Projekt umowy - www.22wog.wp.mil.pl

Transkrypt

Projekt umowy - www.22wog.wp.mil.pl
Załącznik nr 3
Egz. nr …….
UMOWA nr ……….. /FIN/ ………..
zawarta w dniu ………………........ pomiędzy:
Skarbem
Państwa
22
WOJSKOWYM
ODDZIAŁEM
GOSPODARCZYM
w Olsztynie, ul. Saperska 1, NIP 739 382 77 91, REGON 280 603 684, reprezentowanym
przez:
Komendanta – …………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………..………………………………..
zwaną/ym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanych dalej Stronami.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm.)
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem zasłon typu verticale, w ilościach
i asortymencie oraz w miejscach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, pierwszej jakości i spełniać wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Dostawa przedmiotu umowy musi być opakowana w sposób umożliwiający jego
identyfikację (rodzaj, ilość) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi
zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów.
§ 2. WARTOŚĆ UMOWY
1. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty brutto:……………….
złotych (słownie złotych brutto:…………………………………………………………………),
…………………. zł netto (słownie złotych netto: …………………………………..…………..)
w tym:
Część I – kwota brutto: ..…………..…….…… złotych
(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………….………….),
netto: ………………………………………..…. złotych
(słownie złotych netto: ……………………………………………………………………………).
Część II – kwota brutto: ……………………….złotych
(słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………..),
netto: ………………….................................... złotych
(słownie złotych netto: ……………………………………………………………………………).
Oznaczenie sprawy: 366/26/D/RZO/16/ZC/R
1
2. Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do umowy) zawierają
w sobie wszystkie koszty wynikłe z tytułu realizacji umowy w tym:
a) część I - koszty wyceny, dostawy i montażu;
b) część II - koszty wyceny, stworzenia profesjonalnych grafik do nadruku, fotonadruków
na verticalach, dostawy i montażu.
i nie podlegają zmianie w czasie obowiązywania umowy.
§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin realizacji dostawy i montażu przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający określa
na…………………………….. .
§ 4. SPOSÓB DOSTAWY
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
zamontowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
2. Dostawa i montaż realizowane będą w dni robocze (za dni robocze uważa się dni
od poniedziałku do czwartku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)
w godz. 8.00-14.00.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za przedmiot
umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. odbioru ilościowojakościowego.
§ 5. ODBIÓR ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWY
1. Odbioru ilościowo – jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokona w dniu
dostawy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego z udziałem przedstawiciela
Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi
dokumentami określonymi w § 5 ust. 3.
2. Przedstawicielami stron uprawnionymi do czynności faktycznych w trakcie realizacji
umowy (realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1) ze strony Zamawiającego są:
a) 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Saperska 1, Olsztyn:
- Ewelina SAKOWSKA-STEFANKO, tel. kom. 514 136 233, tel. 261 322 593;
- Krystyna SIKORA, tel. kom. 691 387 595, tel. 261 322 734;
b) Klub Wojskowy – 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy, ul. Ornecka 1, Lidzbark Warmiński
- Antoni TROJANOWSKI, tel. kom. 667 672 941, tel. 261 317 303 lub
- Paweł WILK tel. kom. 667 673 516, tel. 261 317 375;
c) Jednostka Wojskowa 3411, ul. Kalinowskiego 1, Lidzbark Warmiński
- Paweł WOJCIECHOWSKI, tel. kom. 668 357 541, tel. 261 318 146.
ze strony Wykonawcy jest …………………………………………….…… tel. ………………
3. Wykonawca wraz z dostawą verticali dostarczy Zamawiającemu atest lub świadectwo
higieniczne stwierdzające, że materiały, z których są wykonane, zostały dopuszczone do
obrotu na rynku krajowym.
4. W przypadku niespełnienia wymogu§ 5 ust. 3 Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia
przedmiotu umowy jako niezgodnego z wymogami Zamawiającego. Zamawiającemu
Oznaczenie sprawy: 366/26/D/RZO/16/ZC/R
2
będzie przysługiwało prawo naliczenia kar umownych określonych w § 9 z tytułu
opóźnienia w wykonaniu umowy.
5. Realizację przedmiotu umowy przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru całości
przedmiotu umowy zgodnie z § 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 6. GWARANCJE, PROCEDURY REKLAMACYJNE
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy.
Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym
przedmiocie umowy, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny
względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy:
1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,
2) posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego
przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli
dostarczono go w stanie niezupełnym.
Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy
lub do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się
w okresie gwarancji.
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy wada wynika z: niewłaściwego
użytkowania wywołanego przyczyną zewnętrzną, niewłaściwej obsługi w czasie
użytkowania, z uszkodzeń wywołanych użyciem produktu, za który Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności.
Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje pomimo upływu terminu
gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym
przedmiocie umowy Wykonawca:
1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania;
2) wymieni wadliwy przedmiot umowy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania
„Protokołu reklamacji”: poprzez dostarczenie na własny koszt do miejsca, w którym
wady zostały ujawnione;
3) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad przedmiotu zamówienia,
użytkownik nie mógł z niego korzystać;
4) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy w czasie od przyjęcia go i do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi
w miejscu ujawnienia wady.
§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata należności za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie polecenia
przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na
fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Termin
zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej
w następnym dniu roboczym po terminie płatności.
Oznaczenie sprawy: 366/26/D/RZO/16/ZC/R
3
2. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą w przypadku otrzymania faktury zawierającej błędne
dane, co skutkuje przesunięciem terminu zapłaty określonego w ust. 1 do czasu
otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawioną fakturę lub uzupełnienia
brakujących dokumentów przez Wykonawcę.
§8. WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności należnych z tytułu niniejszej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 9. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy netto,
gdy Zamawiający odstąpi od tej umowy lub ją rozwiąże z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca,
2) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §3 - w wysokości 3% wartości
netto przedmiotu umowy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
3) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy - w wysokości 3% wartości
netto reklamowanej części dostawy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia (faktury).
§ 10. KOOPERANCI
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec wykonawcy
przez jego kooperantów.
§ 11. REPREZENTACJA
1. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej
umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane
przez upoważnionych przedstawicieli (za wyjątkiem składania oświadczeń woli i zmian
niniejszej umowy).
2. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego (z zastrzeżeniem ust.1) jest:
p. Sławomir MODRZEWSKI tel.: 261 322 741.
3. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………………………………………………………tel.:…………………..,
fax ………………………, e-mail: ……………………………………….....
§ 12. INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca
będą się posiłkować postanowieniami oferty i opisem przedmiotu umowy.
3. Spory, wynikłe z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Oznaczenie sprawy: 366/26/D/RZO/16/ZC/R
4
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
Egz. Nr 1 i 3 – Zamawiający
Egz. Nr 2 – Wykonawca
Załączniki do umowy:
Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY
Oznaczenie sprawy: 366/26/D/RZO/16/ZC/R
WYKONAWCA
5
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I – Zasłony typu vertical – Olsztyn i Lidzbark Warmiński
Zasłony wykonane z pasków poliestrowych (materiał Shantung) o szerokości 125 – 130
mm zamontowanych na metalowej szynie pomalowanej proszkowo na kolor biały.
Paski wyposażone w obciążenie na dolnej krawędzi zapobiegające nadmiernemu ruchowi
zasłon. Zasłony wyposażone w linki i koraliki umożliwiające obracanie pasków zasłon jak
i możliwość całkowitego osłonięcia okna poprzez zasunięcie wszystkich pasków na jedną
stronę. Zamawiający
wymaga, aby zasłony typu vertical wykonane były z tkaniny
zabezpieczającej przed nadmiernym nasłonecznieniem pomieszczeń.
Do oferty Wykonawca dołączy atest lub świadectwo higieniczne stwierdzające,
że materiał, z którego zostały wykonane zasłony został dopuszczony do obrotu na rynku
krajowym. Na verticale Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przedmiot zamówienia
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość: 2,48m, długość: 2,42m. Kolor
beżowy. 1 okno. 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Saperska 1, bud. 1;
pok.109
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość: 1,53m, długość: 2,42m. Kolor
beżowy. 1 okno. 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Saperska 1, bud. 1;
pok.109
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość:2,7m, długość: 3,13m. Kolor écru.
Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1, gabinet
Dowódcy J.W.
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość: 3,25m, długość: 3,13m. Kolor écru.
Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1, gabinet
Dowódcy J.W.
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość:2,55m, długość: 3,13m. Kolor szary.
Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1, pokój
oficerów
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość: 2,47m, długość: 3,13m. Kolor szary.
Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1, pokój
oficerów
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość:3,05m, długość: 3,13m. Kolor szary.
Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1, pokój
z centralami
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość:2,43m, długość: 3,13m. Kolor szary.
Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1, pokój
z systemem sygnalizacji
Oznaczenie sprawy: 366/26/D/RZO/16/ZC/R
Ilość
L.p.
Jednostka
miary
Rozmiary verticali, miejsca dostawy i montażu zasłon i ich kolor – zgodnie z poniższą
tabelą.
m²
6,00
m²
3,70
m²
8,45
m²
10,17
m²
7,98
m²
7,73
m²
9,55
m²
7,61
6
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość:2,28m, długość: 3,12m. Kolor szary.
Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1,
Przebieralnia męska
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość:2,28m, długość: 3,12m. Kolor szary.
10. Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1,
przebieralnia damska
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość:1,95m, długość: 3,13m. Kolor szary.
11.
Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1, łazienka
Zasłona typu vertical o wymiarach: szerokość:2,46m, długość: 3,14m. Kolor szary.
12.
Jednostka Wojskowa 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1, kuchnia
9.
Oznaczenie sprawy: 366/26/D/RZO/16/ZC/R
m²
7,14
m²
7,14
m²
6,10
m²
7,72
7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II – Zasłony typu vertical z fotonadrukiem
1.
2.
3.
4.
Przedmiot zamówienia
Zasłona typu vertical z fotonadrukiem o wymiarach: szerokość: 13,6m, długość:
3,02m. Kolor szary.5 okien.9 Pułk Rozpoznawczy, Lidzbark Warmiński,
ul. Ornecka 1 – Sala Tradycji
Zasłona typu vertical z fotonadrukiem o wymiarach: szerokość: 2,66m, długość:
3,02m. Kolor szary.1 okno skrajne9 Pułk Rozpoznawczy, Lidzbark Warmiński,
ul. Ornecka 1 – Sala Tradycji
Zasłona typu vertical z fotonadrukiem o wymiarach: szerokość: 2,83m, długość:
3,02m. Kolor szary. 1 okno skrajne.9 Pułk Rozpoznawczy, Lidzbark
Warmiński, ul. Ornecka 1 – Sala Tradycji
Zasłona typu vertical z fotonadrukiem o wymiarach: szerokość: 2,95m, długość:
5,4m. Kolor szary.2 okna – jedno pod drugim – dwie oddzielne zasłony
z verticali.9 Pułk Rozpoznawczy, Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 1 – Sala
Tradycji
Ilość
L.p.
Jednostka
miary
Zasłony wykonane z pasków poliestrowych o szerokości 125 - 130 mm
zamontowanych na metalowej szynie pomalowanej proszkowo na kolor biały. Paski
wyposażone w obciążenie na dolnej krawędzi zapobiegające nadmiernemu ruchowi zasłon.
Zasłony wyposażone w linki i koraliki umożliwiające obracanie pasków zasłon jak i możliwość
całkowitego osłonięcia okna poprzez zasunięcie wszystkich pasków na jedną stronę.
Zamawiający wymaga, aby verticale wykonane były z tkaniny zabezpieczającej przed
nadmiernym nasłonecznieniem pomieszczeń.
Do oferty Wykonawca dołączy atest lub świadectwo higieniczne stwierdzające, że
materiał, z którego zostały wykonane zasłony został dopuszczony do obrotu na rynku
krajowym. Na verticale Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji.
Rozmiary verticali, miejsca dostawy i montażu zasłon i ich kolor – zgodnie z poniższą tabelą
m²
44,20
m²
8,03
m²
8,55
m²
15,93
Ad.1. Verticale z pozycji 1-3 montowane na jednym poziomie na wysięgnikach
z powodu konstrukcji sufitu (belki konstrukcyjne umieszczone między pierwszym i drugim
oknem oraz szóstym i siódmym. Na obydwu końcach Sali wmontowane na stałe gabloty
ekspozycyjne.
Ad 2. Verticale z pozycji 4. Okna na korytarzu w położeniu jedno pod drugim.
Należy nadruk zaprojektować na dwie oddzielne zasłony typu vertical. Nie można
zamontować bezpośrednio do sufitu - pas oświetleniowy z halogenów.
Oznaczenie sprawy: 366/26/D/RZO/16/ZC/R
8