Regulamin Otwartego Konkursu Poezji mówionej i śpiewanej.

Transkrypt

Regulamin Otwartego Konkursu Poezji mówionej i śpiewanej.
Regulamin
Otwartego Konkursu Poezji
mówionej i śpiewanej
edycja I - „Spotkanie z poezją Wł. Broniewskiego”- 12 grudnia 2014r.
§1
Zagadnienia ogólne
1. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych powiatu krośnieńskiego.
2. Konkursowe materiały informacyjne, regulamin, listy uczestników i wyniki konkursu będą zamieszczane na
stronie
internetowej
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Krośnie
Odrzańskim,
www.liceumkrosno.pixeldreams.eu
3. Corocznie na stronie szkoły wskazany jest temat wiodący konkursu w danym roku szkolnym oraz termin
konkursu.
§2
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Krośnie
Odrzańskim.
2. Funkcję koordynatora konkursu pełni Beata Loręcka - Kwiatkowska – nauczyciel języka polskiego ZSP.
§3
Cele konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
Popularyzacja poezji, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości patrona ZSP Wł. Broniewskiego.
Doskonalenie umiejętności interpretacji głosowej utworów poetyckich.
Przygotowanie do wystąpień publicznych.
Poszerzenie wiedzy o poetach polskich.
Rozbudzanie wrażliwości poetyckiej.
§4
Kategorie konkursu
1. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:


Recytacja tekstu poetyckiego lub kilku tekstów powiązanych tematycznie - ok. 5 min.,
interpretacja wokalna tekstu poetyckiego lub kilku tekstów – ok. 5 min.;
oraz w dwóch grupach wiekowych:
 gimnazjum,
 szkoła ponadgimnazjalna.
§5
Zgłoszenia do konkursu
1. Uczestnicy przystępujący do Konkursu deklarują udział na Karcie uczestnictwa drogą elektroniczną na adres
ZSP : [email protected] lub telefonicznie tel./fax. 68 383 50 22.
2. W zgłoszeniu należy podać podstawowe dane uczestnika, tytuł wykonywanego utworu oraz kategorię i grupę
wiekową.
3. Zgłoszenia przyjmowane są corocznie, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem konkursu.
§6
Komisja Konkursowa, jej zadania
1. Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego Komisji i trzech członków powołanych przez
organizatora konkursu.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a. ocena poziomu interpretacji utworu;
b. ustalenie listy laureatów w odpowiednich kategoriach.
§7
Kryteria oceny
1.
2.
3.
4.
5.
Znajomość tekstu.
Dobór repertuaru - oryginalność.
Dykcja – artykulacja, akcentowanie, operowanie oddechem.
Interpretacja - tempo mówienia, intonacja i modulacja głosu.
Ogólne wrażenie.
§9
Tryb wyłonienia zwycięzcy
1. Ocenianie jest tajne.
2. Decyzja jury jest ostateczna.
§ 10
Tryb odwoławczy
1.
Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
§ 11
Nagrody
1. Zwycięzca konkursu w swojej kategorii otrzymuje nagrodę i dyplom.
2. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy za uczestnictwo.
3. Opiekunowie przygotowujący uczestników otrzymują podziękowania.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest wyrazem zgody na fotografowanie i publikowanie nazwiska i zdjęć uczestnika.