Półwiecze polskiego samorządu

Transkrypt

Półwiecze polskiego samorządu
Półwiecze polskiego samorządu
Podczas jednodniowej konferencji organizatorzy zamierzają przedstawić problematykę związaną z
koncepcją rozwoju samorządu terytorialnego w polskiej myśli politycznej, wpływem polskich
tradycji samorządowych na obecny kształt polskiego samorządu terytorialnego, czy rozwojem
samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku.
Program Konferencji:
09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji
Prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski – otwarcie Konferencji przywitanie gości i uczestników
Wystąpienia oficjalne gości
10.20 – 10.40 Prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska (Uniwersytet Łódzki), Wykład
inauguracyjny o samorządzie terytorialnym
10.40 – 11.00 Prof. dr hab. Jolanta Kopka (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Samorządni Polacy –
o dynamice zaufania społecznego i aktywności społecznej w okresie 25 lat wolnej Polski
11.00 – 11.20 Prof. dr hab. Anna Młynarska - Sobaczewska (Polska Akademia Nauk),
Decentralizacja zadań publicznych – demokracja kontra biurokracja
11.20 – 11.40 Prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Istota
kodeksów etycznych urzędów samorządów terytorialnych
11.40 – 11.50 Dr Agnieszka Korzeniowska - Polak (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Skargi i
wnioski jako źródło informacji o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce
11.50 – 12.05 Dr Ryszard Krawczyk (Regionalna Izba Obrachunkowa), Zadłużenie jednostek
samorządu terytorialnego
12.05 – 12.15 Mgr Błażej Spychalski (Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego), Status prawny oraz
faktyczna pozycja radnego województwa na bazie zebranych doświadczeń
12.15 – 12.30 Prof. dr hab. Zofia Wilk-Woś (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Ochrona i opieka
nad zabytkami w działalności samorządów na przykładzie woj. łódzkiego
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa
PANEL I
13.10 – 13.25 Dr Agnieszka Piskorz-Ryń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie), Inteligentne miasta – perspektywy i wyzwania dla samorządu terytorialnego
13.25 – 13.40 Dr Marlena Sakowska – Baryła (Urząd Miasta w Łodzi), Dostęp do informacji
publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
13.40 – 13.55 Dr Monika Bogucka – Felczak (Uniwersytet Łódzki), Potencjał dochodów
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy
13.55 – 14.10 Dr Arleta Nerka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Problemy ochrony
danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
14.10 – 14.30 Podsumowanie dyskusji w Panelu I
14.30 – 15.00 Przerwa obiadowa
PANEL II
13.10 – 13.25 Dr Joanna Wyporska - Frankiewicz (Samorządowe Kolegium Odwoławcze),
Samorządowe Kolegia Odwoławcze a wyzwania współczesnej administracji. Zagadnienia wybrane
13.25 – 13.40 Dr Agata Kołodziejska (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie), Bezpośrednie
uprawnienia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego
13.40 – 13.55 Dr Waldemar Szymański (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Odpowiedzialność karna i służbowa z tytułu złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia
majątkowego
13.55 – 14.10 Mgr Marta Nowocień (Uniwersytet Wrocławski), Prawo pierwokupu gminy – historia i
współczesność
14.10 – 14.25 Dr Eulalia Adasiewicz (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie), Czy współczesna
szkoła przygotowuje do życia w samorządnym społeczeństwie?
14.25 – 14.30 Podsumowanie dyskusji w Panelu II
14.30 – 15.00 Przerwa obiadowa
Krzysztof Borowski
Rzecznik Prasowy