dzia£ xii kultura. turystyka chapter xii culture. tourism

Transkrypt

dzia£ xii kultura. turystyka chapter xii culture. tourism
DZIA£ XII
CHAPTER XII
KULTURA. TURYSTYKA
CULTURE. TOURISM
Uwagi ogólne
General notes
Kultura
Culture
1. Books and pamphlets as well as
1. Do ksiêgozbioru bibliotek publicznych zalinewspapers and magazines constitute the
czono ksi¹¿ki i broszury oraz gazety i czasopisma.
Za czytelnika uwa¿a siê osobê, która w ci¹gu collection of public libraries.
A borrower is a person who in the course of a
roku sprawozdawczego zosta³a zarejestrowana
reporting
year was registered at a library and
w bibliotece i dokona³a co najmniej jednego
checked
out
at least one item.
wypo¿yczenia.
2. Information concerning art galleries
2. Informacje dotycz¹ce galerii sztuki
obejmuj¹ jednostki, których podstawowym includes entities, in which exhibiting is the basic
type of activity.
rodzajem dzia³alnoœci jest wystawiennictwo.
3. Information regarding theatres and music
3. Informacje o teatrach i instytucjach
institutions
concerns professional, artistic and
muzycznych dotycz¹ profesjonalnych jednostek
entities
conducting
regular
artystycznych i rozrywkowych prowadz¹cych entertainment
performances.
regularn¹ dzia³alnoœæ sceniczn¹.
Theatres include entities, independent in reW liczbie teatrów uwzglêdniono jednostki wyodrêbgard
to their legal, organizational, economic and
nione pod wzglêdem prawnym, organizacyjnym i
financial
status, conducting uniform performing
ekonomiczno-finansowym, prowadz¹ce jednorodn¹
activity,
regardless
of the number of stages
dzia³alnoœæ sceniczn¹, niezale¿nie od liczby
possessed.
posiadanych scen.
Entities are grouped comprising:
Jednostki pogrupowano wyodrêbniaj¹c:
- the activity of dramatic theatres, including
- dzia³alnoœæ teatrów dramatycznych, obejmuj¹dramatic and puppet theatrical performances,
c¹ dramatyczne i lalkowe przedstawienia teatralne,
- dzia³alnoœæ koncertow¹ filharmonii, orkiestr - the concert activity of philharmonic
orchestras, orchestras and choirs.
i chórów.
4. Information regarding cinemas concerns
4. Informacje o kinach dotycz¹ dzia³alnoœci
kin ogólnie dostêpnych, tj. powo³anych do publicznego the activity of public cinemas, i.e., established for
udostêpniania filmów w formie projekcji na seansach the purpose of public film screenings, regardless
filmowych, bez wzglêdu na rodzaj stosowanego of the film carrier used (light-sensitive and
noœnika filmu (taœma œwiat³oczu³a, taœma magne- magnetic tape).Among fixed cinemas one can
tyczna eksploatowana w technice wideo). Wœród distinguish miniplexes - equipped with 3 to 7
kin sta³ych wyró¿nia siê - minipleksy - posiadaj¹ce screens and multiplexes - equipped with 8
od 3 do 7 sal I multipleksy - posiadaj¹ce 8 sal i wiêcej. screens and more.
5. Data regarding radio and television
5. Dane o abonentach radiowych i telewizyjnych dotycz¹ osób i instytucji, które uiœci³y op³aty subscribers concern persons and institutions,
abonamentowe uprawniaj¹ce do korzystania z which paid the subscription fee in order to use
urz¹dzeñ odbiorczych radiofonii bezprzewodowej oraz wireless radio and television receivers. The data
z odbiorczych urz¹dzeñ telewizyjnych. Dane dotycz¹ also concern persons exempt, on the basis of
tak¿e osób korzystaj¹cych - na mocy szczególnych prze- special regulations, from paying the subscription
pisów - z prawa do bezp³atnego korzystania z urz¹dzeñ fee (e.g., disabled war and military veterans).
Data also concern institutions paying the
odbiorczych (np. inwalidów wojennych i wojskowych).
Dane obejmuj¹ równie¿ instytucje op³acaj¹ce subscription for using radio and television receivers
abonament za korzystanie z odbiorników radiowych in vehicles.
i telewizyjnych w samochodach.
CULTURE. TOURISM
Turystyka
247
Tourism
1. Termin turystyka - zgodnie z definicj¹ Œwiatowej
Organizacji Turystyki - obejmuje czynnoœci osób
1. Tourism, in accordance with the definition
of the World Tourism Organization (WTO),
podró¿uj¹cych w celach innych ni¿ podjêcie pracy
zarobkowej, tj. g³ównie w celach wypoczynkowych,
s³u¿bowych, religijnych itp. i pozostaj¹cych poza
includes activities of persons travelling for
purposes other than that connected with earning
income, i.e., mainly for recreational, work-related,
swoim codziennym œrodowiskiem nie d³u¿ej ni¿ 1 rok.
2. Baza noclegowa turystyki dotyczy turystycznych
obiektów zbiorowego zakwaterowania, tj. nie obejmuje
religious and other purposes, and remaining outside
their normal environment not longer than 1 year.
2. Tourist accommodation facilities include
pokoi goœcinnych i kwater agroturystycznych.
3. Stopieñ wykorzystania miejsc noclegowych
collective tourist accommodation establishments
(do not include rooms for rent and agrotourism
lodgings).
jest to stosunek liczby udzielonych noclegów w
danym roku do nominalnej liczby miejsc
noclegowych w danym roku. Przez nominaln¹
liczbê miejsc noclegowych rozumie siê sumê
miejsc noclegowych przygotowanych dla turystów
w ka¿dym dniu dzia³alnoœci obiektu.
4. Dane o obiektach i miejscach noclegowych
wykazano wed³ug stanu w dniu 31 VII; dotycz¹
miejsc ca³orocznych i sezonowych. W informacjach
nie uwzglêdnia siê obiektó i miejsc w obiektach
przejœciowo nieczynnych z powodu przebudowy,
remontu itp.
5. Placówki gastronomiczne w obiektach
turystycznych
zbiorowego
zakwaterowania
obejmuj¹ zak³ady i punkty gastronomiczne sta³e i
sezonowe. Do barów i kawiarni zaliczono tak¿e:
winiarnie, piwiarnie, jad³odajnie itp.; do punktów
gastronomicznych - tak¿e sma¿alnie, pijalnie,
lodziarnie, bufety itp.
6. Turyœci zagraniczni korzystaj¹cy z
turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania rejestrowani s¹ wed³ug kraju sta³ego
zamieszkania. Turysta zagraniczny mo¿e byæ
wykazywany wielokrotnie, jeœli w czasie
jednorazowego pobytu w Polsce korzysta z kilku
obiektów noclegowych.
3. Occupancy rate of beds is a relation of the
number of beds provided in a given year to the
nominal number of beds in
a given year. The nominal number of beds shall
mean total beds prepared for tourists each day of
a facility’s operation.
4. Data on facilities and the number of beds
are presented as of 31 VII; facilities and places
temporarily inactive due to expansion, renovation,
etc., are not included.
5. Catering establishments in collective tourists
accommodation establishments include permanent
and seasonal catering facilities and outlets.
Catering facilities and cafes also include: wine
houses, beer halls, canteens, etc.; catering outlets
also include fry houses, drink bars, ice-cream
parlours, snack bars, etc.
6. Foreign tourists using collective tourist
accommodation establishments are registered
according to country of their permanent residence.
Foreign tourist may be indicated more than once if
during a single stay in Poland he/she uses more
than one accommodation facility.
248
KULTURA. TURYSTYKA
Kultura
Culture
TABL. 1 (160). BIBLIOTEKI PUBLICZNE (z filiami)
PUBLIC LIBRARIES (with branches)
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2010
SPECIFICATION
2011
Biblioteki (stan w dniu 31 XII) . . . . . . . .
274
271
258
254 Libraries (as of 31 XII)
w tym na wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
183
173
172
Punkty biblioteczne (stan w dniu 31 XII)
109
78
102
w tym na wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
57
62
of which in rural areas
95 Library service points (as of 31 XII)
53
of which in rural areas
Ksiêgozbiór (stan w dniu 31 XII) w tys. wol. 3975,8 3985,3 3831,9 3795,0 Collection (as of 31 XII) in thous. vol.
w tym na wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585,4 1586,1 1455,1 1450,0
Czytelnicy a w tys. . . . . . . . . . . . . . . . . .
207,6
203,7
180,2
w tym na wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51,1
47,1
40,0
of which in rural areas
177,0 Borrowers a in thous.
39,1
Wypo¿yczeniaab:
of which in rural areas
Loansab:
w tysi¹cach woluminów . . . . . . . . . . . 4183,9 3914,6 3349,8 3284,1
w tym na wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207,5 1052,9
in thousand volumes
856,4
840,4
of which in rural areas
na 1 czytelnika w woluminach . . . . . .
20,1
19,2
18,6
18,6
per borrower in volumes
w tym na wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23,6
22,4
21,4
21,5
of which in rural areas
a £¹cznie z punktami bibliotecznymi. b Bez wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych.
a Including library service points. b Excluding interlibrary lending.
TABL. 2 (161). MUZEA
MUSEUMS
WYSZCZEGÓLNIENIE
Muzea
i oddzia³y
muzealne a
Museums
and branches a
Wystawy czasowe
Zwiedzaj¹cy w tys.
Temporary exhibitions
Visitors in thous.
Muzealia w
tys.a
Museum
exhibits in
thous.a
w tym
m³odzie¿
szkolna d
w³asne b
obcec
ogó³em
ownb
externalc
total
SPECIFICATION
of which
primary and
secondary
school
students d
O G Ó £ E M 2000
14
109,2
79
48
151,2
70,0 T O T A L
2005
14
119,4
116
46
169,9
57,2
2010
15
121,3
103
26
161,6
42,3
2011
16
124,0
70
37
208,9
51,2
Archeologiczne . .
1
30,5
1
3
1,5
Etnograficzne . . . .
1
7,7
6
10
43,2
Historyczne . . . . .
4
7
8
1
29,3
Interdyscyplinarne.
3
40,3
40
7
93,5
22,5 Interdisciplinary
Martyrologiczne . .
2
1,2
6
-
9,1
0,4 Martyrological
Regionalne . . . . . .
5
37,3
9
16
32,3
0,7 Archaeological
12,5 Ethnographic
6,9 Historical
8,2 Regional
a Stan w dniu 31 XII. b W kraju i za granic¹. c Krajowe i z zagranicy. d Zwiedzaj¹ca muzea w zorganizowanych grupach.
a As of 31 XII. b In Poland and in abroad. c Domestic and foreign. d Visiting museums in organized groups.
CULTURE. TOURISM
249
TABL. 3 (162). GALERIE SZTUKI
ART GALLERIES
2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2010
ogó³em
sektor
sektor
publiczny prywatny
total
Galerie (stan w dniu 31 XII)
Wystawy a . . . . . . . . . . . . .
w tym z zagranicy. . . . . .
Ekspozycje a . . . . . . . . . . .
Zwiedzaj¹cy w tys. . . . . . .
a W kraju.
a In Poland.
3
50
1
51
40,7
4
79
7
175
110,4
5
76
11
63
38,2
public
sector
5
80
1
80
35,6
SPECIFICATION
private
sector
3
68
1
68
34,2
2
12
12
1,4
Galleries (as of 31 XII)
Exhibitions a
of which foreign
Expositions a
Visitors in thous.
TABL. 4 (163). TEATRY, INSTYTUCJE MUZYCZNE
THEATRES, MUSIC INSTITUTIONS
WYSZCZEGÓLNIENIE
OGÓ£EM . . . . . .
Przedstawienia
i koncertyb
Miejsca na
widowni w
sta³ej sali a
Instytucje a
Institutions a
Seating in
fixed halls a
Performances and
concerts b
Widzowie
i s³uchaczeb
w tys.
SPECIFICATION
Audience b
in thous
2000
4
1253
893
151,1 TOTAL
2005
3
1500
797
175,1
2010
3
1324
3682
435,2
2011
4
2772
1261
Teatry dramatyczne. . . . . .
2
1780
572
Filharmonie . . . . . . . . . . . .
2
992
118
39,0 Philharmonic halls
Orkiestry i chóry . . . . . . . .
-
-
571
49,7 Orchestras and choirs
203,3
114,6 Theatres dramatic
a Stan w dniu 31 XII. b Wed³ug siedziby.
a As of 31 XII. b According to the seat.
TABL. 5 (164). DOMY I OŒRODKI KULTURY, KLUBY, ŒWIETLICE W 2011 R.
Stan w dniu 31 XII
CULTURAL CENTRES AND ESTABLISHMENT, CLUBS, COMMUNITY CENTRES IN 2011
As of 31 XII
WYSZCZEGÓLNIENIE
Instytucje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
domy kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oœrodki kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kluby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
œwietlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracownie specjalistyczne . . . . . . . . . .
Imprezy (w ci¹gu roku) . . . . . . . . . . . . .
Uczestnicy imprez (w ci¹gu roku) w tys.
Kursy (w ci¹gu roku) . . . . . . . . . . . . . . .
Absolwenci kursów (w ci¹gu roku) . . . .
Zespo³y artystyczne . . . . . . . . . . . . . . .
Cz³onkowie zespo³ów artystycznych. . .
Ko³a (kluby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cz³onkowie kó³ (klubów) . . . . . . . . . . . .
Miasta
Wieœ
Total
Urban
areas
Rural
areas
79
18
39
4
18
190
5952
907154
86
1155
370
5572
419
11039
48
17
26
4
1
146
5208
829769
58
961
320
4882
364
9832
Ogó³em
31
1
13
17
44
744
77385
28
194
50
690
55
1207
SPECIFICATION
Institutions
cultural establishments
cultural centres
clubs
community centres
Specialised workshops
Events (during the year)
Event participants (during the year) in thous.
Courses (during the year)
Course graduates (during the year)
Artistic ensembles
Members of artistic ensembles
Groups (clubs)
Members of groups (clubs)
250
KULTURA. TURYSTYKA
TABL. 6 (165). KINA STA£E
FIXED CINEMAS
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2010
Kina (stan w dniu 31 XII). . . . . . . . . . . .
22
18
11
w tym miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
17
9
12
Miejsca na widowni (stan w dniu 31 XII)
w tys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,2
4,7
4,3
4,6
w tym miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,1
4,6
3,9
4,2
SPECIFICATION
2011
14 Cinemas (as of 31 XII)
Seanse:
of which urban areas
Seats in fixed cinemas (as of 31 XII)
in thous.
of which urban areas
Screenings:
w tysi¹cach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,9
6,0
31,7
31,0
w tym miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,8
5,9
31,3
30,5
na 1 kino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359
333
2880
2210
Widzowie:
in thousands
of which urban areas
per cinema
Audience:
w tysi¹cach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291,3
213,0
882,4
924,9
w tym miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289,1
211,3
876,6
916,9
na 1 kino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13241
11836
80217
66067
36
28
30
na 1 seans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
in thousands
of which urban areas
per cinema
per screening
TABL. 7 (166). ABONENCI RADIOWI I TELEWIZYJNI
Stan w dniu 31 XII
RADIO AND TELEVISION SUBSCRIBERS
As of 31 XII
2000
WYSZCZEGÓLNIENIE
2005
2010
2011
w tysi¹cach
in thousands
2000
2005
2010
2011
SPECIFICATION
na 1000 ludnoœci
per 1000 population
Abonenci radiowi . . . . .
264,6
265,9
209,3
208,5
258,4
263,5
207,1
206,1 Radio subscri-bers
miasta . . . . . . . . . . . .
186,2
186,4
151,0
150,4
281,2
288,0
235,3
234,6
urban areas
wieœ . . . . . . . . . . . . . .
78,4
79,5
58,3
58,1
216,6
219,7
158,0
156,8
rural areas
Abonenci telewizyjni . . .
260,0
258,2
203,1
202,2
253,9
255,8
200,9
199,9 Television subscribers
miasta . . . . . . . . . . . .
182,8
180,1
145,8
145,1
276,1
278,3
227,1
226,4
urban areas
wieœ . . . . . . . . . . . . . .
77,2
78,1
57,3
57,1
213,3
215,6
155,2
154,1
rural areas
r ó d ³ o: dane Centralnego Zarz¹du Poczty Polskiej.
S o u r c e: data of the Polish Post Headquarters.
CULTURE. TOURISM
251
Turystyka
Tourism
TABL. 8 (167).
TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA
COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2010
SPECIFICATION
2011
Obiekty (stan w dniu 31 VII) . . . . . . . . . .
296
280
298
Hotele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
52
66
280 Facilities (as of 31 VII)
65 Hotels
Motele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6
13
13 Motels
Pensjonaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5
9
Inne obiekty hotelowea . . . . . . . . . . . . . . . .
.
46
57
Domy wycieczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3
-
- Excursion hostels
Schroniska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
1
1 Shelters
Schroniska m³odzie¿owe . . . . . . . . . . . . . .
23
16
14
13 Youth hostels
w tym szkolne schroniska m³odzie¿owe
-
15
11
10
Kempingi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
2
2 Camping sites
Pola biwakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
17
21
15 Tent camp sites
Oœrodki wczasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
44
38
31 Holiday centres
Oœrodki kolonijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
Oœrodki szkoleniowo-wypoczynkowe . . . . .
21
22
28
10 Boarding houses
51 Other hotel facilitiesa
of which school youth hostels
5 Holiday youth centres
27 Training-recreational centres
Zespo³y ogólnodostêpnych domków
turystycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
18
21
21 Public tourist cottages
Pozosta³e obiektyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
42
23
26 Other facilitiesb
Miejsca noclegowe (stan w dniu 31 VII) . .
19554 17945 20283 18944 Number of beds (as of 31 VII)
w tym ca³oroczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9390
9347 10619 10985
Hotele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2638
3655
4597
4605 Hotels
of which open all year
Motele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331
208
541
543 Motels
Pensjonaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
428
219
453
Inne obiekty hotelowea . . . . . . . . . . . . . . . .
.
1870
1893
Domy wycieczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
644
128
-
Schroniska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
25
Schroniska m³odzie¿owe . . . . . . . . . . . . . .
1010
686
694
628 Youth hostels
w tym szkolne schroniska m³odzie¿owe
-
651
528
462
Kempingi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
557
503
177
157 Camping sites
Pola biwakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1210
1715
1980
1269 Tent camp sites
Oœrodki wczasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4534
4683
3557
3296 Holiday centres
Oœrodki kolonijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
621
478
808
Oœrodki szkoleniowo-wypoczynkowe . . . . .
1894
1853
2882
2595 Training-recreational centres
Zespo³y ogólnodostêpnych domków
turystycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1884
1004
1440
1233 Public tourist cottages
Pozosta³e obiektyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3780
913
1236
1442 Other facilitiesb
494 Boarding houses
1889 Other hotel facilitiesa
- Excursion hostels
25 Shelters
of which school youth hostels
768 Holiday youth centres
a W 2000 r. ujête w pozycji “pozosta³e obiekty”. b Dane powiêkszono o hostele i oœrodki wypoczynku
sobotnio-niedzielnego i œwi¹tecznego, które do 2008 r. stanowi³y odrebn¹ pozycjê.
a In 2000 contained in “other facilities”. b Data were supplemented by information on weekend and holiday
accommodation establishment, which up to 2008 constituted a separate item.
252
KULTURA. TURYSTYKA
TABL. 8 (167).
TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA (dok.)
COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS (cont.)
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2010
SPECIFICATION
2011
Korzystaj¹cy z noclegów . . . . . . . . . . . . . 477978 542296 625965 669606 Tourists accommodated
w tym turyœci zagraniczni . . . . . . . . . . . . . 120125 153693 160148 176501
of which foreign tourists
Hotele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203615 274587 337284 368381 Hotels
Motele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22059 27916 41636 48439 Motels
Pensjonaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18634 10937 13218 17185 Boarding houses
Inne obiekty hotelowea . . . . . . . . . . . . . . . .
. 103821 87083 93754 Other hotel facilitiesa
Excursion hostels
Domy wycieczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31187
5225
-
Schroniska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
170
Schroniska m³odzie¿owe. . . . . . . . . . . . . . .
w tym szkolne schroniska m³odzie¿owe
Kempingi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pola biwakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oœrodki wczasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oœrodki kolonijne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19921 13003 10958
- 12714
60 Shelters
8828 Youth hostels
6516
6819
of which school youth hostels
5178
2050
1192
1062 Camping sites
3869
7619
3698
3620 Tent camp sites
43067 44926 41722 44736 Holiday centres
2215
3225
5215
2345 Holiday youth centres
Oœrodki szkoleniowo-wypoczynkowe . . . . .
24939 23600 52016 44198 Training-recreational centres
Zespo³y ogólnodostêpnych domków
turystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11643
Pozosta³e obiektyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91205 15311 17788 23782 Other facilitiesb
9859 13985 13216 Public tourist cottages
Udzielone noclegi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147533 1190923 1319987 1333716 Nights spent (overnight stay)
w tym turystom zagranicznym . . . . . . . . . 181144 240663 225893 246862
of which foreign tourists
Hotele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285538 396532 485488 540729 Hotels
Motele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32183 28070 50137 57070 Motels
Pensjonaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50538 17657 26079 32490 Boarding houses
Inne obiekty hotelowea . . . . . . . . . . . . . . . .
Domy wycieczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schroniska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schroniska m³odzie¿owe. . . . . . . . . . . . . . .
w tym szkolne schroniska m³odzie¿owe
. 189451 161519 154870 Other hotel facilitiesa
65404
8993
-
-
-
274
- Excursion hostels
111 Shelters
44091 35733 27129 26040 Youth hostels
- 34217 19351 21844
8050
9991
of which school youth hostels
Kempingi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18330
9482 Camping sites
Pola biwakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11463 36665 20676 10306 Tent camp sites
Oœrodki wczasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239156 243876 174952 178697 Holiday centres
Oœrodki kolonijne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23629 23385 34445 20825 Holiday youth centres
Oœrodki szkoleniowo-wypoczynkowe . . . . .
93297 101875 193783 179228 Training-recreational centres
Zespo³y ogólnodostêpnych domków
turystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77697 42317 58506 57480 Public tourist cottages
b
Pozosta³e obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205295 57388 77008 66388 Other facilitiesb
a W 2000 r. ujête w pozycji “pozosta³e obiekty”. b Dane powiêkszono o hostele i oœrodki wypoczynku
sobotnio-niedzielnego i œwi¹tecznego, które do 2008 r. stanowi³y odrebn¹ pozycjê.
a In 2000 contained in “other facilities”. b Data were supplemented by information on weekend and holiday
accommodation establishment, which up to 2008 constituted a separate item.
CULTURE. TOURISM
TABL. 9 (168).
253
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH ZBIOROWEGO
ZAKWATEROWANIA
Stan w dniu 31 VII
CATERING ESTABLISHMENTS IN COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION
ESTABLISHMENTS
As of 31 VII
WYSZCZEGÓLNIENIE
Bary
i kawiarnie
Restauracje
Restaurants
O G Ó £ E M . . . . . . . . . . 2000
2005
2010
2011
Hotele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pensjonaty . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inne obiekty hotelowe . . . . . . . .
Schroniska m³odzie¿owe . . . . . .
w tym szkolne schroniska
m³odzie¿owe . . . . . . . . . . .
Kempingi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pola biwakowe . . . . . . . . . . . . . .
Oœrodki wczasowe . . . . . . . . . . .
Oœrodki kolonijne . . . . . . . . . . . .
Oœrodki szkoleniowo-wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zespo³y ogólnodostêpnych domków turystycznych. . . . . . . . . .
Pozosta³e obiekty. . . . . . . . . . . .
Punkty
gastronomiczne
Sto³ówki
Bars and
coffee shops
Canteens
79
75
116
106
51
12
6
22
-
114
77
89
76
24
4
4
14
-
62
47
50
51
4
1
5
5
87
47
29
19
1
1
4
-
1
6
-
2
12
-
3
1
2
8
5
2
5
-
6
6
14
2
6
4
4
2
SPECIFICATION
Food stands
TOTAL
Hotels
Motels
Boarding houses
Other hotel facilities
Youth hostels
of which school youth
hostels
Camping sites
Tent camp sites
Holiday centres
Holiday youth centres
1 Training-recreational centres
2 Public tourist cottages
3 Other facilities
TABL. 10 (169). TURYŒCI ZAGRANICZNI KORZYSTAJ¥CY Z TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW
ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA
FOREIGN TOURISTS ACCOMMODATED IN COLLECTIVE TOURISTS
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2010
SPECIFICATION
2011
Korzystaj¹cy z noclegów . . . . . . . . . . 120125 153693 160148 176501 Tourists accommodated
Hotele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73693 113037 123683 132683 Hotels
Motele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5814
11126
15802
Pensjonaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2435
2107
1710
Inne obiekty hotelowea . . . . . . . . . . . . .
.
14271
9995
Domy wycieczkowe . . . . . . . . . . . . . . . .
8308
1324
-
Schroniska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
13
Schroniska m³odzie¿owe . . . . . . . . . . . .
1175
613
487
298 Youth hostels
w tym szkolne schroniska m³odzie¿owe .
-
582
358
233 of which school youth hostels
Kempingi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
616
726
30
8 Camping sites
Pola biwakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
276
277
220 Tent camp sites
Oœrodki wczasowe . . . . . . . . . . . . . . . .
Oœrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
20813 Motels
3199 Boarding houses
10481 Other hotel facilitiesa
- Excursion hostels
- Shelters
714
1648
1610
1735 Holiday centres
1296
1354
1943
1331 Training-recreational centres
Zespo³y ogólnodostêpnych domków
turystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
798
748
Pozosta³e obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . .
25880
6413
3850
a W 2000 r. ujête w pozycji “pozosta³e obiekty”.
a In 2000 contained in “other facilities”.
1046 Public tourist cottages
4687 Other facilities
254
KULTURA. TURYSTYKA
TABL. 10 (169). TURYŒCI ZAGRANICZNI KORZYSTAJ¥CY Z TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW
ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA (dok.)
FOREIGN TOURISTS ACCOMMODATED IN COLLECTIVE TOURISTS
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS (cont.)
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2010
SPECIFICATION
2011
Udzielone noclegi . . . . . . . . . . . . . . 181144 240663 225893 246862 Nights spent (overnight stay)
Hotele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100145 148159 158175 171833 Hotels
Motele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6810
11261
17242
Pensjonaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5103
5627
3202
Inne obiekty hotelowea . . . . . . . . . . . .
.
21280
21091
21954 Motels
7044 Boarding houses
20900 Other hotel facilitiesa
Domy wycieczkowe. . . . . . . . . . . . . . .
11192
1831
-
Schroniska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
13
- Excursion hostels
Schroniska m³odzie¿owe . . . . . . . . . .
3165
1216
1624
1393 Youth hostels
w tym szkolne schroniska m³odzie¿owe
-
984
1370
1270
Kempingi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1314
1408
41
10 Camping sites
Pola biwakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
816
793
507 Tent camp sites
- Shelters
of which school youth hostels
Oœrodki wczasowe . . . . . . . . . . . . . . .
3314
9963
10275
Oœrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
4533
5206
4863
3266 Training-recreational centres
Zespo³y ogólnodostêpnych domków
turystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . .
833
2814
2449
3874 Public tourist cottages
Pozosta³e obiekty . . . . . . . . . . . . . . . .
44669
31082
6125
7329 Other facilities
a W 2000 r. ujête w pozycji “pozosta³e obiekty”.
a In 2000 contained in “other facilities”.
8752 Holiday centres

Podobne dokumenty