pobierz

Transkrypt

pobierz
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:
Nazwa i adres
zamawiającego:
Kod CPV:
Remont sanitariatów w obiektach MłodzieŜowego
Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
MAŁY INTERNAT GRUPA VI - I PIĘTRO
MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Opracowanie zawiera:
• Strona tytułowa
• Wyliczenie ilości robót
• Przedmiar robót
Bielsko - Biała, listopad 2010 r.
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)
Wyliczenie ilości robót
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość Krot. Jedn.
1 Mały Internat - Grupa VI - sanitariaty I piętro / grupa - 454 - CPV /
1 Wykucie z muru, ościeŜnic stalowych, powierzchnia do 2·m2 /SST001/
1+1
2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek /SST001/
Oblicowanie ścian
2,0*(2,15+2,78+1,1*2+0,73+1,1+1,21)+2,12*
(2,78+1,1)
3 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej /SST001/
posadzki
2,15*2,78+1,1*0,73+1,21*1,1
=
=
=
4 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - podłoŜe betonowe /SST001/
8,11*0,15
=
5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km /SST001/
28,57*0,03+8,11*0,03+1,22
=
2,000000
2,00
2,00
szt
28,565600
28,57
28,57
m2
8,111000
8,11
8,11
m2
1,216500
1,22
1,22
m3
2,320400
2,32
6 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1·km,K=4 /SST001/
7 Opłata za przyjęcie i składowqanie gruzu /SST001/
8 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, rura kanalizacyjna fi 100 mm /SST004/
3,11*(0,25+0,25)
=
1,555000
1,56
9 OścieŜnice stalowe bez malowania o wym.1.0*20 ,szt.1 i 0.6*2.0 , szt1 /SST004/
1+1
=
2,000000
2,00
10 Malowanie powierzchni metalowych ościeŜnic po osadzeniu /SST004/
11 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone z drewna sosnowego trzykrotnie malowane lakierem
bezbarwnym na wzór wg Szkoły i DuŜego Internatu /SST004/
skrzydło drzwiowe wejściowe do sanitariatów
1,0*2,0
=
2,000000
2,00
12 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone /mała szyba/ do ubikacji /SST004/
0,6*2,0
=
1,200000
1,20
13 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cem-wap, ścianki grubości 1/2 cegły
/SST004/
0,3*1,0*2
=
0,600000
0,60
14 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm /SST004/
15 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10·mm,K=13 /SST004/
16 Dodatek za zbrojenie podkładu siatką stalową /SST004/
17 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K,
ręcznie /SST004/
18 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą Superflex-10
/SST004/
19 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,
warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" /SST004/
20 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 25x20cm /SST004/
21 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową, dwukrotnie
/SST004/
ściany powyŜej płytek
1,1*2*(4,0+2,15)
=
13,530000
sufity
(2,78+0,12+1,1)*2,15
=
8,600000
22,13
22 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne /SST004/
rury grzejnikowe
1,2*2
=
2,400000
2,40
23 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne /SST004/
2*0,15*0,6*10
=
1,800000
1,80
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)
2,32
m3
2,32 4,00 m3
2,32
m3
1,56
m2
2,00
2,00
szt
szt
2,00
m2
1,20
m2
0,60
8,11
8,11 13,00
8,11
m2
m2
m2
m2
8,11
m2
8,11
m2
8,11
28,57
m2
m2
22,13
m2
2,40
m
1,80
m2
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)
Przedmiar robót
Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów
Jedn. Krot. Ilość
1 Mały Internat - Grupa VI - sanitariaty I piętro / grupa - 454 - CPV /
1 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, ościeŜnic stalowych, powierzchnia do 2·m2 /SST001/
2 KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek /SST001/
3 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej /SST001/
4 KNR 401/212/1
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - podłoŜe betonowe
/SST001/
5 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km /SST001/
6 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny
1·km,K=4 /SST001/
7 Kalkulacja indywidualna
Opłata za przyjęcie i składowqanie gruzu /SST001/
8 KNR 202/2004/1
Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, rura
kanalizacyjna fi 100 mm /SST004/
9 KNNR 2/1104/1
OścieŜnice stalowe bez malowania o wym.1.0*20 ,szt.1 i 0.6*2.0 , szt1 /SST004/
10 KNNR 2/1403/1 (4)
Malowanie powierzchni metalowych ościeŜnic po osadzeniu /SST004/
11 KNNR 2/1103/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone z drewna sosnowego trzykrotnie
malowane lakierem bezbarwnym na wzór wg Szkoły i DuŜego Internatu /SST004/
12 KNNR 2/1103/2
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone /mała szyba/ do ubikacji
/SST004/
13 KNR 401/303/2 (1)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cem-wap,
ścianki grubości 1/2 cegły /SST004/
14 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości
20·mm /SST004/
15 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o
10·mm,K=13 /SST004/
16 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie podkładu siatką stalową /SST004/
17 KNR 29/635/1
Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10,
gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie /SST004/
18 KNR 29/640/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10,
szpachlowanie masą Superflex-10 /SST004/
19 ORGB 202/2805/5 (2)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
/SST004/
20 KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki
25x20cm /SST004/
21 KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną
akrylową, dwukrotnie /SST004/
22 KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica
50·mm, 2-krotne /SST004/
23 KNR 401/1212/19 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne /SST004/
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)
szt
2,00
m2
28,57
m2
8,11
m3
1,22
m3
2,32
m3 4,00
2,32
m3
2,32
m2
1,56
szt
2,00
szt
2,00
m2
2,00
m2
1,20
m2
0,60
m2
8,11
m2 13,00
8,11
m2
8,11
m2
8,11
m2
8,11
m2
8,11
m2
28,57
m2
22,13
m
2,40
m2
1,80
Wartość Wartość
jednostkowa netto

Podobne dokumenty