www.ratownictwo-mcs.pl - Medyczne Centrum Szkoleniowe

Transkrypt

www.ratownictwo-mcs.pl - Medyczne Centrum Szkoleniowe
www.ratownictwo-mcs.pl
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Kurs jest najwyższym stopniem szkolenia przewidzianym w ustawie
o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla osób bez wykształcenia medycznego. Realizowany jest obowiązkowo przez służby takie jak: PSP, OSP,
Policję, Wojsko, Straż Graniczną, Straż Miejską, GOPR, WOPR, PCK i in.
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników wszystkich jednostek
współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratunkowych,
w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu
przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i nadaniem tytułu „RATOWNIK”.
KURS PODSTAWOWEJ
PIERWSZEJ POMOCY
DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Kurs przeznaczony jest dla funkcjonariuszy Policji,
Straży Granicznej, Straży Miejskiej, formacji Obrony Cywilnej oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Program zawiera elementy niezbędne do prawidłowego udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu
zdarzenia. Podczas kursu szczególny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne: ćwiczenia i symulacje
z uwzględnieniem sytuacji stresowych, w których
najczęściej przebywają funkcjonariusze. Celem kursu
jest przygotowanie do natychmiastowego, zdecydowanego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu prawdziwego zagrożenia.
Materiał szkolenia przygotowywany jest każdorazowo indywidualnie na potrzeby grupy szkoleniowej w oparciu o specyfikę zagrożeń występujących
w pracy danej jednostki.
Ratownictwo w wypadkach masowych i katastrofach
Kurs kierowany jest zarówno do personelu medycznego, jak również do funkcjonariuszy jednostek współpracujących z ratownictwem medycznym, m.in. strażaków, policjantów, żołnierzy.
Program kursu obejmuje przede wszystkim ocenę miejsca zdarzenia pod kątem zagrożeń i mechanizmów urazów, zasady prowadzenia działań ratowniczych w strefie zagrożenia, zasady segregacji
poszkodowanych, zasady ewakuacji poszkodowanych z miejsca
zdarzenia, problematykę postępowania w przypadku wystąpienia
skażenia chemicznego. Głównym elementem szkolenia, oprócz
wykładów i ćwiczeń, jest pozorowana katastrofa – przećwiczenie
wykorzystania i współpracy wszystkich podmiotów ratowniczych
od momentu wystąpienia katastrofy do momentu działań medycznych w szpitalu.
Postępowanie przedmedyczne
w obrażeniach ciała
Intensywne szkolenie przeznaczone jest
dla pracowników szczególnie narażonych na występowanie urazów wskutek
pożarów, upadków z wysokości, wypadków komunikacyjnych, działania broni
palnej, ładunków wybuchowych oraz
materiałów chemicznych i biologicznych. Kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia
praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego.
KURS BLS-AED – PODSTAWOWE ZABIEGI
RESUSCYTACYJNE I AUTOMATYCZNA
DEFIBRYLACJI ZEWNĘTRZNA
Kurs kierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego. Szkolenie ma na celu przygotowanie ratowników przedmedycznych do
prowadzenia podstawowych zabiegów resus- cytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Kurs certyfikowany jest przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji.
Medyczne Centrum Szkoleniowe
Medyczne Centrum Szkoleniowe
jest instytucją szkoleniową specjalizującą
się w prowadzeniu szeroko pojętej edukacji i doradztwa z zakresu medycyny
ratunkowej, ratownictwa medycznego
i pierwszej pomocy.
ul. Gen. W. Andersa 8e/10
66-400 Gorzów Wlkp
www.ratownictwo-mcs.pl
[email protected]
tel. 669977812, 691352754
Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Ratowników Medycznych oraz
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie, które sprawują
merytoryczny nadzór nad prowadzonymi szkoleniami
Nasza kadra to najwyższej klasy profesjonaliści i pasjonaci na co dzień pracujący w jednostkach ratowniczych lub zakładach opieki zdrowotnej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą lekarze systemu, pielęgniarki systemu albo
ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę oraz umiejętności z zakresu
ratownictwa medycznego oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. Instruktorzy posiadający pełne
przygotowanie pedagogiczne oraz zajęcia prowadzone z użyciem najnowocześniejszego sprzętu medycznego i szkoleniowego gwarantują wysoką jakość
kursów oraz pełne zadowolenie klientów. Wszystkie odbyte kursy w Medycznym Centrum Szkoleniowym obejmuje międzynarodowa certyfikacja (certyfikat wydawany jest w języku polskim i angielskim).
Oferujemy indywidualnie opracowane programy kursów i szkoleń oparte na
wytycznych Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji dla:
służb medycznych
jednostek współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne: Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Społecznych
Organizacji Ratowniczych, , WOPR, GOPR, TOPR, PCK,
ZHP, ZHR i. in.
firm, instytucji, zakładów pracy
szkół i innych jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych
szkół nauki jazdy i indywidualnych klientów.
Ponadto oferujemy pokazy ratownicze oraz doradztwo w zakresie najnowszych rozwiązań sprzętowych z dziedziny ratownictwa.
Współpraca:
RESCUE
RATOWNICTWO MEDYCZNE