Andrzej KomoreK, Paweł PrzybyłeK Guangtai JIANG, ming zHU, zhe

Transkrypt

Andrzej KomoreK, Paweł PrzybyłeK Guangtai JIANG, ming zHU, zhe
S pis treści – C ontents
Science and Technology
Abstracts................................................................................................................................................................................................................................. II
Andrzej Komorek, Paweł Przybyłek
Examination of the influence of cross-impact load on bend strength properties of composite materials, used in aviation
Badanie wpływu poprzecznych obciążeń udarowych na właściwości wytrzymałościowe materiałów kompozytowych
stosowanych w lotnictwie...................................................................................................................................................................................................265
Guangtai JIANG, Ming ZHU, Zhe WU
Reliability allocation using probabilistic analytical target cascading with efficient uncertainty propagation
Alokacja niezawodności z wykorzystaniem probabilistycznej metody analitycznego kaskadowania celów
zapewniająca wydajną propagację niepewności..........................................................................................................................................................................270
Jitender Kumar, Mukender Singh Kadyan, Suresh Chander Malik
Cost analysis of a two-unit cold standby system subject to degradation, inspection and priority
Analiza kosztów dwu-elementowego systemu z rezerwą zimną z uwzględnieniem degradacji, kontroli stanu systemu
oraz priorytetowości zadań...............................................................................................................................................................................................................278
Hong-Zhong HUANG
Structural reliability analysis using fuzzy sets theory
Analiza niezawodnościowa konstrukcji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych.............................................................................................................284
Rafał S. Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz
Driver’s reaction time under emergency braking a car – research in a driving simulator
Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu – badania w symulatorze jazdy samochodem...............................................295
Zhisheng Zhang, Wenke Gao, Yifan Zhou, Zhiqiang Zhang
Reliability modeling and maintenance optimization of the diesel system in locomotives
Modelowanie niezawodności i optymalizacja utrzymania ruchu układu samoczynnego zapłonu w lokomotywach........................................................302
Yu LIU, Hong-Zhong HUANG, Zhonglai WANG, Yan-Lfeng LI, Xiao-Ling ZHANG
Joint optimization of redundancy and maintenance staff allocation for multi-state series-parallel systems
Optymalizacja łączona alokacji nadmiarowości oraz alokacji pracowników służb utrzymania ruchu
w wielostanowych systemach szeregowo-równoległych.............................................................................................................................................................312
Zbigniew Kamiński, Jarosław Czaban
Diagnosing of the agricultural tractor braking system within approval tests
Diagnostyka układu hamulcowego ciągnika rolniczego w ramach badań homologacyjnych................................................................................................319
A. Tarkan Tekcan, Gürmen Kahramanoğlu, Mustafa Gündüzalp
Incorporating product robustness level in field return rate predictions
Przewidywanie rzeczywistego wskaźnika zwrotów towaru z uwzględnieniem poziomu odporności produktu................................................................ 327
Ugljesa BUGARIC, Milos TANASIJEVIC, Dragan POLOVINA, Dragan IGNJATOVIC, Predrag JOVANCIC
Lost production costs of the overburden excavation system caused by rubber belt failure
Koszty utraconej produkcji wywołane uszkodzeniem gumowej taśmy transportowej w układzie maszynowym do zdejmowania nadkładu............. 333
Chun Su, Yong-jin Zhang, Bai-xue Cao
Forecast model for real time reliability of storage system based on periodic inspection and maintenance data
Model do prognozowania niezawodności systemu magazynowania w czasie rzeczywistym w oparciu o dane z przeglądów okresowych
oraz dane eksploatacyjne.................................................................................................................................................................................................................. 342
Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.14, No. 4, 2012
I