Wniosek o otwarcie Konta prywatnego / prywatnego ŻAK SGB24

Transkrypt

Wniosek o otwarcie Konta prywatnego / prywatnego ŻAK SGB24
Wniosek o otwarcie Konta prywatnego/
prywatnego ŻAK* SGB24
Uprzejmie prosimy o staranne wypełnienie niniejszego Wniosku używając drukowanych liter.
Nazwa banku – placówki SGB24, do którego składany jest wniosek:
DANE PERSONALNE
Imiona
Nazwisko
|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Rodzaj dowodu tożsamości:
D- dowód osobisty
P- Paszport
L- legitymacja szkolna
Seria i numer dowodu tożsamości
PESEL
|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|
data urodzenia (dd-mm-rrrr)
miejsce urodzenia
imię ojca
imię matki
obywatelstwo
nazwisko panieńskie matki
0 - |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
numer telefonu komórkowego
adres e-mail do korespondencji
ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA
ADRES KORESPONDENCYJNY
(jeśli inny niż obok)
ulica /osiedle, nr domu, nr lokalu
ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu
kod pocztowy, poczta
miejscowość
kod pocztowy, poczta
miejscowość
powiat
kraj
powiat
kraj
telefon kontaktowy
INFORMACJE O AKTUALNEJ PRACY WNIOSKODAWCY
nazwa zakładu pracy / adres
telefon
pracuję tam od:(mm-rrrr)
planowany termin ukończenia szkoły/ uczelni (dotyczy Konta prywatnego Żak SGB24)
KARTY PŁATNICZE I LIMITY
Proszę o:
Wydanie , nie wydawanie
do konta SGB24 karty
płatniczej (należy wybrać tylko jedną z wymienionych kart)
MAESTRO
VISA ELECTRON
Ustalenie dziennych limitów (w przypadku karty płatniczej dla osoby małoletniej limit dzienny wypłat gotówki i limit transakcji bezgotówkowych
nie mogą być wyższe niż po 500 zł)
Obowiązujących w Banku:
Określonego indywidualnie:
- Limit dzienny wypłat gotówki:
1 500 zł.
- limit dzienny wypłat gotówki:
...........................zł
- limit transakcji bezgotówkowych: 3 000 zł.
- limit transakcji bezgotówkowych: ..........................zł
Sporządzenie i przesyłanie miesięcznego zestawienia transakcji dokonanych z użyciem kart płatniczych:
TAK
W przypadku wyboru opcji prosimy o zaznaczenie znaku X we właściwym polu
NIE
KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY
USTALENIE LIMITÓW TRANSAKCJI POPRZEZ KANAŁY DOSTĘPU W PLN
(w przypadku braku wpisu przyjmuje się, iż posiadacz konta może realizować transakcje do wysokości salda *)
PROSZĘ O UAKTYWNIENIE
KANAŁÓW DOSTĘPU
maksymalna kwota każdej operacji
maksymalna kwota wszystkich operacji
w ciągu dnia
WWW
W przypadku gdy Klient rezygnuje z dostępu do Konta
poprzez WWW należy wypełnić listę stałych odbiorców
Serwisu SMS i Teleserwisu.
Teleserwis
SMS
(operacje pasywne i aktywne SMS dostępne
będą wyłącznie z numeru telefonu komórkowego
podanego przy danych osobowych Wnioskodawcy)
pakiet podstawowy
pakiet rozszerzony
pakiet dla aktywnych
wstrzymywanie
SMS-ów
pasywnych
godzinach określonych przez Bank
TAK
w
NIE
*) Małoletni może ustalić limity transakcji poprzez kanały dostępu do maksymalnej kwoty wszystkich operacji w ciągu dnia, w kwocie do
100 zł. na każdy wybrany kanał dostępu. Jeśli małoletni nie określi limitów, przyjmuje się, że obowiązują limity do maksymalnej kwoty
wszystkich operacji w ciągu dnia do 100 zł na każdy wybrany kanał dostępu.
WYCIĄGI BANKOWE - Proszę o generowanie (tak , nie
) miesięcznych wyciągów bankowych do Konta,
przesyłane na adres elektroniczny (e:mail) wskazany w niniejszym Wniosku.
które będą
Proszę o obsługę Konta w PAKIECIE
1.
2.
3.
miesięcznie
Opłatę za token proszę pobrać jednorazowo
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych zawartych w niniejszym wniosku Bankowi wymienionemu w nagłówku
niniejszego wniosku, Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski S.A. oraz firmom z nim współpracującym w zakresie: telefonicznej
weryfikacji moich danych, przygotowania dla mnie umowy rachunku bankowego oraz dokumentacji towarzyszącej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, promocyjnych i statystycznych przez
Bank Spółdzielczy oraz/ lub Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie
danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmienił się cel przetwarzania.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych personalnych zawartych we Wniosku innym wydawcom kart płatniczych, w celu
zapobiegania fałszerstwom i nadużyciom związanym z używaniem kart.
Miejscowość, data
Podpis wnioskodawcy
(wypełnia Bank):
Numer rejestracyjny wniosku
Numer Konta Klienta
Rezydent
/
16101188
, Nierezydent
Podjęto decyzję dotyczącą wydania karty płatniczej – Pozytywną
Negatywną
LIMIT WYPŁAT GOTÓWKI I TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH (karta Maestro, VISA Electron)
przyjęto obowiązujący w Banku:
-
limit dzienny wypłat gotówki:
1 500 zł.
limit transakcji bezgotówkowych: 3 000 zł.
przyznano indywidualny:
-
limit dzienny wypłat gotówki:
.......................... zł
limit transakcji bezgotówkowych: ..........................zł
...................................
..................................................
miejscowość, data
podpis i pieczątka osoby upoważnionej
ADNOTACJE DB: Nadano numer karty
..................................
.................................................
Poznań, dn .
podpis i pieczątka osoby upoważnionej
W przypadku wyboru opcji prosimy o zaznaczenie znaku X we właściwym polu