ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Transkrypt

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dz.U./S S203
20/10/2015
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
368064-2015-PL
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/2
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368064-2015:TEXT:PL:HTML
Polska-Stargard Szczeciński: Paliwo diesla
2015/S 203-368064
Miejski Zakład Komunikacji, ul. Składowa 1, Osoba do kontaktów: Jan Gumuła, Marek Jarmoluk, Stargard
Szczeciński 73-110, POLSKA. Tel.: +48 915732213. Faks: +48 915732219. E-mail: [email protected]
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.10.2015, 2015/S 192-347150)
Przedmiot zamówienia:
CPV:09134200
Paliwo diesla
Zamiast:
III.2.
1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1,1) koncesję na obrót paliwami płynnymi;
1.2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
1.3) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) dostaw oleju napędowego ( minimum trzech po
co najmniej 700 m3 rocznie każda ) z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z potwierdzeniem, że dostawy te
zostały wykonane należycie;
1.4) informację z banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
1.5) opłaconą Polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej lub inny dokument potwierdzający to ubezpieczenie;
1.6) świadectwo jakości oferowanego paliwa wydane nie wcześniej niż 3 tygodnie przed upływem terminu składania
ofert w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..
2.Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z
Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
2.1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr
2 do niniejszej SIWZ;
2.2) aktualny odpis z KRS – rejestru przedsiębiorców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 ustawy Pzp,, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy Pzp
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy zobowiązani są do wykazania, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Ponadto Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
3.1) ofertę przetargową z ceną wyliczoną zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ – załącznik nr 1;
3.2) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do jej podpisania nie wynika z dokumentu
rejestracyjnego;
3.3) oświadczenie o złożeniu kaucji gwarancyjnej w Urzędzie Skarbowym o której mowa w art. 105b Ustawy o podatku
VAT (Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami) w wysokości co najmniej 200 000 PLN;
3.4) w przypadku podmiotów prowadzących handel paliwem, umowa z dostawcą paliwa wskazująca na źródło
pochodzenia oferowanego oleju napędowego w okresie objętym zamówieniem. W przypadku podmiotów
wytwarzających oferowane paliwa, oświadczenie, że oferowane paliwo jest ich produktem.
Powinno być:
III.2.
1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1,1) koncesję na obrót paliwami płynnymi;
1.2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
1.3) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) dostaw oleju napędowego ( minimum trzech po
co najmniej 700 m3 rocznie każda ) z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z potwierdzeniem, że dostawy te
zostały wykonane należycie;
1.4) informację z banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
1.5) opłaconą Polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej lub inny dokument potwierdzający to ubezpieczenie;
1.6) świadectwo jakości oferowanego paliwa wydane nie wcześniej niż 3 tygodnie przed upływem terminu składania
ofert w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..
2.Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z
Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
2.1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr
2 do niniejszej SIWZ;
2.2) aktualny odpis z KRS – rejestru przedsiębiorców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 ustawy Pzp,, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy Pzp
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy zobowiązani są do wykazania, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Ponadto Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
3.1) ofertę przetargową z ceną wyliczoną zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ – załącznik nr 1;
3.2) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do jej podpisania nie wynika z dokumentu
rejestracyjnego;
3.3) oświadczenie o złożeniu kaucji gwarancyjnej w Urzędzie Skarbowym o której mowa w art. 105b Ustawy o podatku
VAT (Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami) w wysokości co najmniej 200 000 PLN;
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
20/10/2015 S203
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
http://ted.europa.eu/TED
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
.
2/2