętrznych
i ogólnej sytuacji w strefie euro. Jednak duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy będą miały
także skala spowolnienia w budownictwie oraz inne czynniki wewnętrzne.
Figure 1 / Wykres 1
GfK purchasing power in city / agglomeration, 2012
*agglomeraon / aglomeracja
Wciągu 2013r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo przyspieszało i w IV kw.
2013r. wyniosło o 2,7%. Na tempo wzrostu gospodarczego pozytywny wpływ miał popyt
konsumpcyjny oraz eksport netto. Oczekuje się, że w całym 2013 wzrost PKB wyniesie 1,6%,
co daje gorszy wynik niż w 2012r. (1,9%), ale nadal wyższy w porównaniu do innych krajów
europejskich.
// Polish Retail Guide
Economy
» In 2013 retail sales measured in constant prices grew by 1.6% compared with 2012. Whereas
in H1 2013 the dynamics’ indicators fluctuated around 0-1.5%, in the Q4 2013 strong
improvement was visible (4.2%). Taking into account recovering labour market as well as
improving consumer optimism, DTZ expects that the retail sales growth is likely to accelerate
further during 2014
» The highest spending potential has been recorded in the 15 largest cities and agglomerations.
According to GfK research institute the total value of spending power in the 15 largest cities/
agglomerations exceeds 906 billion PLN annually which constitutes 40% of total Polish
spending power. The Warsaw and Śląsk agglomerations are the most affluent regions and
therefore primary target markets for retailers.
Sytuacja ekonomiczna
» W 2013 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 1,6% w porównaniu do roku
ubiegłego (4,2%). O ile w pierwszym półroczu dynamika wskaźnika oscylowała wokół 0-1,5%,
to w IV kw. 2013r. odnotowano wyraźny jej wzrost. Biorąc pod uwagę poprawę na rynku pracy,
jak również wzrost optymizmu konsumentów, DTZ przewiduje, że sprzedaż detaliczna w 2014
roku będzie nadal wzrastać. sq m
» Największy potencjał wydatków gospodarstw domowych zarejestrowano w 15 największych
miastach i aglomeracjach w kraju. Według GFK całkowita wartość siły nabywczej
w 15 największych miastach/aglomeracjach przekracza 906 miliardów złotych rocznie,
co stanowi 40% ogólnej siły nabywczej w Polsce. Najbardziej zamożne są aglomeracje
warszawska i śląska, dlatego są to główne rynki docelowe dla sieci handlowych.
Galeria Katowicka, Katowice
Polish Retail Guide | 7
// Polish Retail Guide
Shopping Centre provision
Rynek centrów handlowych
» The total supply of modern retail stock (defined as retail schemes exceeding 5,000 sq m GLA
» Na koniec 2013 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (określanej jako
delivered after 1990) in Poland totalled 12.2 m sq m at the end of 2013. Shopping centres are
dominating the Polish market and total supply amounts to 9.1 m sq m.
» New shopping centre stock completed in 2013 amounted to almost 700,000 sq m, representing
an 28% increase comparing to year 2012. It comprised of 29 new projects and 13 extensions of
shopping centres. Among recently delivered schemes there were 14 shopping centres, 9 retail
parks, 5 retail warehouses and factory outlet. Over 38% of new projects did not exceed 10,000
sq m GLA. This represents a reverse of recent trend – investors’ focus on small-scale retail
projects that was replaced by openings of large format schemes in major agglomerations with
projects like Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre.
» The retail market is currently experiencing strong levels of development activity that are expected
to last until 2015 by when all publicly announced projects will be built. The annual supply of
projects in the next few years is expected to amount to 600,000 – 700,000 sq m per annum.
Such an extensive pipeline demonstrates that developers’ confidence is still present on the
Polish market.
Figure 2 / Wykres 2
Shopping centre market share of city / agglomeration
Udział w rynku centrów handlowych
Aglomeracja lska*
8%
Aglomeracja Trójmiejska*
16%
Biaystok
Bydgoszcz
19%
Czstochowa
10%
Kielce
Kraków*
2%
4%
2%
3%
3%
2%
3%
9%
9%
8%
3%
Lublin
ód*
Pozna*
Radom
Szczecin*
Toru
Warszawa*
Wrocaw*
!"
8 | Polish Retail Guide
Source: DTZ Research
projekty handlowe o powierzchni najmu brutto powyżej 5 000 m kw. oddane do użytkowania
po roku 1990) w Polsce przekroczyła 12,2 mln m kw. Rynek jest zdominowany przez centra
handlowe, których łączna powierzchnia wynosi 9,1 mln m kw.
» W 2013 oddano do użytkowania 700 000 m kw. nowej powierzchni handlowej, co stanowi
28-procentowy wzrost w porównaniu do 2012 roku. Na dostarczoną powierzchnię złożyło się
29 nowych projektów oraz rozbudowy 13 istniejących centrów handlowych. Wśród nowych
projektów debiutujących na rynku znalazło się 14 centrów handlowych, 9 parki handlowe,
5 wolnostojących magazynów handlowych i centrum wyprzedażowe. Powierzchnia ponad
38% zrealizowanych obiektów nie przekroczyła 10,000 m kw. GLA. To wskazuje na odwrócenie
popularnego w ostatnich latach trendu dotyczącego zainteresowania inwestorów małymi
projektami handlowymi na rzecz otwarć wielkoskalowych formatów tj. Galeria Bronowice,
Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre w głównych aglomeracjach.
» Obecnie na rynku handlowym w Polsce obserwowany jest wysoki poziom aktywności
deweloperskiej, który może się utrzymać do roku 2015, kiedy powstaną wszystkie publicznie
ogłaszane projekty. Roczna podaż dostarczanej powierzchni w ciągu najbliższych kilku lat ma
wynieść do 600 000 – 700 000 m kw. rocznie. Tak wysoki poziom planowanej powierzchni
świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu deweloperów polskim rynkiem.
// Polish Retail Guide
Shopping Centre provision
Rynek centrów handlowych
» The average shopping centre density for analysed 15 cities equals 532 sq m per thousand
» Średnie nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową dla 15 analizowanych miast osiągnęło
inhabitants. Purchasing power per one inhabitant in Poland amounts to PLN 23,750, whilst the
average level of Purchasing Power Index in the analysed cities equates to 124%.
» Warsaw is the largest, most developed and the strongest market among the analysed cities
where stock currently exceeds 1.14 million sq m. However taking into account its density and
the purchasing power of its inhabitants, the Warsaw agglomeration remains one of the most
attractive shopping centre markets in Poland.
» Wrocław and Tricity are stable markets which have above average shopping centre provision
and above average purchasing power. Whilst the existing provision will benefit from strong
purchasing power, these cities are displaying signs of market saturation which could potentially
restrict the profitability of future developments.
» Cities like Kielce, Częstochowa and Toruń are relatively stagnant markets; saturated with
shopping centre space and record lower than average purchasing power, which will also
potentially limit the future development of new schemes.
» Śląsk and Szczecin are emerging markets offering potential in the longer term. They are still
under-supplied in terms of shopping centre provision, but record lower than average purchasing
power per one inhabitant which will reduce its growth potential in the short term.
poziom 532 m kw. na tysiąc mieszkańców. Siła nabywcza na jednego mieszkańca wynosi
23 750 PLN, podczas gdy indeks siły nabywczej w badanych miastach ukształtował się
napoziomie 124%.
» Warszawa z podażą nowoczesnej powierzchni handlowej na poziomie ponad 1,14
milionów m kw. jest największym, najbardziej rozwiniętym i najsilniejszym rynkiem handlowym
wśród badanych miast. Biorąc pod uwagę gęstość i siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji
warszawskiej jest to nadal jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków handlowych w Polsce.
» Wrocław i Trójmiasto to stabilne rynki, które charakteryzują się ponad przeciętną podażą
powierzchni handlowej oraz wyższa od średniej siłą nabywczą na jednego mieszkańca. Mimo
korzystnej dla istniejących obiektów silnej siły nabywczej, w opisywanych miastach widać
oznaki nasycenia rynku, co może ograniczyć ich rozwój w przyszłości.
» Miasta takie jak Kielce, Częstochowa czy Toruń przeżywają okres stagnacji. Są to rynki
nasycone nowoczesną powierzchnią handlową oraz charakteryzujące się niższą od przeciętnej
siłą nabywczą, co może skutkować ograniczeniem nowej podaży w kolejnych latach.
» Śląsk i Szczecin to rynki rozwijające się z potencjałem wzrostu w dłuższym terminie. Są
to nadal rynki nienasycone, jednak znacząco niższa od średniej siła nabywcza na jednego
mieszkańca wyraźnie hamuje ich potencjał w krótkim terminie.
Figure 3 / Wykres 3
Shopping centre market development state
GfK Purchasing power index/
Indeks Siy nabywczej GfK (%)
Poziom rozwoju rynku centrów handlowych
160
Warszawa*
150
140
Wrocaw*
130
Aglomeracja
Trójmiejska*
Poz!a*
ód*
120
Szczeci!*
Kraków*
#$&'()'$+,-!$
Radom
Tor
Bia-stok
110
B-dgoszcz
Aglomeracja lska*
Lbli!
100
400
450
*agglomerao! / aglomeracja
500
Czstochowa
550
600
650
700
750
800
sqm /'000 / m kw./tys. mieszkaców
Source: GfK / DTZ Research
Polish Retail Guide | 9
// Polish Retail Guide
// Shopping centre statistics in Polish cities – summary
Wskaźniki rynku centrów handlowych w polskich miastach – podsumowanie
Population in city ‘000
(*in agglommeration)
Total SC floorspace
(sq m)
Total SCs
per ‘000 population
Number of SC and extensions
in pipeline (2014-2015)
Miasto / Aglomeracja
Liczba mieszkańców
w tys. w mieście (*aglomeracji)
Podaż centrów handlowych
(m kw.)
Podaż CH
na tysiąc mieszkańców
Liczba planowanych CH
i rozbudów (2014-2015)
Aglomeracja Śląska*
2 192
967 300
441
3
Aglomeracja Trójmiejska*
974
612 600
629
1
Białystok
295
157 100
534
1
Bydgoszcz
362
206 700
571
1
Częstochowa
235
136 500
580
-
Kielce
201
154 500
767
-
Kraków*
1 024
544 400
532
1
Lublin
348
183 300
527
2
Łódź*
722
503 600
520
2
Poznań*
814
540 200
663
3
Radom
220
121 000
550
-
Szczecin*
556
245 300
441
1
Toruń
205
121 000
591
1
Warszawa*
2 512
1 138 900
453
5
Wrocław*
777
448 000
576
1
Total 15 cities / agglomerations*
15 miast / aglomeracji*
11 437
6 080 400
8 374
25
Poland / Polska
38 533
9 112 000
236
66
City / Agglomeration
Source: DTZ Research
10 | Polish Retail Guide
the Overview
of
Przegląd
15 markets / 15 rynków
Polish Retail Guide | 11
Aglomeracja Śląska, śląskie
// Key Economic Indicators
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
»
Population, the city of Katowice 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate** (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration
Liczba mieszkańców w Katowicach, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Aglomeracja
Śląska
Poland
308 269
38 533 299
2 192 143
n/a
nie dotyczy
63,8
63,9
5,4
13,4
4 966,80
3 744,38
130
100
37
397
2
51
1
15
1 280 300
12 200 000
584
317
967 300
9 112 000
441
236
€ 45–50
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia** (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja
Polska
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
*Katowicki subregion, **the city of Katowice / *Podregion katowicki, **miasto Katowice
sq m /m kw.
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
12 | Polish Retail Guide
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
Aglomeracja
Śląska
Aglomeracja Śląska, śląskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Silesia City Center
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Katowice
Chorzowska 107
84 000
240
3 000
2005/ 2011
Immofinanz
Group
103
2 190
1997/ 2008
Apollo Rida
/ Axa REIM
250
1 200
2013
DEKA
Immobilien
49 000
116
3 311
1999 / 2010 / 2011
Apollo Rida
/ Axa REIM
48 000
60
1 900
1999
Union
Investment
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Cinama City, Saturn, Van Graff, H&M, C&A, Cubus, Armani, Deni Cler, Burrberry, Almi Decor
2
M1 Czeladź
Czeladź
Będzińska 80
59 000
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, H&M, TK Maxx, Reserved, SMYK, Sephora
3
Galeria Katowicka
Katowice
3-go Maja 30
49 500
Major tenants / Główni najemcy: Stokrotka, RTV Euro AGD, Peek & Cloppenburg, C&A, Zara, Reserved
4
M1 Zabrze
Zabrze
Plutonowego
Szkubacza 1
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Jysk, Media Markt, TK Maxx, Reserved, Empik
5
Trzy Stawy
Katowice
Pułaskiego 60
Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, KappAhl, Carry, H&M, Reserved, SMYK, Empik
Tarrnow
no
owskie
wsk
w kie
kie
e
Góry
y
A1
Byttom
m
Siemianowice
S
n wi
Śl
Śląs
Śląskie
Zabrze
Za
4
Silesia City Center, Katowice
Galeria Katowicka, Katowice
Dąb
ąb
ą
browa
b
rrowa
Górrnicza
za
2
Gliiwi
wice
Cho
Ch
ho
orrz
rzów
zów
zó
A11
1
Ruda
d
Śląs
ska
A4
Sosnowiec
Sos
snow ec
sn
Ka
Kato
Kat
atow
atowice
wice
3
5
Knurów
w
Jaw
J
worzno
w
o
Mysłowice
M
e
Europa Centralna, Gliwice
Mikołów
M
ów
Galeria Zabrze, Zabrze
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Retail Parks / Parki handlowe
Factory Outlets>!&)[email protected](EG)
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 13
Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie
// Key Economic Indicators
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
»
Population, the city of Gdańsk 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration
Liczba mieszkańców w Gdańsku, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja
Aglomeracja
Trójmiejska
Poland
460 354
38 533 299
974 313
n/a
nie dotyczy
63,4
63,9
6,5
13,4
4 411,7
3 744,38
133
100
27
397
-
51
1
15
846 500
12 200 000
869
317
612 600
9 112 000
629
236
€ 45-48
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
Polska
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
*Trójmiejski subregion, **the city of Gdańsk / *Podregion trójmiejski, **miasto Gdańsk
sq m /m kw.
140 000
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
14 | Polish Retail Guide
Source: DTZ Research
Aglomeracja
Trójmiejska
Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Centrum Riviera
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Gdynia
Kazimierza
Górskiego 2
70 500
250
2 500
2001 / 2013
Mayland
49
2 500
1998 / 1999 / 2010
/ 2012
Immochan
Liebrecht & Wood
Major tenants / Główni najemcy: Real, Saturn, Helios, TK Maxx, Van Graaf, Intersport, Reserved, Zara
2
Auchan Gdańsk
Gdańsk
Szczęśliwa 3
46 800
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Jysk, Decathlon, Toys’R’Us, Carry, Camaieu, Sephora
3
Morski Park Handlowy
Gdańsk
Przywidzka 2
46 500
18
1 500
2011 / 2012
Grunwaldzka 141
46 400
200
1 100
2007
2 000
2007 / 2008 /
2012
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Agata Meble, OBI, Jula
4
Galeria Bałtycka
Gdańsk
ECE
Projektmanagement
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, Empik, H&M, New Yorker, Zara, Peek&Cloppenburg, Carry, Almi Decor
5
Auchan Port Rumia
Rumia
Grunwaldzka 108
45 000
85
Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, Carry, C&A, H&M, New Yorker, SMYK, Empik
5
Gdy
Gd
Gdy
ynia
n
1
Galeria Bałtycka, Gdańsk
Sopot
So
ott
S6
Galeria Metropolia, Gdańsk
4
Gdańsk
ńsk
2
Auchan, Gdańsk
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Retail Parks / Parki handlowe
3
Factory Outlets>!&)[email protected](EG)
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 15
Białystok, podlaskie
// Key Economic Indicators
Białystok
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Białystok 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%)
Liczba mieszkańców w Białymstoku, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
294 675
38 533 299
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
65,6
63,9
13,7
13,4
3 494
3 744,38
111
100
6
397
1
51
-
15
188 350
12 200 000
639
317
157 100
9 112 000
534
236
€ 32-36
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density (per ’000 population)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
*Białostocki subregion / *Podregion białostocki
sq m /m kw.
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
16 | Polish Retail Guide
Białystok
Białystok, podlaskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Atrium Biała
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Białystok
Miłosza 2
37 000
96
966
2007
Atrium RE
140
784
2008
JWK Invest
57
2 790
2000 / 2002
Immochan
29 000
49
1 550
2008 / 2011 /
2012
Immochan
16 000
54
1 000
2007
Carrefour
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Helios, H&M, Smyk, Carry, New Yorker, Delta Sport, Sephora
2
Alfa Centrum
Białystok
Świętojańska 15
34 000
Major tenants / Główni najemcy: Bomi, Helios, H&M, Zara, RTV Euro AGD, Max Mara, Versace, Trussardi, Marella, Deni Cler
3
Auchan Produkcyjna
Białystok
Produkcyjna 84
31 000
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, RTV Euro AGD, Carry, CCC, ProSport, Deichmann
4
Auchan Hetmańska
Białystok
Hetmańska 16
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, SMYK, Douglas, Empik, Etam
5
Zielone Wzgórze
Białystok
Wrocławska 20
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Komfort, Reserved, Takko, Deichmann
3
4
Alfa Centrum
5
2
1
Białystok
Galeria Jagiellońska
Atrium Biała
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 17
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
// Key Economic Indicators
Bydgoszcz
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Bydgoszcz 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%)
Liczba mieszkańców w Bydgoszczy, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
362 286
38 533 299
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
63,5
63,9
8,8
13,4
3 468,5
3 744,38
112
100
9
397
-
51
1
15
265 400
12 200 000
733
317
206 700
9 112 000
571
236
€ 38-42
n/a
nie dotyczy
5-10%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density (per ’000 population)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
*Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński
sq m /m kw.
70 000
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
18 | Polish Retail Guide
Bydgoszcz
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Focus Mall
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Bydgoszcz
Jagiellońska 39/47
42 000
150
1 200
2008
Aviva
Investors
46
2 100
2001 / 2002 /
2010
Immochan
45
850
1999
GE Capital Real
Estate
Major tenants / Główni najemcy: Alma, Media Markt, Cinema City, Zara, H&M, Empik, Mothercare, SMYK
2
Auchan Bydgoszcz
Bydgoszcz
Rejewskiego 3
40 000
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, CCC, Deichmann, Marionnaud
3
Centrum Handlowe Rondo
Bydgoszcz
Kruszwicka 1
31 000
Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV EURO AGD, CCC, Rossmann, Go Sport, Reserved, Cubus, AmRest, Sephora, Bijou Brigitte, Carry
4
Galeria Pomorska
Bydgoszcz
Fordońska 141
30 000
100
1 300
2003
Resolution
Property
31
1 300
2001
Tesco
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, H&M, Carry, Smyk, Empik, Reserved, Douglas
5
Tesco Extra
Bydgoszcz
Toruńska 101
21 000
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Black Red White, CCC
2
4
1
3
Centrum Handlowe Rondo
5
B dg
By
dgoszcz
S5
Galeria Pomorska
Galeria Pomorska
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Retail Parks / Parki handlowe
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 19
Częstochowa, śląskie
// Key Economic Indicators
Częstochowa
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Częstochowa 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%)
Liczba mieszkańców w Częstochowie, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
235 156
38 533 299
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
63,7
63,9
13,5
13,4
3 308,5
3 744,38
100
100
4
397
-
51
-
15
164 500
12 200 000
700
317
136 500
9 112 000
580
236
€ 38-42
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density (per ’000 population)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
*Częstochowski subregion / *Podregion częstochowski
sq m /m kw.
70 000
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
20 | Polish Retail Guide
Częstochowa
Częstochowa, śląskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Galeria Jurajska
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Częstochowa
Aleja Wojska
Polskiego 207
47 000
200
2 000
2009
GTC
1 600
2001 / 2007 / 2009
Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Alma, Cinema City, RTV Euro AGD, Peek&Cloppenburg, Mega Avans, Zara, C&A, H&M, Intersport, Empik
2
Auchan Częstochowa
Częstochowa
Poczesna,
Krakowska 10
38 000
67
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, New Yorker, H&M, Carry, Reserved, Go Sport, Bata, Deichmann
3
M1 Częstochowa
Częstochowa
Kisielewskiego 8/16
30 000
33
1 568
1999
Apollo Rida
/Axa REIM
22 000
24
1 200
1999
Tesco
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Martes Sport, Reserved
4
Tesco Extra
Częstochowa
Drogowców 43
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Mix Electronics, CCC
3
4
Galeria Jurajska
Galeria Jurajska
1
Częstochowa
2
Polish Retail Guide | 21
Kielce, świętokrzyskie
// Key Economic Indicators
Kielce
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Kielce 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%)
Liczba mieszkańców w Kielcach, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
201 363
38 533 299
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
63,7
63,9
11,1
13,4
3 467,9
3 744,38
107
100
4
397
-
51
-
15
189 500
12 200 000
941
317
154 500
9 112 000
767
236
€ 42-45
n/a
nie dotyczy
5-10%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density (per ’000 population)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
*Kielecki subregion / *Podregion kielecki
sq m /m kw.
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
22 | Polish Retail Guide
Kielce
Kielce, świętokrzyskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Galeria Echo
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Kielce
Świętokrzyska 20
70 000
300
2 300
2002 / 2011
Echo Investment
38
1 260
1999 / 2008
Apollo Rida
/ Axa REIM
150
1 000
2012
Apollo Rida
Libra Project
650
2006
Catalyst Capital
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Helios, H&M, C&A, Zara, TK Max, Answear, Dekorada
2
Galeria Radomska
Kielce
Radomska 20C
37 000
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, Jysk, Komfort, Mega Dziecko, Deichmann
3
Centrum Korona
Kielce
Warszawska 26
34 000
Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Pure Fitness, Royal Collection, Reserved, Carry, Zara, SuperPharm, Empik
4
Pasaż Świętokrzyski
Kielce
Massalskiego 3
13 000
32
Major tenants / Główni najemcy: E.Leclerc, RTV Euro AGD, Rossmann, CCC, Vero Moda
Galeria Echo / Echo Investment
+IELCE
Galeria Korona
Galeria Korona
Polish Retail Guide | 23
Kraków, małopolskie
// Key Economic Indicators
Kraków
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Kraków 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration
Liczba mieszkańców w Krakowie, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
759 131
38 533 299
1 024 034
n/a
nie dotyczy
64,1
63,9
5,9
13,4
3 877,6
3 744,38
125
100
15
397
1
51
-
15
736 100
12 200 000
719
317
544 400
9 112 000
532
236
€ 40-43
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
sq m /m kw.
120 000
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
24 | Polish Retail Guide
Kraków
Kraków, małopolskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Bonarka City Centre
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Kraków
Kamieńskiego 11
91 000
245
3 200
2009
TriGranit/
Immoeast
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Cinema City, Peek & Cloppenburg, Avanti, H&M, Zara, New Yorker, Empik, Reserved, KappAhl, C&A, Carry, Smyk, TK Maxx
2
Galeria Bronowice
Kraków
Conrada 66
60 000
150
2 800
2013
Immochan
85
2 200
1998/ 2004
Charter Hall Retail
REIT
1400
2006
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Saturn, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, SMYK, Empik, Intersport
3
Park Handlowy Zakopianka
Kraków
Zakopiańska 62
59 000
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Castorama, Cinema City, Decathlon, Abra, Komfort, RTV Euro AGD, Intersport, House, Smyk
4
Galeria Krakowska
Kraków
Pawia 5
58 000
256
ECE
Projektmanagement
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, New Yorker, C&A, Zara, Peek&Cloppenburg, H&M, Reserved, Humanic, Carry, Intersport, Almi Decor, Smyk, Empik
5
M1 Kraków
Kraków
Al. Pokoju 67
52 000
114
1 553
2001/ 2011
Apollo Rida
/ Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Market, H&M, New Yorker, Go Sport, TK Maxx
2
A4
4
5
Galeria Krakowska
Kraków
Bonarka City Centre
1
3
A4
Galeria Bronowice
Park Handlowy Zakopianka
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Retail Parks / Parki handlowe
Factory Outlets>!&)[email protected](EG)
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 25
Lublin, lubelskie
// Key Economic Indicators
Lublin
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Lublin 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%)
Liczba mieszkańców w Lublinie, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
348 120
38 533 299
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
64,3
63,9
10,1
13,4
3 710,8
3 744,38
103
100
9
397
2
51
-
15
265 800
12 200 000
764
317
183 300
9 112 000
527
236
€ 36-40
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density (per ’000 population)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
*Lubelski subregion / *Podregion lubelski
sq m /m kw.
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
26 | Polish Retail Guide
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
Lublin
Lublin, lubelskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Lublin
Spółdzielczości
Pracy 34
66 000
300
1 700
2000 / 2005 / 2009
/ 2013
Transhurt
102
900
2007
Klepierre
Tesco
Galeria Olimp
Major tenants / Główni najemcy: Aldik, Media Expert, Multikino, Toys’R’Us, KappAhl, Empik, Go Sport, Reserved, Max Mara, Multikino
2
Lublin Plaza
Lublin
Lipowa 13
24 000
Major tenants / Główni najemcy: Delima, Reserved, Monnari, Wallis, Boss, Mexx, Smyk, Esprit, Empik, Sephora
3
Tesco Extra
Lublin
Orkana 4
20 000
36
1 325
2004
Zana 19
17 000
80
800
1997 / 2006
Chodźki 14
16 000
30
599
2000
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, RTV Euro AGD, Deichmann
4
Galeria Zana
Lublin
E. Leclerc
Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, RTV Euro AGD, Ambra
5
Real
Lublin
Apollo Rida
/ Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Deichmann
55
1
2
Galeria Olimp
3
44
Lublin
Galeria Olimp
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Retail Parks / Parki handlowe
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 27
Łódź, łódzkie
// Key Economic Indicators
Łódź
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Łódź 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration
Liczba mieszkańców w Łodzi, 2011
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2011
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
722 022
38 533 299
969 180
n/a
nie dotyczy
62,5
63,9
12,3
13,4
3 568,8
3 744,38
116
100
14
397
1
51
1
15
626 000
12 200 000
646
317
503 600
9 112 000
520
236
€ 43-45
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
sq m /m kw.
140 000
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
Source: DTZ Research
28 | Polish Retail Guide
Łódź
Łódź, łódzkie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Manufaktura
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Łódź
Drewnowska 58
110 000
306
3 293
2006
Apsys / Fonciere
Euris
Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Cinema City, Go Sport, Alma, Elektro World, Almi Decor, Van Graff, H&M, C&A, Zara, Super-pharm, Reserved, Smyk, Empik
2
Port Łódź
Łódź
Pabianicka 245
103 000
250
4 536
2009 / 2010
Inter Ikea
165
1 430
2002 / 2008
76
2 377
1999
Apollo Rida
/ Axa REIM
70
1 740
2002 / 2011
Pradera
Major tenants / Główni najemcy: IKEA, Leroy Merlin, Piotr i Paweł, Saturn, Zara, C&A, RTV Euro AGD, H&M, Reserved, New Yorker
3
Galeria Łódzka
Łódź
Piłsudskiego 15/23
45 000
ECE
Projektmanagement
Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Media Markt, P&C, H&M, Zara, Reserved, New Look, Empik, Smyk
4
M1 Łódź
Łódź
Brzezińska 27/29
38 000
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Jysk, Abra, Black Red White, Reserved
5
Pasaż Łódzki
Łódź
Jana Pawła II 30
37 000
Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, Reserved, Decathlon, TK Maxx, H&M, Takko Fashion, Deichmann, Carry
4
1
Galeria Łódzka
Łódź
3
5
Galeria Łódzka
Manufaktura
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
22
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 29
Poznań, wielkopolskie
// Key Economic Indicators
Poznań
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Poznań 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration
Liczba mieszkańców w Poznaniu, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
552 393
38 533 299
814 296
n/a
nie dotyczy
64,0
63,9
4,1
13,4
4 119,7
3 744,38
131
100
17
397
3
51
-
15
757 700
12 200 000
930
317
540 200
9 112 000
663
236
€ 42-44
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
sq m /m kw.
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
30 | Polish Retail Guide
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
Poznań
Poznań, wielkopolskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Poznań City Center
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Poznań
Stanisława Matyi 2
58 000
200
1 500
2013
TriGranit
1 800
2009
Heitman / Neinver
2003/ 2007
Fortis
Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Saturn, Toys’R’Us, TK Maxx, Pure Jatomi Fitness, Sports Direct, Royal Collection, H&M
2
Galeria Malta
Poznań
Abpa A. Baraniaka 8
54 000
170
Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Media Expert, TK Maxx, Marks&Spencer, H&M, C&A, Zara, Pompo, S. Oliver, Sephora
3
Stary Browar
Poznań
Półwiejska 32
47 500
214
1 200
Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Alma, Mega Avans, Multikino, Zara, Smyk, Royal Colletion, Van Graff, S. Oliver, H&M, Reserved, KappAhl, Empik, Zara Home
4
M1 Poznań
Poznań
Szwajcarska 14
46 000
65
3 336
Apollo Rida
/ Axa REIM
1998
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Abra, Media Markt, H&M, Reserved, Abra, Deichmann, Camaieu, Carry, Intersport, Cropp Town, CCC, Sephora, Ravel
5
King Cross Marcelin
Poznań
Bukowska 156
46 000
125
2 000
2005
ING REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Abra, H&M, Reserved, New Yorker, Jysk, Empik, SuperPharm
Galeria Malta
Poznań City Center
5
1
3
2
Poz
P
ozzn
znań
nań
ń
4
Poznań City Center
King Cross Marcelin
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Retail Parks / Parki handlowe
5
A2
Factory Outlets>!&)[email protected](EG)
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 31
Radom, mazowieckie
// Key Economic Indicators
Radom
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Radom 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%)
Liczba mieszkańców w Radomiu, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
220 062
38 533 299
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
63,8
63,9
22,6
13,4
3 411,5
3 744,38
114
100
5
397
-
51
-
15
132 000
12 200 000
600
317
121 000
9 112 000
550
236
€ 37-40
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density (per ’000 population)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
*Radomski subregion / *Podregion radomski
sq m /m kw.
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
32 | Polish Retail Guide
Radom
Radom, mazowieckie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Radom
Chrobrego 1
42 000
130
1 215
2011
AIG Lincoln
65
1 848
1998/ 2008
Apollo Rida
/ Axa REIM
Galeria Słoneczna
Major tenants / Główni najemcy: MarcPol, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Zara, KappAhl, C&A, TK Maxx, New Yorker
2
M1 Radom
Radom
Grzecznarowskiego
28
36 000
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, JYSK, CCC, Reserved, Cropp Town, Empik
3
Centrum Handlowe Echo
Radom
Żółkiewskiego 4
20 000
14
830
2000
Echo Investment
Mireckiego 14
18 000
33
578
2001/ 2007
Atrium European
Real Estate
17
700
1999
E. Leclerc
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, NOMI, RTV Euro AGD, Pepco
4
Atrium Gama
Radom
Major tenants / Główni najemcy: Biedronka, OBI, RTV Euro AGD, Pepco, Takko Fashion, Rossmann
5
E. Leclerc
Radom
Toruńska 1
9 000
Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, Boti
3
Rad m
Ra
Radom
R
Galeria Słoneczna
4
1
2
5
Galeria Słoneczna
M1 Radom
Polish Retail Guide | 33
Szczecin, zachodniopomorskie
// Key Economic Indicators
Szczecin
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Szczecin 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration
Liczba mieszkańców w Szczecinie, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
409 211
38 533 299
556 439
n/a
nie dotyczy
64,2
63,9
10,6
13,4
3 881,5
3 744,38
128
100
10
397
1
51
-
15
361 000
12 200 000
649
317
245 300
9 112 000
441
236
€ 40-44
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
sq m /m kw.
60 000
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
34 | Polish Retail Guide
Szczecin
Szczecin, zachodniopomorskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Galeria Kaskada
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Szczecin
Al. Niepodległości
36
43 000
140
1 000
2011
ECE
Projektmanagement
Major tenants / Główni najemcy: Alma, Saturn, Van Graff, Zara, New Yorker, C&A, Reserved, Empik, Smyk, New Look, Kappahl, Intersport, Deichmann
2
Galaxy
Szczecin
Al. Wyzwolenia
18/20
42 500
170
1 300
2003
Echo Investment
Major tenants / Główni najemcy: Real, Multikino, H&M, Zara, MK Bowling, Reserved, Martes Sport, RTV Euro AGD, Smyk, Empik
3
Centrum Handlowe STER
Szczecin
Ku Słońcu 67
32 000
60
1 715
1999
GE Capital Real
Estate
27 500
83
802
2001
Tristan Capital
Partners
1 832
2008/ 2012
Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Real, New Yorker, Smyk, RTV Euro AGD, Empik, CCC
4
Centrum Handlowe Turzyn
Szczecin
Bohaterów
Warszawy 42
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, KappAhl, Reserved, New Yorker, Deichmann, Rossmann, Empik, Almi Decor
5
Auchan Kołbaskowo
Szczecin
Kołbaskowo,
Ustowo 45
25 000
48
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Deichmann, CCC, Carry, Almi Decor, City Sport, Camaieu
2
3
4
Szczecin
1
Galaxy / Echo Investment
1
5
Galeria Kaskada
CH Turzyn
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 35
Toruń, kujawsko-pomorskie
// Key Economic Indicators
Toruń
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Toruń 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%)
Liczba mieszkańców w Toruniu, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
204 847
38 533 299
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
65,0
63,9
10,2
13,4
3 545,3
3 744,38
112
100
4
397
-
51
1
15
160 000
12 200 000
781
317
121 000
9 112 000
591
236
€ 36-40
n/a
nie dotyczy
5-10%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density (per ’000 population)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
*Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński
sq m /m kw.
60 000
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
36 | Polish Retail Guide
Toruń
Toruń, kujawsko-pomorskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Plaza Toruń
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Toruń
Broniewskiego 90
40 000
120
1 100
2011
Plaza Centres
31 000
90
850
2005
Atrium European
Real Estate
24 000
73
1 300
2002 / 2005
Bainbridge
20 000
20
850
1999
Pradera
Major tenants / Główni najemcy: Delima, Cinema City, Fantasy Park, Media Expert, Zara, New Yorker, Reserved, SMYK
2
Atrium Copernicus
Toruń
Żółkiewskiego 15
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, H&M, Reserved, SMYK, Empik
3
Centrum Handlowe Bielawy
Toruń
Olsztyńska 8
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, JYSK, RTV Euro AGD, Carry
4
Centrum Handlowe Kometa
Toruń
Grudziądzka 62
Major tenants / Główni najemcy: Real, Rossmann, CCC, Vision Express, Marionnaud
4
Toruń
3
2
1
Plaza Toruń
A1
CH Bielawy
Legend / Legenda
Plaza Toruń
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 37
Warszawa, mazowieckie
// Key Economic Indicators
Warszawa
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poland
Polska
»
Population, the city of Warsaw 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration
Liczba mieszkańców w Warszawie, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
1 711 324
38 533 299
2 512 333
n/a
nie dotyczy
62,3
63,9
4,8
13,4
5 077,5
3 744,38
170
100
36
397
4
51
1
15
1 764 200
12 200 000
702
317
1 138 900
9 112 000
453
236
€ 95-100
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
sq m /m kw.
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
38 | Polish Retail Guide
Warszawa
Warszawa, mazowieckie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Arkadia
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Warszawa
Jana Pawła II 82
103 000
230
4 300
2004
Unibail-Rodamco
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, Saturn, Euro RTV AGD, Cinema City, Holmes Place, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, C&A, GAP, Royal Collection, SMYK, Zara Home
2
Wola Park
Warszawa
Górczewska 124
73 000
190
2002
PBW II Real
Estate Fund
2 700
1999
GE Capital Real
Estate
2 400
2000 / 2002 /
2006 / 2013
Unibail-Rodamco
4 000
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Go Sport, Charles Vogele, C&A, Reserved, KappAhl, Zara, Empik, Smyk
3
Centrum Janki
Janki/
Mszczonowska 3
Janki
68 000
99
Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Saturn, Cinema City, Go Sport, H&M, Reserved, Cubus, Empik, C&A, SMYK, Sephora
4
Galeria Mokotów
Warszawa
Wołoska 12
67 300
260
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Euro RTV AGD, Cinema City, Atomic Bowling Center, Holmes Place Energy, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, KappAhl, Royal Collection, SMYK
5
Złote Tarasy
Warszawa
Złota 59
64 000
220
1 170
2007
Unibail-Rodamco/
City of Warsaw
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour Express, Van Graff, Multikino, Saturn, Marks&Spencer, Zara, H&M, Zara Home, Carry, Almi Decor, Smyk, Empik, Douglas
1
Arkadia
2
King Cross Praga
5
S8
Warszawa
A4
4
Złote Tarasy
3
Złote Tarsyy
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Retail Parks / Parki handlowe
Factory Outlets>!&)[email protected](EG)
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 39
Wrocław, dolnośląskie
// Key Economic Indicators
Wrocław
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
»
Population, the city of Wrocław 2013
»
Population, agglomeration, 2013
»
Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012
»
Unemployment rate (%), Dec 2013
»
Average salary (PLN), 2012
»
GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration
Polska
Liczba mieszkańców we Wrocławiu, 2013
Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
Poland
631 235
38 533 299
777 330
n/a
nie dotyczy
64,4
63,9
5,6
13,4
3 923,9
3 744,38
140
100
14
397
-
51
1
15
678 800
12 200 000
873
317
448 000
9 112 000
576
236
€ 42-45
n/a
nie dotyczy
2-5%
n/a
nie dotyczy
// Retail Provision and Market Conditions
Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
»
Number of shopping centres in operation
»
Number of shopping centres in the pipeline
»
Number of shopping centres extensions in the pipeline
»
Total retail floorspace (sq m)
»
Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Total shopping centre floorspace (sq m)
»
Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population)
»
Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month
»
Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014)
Liczba działających centrów handlowych
Liczba planowanych centrów handlowych
Planowane rozbudowy centrów handlowych
Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
sq m /m kw.
shopping centers / centra handlowe
other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
(f) forecast / prognoza
Source: DTZ Research
40 | Polish Retail Guide
Wrocław
Wrocław, dolnośląskie
// Major shopping centres in operation (by size)
Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC
Nazwa CH
1
Magnolia Park
City/Agglomeration
Address
GLA
Shop units
Parking
Year of opening
Owner
Miasto/Aglomeracja
Adres
Powierzchnia
Liczba sklepów
Parking
Rok otwarcia
Właściciel
Wrocław
Legnicka 58
75 000
230
3 000
2007 / 2011 /
2012
Blackstone Real
Estate
3 400
2003 / 2006
Immochan
1 300
2007
Echo Investment
2 000
1999 / 2011
GE Capital Real
Estate
1 220
1999
Tristan Capital
Partners
Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Castorama, Saturn, Helios, H&M, C&A, Zara, Empik, SMYK, Reserved, Cubus, Carry
2
Auchan Bielany Wrocławskie
Wrocław
Francuska 6
57 000
74
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Agata Meble, Media Markt, Jysk, SMYK, Carry, New Yorker
3
Pasaż Grunwaldzki
Wrocław
Pl. Grunwaldzki 22
52 000
200
Major tenants/ Główni najemcy: Delikatesy Tradycja i Jakość, Satrun, C&A, H&M, Zara, Intersport, Reserved, New Yorker, Charles Vogele, Empik, SMYK
4
Korona
Wrocław
Krzywoustego 126
50 000
75
Major tenants / Główni najemcy: Real, Castorama, Go Sport, RTV Euro AGD, CCC, Cinema City, Decathlon, Camaieu, Sephora
5
Centrum Handlowe Borek
Wrocław
Gen. Hallera 52
37 000
68
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Reserved, Intersport, Sephora, Rossmann
4
Arkady Wrocław
Pasaż Grunwaldzki / Echo Investment
Wrocław
S8
3
1
5
Arkady Wrocław
CH Borek
Legend / Legenda
Other SC=(&>?
Retail Parks / Parki handlowe
A4
Factory Outlets>!&)[email protected](EG)
2
Pipeline SC =!)!>?
Polish Retail Guide | 41
// DTZ contacts / Dane kontaktowe DTZ
Alan Colquhoun
Head of CEE
[email protected]
+48 22 222 31 00 / +48 668 268 103
42 | Polish Retail Guide
Kamila Wykrota
Head of Consulting & Research
Consulting & Research
[email protected]
+48 22 222 3100 / +48 600 382 322
Agnieszka Stolarczyk
Consultant
Consulting & Research
[email protected]
+48 22 222 3139 / +48 668 259 424
Renata Kusznierska
Head of Retail Agency CEE
Retail Agency
[email protected]
+48 22 222 3070 / +48 606 886 888
Lucyna Śliż
Associate Director
Retail Agency
[email protected]
+48 22 222 3076 / +48 600 870 349
Anna Oberc
Associate Director
Retail Agency
[email protected]
+48 22 222 3074 / +48 608 550 555
// DTZ contacts / Dane kontaktowe DTZ
Christopher Rasiewicz
Head of Property Management
Property Management
[email protected]
+48 22 222 3040 / + 668 268 252
Arkadiusz Bielecki MRICS
Director
Valuation
[email protected]
+48 22 222 3185 / +48 606 888 646
Craig Maguire
Head of Capital Markets
Capital Markets
[email protected]
+48 22 222 3024 / +48 882 111 829
// Disclaimer
This report should not be relied upon as a basis for
entering into transactions without seeking specific,
qualified, professional advice. Whilst facts have been
rigorously checked, DTZ cannot be held responsible
in any way in case of any error or inaccuracy within
this report.
Information contained herein should not, in whole
or part, be referred to, reproduced, or distributed
without the prior express approval of DTZ. In any
case, any reference, reproduction, or distribution
must indicate its source.
Niniejszy raport nie powinien stanowić podstawy
do zawarcia umowy, bez uprzedniego zasięgnięcia
profesjonalnej porady. Przedstawione informacje
zostały sprawdzone z należytą dokładnością,
dlatego DTZ nie będzie ponosić odpowiedzialności
z tytułu strat, wynikłych z zaniedbań w ich
wykorzystaniu.
Niniejszy raport nie może być w części ani w całości,
ani w żadnej postaci publikowany, reprodukowany
lub cytowany bez zgody DTZ wyrażonej na piśmie.
Andrew Frizell
Director, Head of Project Management
& Building Consultancy
[email protected]
+48 22 222 3122 / +48 668 259 688
Polish Retail Guide | 43
DTZ, a UGL company, is a global leader in
property services. We provide occupiers
and investors around the world with industry
leading, end to end property solutions
comprised of office, retail and industrial
and logistics agency, integrated property
and facilities management, capital markets,
investment and asset management,
valuation, building consultancy and project
management.
In addition, our award winning research
and consulting services provide our clients
with global and local market knowledge,
forecasting and trend analysis to make the
best long term decisions for their continuous
success far into the future.
DTZ has 47,000 employees including sub
contractors, operating across 208 offices in
52 countries. DTZ in Poland hires more than
290 professionals. For further information,
visit: www.dtz.com.
DTZ, a UGL company
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
+48 22 222 3000
+48 22 222 3001
[email protected]
www.dtz.com
DTZ a UGL company to globalny lider
w zakresie usług na rynku nieruchomości.
Firma dostarcza klientom biznesowym,
najemcom powierzchni komercyjnych
oraz inwestorom kompleksowych usług,
w skład których wchodzą: pośrednictwo
w wynajmie powierzchni handlowych,
biurowych i magazynowych, zintegrowane
usługi property i facility management,
doradztwo w zakresie rynków kapitałowych,
doradztwo inwestycyjne, wyceny, doradztwo
inwestycyjno-budowlane.
Dodatkowo dzięki najwyższej jakości usługom
z zakresu badań i doradztwa rynkowego
dostarczamy klientom wiedzy na temat
globalnych i lokalnych rynków.
Prognozujemy rozwój sytuacji i trendów na
rynkach, przez co wspomagamy naszych
klientów w podejmowaniu najlepszych,
długoterminowych decyzji.
DTZ zatrudnia 47 000 osób wliczając w to
podwykonawców, którzy pracują poprzez sieć
208 oddziałów zlokalizowanych na terenie
52 krajów. DTZ w Polsce zatrudnia ponad
290 osób. Więcej informacji: www.dtz.com.

Podobne dokumenty