spis treści con tents

Transkrypt

spis treści con tents
spis treści
4 LIST OTWARTY i Wykaz Sygnatariuszy Listu Otwartego w sprawie powołania
Instytutu Allerhanda
Monika Namysłowska
8 Ewolucja ochrony konsumentów w świetle projektu dyrektywy o prawach
konsumentów
Agnieszka Maziarz
15 Zmiany dotyczące hipoteki - cel i zakres nowelizacji
PRZEGLĄD PRAWA
HANDLOWEGO
miesięcznik
ukazuje się od 1992 r.
Małgorzata Sieradzka
18 Prawna możliwość nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi
dłużnika będącego wspólnikiem spółki jawnej
Michał Raczkowski
23 Konstrukcja pracowniczego prawa do nieodpłatnego nabycia akcji
Ewa Kacperek, Piotr Zawadzki
29 Charakter umów o pobranie z sieci treści chronionych prawem autorskim
Danuta Bieńczak
37 Zezwolenie na dekompilację programu komputerowego w świetle
prawodawstwa wspólnotowego
Dariusz Szafrański
42 Osoba prawna jako osoba zagraniczna a cudzoziemiec
Maciej Mataczyński
49 Umowy dotyczące jurysdykcji na tle konwencji haskiej z 30.06.2005 r.
contents
Redaktor naczelny
Wiesław Opalski
Z-ca redaktora naczelnego
Małgorzata Modrzejewska
Sekretarz redakcji
Klaudiusz Kaleta
Redaktor prowadzący
Marta Wysocka-Fronczek
Materiały do publikacji – o objętości do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 25 tysięcy znaków)
– przyjmujemy z dyskietką, płytą CD lub pocztą
elektroniczną (z imieniem, nazwiskiem, krótkim CV
oraz telefonami kontaktowymi). Artykuły o większej
objętości – zaakceptowane do druku – Redakcja będzie
odsyłała Autorom w celu ich skrócenia.
Do materiałów przysyłanych do redakcji przez absolwentów
wydziałów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów
powinna być dołączona rekomendacja (recenzja) opiekuna
naukowego. Autor, przekazując redakcji tekst, przenosi na
wydawcę wyłączne prawo do jego publikacji (prawa autorskie
i wydawnicze). Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w tekstach przeznaczonych do publikacji.
Materiały niezamówione nie będą zwracane.
WYDAWCA
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a
4 OPEN LETTER and the List of Signatories of the Open Letter concerning
establishment of the Allerhand Institute
Monika Namysłowska
8 Evolution of consumer protection in the light of draft directive on consumer rights
Agnieszka Maziarz
15 Amendments concerning mortgages – aim and scope
Małgorzata Sieradzka
18 Legal possibility of granting an enforceability clause against the spouse
of a debtor who is a partner in a registered partnership
WOLTERS KLUWER POLSKA
Dyrektor Działu Czasopism
Klaudiusz Kaleta
tel. (0-22) 535 83 13
e-mail: [email protected]
Sekretariat
tel. (0-22) 535 82 03
faks (0-22) 535 83 32
e-mail: [email protected]
Szczegółowe informacje o prenumeracie
czasopisma można uzyskać pod numerem
infolinii 0 800 120 188; faks (0-22) 535 82 05
Michał Raczkowski
23 Construction of employees’ right to gratuitously acquire shares
Ewa Kacperek, Piotr Zawadzki
29 Character of agreements concerning downloads of copyrighted contents
Danuta Bieńczak
37 Permission to decompile a computer program in the light of EC law
Dariusz Szafrański
42 Legal persons as foreign persons or foreigners
Biuro Reklamy
tel. (0-22) 535 83 01
Projekt graficzny
Agencja Reklamowa REKO
Skład i łamanie
A.P. GRAF, Warszawa
Druk
POZKAL, Inowrocław
Maciej Mataczyński
49 Choice of court agreements against the background of the Hague
Convention of 30 June 2005
Nakład 2000 egz.
Od maja 2003 czasopismo
wpisane na listę KBN
Czasopismo wpisane na listę czasopism
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z liczbą 4 punktów za każdą publikację.
3
Do 1999 r. czasopismo było własnością
Wydawnictwa „KiK” Konieczny i Kruszewski
PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO październik 2009

Podobne dokumenty